auzefİktisatKamu YönetimiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelerinden birisi değildir?

Cevap : C) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Merkezden Yönetimin sakıncalarından birisi değildir?

Cevap : E) Güçlü bir yönetim sağlar.

#3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın birimleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Emniyet Genel Müdürlüğü

lolonolo.com

#4. Kamu hizmetlerinin çeşitlenip gelişmesi hangi devlet modeline daha uygun düşer?

Cevap : C) Sosyal devlet

Kamu hizmetlerinin çeşitlenip gelişmesi, genellikle C) Sosyal devlet modeline daha uygun düşer. Sosyal devlet, hükümetin, vatandaşların refahını artırmak, eşitlik ve adaleti sağlamak için kamu hizmetlerini genişletmesi ve iyileştirmesi gerektiği ilkesine dayanır. Sosyal devlet modeli, sosyal yardımlar, sağlık hizmetleri, eğitim, iş güvencesi ve sosyal güvenlik gibi alanlarda kamu müdahalesini teşvik eder. Bu müdahalelerle toplumun genel refahı ve adaleti artırılmaya çalışılır.

lolonolo.com

#5. "Bürokrasi" kavramı ile özdeşleşen düşünür kimdir?

Cevap : B) Max Weber

#6. Merkezi idarenin Başkent dışında kalan teşkilatına genel olarak ne ad verilir?

Cevap : B) Taşra Teşkilatı

Merkezi idarenin Başkent dışında kalan teşkilatına genel olarak “B) Taşra Teşkilatı” adı verilir. Taşra teşkilatı, merkezi idarenin başkent dışında, iller ve ilçeler gibi farklı yerel yönetim birimlerindeki idari yapı ve kuruluşları ifade eder.

lolonolo.com

#7. Kamu tüzel kişiliğine ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı, tüzel kişiliğe sahiptir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi idareye hâkim anayasal ilkeleri birisi değildir?

Cevap : A) Vesayet Yönetimi

A) Vesayet Yönetimi, idareye hâkim anayasal ilkelerden biri değildir. Vesayet yönetimi, demokratik bir hukuk devletinde kabul edilmeyen ve idarenin keyfi olarak hareket etmesine karşı koruma sağlayan bir ilkedir. Diğer seçenekler (B, C, D ve E), idareye hâkim anayasal ilkeleri ifade etmektedir ve Türk anayasal sistemine uygun ilkelere işaret etmektedirler.

lolonolo.com

#9. 1982 Anayasası'na göre illerin idaresi hangi esasa dayanmaktadır?

Cevap : D) Yetki Genişliği

#10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kuruluşlardan biri değildir?

Cevap : D) Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruluştur ve doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir kuruluş değildir. Diğer seçenekler (A, B, C ve E), Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kuruluşları ifade etmektedir.

lolonolo.com

#11. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi'nin unsurlarından değildir?

Cevap : C) Ülke

#12. Aşağıda verilenlerden hangisi arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir?

Cevap : A) YÖK Başkanı – Rektör

#13. Hiyerarşiye ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Devlet Denetleme Kurulu ile bir bakanlık arasındaki ilişki hiyerarşiktir.

#14. Kamu Yönetimi'nin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışına yol açan çalışma kim tarafından kaleme alınmıştır?

Cevap : B) Woodrow Wilson

#15. Aşağıdakilerden hangisi Başkentteki Yardımcı Kuruluşların ortak özelliklerinden biri değildir?

Cevap : A) Tüzel kişiliğe sahiptir.

#16. Aşağıdaki kurumlardan hangisi 2018 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır?

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

#17. Aşağıda yer alan Sayıştay ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Türk Silahlı Kuvvetleri Sayıştay denetimine tabi değildir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi'ni incelemede başlıca yaklaşımlardan birisi değildir?

Cevap : B) Kamusallık Yaklaşımı

“Kamusallık Yaklaşımı” Kamu Yönetimi’ni inceleyen başlıca yaklaşımlardan biri değildir. Diğer seçenekler (A, C, D ve E) ise kamu yönetimini çeşitli perspektiflerden ele alan ve önemli yaklaşımlardan bazılarını temsil eder. Bu nedenle Kamusallık Yaklaşımı bu bağlamda öne çıkmaz.

lolonolo.com

#19. "Valinin Anayasadan kaynaklanan, merkezi yönetimin yetkilerinin bir bölümünü, yine merkezin denetimi altında kullanması" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yetki Genişliği

#20. Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklara ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Özel sektörün, yapısal olarak içinde bulunduğu karar alma süreçleri ve katı düzenlemeler sebebiyle değişime kendisini uyarlaması çok güç olmakta veya çok geç kalınmaktadır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kamu Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

1. Kamu tüzel kişiliğine ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu yararının gerçekleşmesi amacıyla faaliyette bulunurlar.
B) Kamu hukuku tüzel kişileri, özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinden üstün konumdadırlar.
C) Kamu hukuku tüzel kişileri, kamu hukukuna tabi tüzel kişilerdir.
D) Kamu tüzel kişisi, devlet tarafından kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak kurulmuş tüzel kişidir.
E) Cumhurbaşkanlığı, tüzel kişiliğe sahiptir.

