auzefPolitik EkonomiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Politik Ekonomi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Bir hükümetin kamu harcamalarını azaltması aşağıdaki politikalardan hangisine örnektir?

Cevap : E) Daraltıcı maliye politikası

#2. Gelir - Harcama Modelinde kamu harcamaları artırılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

Cevap : C) Toplam harcama eğrisi üzerinde artış söz konusu olur.

Kamu harcamalarının artırılması durumunda toplam gelir artar, toplam harcamalar artar, işsizlik azalır ve toplam harcama eğrisi yukarı yönde kayar. Ancak, toplam harcama eğrisi üzerinde artış (C) ifadesi yanlıştır çünkü kamu harcamaları artışı, toplam harcamaları artırarak bu eğrisi yukarı kaydırmaktadır, bu nedenle artış olarak nitelendirilemez.

#3. I. Gelir Vergisi II. Katma Değer Vergisi III. Özel Tüketim Vergisi Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dolaylı olarak alınan vergilerden değildir?

Cevap : A) Yalnız I

#4. John M. Keynes'in Keynesyen Okulun temellerini anlattığı 1936 yılında yayımlanan kitabının ismi nedir?

Cevap : D) İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

John M. Keynes’in Keynesyen ekonomi teorisini temellendirdiği ve 1936 yılında yayımlanan kitabının ismi “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” (The General Theory of Employment, Interest, and Money)dir. Bu kitap, makroekonomik analizin temellerini ve döneminin ekonomik koşullarına yanıt olarak geliştirdiği yeni yaklaşımları içerir.

#5. Ekonomide para arzı artarsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Cevap : A) Piyasa faiz oranları düşer, tüketim ve yatırım harcamalarında artış meydana gelir.

Eğer ekonomide para arzı artarsa, bu durumda genellikle piyasa faiz oranları düşer ve tüketim ile yatırım harcamalarında artış meydana gelir. Bu durumu en iyi ifade eden seçenek A’dir: “Piyasa faiz oranları düşer, tüketim ve yatırım harcamalarında artış meydana gelir.”
Para arzındaki artış, para arzının artması anlamına gelir ve bu da genellikle faiz oranlarını düşürür. Düşen faiz oranları tüketici harcamalarını ve işletmelerin yatırımlarını teşvik eder, çünkü borçlanma maliyetleri düşer ve kredi erişimi artar. Bu da genel olarak ekonomideki harcamaların artmasına yol açar.

#6. Emeğin marjinal etkinliği ile sermayenin marjinal etkinliğinin toplamı birden küçükse, üretim fonksiyonunda hangi durum geçerlidir?

Cevap : C) Ölçeğe göre azalan getiri

Emeğin marjinal etkinliği ve sermayenin marjinal etkinliği toplamı birden küçükse, bu durumda üretim fonksiyonunda ölçeğe göre azalan getiri (C) geçerlidir.
Ölçeğe göre azalan getiri, üretim miktarının artırılmasıyla birlikte emeğin ve sermayenin marjinal etkinliğinin azaldığı durumu ifade eder. Bu durumda, ek bir birim emek veya sermaye eklemenin, üretimdeki artışa olan katkısı giderek azalır. Bu, genellikle üretimdeki kaynakların sınırlı olduğu durumlarda ortaya çıkar ve kaynakların optimum şekilde kullanıldığı bir nokta vardır; bu noktadan sonra ek kaynak eklemek, daha az etkili hale gelir ve marjinal etkinlik azalır. Bu durumda, toplam marjinal etkinlik azalır ve ölçeğe göre azalan getiri geçerli olur.

#7. IS-LM Modeline göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Yatay eksende faiz oranı, düşey eksende toplam gelir bulunur.

#8. Klasik Okula göre reel faiz oranı azaldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : D) Tüketim yapmanın fırsat maliyeti azalacağı için hane halkı tasarrufları azalacaktır.

