Anatomiauzef

Anatomi (TDS) 2022-2023 Vize Soruları

#1. Hangi ünlü Yunan hekimi ölu hayvan diseksiyonlarına ağırlık vermiştir?

Cevap : C) Galen

#2. Aşağıdakilerden hangisi serbest üst taraf kemiklerinden biri değildir?

Cevap : B) Coxae

Serbest üst taraf kemikleri (free upper limb bones) insan iskeletinde kol, el ve omuz bölgesinde bulunan kemiklerdir. Bu kemikler humerus, radius, ulna, metakarpal kemikler ve el bileği kemiklerini içerir. “Coxae”, kalça kemiği veya kalça ekleminin kemiksel bileşenlerini ifade eder ve bu, pelvis (leğen kemiği) bölgesinde yer alan kemiklerden oluşur. Diğer seçenekler, serbest üst taraf kemiklerine ait kemiklerdir, ancak “B) Coxae” kalça bölgesine aittir ve serbest üst taraf kemikleri listesine dahil edilmez.

#3. Aşağıdakilerden hangisi pankreasın bölümlerinden biri değildir?

Cevap : A) Pylor

Pylor, pankreasın bir parçası değildir; aslında mide ile onikiparmak bağırsağı arasındaki geçiş noktasını temsil eden bir yapıdır. Diğer seçenekler (Corpus, Cauda, Caput, Collum) ise pankreasın farklı bölümlerini ifade eder. Corpus, pankreasın gövde kısmını; Cauda, kuyruk kısmını; Caput, baş kısmını; Collum ise boyun kısmını temsil eder.

#4. Clavicula kemiğinin Türkçe adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Köprücük

Clavicula kemiği Türkçe’de “köprücük kemiği” olarak adlandırılır. Bu kemik, omuz ile göğüs kafesi arasında yer alır ve bu bölgede bir köprü gibi işlev görerek omuzu göğüs kafesine bağlar. Bu nedenle Türkçe’de “köprücük kemiği” terimi kullanılır.

#5. Erkek genital sisteminin en büyük eklenti organı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Prostat bezi

Erkek genital sisteminin en büyük eklenti organı prostat bezidir. Prostat, üretra etrafında yer alır ve idrar yolunun başlangıcında idrar ile spermayı karıştıran bir salgı üretir.

#6. Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi ile şekillenen zigotun oluşumundan doğuma kadar olan dönemi incelemeyi temel alan anatomi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Embryolojik anatomi

Embryolojik anatomi, dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi sonucu zigotun oluşumundan başlayarak, embriyonun gelişimini ve doğuma kadar olan dönemi inceleyen anatomik bir alt dalıdır. Bu anatomi dalı, embriyonik dönemdeki yapıların gelişimini, organ oluşumunu ve doku farklılaşmasını ele alır.

#7. Kalbin kalp kası hücrelerinden oluşan orta kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Miyokard

Kalbin orta kısmı, kalp kası hücrelerinden oluşan kas tabakasına verilen ad “miyokard”tır. Miyokard, kalp kasının kalın, kas liflerini içeren kısmıdır ve kalp atışlarını sağlayan kasılma ve gevşeme işlemlerini gerçekleştirir. Perikard dış tabakayı, endokard iç tabakayı ve miyokard orta tabakayı oluşturur. Diğer seçenekler ise kalbin farklı yapılarını ifade eder. Perikard, kalbi çevreleyen dış zarı temsil eder. Pelikard yanlış bir terimdir. Endokard ise kalp iç yüzeyini kaplayan iç zarı ifade eder. Multikard ise yanlış ve kullanılmayan bir terimdir.

#8. Menopoz genellikle hangi yaşlar arasında gerçekleşmektedir?

Cevap : D) 45-55

Menopoz, genellikle kadınların 45 ile 55 yaşları arasında ortaya çıkan bir dönemdir. Bu dönemde kadınların yumurtalıkları önemli ölçüde aktivitelerini kaybeder ve menstruasyon (adet) düzenli bir şekilde sona erer.

#9. Hem solunum hem de sindirim sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Yutak

Yutak (farenks), hem solunum sistemi hem de sindirim sistemi ile ilişkili olan bir organdır. Yutak, ağız ve burun boşluklarından gelen havanın ve yutulan yiyeceklerin geçtiği bir yapıdır. Solunum sisteminde solunum havasının geçişine yardımcı olurken, sindirim sisteminde yutulan yiyeceklerin yemek borusuna geçişine aracılık eder.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Larynx'in kıkırdaklarından biri değildir?