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı, tüzel kişiliğe sahiptir.

2. Aşağıdakilerden hangisi idareye hâkim anayasal ilkeleri birisi değildir?

A) Vesayet Yönetimi
B) Kanuni İdare
C) İdarenin Bütünlüğü
D) Merkezden Yönetim
E) Yerinden Yönetim

Cevap : A) Vesayet Yönetimi

A) Vesayet Yönetimi, idareye hâkim anayasal ilkelerden biri değildir. Vesayet yönetimi, demokratik bir hukuk devletinde kabul edilmeyen ve idarenin keyfi olarak hareket etmesine karşı koruma sağlayan bir ilkedir. Diğer seçenekler (B, C, D ve E), idareye hâkim anayasal ilkeleri ifade etmektedir ve Türk anayasal sistemine uygun ilkelere işaret etmektedirler.

lolonolo.com

3. Merkezi idarenin Başkent dışında kalan teşkilatına genel olarak ne ad verilir?

A) Bölge Teşkilatı
B) Taşra Teşkilatı
C) Belediye Teşkilatı
D) İlçe Teşkilatı
E) İl Teşkilatı

Cevap : B) Taşra Teşkilatı

Merkezi idarenin Başkent dışında kalan teşkilatına genel olarak “B) Taşra Teşkilatı” adı verilir. Taşra teşkilatı, merkezi idarenin başkent dışında, iller ve ilçeler gibi farklı yerel yönetim birimlerindeki idari yapı ve kuruluşları ifade eder.

lolonolo.com

4. Aşağıda yer alan Sayıştay ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sayıştay; denetimine tabi kurumların bütün gelirlerini ve taşınmazlar dahil mallarını denetlemektedir.
B) Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapar.
C) İlk defa 1862 yılında “Divan-ı Muhasebat” adıyla kurulmuştur
D) Türk Silahlı Kuvvetleri Sayıştay denetimine tabi değildir.
E) Sayıştay, kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını tespit eder.

Cevap : D) Türk Silahlı Kuvvetleri Sayıştay denetimine tabi değildir.

5. Aşağıdaki kurumlardan hangisi 2018 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır?

A) Devlet Denetleme Kurulu
B) Hazine ve Maliye Bakanlığı
C) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kuruluşlardan biri değildir?

A) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
B) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
C) Savunma Sanayi Başkanlığı
D) Gelir İdaresi Başkanlığı
E) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

Cevap : D) Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruluştur ve doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir kuruluş değildir. Diğer seçenekler (A, B, C ve E), Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kuruluşları ifade etmektedir.

lolonolo.com

7. Kamu Yönetimi’nin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışına yol açan çalışma kim tarafından kaleme alınmıştır?

A) Frank J. Goodnow’un
B) Woodrow Wilson
C) Herbert A. Simon
D) Max Weber
E) Leonard D. White

Cevap : B) Woodrow Wilson

8. Hiyerarşiye ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hiyerarşi yetkisi genel bir yetkidir. Hiyerarşik amirin bu yetkisini kullanması için mevzuatta açık bir hükmün bulunmasına gerek yoktur.
B) İçişleri Bakanlığı ile valilik ya da kaymakamlık arasındaki ilişki hiyerarşi ilişkisidir.
C) İçişleri Bakanlığı ile bir büyükşehir belediyesi arasındaki ilişki hiyerarşi olmaz.
D) Hiyerarşi yetkisi aynı kamu tüzel kişisi içerisinde gerçekleşir.
E) Devlet Denetleme Kurulu ile bir bakanlık arasındaki ilişki hiyerarşiktir.

Cevap : E) Devlet Denetleme Kurulu ile bir bakanlık arasındaki ilişki hiyerarşiktir.

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun üyelerinden birisi değildir?

A) Adalet Bakanı
B) Dışişleri Bakanı
C) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı
D) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
E) Kara Kuvvetleri Komutanı

Cevap : C) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

10. Aşağıda verilenlerden hangisi arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir?

A) YÖK Başkanı – Rektör
B) Rektör – Dekan
C) Rektör – Üniversite Personel Daire Başkanı
D) Emniyet Genel Müdürü – İl Emniyet Müdürü
E) Diyanet İşleri Başkanı – İlçe Müftüsü

Cevap : A) YÖK Başkanı – Rektör

11. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi’nin unsurlarından değildir?