#9. Klasik Okulda emek (iş gücü) piyasası......ile..... bir araya geldiği piyasadır. Emek piyasası dengesinde, ..... ve...... düzeyi belirlenmiş olur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Cevap : E) Emek arzı – emek talebinin – denge reel ücret – denge istihdam

#10. Para arzı artışlarının faiz oranını belirli bir seviyeye kadar düşürebilmesi ve bu seviyeden sonra para arzının ne kadar artarsa artsın faiz oranını düşürememesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Cevap : D) Likidite Tuzağı

Bu durum, “Likidite Tuzağı” kavramı ile açıklanır.
Likidite Tuzağı, ekonomi teorilerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur ve genellikle para politikalarının etkinliği ile ilgilidir. Bu durumda, faiz oranları belirli bir düşük seviyeye düştüğünde, insanlar nakit tutmayı tercih ederler ve faiz oranlarındaki düşüşe rağmen tasarruflarını yatırıma çevirmezler. Bu durumda, para arzındaki artışlar faiz oranlarını daha da düşürmeyecektir (etkisiz hale gelir).

#11. Keynesyen Okulda para piyasası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Para arzı para piyasasına içsel bir değişken olarak dâhil olur.

#12. I. Açık piyasa işlemleri ile piyasadan tahvil alınması II. Zorunlu karşılık oranının artırılması III. Politika faizinin artırılması Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uygulanırsa toplam harcamalar azalır?

Cevap : E) II-III

#13. Daraltıcı maliye politikalarının en önemli iki hedefi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : C) Enflasyonla mücadele etmek – Fiyat istikrarını sağlamak

#14. Genişletici maliye ile genişletici para politikalarının birlikte uygulandığı bir durumda IS eğrisi LM eğrisinden daha fazla hareket ederse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : B) Hem faiz oranı hem de toplam gelir artar.

#15. Gelir-Harcama Modelinde ekonomide toplam gelir ile toplam harcamaların eşit olduğu noktalar hangi doğru üzerinde bulunmaktadır?

Cevap : A) 45 derece doğrusu

Gelir-Harcama Modelinde ekonomide toplam gelir ile toplam harcamaların eşit olduğu noktalar, 45 derece doğrusu üzerinde bulunmaktadır. Bu doğru, gelirin harcamalarla eşit olduğu noktaları temsil eder ve bu modelde ekonomide dengenin olduğu yerdir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir: 45 derece doğrusu.

#16. Keynesyen Okulda ekonominin genel olarak eksik istihdam dengesinde bulunduğu düşünülmektedir. Ekonomiyi eksik istihdam dengesinden tam istihdama götürecek politikalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B) Toplam harcamaları ve toplam talebi artıran politikalar

Keynesyen ekonomi görüşüne göre, eksik istihdam durumunda ekonomiyi tam istihdama doğru yönlendirmek için toplam harcamaları ve talebi artırmak önemlidir. Bu, genellikle genişletici maliye ve para politikaları aracılığıyla gerçekleştirilir.
Bu bağlamda, doğru seçenek B’dir: Toplam harcamaları ve toplam talebi artıran politikalar. Bu tür politikalar, hükümet harcamalarının artırılması, vergi indirimleri veya para arzının artırılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu politikalar, ekonomideki talebi artırarak istihdamı ve üretimi artırmayı amaçlar.

#17. Nominal değişkenleri değiştiren bir iktisat politikasının sonuç olarak sadece nominal değişkenler üzerinde bir etki ortaya çıkarması ve reel değişkenlerin bu durumdan etkilenmemesi durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Cevap : E) Klasik Dikotomi

#18. I. Atomisite II. Homojenlik III. Mobilite IV. Asimetrik Bilgi Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Klasik Okulda tam rekabet koşulları için gereken şartları oluşturmaktadır?

Cevap : B) I-II-III

#19. I. Kamu harcamalarının azalması II. Vergilerin artması III. Transfer ödemelerinin artması Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toplam harcamaları azaltan etmenlerdendir?

Cevap : B) I-II

#20. Keynesyen Okulda para piyasasındaki değişimler; reel sektörü, yatırımları ve nihayetinde toplam üretimi hangi yol ile etkiler?

Cevap : C) Parasal aktarım mekanizması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Politik Ekonomi 2022-2023 Vize Soruları

1. Klasik Okulda emek (iş gücü) piyasası……ile….. bir araya geldiği piyasadır. Emek piyasası dengesinde, ….. ve…… düzeyi belirlenmiş olur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Ücret arzı – ücret talebinin – işçi sayısı – asgari ücret
B) Emek arzı – emek talebinin – denge nominal ücret – denge işsizlik
C) Toplam arz – toplam talebin – tam istihdam – eksik istihdam
D) Para arzı – para talebinin – tam istihdam – eksik istihdam
E) Emek arzı – emek talebinin – denge reel ücret – denge istihdam

Cevap : E) Emek arzı – emek talebinin – denge reel ücret – denge istihdam

2. I. Atomisite
II. Homojenlik
III. Mobilite
IV. Asimetrik Bilgi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Klasik Okulda tam rekabet koşulları için gereken şartları oluşturmaktadır?