Cevap : C) Nasal kıkırdak

Larynx (gırtlak), solunum sisteminde bulunan bir yapıdır ve ses oluşumunda önemli bir rol oynar. Larynx kıkırdaklar içerir ve bunlar şunlardır:
-Yaprak kıkırdak (Epiglottis)
-Yüzük kıkırdak (Cricoid kıkırdak)
-Kalkan kıkırdak (Thyroid kıkırdak)
-İbrik kıkırdak (Arytenoid kıkırdak)
Nasal kıkırdak, larynx ile ilgili değil, burun boşluğunda yer alır ve nazal septumun bir parçasıdır. Bu nedenle doğru cevap C) Nasal kıkırdak değildir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi fallop tüplerinin kısımlarından biri değildir?

Cevap : D) Pubes

#12. Her bir üreterde kaç adet darlık vardır?

Cevap : B) 3

Her bir üreterde genellikle üç adet doğal darlık bulunur. Bu darlıklar, üreterin böbreklerden mesaneye doğru olan yolculuğunda bulunur ve idrarın akışını düzenler. Bu darlıklar, üreterin üç ana bölgesinde yer alır ve peristaltik hareketlerle idrarın mesaneye taşınmasını sağlar.

#13. "Çekum" hangi organın bölümüdür?

Cevap : B) Kalın bağırsak

#14. Os femur-femur olarak adlandırılan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Uyluk kemiği

Os femur, Latince adıyla femur, uyluk kemiğini ifade eder. Bu kemik, insan vücudunda en uzun ve en güçlü kemiklerden biridir ve kalça ekleminiden başlayıp diz ekleminde femur kafası adı verilen çıkıntı ile sonlanır. Femur, uyluk bölgesinde yer alır ve hareket etmemizi, yürümemizi sağlayan büyük bir kemiktir.

#15. "Sinoatrial düğüm" hangi organda yer almaktadır?

Cevap : C) Kalp

Sinoatrial düğüm (SA düğüm), kalpte bulunan ve kalp atışlarını düzenleyen bir yapıdır. SA düğüm, kalbin doğal pacemaker’ı olarak bilinir ve kalp atışlarının ritmini belirler. Kalp atışlarını başlatan ve yönlendiren elektriksel uyarıların kaynağıdır. Bu düğüm, kalp duvarının üst kısmında, sağ atriumun sağ üst kısmında yer alır.

#16. Ventilation'ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Havalanma

“Ventilation”, tıbbi terim olarak “havalanma” veya “havalandırma” anlamına gelir. Bu terim solunum sistemiyle ilgilidir ve genellikle solunum sisteminin gaz alışverişi işlevini, özellikle de akciğerlerin hava alışverişini ifade eder. Solunum sistemi, vücuda oksijen alımını ve karbondioksit atılmasını sağlar ve bu işlevin ana unsurlarından biri olan hava alışverişi, “ventilation” terimi ile ifade edilir.

#17. Koroner arterler, aşağıdaki damarların hangisinden çıkar?

Cevap : A) Pars ascendens (aorta)

Koroner arterler, kalbin kendisini beslemek için doğrudan aortanın başlangıç kısmından, yani pars ascendens (aorta’nın yukarı doğru çıkan kısmı) çıkarlar. Bu arterler, kalbin kaslarını oksijen ve besinlerle sağlayarak kalbin düzgün çalışmasını sağlar. Diğer seçenekler ise koroner arterlerin kaynağı olarak uygun değildir. Arcus aorta aortanın yay şeklindeki kısmını ifade eder, v. cava superior ise süperior vena cava’yı ifade eder, aorta abdominalis ise karın aortasını temsil eder ve aorta descendens ise aortanın inen kısmını ifade eder. Bu damarlar koroner arterlerin kaynağı değildir.

#18. Pankreasın salgılarını boşalttığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Duedonum

Pankreasın salgılarını boşalttığı yer duodenumdur. Duodenum, ince bağırsağın başlangıç kısmıdır ve mide çıkışındaki pilor kapakçığından başlar. Pankreas, sindirim enzimlerini ve diğer salgılarını duodenuma boşaltır. Bu sindirim enzimleri, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin sindirimine yardımcı olur ve besinlerin emilimini kolaylaştırır. Bu sindirim süreci sindirim sisteminin önemli bir aşamasını temsil eder ve besinlerin vücuda alınabilir formata dönüştürülmesini sağlar.

