auzefKarşılaştırmalı SiyasetSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı Siyaset 2022-2023 Vize Soruları

#1. Karşılaştırmalı Siyaset çalışmalarının antik örneklerinden biri olarak kabul edilen Aristoteles'in Politika kitabındaki siyasi sistemler sınıflandırması hangi iki soru etrafında yapılmıştır?

Cevap : C) Kim yönetir? / Kimin yararına yönetir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Atina Demokrasisi'nin bir özelliği değildir?

Cevap : D) Yöneticiler seçimle iş başına gelir.

#3. Huntington'a göre ilk ters dalga hangi dönemde başlar?

Cevap : C) Mussolini’nin İtalya’da iktidara geldiği 1922 tarihiyle başlar.

#4. Aşağıdaki devletlerden hangisi son yıllarda oluşturulan endekslere göre dünyadaki en başarısız devletler arasında gösterilemez?

Cevap : A) İran

#5. Ekonomik gelişme için ihtiyaç duyulan vergi toplayabilme, piyasaları destekleyebilme ve ekonomiye katkı yapacak projelerde ōnayak olabilmek için..... önemli bir ihtiyaçtır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) Devlet kapasitesi


#6. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı siyasetin amaçlarından biri değildir?

Cevap : C) Yanlışlanamaz bir sonuca varmak

#7. Schumpeterci anlamda minimalist demokrasiye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Adil, serbest ve hilesiz seçimlerin yapılması ilkesine dayanır.

#8. I. Modern demokrasiler farklı ve güçlü özelliklere sahip bireylerin elenmeleri esasına dayanır. II. Modern demokrasiler farklı ve güçlü özelliklere sahip olduğu varsayılan kimselerin seçilerek yönetime taşınması aristokratik bir boyut içerir. III. Modern demokrasiler farklı ve güçlü özelliklere sahip bireylerin ayrıcalıklı olduğunu varsayar. IV. Moden demokrasiler farklı ve güçlü özelliklere sahip olduğu varsayılan kimselerin kur'a yoluyla yönetime taşınması esasına dayanır. V. Modern demokrasilerde faklı ve güçlü özelliklere sahip olanların bu eğilimlerini törpülemeleri beklenir. Modern demokrasilerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : D) Yalnız II

#9. Karşılaştırmalı siyaset çalışmalarında siyasi hayatın karmaşıklığını bir miktar basite indirgeyerek benzerlikleri ve farklılıkları öne çıkarmak için aşağıdakilerden hangisine başvurulmaktadır?

Cevap : C) Sınıflandırma yapmak

#10. A, B ve C üç farazi ülkedir. Farklı siyasi kültürlere sahip bu üç ülkenin endüstrileşme, kentleşme ve eşitsizlik seviyeleri de birbirinden farklıdır. Ancak her üç ülkede de siyasi devrim vuku bulmuştur. Bunu merak eden bir araştırmacı her üç ülkede de devrimden bir süre önce köylü isyanı yaşandığını tespit etmiştir. Bu analiz sonucunda devrimin gerçekleşmesinin ancak köylü isyanının gerçekleşmesi ile mümkün olacağı çıkarımı yapılmıştır. Yukarıdaki örnekteki araştırmacı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?

Cevap : E) Olabildiğince değişik sistemler tasarımı


#11. Aşağıdakilerden hangisi başarısız devletin göstergelerinden biri değildir?

Cevap : E) Hükümetin ekonomi politikalarının kriz ile sonuçlanması

#12. Karşılaştırmalı siyasetteki davranışçı akımın en önemli örneklerinden biri olan David Easton'un modeline göre bir siyasal sistem hangi durumda kriz ile karşılaşır?

Cevap : D) Sisteme olan desteklerin düşmesi ve taleplerin tatmin edilememesi durumunda

#13. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal devrimin geleneksel siyaset bilimine yönelttiği eleştirilerden biri değildir?

Cevap : B) Geleneksel siyaset bilimi çalışmalarının nitel yöntemler benimsemesi

#14. Karşılaştırmalı siyaset alanındaki modernleşme teorisinin temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Ekonomik gelişme ile siyasi gelişme arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.

#15. Az vakalı karşılaştırma yapan bir araştırmacı karşılaştıracağı ülkeleri belirlerken sadece kendisini haklı çıkaracak örnekleri seçerse eğer aşağıdaki problemlerden hangisi ortaya çıkar?