A) I-II
B) I-II-III
C) I-III-IV
D) II-III-IV
E) II-III

Cevap : B) I-II-III

3. Genişletici maliye ile genişletici para politikalarının birlikte uygulandığı bir durumda IS eğrisi LM eğrisinden daha fazla hareket ederse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Faiz oranı artarken toplam gelir sabit kalır.
B) Hem faiz oranı hem de toplam gelir artar.
C) Faiz oranı sabit kalır, toplam gelir artar.
D) Faiz oranı düşerken toplam gelir artar.
E) Hem faiz oranı hem de toplam gelir sabit kalır.

Cevap : B) Hem faiz oranı hem de toplam gelir artar.

4. Keynesyen Okulda ekonominin genel olarak eksik istihdam dengesinde bulunduğu düşünülmektedir. Ekonomiyi eksik istihdam dengesinden tam istihdama götürecek politikalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Reel faiz ve nominal faiz oranını yükseltecek politikalar
B) Toplam harcamaları ve toplam talebi artıran politikalar
C) Vergi oranlarını yükseltip devlet gelirinin artmasını sağlayacak politikalar
D) Toplam arzda değişikliğe yol açmayacak politikalar
E) Kamu harcamalarını azaltıp kamu tasarrufları sağlayacak politikalar

Cevap : B) Toplam harcamaları ve toplam talebi artıran politikalar

Keynesyen ekonomi görüşüne göre, eksik istihdam durumunda ekonomiyi tam istihdama doğru yönlendirmek için toplam harcamaları ve talebi artırmak önemlidir. Bu, genellikle genişletici maliye ve para politikaları aracılığıyla gerçekleştirilir.
Bu bağlamda, doğru seçenek B’dir: Toplam harcamaları ve toplam talebi artıran politikalar. Bu tür politikalar, hükümet harcamalarının artırılması, vergi indirimleri veya para arzının artırılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu politikalar, ekonomideki talebi artırarak istihdamı ve üretimi artırmayı amaçlar.

lolonolo.com

5. Ekonomide para arzı artarsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Piyasa faiz oranları düşer, tüketim ve yatırım harcamalarında artış meydana gelir.
B) Piyasa faiz oranı ve yatırım harcamaları artar, tüketim harcamalarında düşüş meydana gelir.
C) Piyasa faiz oranı, tüketim ve yatırım harcamalarının hepsinde artış meydana gelir.
D) Piyasa faiz oranı ve tüketim artar, yatırım harcamalarında düşüş meydana gelir.
E) Piyasa faiz oranı artar, tüketim ve yatırım harcamalarında düşüş meydana gelir.

Cevap : A) Piyasa faiz oranları düşer, tüketim ve yatırım harcamalarında artış meydana gelir.

Eğer ekonomide para arzı artarsa, bu durumda genellikle piyasa faiz oranları düşer ve tüketim ile yatırım harcamalarında artış meydana gelir. Bu durumu en iyi ifade eden seçenek A’dir: “Piyasa faiz oranları düşer, tüketim ve yatırım harcamalarında artış meydana gelir.”
Para arzındaki artış, para arzının artması anlamına gelir ve bu da genellikle faiz oranlarını düşürür. Düşen faiz oranları tüketici harcamalarını ve işletmelerin yatırımlarını teşvik eder, çünkü borçlanma maliyetleri düşer ve kredi erişimi artar. Bu da genel olarak ekonomideki harcamaların artmasına yol açar.

lolonolo.com

6. Emeğin marjinal etkinliği ile sermayenin marjinal etkinliğinin toplamı birden küçükse, üretim fonksiyonunda hangi durum geçerlidir?