#19. Böbreğin orta kısmındaki boşluğa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sinüs renalis

Böbreğin orta kısmındaki boşluğa “sinüs renalis” denir. Bu bölge, böbreğin içindeki kaviteyi ifade eder ve burada böbrek atardamarı (renal arter), böbrek toplardamarı (renal ven), üreter ve böbrek pelvisi gibi yapılar bulunur. Sinüs renalis, böbreğin içindeki yapıların birleşme noktasıdır ve idrarın böbrekten üretere geçişini sağlar.

#20. İnsan anatomisinin tam yapısının belirlendiği Rönesans devrinde modern anatominin kurucusu olarak bilinen ilk anatomist kimdir?

Cevap : D) Andreas Vesalius

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi (TDS) 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi fallop tüplerinin kısımlarından biri değildir?

A) Fimbria
B) infundibulum
C) Intramural
D) Pubes
E) Ampulla

Cevap : D) Pubes

2. Hangi ünlü Yunan hekimi ölu hayvan diseksiyonlarına ağırlık vermiştir?

A) Aristo
B) Vesalius
C) Galen
D) Hipokrates
E) Bernar

Cevap : C) Galen

3. Aşağıdakilerden hangisi pankreasın bölümlerinden biri değildir?

A) Pylor
B) Corpus
C) Cauda
D) Caput
E) Collum

Cevap : A) Pylor

Pylor, pankreasın bir parçası değildir; aslında mide ile onikiparmak bağırsağı arasındaki geçiş noktasını temsil eden bir yapıdır. Diğer seçenekler (Corpus, Cauda, Caput, Collum) ise pankreasın farklı bölümlerini ifade eder. Corpus, pankreasın gövde kısmını; Cauda, kuyruk kısmını; Caput, baş kısmını; Collum ise boyun kısmını temsil eder.

4. Clavicula kemiğinin Türkçe adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Omuz
B) Kürek
C) Köpük
D) Köprücük
E) Dirsek

Cevap : D) Köprücük

Clavicula kemiği Türkçe’de “köprücük kemiği” olarak adlandırılır. Bu kemik, omuz ile göğüs kafesi arasında yer alır ve bu bölgede bir köprü gibi işlev görerek omuzu göğüs kafesine bağlar. Bu nedenle Türkçe’de “köprücük kemiği” terimi kullanılır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Larynx’in kıkırdaklarından biri değildir?

A) Yaprak kıkırdak
B) Yüzük kıkırdak
C) Nasal kıkırdak
D) Kalkan kıkırdak
E) İbrik kıkırdak

Cevap : C) Nasal kıkırdak

Larynx (gırtlak), solunum sisteminde bulunan bir yapıdır ve ses oluşumunda önemli bir rol oynar. Larynx kıkırdaklar içerir ve bunlar şunlardır:
-Yaprak kıkırdak (Epiglottis)
-Yüzük kıkırdak (Cricoid kıkırdak)
-Kalkan kıkırdak (Thyroid kıkırdak)
-İbrik kıkırdak (Arytenoid kıkırdak)
Nasal kıkırdak, larynx ile ilgili değil, burun boşluğunda yer alır ve nazal septumun bir parçasıdır. Bu nedenle doğru cevap C) Nasal kıkırdak değildir.

6. Her bir üreterde kaç adet darlık vardır?

A) 6
B) 3
C) 7
D) 5
E) 4

Cevap : B) 3

Her bir üreterde genellikle üç adet doğal darlık bulunur. Bu darlıklar, üreterin böbreklerden mesaneye doğru olan yolculuğunda bulunur ve idrarın akışını düzenler. Bu darlıklar, üreterin üç ana bölgesinde yer alır ve peristaltik hareketlerle idrarın mesaneye taşınmasını sağlar.