Cevap : E) Seçim yanlılığı


#16. Dahl'ın demokrasi kavramsallaştımasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Ekonomik özgürlükler korunmadığında seçimler eşit şartlarda gerçekleşmez.

#17. Çok vakalı karşılaştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Yaygın olarak nitel yöntemler kullanılır.

#18. "Kurumlara güven üst seviyelerdedir ve vatandaşlar haklarını elde etmek için devlet dışı yapılara ve aktörlere müracaat etme ihtiyacı hissetmezler" ilkesi aşağıdaki devlet türlerinin hangisinde geçerlidir?

Cevap : B) Güçlü devlet

#19. Devlet başarısızlığının nedenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Bürokrasisi katı olan devletlerin başarısız olma ihtimali daha yüksektir.

#20. Karşılaştırmalı siyaset alanı 1950'lerden itibaren gelişmiş ve siyaset biliminin en önemli alt alanlarından biri haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun özellikle 1950'lerden itibaren ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?

Cevap : A) 1950’lerden itibaren felsefe ve tarih demode disiplinler haline gelmiştir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Karşılaştırmalı Siyaset 2022-2023 Vize Soruları

1. Dahl’ın demokrasi kavramsallaştımasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün yetişkinler, seçimler aracılığıyla saptanan organlara aday olma ve seçilme hakkına sahip değilse seçim adaleti mümkün değildir.
B) Ekonomik özgürlükler korunmadığında seçimler eşit şartlarda gerçekleşmez.
C) Yurttaşlar siyasal meselelere ilişkin herhangi bir cezalandırılma tehdidi olmaksızın kendilerini ifade edemezlerse seçim güveniliği sağlanamaz.
D) Muhalefet etme özgürlükleri olmadığında adil seçimler sağlanamaz.
E) Yurttaşlar alternatif bilgi kaynaklarına erişemediğinde seçimler eşit şartlarda gerçekleşmiş sayılmaz.

Cevap : B) Ekonomik özgürlükler korunmadığında seçimler eşit şartlarda gerçekleşmez.

2. Aşağıdakilerden hangisi Atina Demokrasisi’nin bir özelliği değildir?

A) Kura ve rotasyona dayanır.
B) Sadece Atina yurttaşları oylamalara katılabilir.
C) Antik döneme aittir.
D) Yöneticiler seçimle iş başına gelir.
E) Köleliğin hüküm sürdüğü bir döneme tekabül eder.

Cevap : D) Yöneticiler seçimle iş başına gelir.

3. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı siyasetin amaçlarından biri değildir?

A) Sınıflandırmak
B) Tanımlamak ve betimlemek
C) Yanlışlanamaz bir sonuca varmak
D) Hipotez test etmek
E) Tahmin yapmak

Cevap : C) Yanlışlanamaz bir sonuca varmak

4. Karşılaştırmalı siyaset alanı 1950’lerden itibaren gelişmiş ve siyaset biliminin en önemli alt alanlarından biri haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun özellikle 1950’lerden itibaren ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?

A) 1950’lerden itibaren felsefe ve tarih demode disiplinler haline gelmiştir.
B) 1950’lerden itibaren siyaset bilimcilerin ilgisi Batı dışı ülkelere yönelmiştir.
C) 1950’lerden itibaren birçok yeni bağımsız devlet ortaya çıkmıştır.
D) Soğuk Savaş, Batılı siyaset bilimcilerin ilgisini Batı dışı ülkelere doğru genişletmiştir.
E) 1950’lerden itibaren küreselleşmenin hızlanması ile dünyadaki ülkeler hakkında bilgi edinme imkânları artmıştır.

Cevap : A) 1950’lerden itibaren felsefe ve tarih demode disiplinler haline gelmiştir.

5. Karşılaştırmalı Siyaset çalışmalarının antik örneklerinden biri olarak kabul edilen Aristoteles’in Politika kitabındaki siyasi sistemler sınıflandırması hangi iki soru etrafında yapılmıştır?

A) Kral mı yönetir? / Halk mı yönetir?
B) Kim yönetir? / Yönetenleri kim yönetir?
C) Kim yönetir? / Kimin yararına yönetir?
D) Demokrasi var mıdır? / Hukuk devleti var mıdır?
E) Kim yönetir? / Yöneten nasıl seçilir?

Cevap : C) Kim yönetir? / Kimin yararına yönetir?