A) Ölçeğe göre artan getiri
B) Ölçeğe göre sabit getiri
C) Ölçeğe göre azalan getiri
D) Ölçek ekonomileri
E) Ölçeğe göre azalarak artan getiri

Cevap : C) Ölçeğe göre azalan getiri

Emeğin marjinal etkinliği ve sermayenin marjinal etkinliği toplamı birden küçükse, bu durumda üretim fonksiyonunda ölçeğe göre azalan getiri (C) geçerlidir.
Ölçeğe göre azalan getiri, üretim miktarının artırılmasıyla birlikte emeğin ve sermayenin marjinal etkinliğinin azaldığı durumu ifade eder. Bu durumda, ek bir birim emek veya sermaye eklemenin, üretimdeki artışa olan katkısı giderek azalır. Bu, genellikle üretimdeki kaynakların sınırlı olduğu durumlarda ortaya çıkar ve kaynakların optimum şekilde kullanıldığı bir nokta vardır; bu noktadan sonra ek kaynak eklemek, daha az etkili hale gelir ve marjinal etkinlik azalır. Bu durumda, toplam marjinal etkinlik azalır ve ölçeğe göre azalan getiri geçerli olur.

lolonolo.com

7. Para arzı artışlarının faiz oranını belirli bir seviyeye kadar düşürebilmesi ve bu seviyeden sonra para arzının ne kadar artarsa artsın faiz oranını düşürememesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) JEğrisi
B) Tunç Kanunu
C) Klasik Dikotomi
D) Likidite Tuzağı
E) Okun Yasası

Cevap : D) Likidite Tuzağı

Bu durum, “Likidite Tuzağı” kavramı ile açıklanır.
Likidite Tuzağı, ekonomi teorilerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur ve genellikle para politikalarının etkinliği ile ilgilidir. Bu durumda, faiz oranları belirli bir düşük seviyeye düştüğünde, insanlar nakit tutmayı tercih ederler ve faiz oranlarındaki düşüşe rağmen tasarruflarını yatırıma çevirmezler. Bu durumda, para arzındaki artışlar faiz oranlarını daha da düşürmeyecektir (etkisiz hale gelir).

lolonolo.com

8. Klasik Okula göre reel faiz oranı azaldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Tüketim yapmanın fırsat maliyeti azalacağı için hane halkı tasarrufları artacaktır.
B) Tüketim yapmanın fırsat maliyeti artacağı için hane halkı tüketimi azalacaktır.
C) Tasarruf yapmanın ödülü artacağı için hane halkı tasarrufları artacaktır.
D) Tüketim yapmanın fırsat maliyeti azalacağı için hane halkı tasarrufları azalacaktır.
E) Tasarruf yapmanın ödülü artacağı için hane halkı tasarrufları azaltacaktır.

Cevap : D) Tüketim yapmanın fırsat maliyeti azalacağı için hane halkı tasarrufları azalacaktır.

9. John M. Keynes’in Keynesyen Okulun temellerini anlattığı 1936 yılında yayımlanan kitabının ismi nedir?

A) Ulusların Zenginliği
B) Ücretler Teorisi
C) Modern Ekonomik Büyüme
D) İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi
E) Kapitalizm ve Özgürlük

Cevap : D) İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

John M. Keynes’in Keynesyen ekonomi teorisini temellendirdiği ve 1936 yılında yayımlanan kitabının ismi “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” (The General Theory of Employment, Interest, and Money)dir. Bu kitap, makroekonomik analizin temellerini ve döneminin ekonomik koşullarına yanıt olarak geliştirdiği yeni yaklaşımları içerir.

lolonolo.com

10. Daraltıcı maliye politikalarının en önemli iki hedefi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Para arzını artırmak – Para talebini azaltmak
B) İşsizlik oranını düşürmek – İşçi ücretlerini yükseltmek
C) Enflasyonla mücadele etmek – Fiyat istikrarını sağlamak
D) İthalatı azaltmak – İhracatı sabit tutmak
E) Türk Lirasının değerini düşürmek – İhracatı artırmak

Cevap : C) Enflasyonla mücadele etmek – Fiyat istikrarını sağlamak

Politik Ekonomi 2022-2023 Vize Soruları

lolonolo.com

11. Keynesyen Okulda para piyasasındaki değişimler; reel sektörü, yatırımları ve nihayetinde toplam üretimi hangi yol ile etkiler?

A) Daraltıcı politikalar
B) Genişletici politikalar
C) Parasal aktarım mekanizması
D) İhtiyat güdüsü
E) Harcanabilir gelir

Cevap : C) Parasal aktarım mekanizması

12. I. Kamu harcamalarının azalması
II. Vergilerin artması
III. Transfer ödemelerinin artması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toplam harcamaları azaltan etmenlerdendir?