7. Böbreğin orta kısmındaki boşluğa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinüs renalis
B) Sinüs cardia
C) Corpus pulmonalis
D) Sinüs pulmonalis
E) Apex pulmonalis

Cevap : A) Sinüs renalis

Böbreğin orta kısmındaki boşluğa “sinüs renalis” denir. Bu bölge, böbreğin içindeki kaviteyi ifade eder ve burada böbrek atardamarı (renal arter), böbrek toplardamarı (renal ven), üreter ve böbrek pelvisi gibi yapılar bulunur. Sinüs renalis, böbreğin içindeki yapıların birleşme noktasıdır ve idrarın böbrekten üretere geçişini sağlar.

8. Kalbin kalp kası hücrelerinden oluşan orta kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perikard
B) Pelikard
C) Endokard
D) Multikard
E) Miyokard

Cevap : E) Miyokard

Kalbin orta kısmı, kalp kası hücrelerinden oluşan kas tabakasına verilen ad “miyokard”tır. Miyokard, kalp kasının kalın, kas liflerini içeren kısmıdır ve kalp atışlarını sağlayan kasılma ve gevşeme işlemlerini gerçekleştirir. Perikard dış tabakayı, endokard iç tabakayı ve miyokard orta tabakayı oluşturur. Diğer seçenekler ise kalbin farklı yapılarını ifade eder. Perikard, kalbi çevreleyen dış zarı temsil eder. Pelikard yanlış bir terimdir. Endokard ise kalp iç yüzeyini kaplayan iç zarı ifade eder. Multikard ise yanlış ve kullanılmayan bir terimdir.

9. Menopoz genellikle hangi yaşlar arasında gerçekleşmektedir?

A) 20-25
B) 15-20
C) 10-15
D) 45-55
E) 70-75

Cevap : D) 45-55

Menopoz, genellikle kadınların 45 ile 55 yaşları arasında ortaya çıkan bir dönemdir. Bu dönemde kadınların yumurtalıkları önemli ölçüde aktivitelerini kaybeder ve menstruasyon (adet) düzenli bir şekilde sona erer.

10. “Sinoatrial düğüm” hangi organda yer almaktadır?

A) Pankreas
B) Karaciğer
C) Kalp
D) Dalak
E) Akciğer

Cevap : C) Kalp

Sinoatrial düğüm (SA düğüm), kalpte bulunan ve kalp atışlarını düzenleyen bir yapıdır. SA düğüm, kalbin doğal pacemaker’ı olarak bilinir ve kalp atışlarının ritmini belirler. Kalp atışlarını başlatan ve yönlendiren elektriksel uyarıların kaynağıdır. Bu düğüm, kalp duvarının üst kısmında, sağ atriumun sağ üst kısmında yer alır.

11. Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi ile şekillenen zigotun oluşumundan doğuma kadar olan dönemi incelemeyi temel alan anatomi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Transversal anatomi
B) Sistemik anatomi
C) Kistolojik anatomi
D) Topografik anatomi
E) Embryolojik anatomi

Cevap : E) Embryolojik anatomi

Embryolojik anatomi, dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi sonucu zigotun oluşumundan başlayarak, embriyonun gelişimini ve doğuma kadar olan dönemi inceleyen anatomik bir alt dalıdır. Bu anatomi dalı, embriyonik dönemdeki yapıların gelişimini, organ oluşumunu ve doku farklılaşmasını ele alır.

12. Erkek genital sisteminin en büyük eklenti organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prostat bezi
B) Littre bezi
C) Over
D) Cowper bezi
E) Uterus

Cevap : A) Prostat bezi

Erkek genital sisteminin en büyük eklenti organı prostat bezidir. Prostat, üretra etrafında yer alır ve idrar yolunun başlangıcında idrar ile spermayı karıştıran bir salgı üretir.

13. İnsan anatomisinin tam yapısının belirlendiği Rönesans devrinde modern anatominin kurucusu olarak bilinen ilk anatomist kimdir?

A) Pires
B) Santes
C) Socrates
D) Andreas Vesalius
E) Aristotales

Cevap : D) Andreas Vesalius

14. Pankreasın salgılarını boşalttığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mide
B) Rektum
C) Kalın bağırsak
D) Özofagus
E) Duedonum

Cevap : E) Duedonum

Pankreasın salgılarını boşalttığı yer duodenumdur. Duodenum, ince bağırsağın başlangıç kısmıdır ve mide çıkışındaki pilor kapakçığından başlar. Pankreas, sindirim enzimlerini ve diğer salgılarını duodenuma boşaltır. Bu sindirim enzimleri, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin sindirimine yardımcı olur ve besinlerin emilimini kolaylaştırır. Bu sindirim süreci sindirim sisteminin önemli bir aşamasını temsil eder ve besinlerin vücuda alınabilir formata dönüştürülmesini sağlar.