A) Kamu Görevlileri
B) Örgüt
C) Ülke
D) Halk
E) Norm Düzeni

Cevap : C) Ülke

12. Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklara ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel sektörün, yapısal olarak içinde bulunduğu karar alma süreçleri ve katı düzenlemeler sebebiyle değişime kendisini uyarlaması çok güç olmakta veya çok geç kalınmaktadır.
B) Özel örgütler, devlet bürokrasisinden daha çok özerkliğe sahiptir.
C) Yönetim faaliyetinin amaçları kamuda bütün halkı, vatandaşları ilgilendiren kamu yararı olmasına karşılık; özel sektörde amaç özel kazanç sağlamaktır.
D) Kamu örgütlerinin, özel örgütlerin kazanç amacına karşılık hizmet amacı taşıması beklenir.
E) Kamu yönetimiyle özel yönetimi ayıran temel noktalardan biri kamu yönetiminin pek çok alanda tekelci olması ve yarışma kurallarının İşlememesidir.

Cevap : A) Özel sektörün, yapısal olarak içinde bulunduğu karar alma süreçleri ve katı düzenlemeler sebebiyle değişime kendisini uyarlaması çok güç olmakta veya çok geç kalınmaktadır.

13. “Bürokrasi” kavramı ile özdeşleşen düşünür kimdir?

A) David Hume
B) Max Weber
C) Thomas Hobbes
D) John Locke
E) Voltaire

Cevap : B) Max Weber

14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın birimleri arasında yer almaz?

A) Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
B) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
C) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
D) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Cevap : D) Emniyet Genel Müdürlüğü

lolonolo.com

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Merkezden Yönetimin sakıncalarından birisi değildir?

A) Merkezden yönetim demokratik ilkelere çok uygun değildir.
B) Kırtasiyeciliği arttırır.
C) Bürokratik yazışmaların uzunluğu nedeniyle halk mağdur olabilir.
D) Yerel ihtiyaçlara cevap vermez.
E) Güçlü bir yönetim sağlar.

Cevap : E) Güçlü bir yönetim sağlar.

16. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi’ni incelemede başlıca yaklaşımlardan birisi değildir?

A) Yasal Yaklaşım
B) Kamusallık Yaklaşımı
C) Durumsallık Yaklaşımı
D) Sosyo – Psikolojik (Davranışçı) Yaklaşım
E) Kurumsal – Yapısal Yaklaşım

Cevap : B) Kamusallık Yaklaşımı

“Kamusallık Yaklaşımı” Kamu Yönetimi’ni inceleyen başlıca yaklaşımlardan biri değildir. Diğer seçenekler (A, C, D ve E) ise kamu yönetimini çeşitli perspektiflerden ele alan ve önemli yaklaşımlardan bazılarını temsil eder. Bu nedenle Kamusallık Yaklaşımı bu bağlamda öne çıkmaz.

lolonolo.com

17. 1982 Anayasası’na göre illerin idaresi hangi esasa dayanmaktadır?

A) Yetki Üstünlüğü
B) Yetki Birliği
C) Yetki Devri
D) Yetki Genişliği
E) Yetki Bütünlüğü

Cevap : D) Yetki Genişliği

18. Kamu hizmetlerinin çeşitlenip gelişmesi hangi devlet modeline daha uygun düşer?

A) Üniter devlet
B) Federal devlet
C) Sosyal devlet
D) Neo-liberal devlet
E) Liberal devlet

Cevap : C) Sosyal devlet

Kamu hizmetlerinin çeşitlenip gelişmesi, genellikle C) Sosyal devlet modeline daha uygun düşer. Sosyal devlet, hükümetin, vatandaşların refahını artırmak, eşitlik ve adaleti sağlamak için kamu hizmetlerini genişletmesi ve iyileştirmesi gerektiği ilkesine dayanır. Sosyal devlet modeli, sosyal yardımlar, sağlık hizmetleri, eğitim, iş güvencesi ve sosyal güvenlik gibi alanlarda kamu müdahalesini teşvik eder. Bu müdahalelerle toplumun genel refahı ve adaleti artırılmaya çalışılır.

lolonolo.com

19. Aşağıdakilerden hangisi Başkentteki Yardımcı Kuruluşların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Tüzel kişiliğe sahiptir.
B) Bu kuruluşlar çeşitli konularda görüş bildirebilir.
C) Bu kuruluşların bir kısmı 1982 Anayasası’nda düzenlenmiştir.
D) Uzmanlık kuruluşlarıdır.
E) Kurul halinde çalışır.

Cevap : A) Tüzel kişiliğe sahiptir.

20. “Valinin Anayasadan kaynaklanan, merkezi yönetimin yetkilerinin bir bölümünü, yine merkezin denetimi altında kullanması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdari Vesayet Yönetimi
B) Yerinden Yönetim
C) Yetki Genişliği
D) İdarenin bütünlüğü
E) Merkezden Yönetim

Cevap : C) Yetki Genişliği

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

LOLONOLO.COM

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
Facebook Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Kamu Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!