A) Yalnız II
B) I-II
C) II-III
D) I-III
E) Yalnız I

Cevap : B) I-II

13. Gelir-Harcama Modelinde ekonomide toplam gelir ile toplam harcamaların eşit olduğu noktalar hangi doğru üzerinde bulunmaktadır?

A) 45 derece doğrusu
B) Toplam talep doğrusu
C) Para arzı doğrusu
D) Toplam harcamalar doğrusu
E) Toplam arz doğrusu

Cevap : A) 45 derece doğrusu

Gelir-Harcama Modelinde ekonomide toplam gelir ile toplam harcamaların eşit olduğu noktalar, 45 derece doğrusu üzerinde bulunmaktadır. Bu doğru, gelirin harcamalarla eşit olduğu noktaları temsil eder ve bu modelde ekonomide dengenin olduğu yerdir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir: 45 derece doğrusu.

lolonolo.com

14. Keynesyen Okulda para piyasası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Para talebi hem gelirden hem de faiz oranlarından etkilenir.
B) Para piyasası, para arzı ile para talebinin eşitlenerek dengeye geldikleri piyasadır.
C) Para piyasasında belirlenen faiz oranı likiditeden vazgeçmenin ödülü olarak düşünülebilir.
D) Para arzı para piyasasına içsel bir değişken olarak dâhil olur.
E) Gelir arttıkça para talebi artar, faiz oranı arttıkça para talebi azalır.

Cevap : D) Para arzı para piyasasına içsel bir değişken olarak dâhil olur.

15. IS-LM Modeline göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yatay eksende faiz oranı, düşey eksende toplam gelir bulunur.
B) Para piyasası dengesini temsil eden LM eğrisi pozitif eğimlidir.
C) Devletin ekonomiye müdahaleleri IS-LM Modeli yardımıyla incelenebilir.
D) Mal piyasası dengesini temsil eden IS eğrisi negatif eğimlidir.
E) Mal piyasasında meydana gelen bir değişim IS eğrisini hareket ettirir.

Cevap : A) Yatay eksende faiz oranı, düşey eksende toplam gelir bulunur.

16. Gelir – Harcama Modelinde kamu harcamaları artırılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

A) Toplam gelir artar.
B) Toplam harcama eğrisi paralel olarak yukarı kayar.
C) Toplam harcama eğrisi üzerinde artış söz konusu olur.
D) İşsizlik azalır.
E) Toplam harcamalar artar.

Cevap : C) Toplam harcama eğrisi üzerinde artış söz konusu olur.

Kamu harcamalarının artırılması durumunda toplam gelir artar, toplam harcamalar artar, işsizlik azalır ve toplam harcama eğrisi yukarı yönde kayar. Ancak, toplam harcama eğrisi üzerinde artış (C) ifadesi yanlıştır çünkü kamu harcamaları artışı, toplam harcamaları artırarak bu eğrisi yukarı kaydırmaktadır, bu nedenle artış olarak nitelendirilemez.

lolonolo.com

17. I. Açık piyasa işlemleri ile piyasadan tahvil alınması
II. Zorunlu karşılık oranının artırılması
III. Politika faizinin artırılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uygulanırsa toplam harcamalar azalır?

A) Yalnız II
B) I-III
C) I-II
D) Yalnız I
E) II-III

Cevap : E) II-III

18. I. Gelir Vergisi
II. Katma Değer Vergisi
III. Özel Tüketim Vergisi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dolaylı olarak alınan vergilerden değildir?

A) Yalnız I
B) I-III
C) Yalnız II
D) I-II
E) II-III

Cevap : A) Yalnız I

19. Bir hükümetin kamu harcamalarını azaltması aşağıdaki politikalardan hangisine örnektir?

A) Genişletici para politikası
B) Heterodoks politika
C) Daraltıcı para politikası
D) Genişletici maliye politikası
E) Daraltıcı maliye politikası

Cevap : E) Daraltıcı maliye politikası

20. Nominal değişkenleri değiştiren bir iktisat politikasının sonuç olarak sadece nominal değişkenler üzerinde bir etki ortaya çıkarması ve reel değişkenlerin bu durumdan etkilenmemesi durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Nispi Gelir Hipotezi
B) Lucas Kritiği
C) Phillips Eğrisi
D) Hysterisis Etkisi
E) Klasik Dikotomi

Cevap : E) Klasik Dikotomi

lolonolo.com

Politik Ekonomi

Politik Ekonomi 2022-2023 Vize Soruları

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Politik Ekonomi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!