15. Os femur-femur olarak adlandırılan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şakak kemiği
B) Göğüs kemiği
C) Uyluk kemiği
D) Kürek kemiği
E) Kaval kemiği

Cevap : C) Uyluk kemiği

Os femur, Latince adıyla femur, uyluk kemiğini ifade eder. Bu kemik, insan vücudunda en uzun ve en güçlü kemiklerden biridir ve kalça ekleminiden başlayıp diz ekleminde femur kafası adı verilen çıkıntı ile sonlanır. Femur, uyluk bölgesinde yer alır ve hareket etmemizi, yürümemizi sağlayan büyük bir kemiktir.

16. Koroner arterler, aşağıdaki damarların hangisinden çıkar?

A) Pars ascendens (aorta)
B) Arcus aorta
C) V. cava superior
D) Aorta abdominalis
E) Aorta descendens

Cevap : A) Pars ascendens (aorta)

Koroner arterler, kalbin kendisini beslemek için doğrudan aortanın başlangıç kısmından, yani pars ascendens (aorta’nın yukarı doğru çıkan kısmı) çıkarlar. Bu arterler, kalbin kaslarını oksijen ve besinlerle sağlayarak kalbin düzgün çalışmasını sağlar. Diğer seçenekler ise koroner arterlerin kaynağı olarak uygun değildir. Arcus aorta aortanın yay şeklindeki kısmını ifade eder, v. cava superior ise süperior vena cava’yı ifade eder, aorta abdominalis ise karın aortasını temsil eder ve aorta descendens ise aortanın inen kısmını ifade eder. Bu damarlar koroner arterlerin kaynağı değildir.

17. Hem solunum hem de sindirim sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğer
B) Kalp
C) Dalak
D) Karaciğer
E) Yutak

Cevap : E) Yutak

Yutak (farenks), hem solunum sistemi hem de sindirim sistemi ile ilişkili olan bir organdır. Yutak, ağız ve burun boşluklarından gelen havanın ve yutulan yiyeceklerin geçtiği bir yapıdır. Solunum sisteminde solunum havasının geçişine yardımcı olurken, sindirim sisteminde yutulan yiyeceklerin yemek borusuna geçişine aracılık eder.

18. Ventilation’ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sindirim
B) Havalanma
C) Nefes alma
D) Nefes verme
E) Üst nabız

Cevap : B) Havalanma

“Ventilation”, tıbbi terim olarak “havalanma” veya “havalandırma” anlamına gelir. Bu terim solunum sistemiyle ilgilidir ve genellikle solunum sisteminin gaz alışverişi işlevini, özellikle de akciğerlerin hava alışverişini ifade eder. Solunum sistemi, vücuda oksijen alımını ve karbondioksit atılmasını sağlar ve bu işlevin ana unsurlarından biri olan hava alışverişi, “ventilation” terimi ile ifade edilir.

19. Aşağıdakilerden hangisi serbest üst taraf kemiklerinden biri değildir?

A) Metakarpal kemikler
B) Coxae
C) Ulna
D) Radius
E) Humerus

Cevap : B) Coxae

Serbest üst taraf kemikleri (free upper limb bones) insan iskeletinde kol, el ve omuz bölgesinde bulunan kemiklerdir. Bu kemikler humerus, radius, ulna, metakarpal kemikler ve el bileği kemiklerini içerir. “Coxae”, kalça kemiği veya kalça ekleminin kemiksel bileşenlerini ifade eder ve bu, pelvis (leğen kemiği) bölgesinde yer alan kemiklerden oluşur. Diğer seçenekler, serbest üst taraf kemiklerine ait kemiklerdir, ancak “B) Coxae” kalça bölgesine aittir ve serbest üst taraf kemikleri listesine dahil edilmez.

20. “Çekum” hangi organın bölümüdür?

A) İnce bağırsak
B) Kalın bağırsak
C) Beyin
D) Omurilik
E) Mide

Cevap : B) Kalın bağırsak

Anatomi (TDS)

Anatomi (TDS) 2022-2023 Vize Soruları

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Anatomi (TDS) 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!