6. Schumpeterci anlamda minimalist demokrasiye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Seçimlerin belirlenen süre zarfında gerçekleştirilebilmesine dayanır.
B) İnsan hak ve özgürlüklerinin benimsendiği bir siyasal işleyişe dayanır.
C) Düzenli seçim ilke ve pratiğine dayanır.
D) Adil, serbest ve hilesiz seçimlerin yapılması ilkesine dayanır.
E) Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu adil, serbest, hilesiz seçimlere dayanır.

Cevap : D) Adil, serbest ve hilesiz seçimlerin yapılması ilkesine dayanır.

7. Karşılaştırmalı siyaset alanındaki modernleşme teorisinin temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik gelişme ile siyasi gelişme arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.
B) İklimi soğuk olan ülkelerin insanları modernleşmeye ve siyasi gelişmeye daha açıktır.
C) Alt gelir gruplarında sınıf bilincinin gelişmesi ile daha istikrarlı bir demokrasi oluşur.
D) Bazı dinler modernleşmeye engeldir.
E) Dış güçler bazı durumlarda demokratikleşmeyi engellemektedir.

Cevap : A) Ekonomik gelişme ile siyasi gelişme arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.

8. A, B ve C üç farazi ülkedir. Farklı siyasi kültürlere sahip bu üç ülkenin endüstrileşme, kentleşme ve eşitsizlik seviyeleri de birbirinden farklıdır. Ancak her üç ülkede de siyasi devrim vuku bulmuştur. Bunu merak eden bir araştırmacı her üç ülkede de devrimden bir süre önce köylü isyanı yaşandığını tespit etmiştir. Bu analiz sonucunda devrimin gerçekleşmesinin ancak köylü isyanının gerçekleşmesi ile mümkün olacağı çıkarımı yapılmıştır.
Yukarıdaki örnekteki araştırmacı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?

A) Kompkleks tasarım
B) Tek vakalı karşılaştırma
C) Olabildiğince benzer sistemler tasarımı
D) Çok vakalı karşılaştırma
E) Olabildiğince değişik sistemler tasarımı

Cevap : E) Olabildiğince değişik sistemler tasarımı

9. I. Modern demokrasiler farklı ve güçlü özelliklere sahip bireylerin elenmeleri esasına dayanır.
II. Modern demokrasiler farklı ve güçlü özelliklere sahip olduğu varsayılan kimselerin seçilerek yönetime taşınması aristokratik bir boyut içerir. III. Modern demokrasiler farklı ve güçlü özelliklere sahip bireylerin ayrıcalıklı olduğunu varsayar.
IV. Moden demokrasiler farklı ve güçlü özelliklere sahip olduğu varsayılan kimselerin kur’a yoluyla yönetime taşınması esasına dayanır.
V. Modern demokrasilerde faklı ve güçlü özelliklere sahip olanların bu eğilimlerini törpülemeleri beklenir.
Modern demokrasilerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I, III ve IV
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız II
E) I ve IV

Cevap : D) Yalnız II

10. Aşağıdakilerden hangisi başarısız devletin göstergelerinden biri değildir?

A) Yasama ve yargının işleyişinin durması
B) Uzun süredir devam eden iç savaş hali
C) Merkezi yönetimin meşruiyetini kaybetmesi
D) Çevre bölgelerde merkezi hükümet kontrolünün kaybedilmesi
E) Hükümetin ekonomi politikalarının kriz ile sonuçlanması

Cevap : E) Hükümetin ekonomi politikalarının kriz ile sonuçlanması

11. Karşılaştırmalı siyasetteki davranışçı akımın en önemli örneklerinden biri olan David Easton’un modeline göre bir siyasal sistem hangi durumda kriz ile karşılaşır?

A) Büyük küresel güçlerle ideolojik bir zıtlık oluşması durumunda
B) Seçimler sonucunda bir hükümet kurulamaması durumunda
C) Uluslararası sistemdeki tedarik zincirinde bir problem olması durumunda
D) Sisteme olan desteklerin düşmesi ve taleplerin tatmin edilememesi durumunda
E) Dünyayı yöneten ailelerin ülkeye nifak sokması durumunda

Cevap : D) Sisteme olan desteklerin düşmesi ve taleplerin tatmin edilememesi durumunda

12. Çok vakalı karşılaştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gözlem sayısını arttırıp genelleme yapmayı amaçlarlar.
B) Yaygın olarak nitel yöntemler kullanılır.
C) Değişken merkezlidirler.
D) İstisna oluşturan ülkelerin tespit edilmesini sağlarlar.
E) Ülkeler bir analiz birimi olarak kabul edilirler.

Cevap : B) Yaygın olarak nitel yöntemler kullanılır.

13. Huntington’a göre ilk ters dalga hangi dönemde başlar?

A) II. Dünya Savaşı sonrası başlar.
B) Amerika Birleşik Devletleri’nde 1820’li yıllarda başlar.
C) Mussolini’nin İtalya’da iktidara geldiği 1922 tarihiyle başlar.
D) Latin Amerika ülkelerinde 1974 yılında başlar.
E) Yunanistan’da Albaylar Cuntası adıyla anılan ve 1967-1974 yıllarına yayılan askeri diktatörlük süreci ile başlar.

Cevap : C) Mussolini’nin İtalya’da iktidara geldiği 1922 tarihiyle başlar.

14. Karşılaştırmalı siyaset çalışmalarında siyasi hayatın karmaşıklığını bir miktar basite indirgeyerek benzerlikleri ve farklılıkları öne çıkarmak için aşağıdakilerden hangisine başvurulmaktadır?

A) Teori üretmek
B) Hipotez test etmek
C) Sınıflandırma yapmak
D) Tanımlama yapmak
E) Tahmin etmek

Cevap : C) Sınıflandırma yapmak

15. “Kurumlara güven üst seviyelerdedir ve vatandaşlar haklarını elde etmek için devlet dışı yapılara ve aktörlere müracaat etme ihtiyacı hissetmezler” ilkesi aşağıdaki devlet türlerinin hangisinde geçerlidir?

A) Demokratik devlet
B) Güçlü devlet
C) Zayıf devlet
D) Federal devlet
E) Rantiyer devlet

Cevap : B) Güçlü devlet

16. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal devrimin geleneksel siyaset bilimine yönelttiği eleştirilerden biri değildir?

A) Geleneksel siyaset biliminin durağan olması
B) Geleneksel siyaset bilimi çalışmalarının nitel yöntemler benimsemesi
C) Geleneksel siyaset biliminin karşılaştırmalı olmaması
D) Geleneksel siyaset bilimcilerin çalışmalarında betimlemenin ötesine geçememeleri
E) Geleneksel siyaset bilimcilerin dar görüşlü olması

Cevap : B) Geleneksel siyaset bilimi çalışmalarının nitel yöntemler benimsemesi

17. Devlet başarısızlığının nedenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etnik veya dini olarak bölünmüş toplumlardan oluşan devletlerin başarısız olma ihtimali daha yüksektir.
B) Post-kolonyal devletlerin başarısız olma ihtimali daha yüksektir.
C) Devlet elitlerinin örgütlenme şekli devlet başarısızlığının sebeplerinden biridir.
D) Geç dönemde inşa edilen devletlerin başarısız olma ihtimali daha yüksektir.
E) Bürokrasisi katı olan devletlerin başarısız olma ihtimali daha yüksektir.

Cevap : E) Bürokrasisi katı olan devletlerin başarısız olma ihtimali daha yüksektir.

18. Ekonomik gelişme için ihtiyaç duyulan vergi toplayabilme, piyasaları destekleyebilme ve ekonomiye katkı yapacak projelerde ōnayak olabilmek için….. önemli bir ihtiyaçtır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Devlet kapasitesi
B) Burjuva sınıfı
C) Orta sınıf
D) Endüstriyel gelişme
E) Demokrasi

Cevap : A) Devlet kapasitesi

19. Az vakalı karşılaştırma yapan bir araştırmacı karşılaştıracağı ülkeleri belirlerken sadece kendisini haklı çıkaracak örnekleri seçerse eğer aşağıdaki problemlerden hangisi ortaya çıkar?

A) Yetersiz karşılaştırma
B) Tahmin eksikliği
C) Önyargı
D) Yanlışlanamazlık
E) Seçim yanlılığı

Cevap : E) Seçim yanlılığı

20. Aşağıdaki devletlerden hangisi son yıllarda oluşturulan endekslere göre dünyadaki en başarısız devletler arasında gösterilemez?

A) İran
B) Sudan
C) Kongo
D) Afganistan
E) Somali

Cevap : A) İran

Karşılaştırmalı Siyaset

Karşılaştırmalı Siyaset 2022-2023 Vize Soruları

Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Karşılaştırmalı Siyaset 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!