auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasi Tarih

Siyasi Tarih 2022-2023 Vize Soruları

#1. Sanayi Devrimi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

Cevap : E) İngiltere

#2. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi öncesi Üçüncü Zümreyi (Tiers Etat) oluşturan kesimlerden biri değildir?

Cevap : E) Soylular

#3. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf'a diğerlerinden daha sonra katılmıştır?

Cevap : D) İngiltere

#4. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak üyesi bir ülkedir?

Cevap : E) İtalya

#5. Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

Cevap : B) Batı Cephesi

#6. Mussolini'nin, Milletler Cemiyeti'ne olumsuz yaklaşma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Millet Cemiyeti’ni plutokratik (zengin) devletlerin sömürü aracı olarak gördüğü için

#7. Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenleri arasında gösterilemez?

Cevap : D) Alman ajanlarının ABD yöneticilerine suikast girişiminde bulunması

#8. 1872 yılındaki "Üç İmparatorlar Ligi" toplantılarına hangi üç devlet katılmıştır?

Cevap : B) Almanya-Rusya-Avusturya/Macaristan

#9. Aşağıdaki devletlerin hangisinde 1848 Devrimleri sonucu yönetim değişikliği olmuştur?

Cevap : E) Fransa

#10. Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi'nin sonuçları arasında sayılamaz?

Cevap : C) İspanya’nın Güney Amerika’daki sömürgeleri ABD’ye devredilmiştir.

#11. Fransa'nın işgalindeki Roma hangi olay sonrasında İtalya Krallığına katılarak birliği tamamlamıştır?

Cevap : D) Prusya-Fransa savaşında Fransa’nın kaybetmesi sonrasında

#12. İç savaşın kazanılmasını sağlayan Kızıl Ordu hangi Bolşevik lider tarafından kurulmuştur?

Cevap : B) Troçki

#13. Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyılda etkili olan "ütopik sosyalistlerden" biridir?

Cevap : C) Charles Fourier

#14. Aşağıdakilerden hangisi Alman Birliği kurulurken Bismarck'ın savaştığı devletlerden biridir?

Cevap : C) Avusturya

#15. Aşağıdaki olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden daha erken tarihte olmuştur?

Cevap : A) Almanya’nın Saar bölgesini ilhak etmesi

#16. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonrasında İttifak Devletleriyle yapılan barış antlaşmalarından biri değildir?

Cevap : A) Brest-Litovsk

#17. İtalya'nın Habeşistan'ı işgalinde aşağıdaki olaylardan hangisinin rolü yoktur?

Cevap : A) İspanya İç Savaşı’nda diğer devletlerin tarafsız kalması

#18. Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın siyasal birliğini kurması yönünde rol oynamamıştır?

Cevap : D) Metternich

#19. Aşağıdakilerden hangisi Bolşevikleri iktidara getiren programın unsurlarından biri değildir?

Cevap : C) Anayasanın hemen yürürlüğe girmesi

#20. Aşağıdaki devletlerden hangisinde 1820 devrimlerinin etkisi hissedilmemiştir?

Cevap : B) İsveç

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyasi Tarih 2022-2023 Vize Soruları

1. İç savaşın kazanılmasını sağlayan Kızıl Ordu hangi Bolşevik lider tarafından kurulmuştur?

A) Buharin
B) Troçki
C) Stalin
D) Lenin
E) Kamanev

Cevap : B) Troçki

2. Sanayi Devrimi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A) Fransa
B) İspanya
C) Avusturya
D) Prusya
E) İngiltere

Cevap : E) İngiltere

3. Aşağıdaki devletlerden hangisinde 1820 devrimlerinin etkisi hissedilmemiştir?

A) Osmanlı İmparatorluğu
B) İsveç
C) Fransa
D) İspanya
E) Napoli

Cevap : B) İsveç

4. Mussolini’nin, Milletler Cemiyeti’ne olumsuz yaklaşma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet Cemiyeti’ni plutokratik (zengin) devletlerin sömürü aracı olarak gördüğü için
B) ABD ve SSCB Milletler Cemiyetine üye olmadığı için
C) Yaptırım gücü sınırlı olduğu için
D) Savaşta yenilen devletlere tazminat yüklediği için
E) Bütün devletler Milletler Cemiyeti’ne üye olmadığı için

Cevap : A) Millet Cemiyeti’ni plutokratik (zengin) devletlerin sömürü aracı olarak gördüğü için

5. Aşağıdaki devletlerin hangisinde 1848 Devrimleri sonucu yönetim değişikliği olmuştur?

A) İngiltere
B) Belçika
C) Prusya
D) Rusya
E) Fransa

Cevap : E) Fransa

6. Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A) Galiçya Cephesi
B) Batı Cephesi
C) Kafkasya Cephesi
D) Kanal Cephesi
E) Çanakkale Cephesi

Cevap : B) Batı Cephesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Bolşevikleri iktidara getiren programın unsurlarından biri değildir?

A) Topraksız köylülere toprak
B) Açlığın engellenmesi herkese ekmek
C) Anayasanın hemen yürürlüğe girmesi
D) Almanya ile barışın sağlanması
E) Bütün iktidarın Sovyetlere geçmesi

Cevap : C) Anayasanın hemen yürürlüğe girmesi

8. Aşağıdaki olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden daha erken tarihte olmuştur?

A) Almanya’nın Saar bölgesini ilhak etmesi
B) Alman-Sovyet Saldırmazlık Antlaşması’nın imzalanması
C) Almanya’nın Südet bölgesini ele geçirmesi
D) Almanya’nın Avusturya’yı ilhaki
E) Almanya’nın askersizleştirilmiş Ren bölgesine asker göndermesi

Cevap : A) Almanya’nın Saar bölgesini ilhak etmesi

9. 1872 yılındaki “Üç İmparatorlar Ligi” toplantılarına hangi üç devlet katılmıştır?

A) Rusya-Almanya-Fransa
B) Almanya-Rusya-Avusturya/Macaristan
C) Almanya-İtalya-Rusya
D) Fransa-Rusya-İngiltere
E) Avusturya/Macaristan-Osmanlı-Almanya

Cevap : B) Almanya-Rusya-Avusturya/Macaristan

10. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi öncesi Üçüncü Zümreyi (Tiers Etat) oluşturan kesimlerden biri değildir?

A) İşçiler
B) Burjuvalar
C) Esnaflar
D) Köylüler
E) Soylular

Cevap : E) Soylular

11. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf’a diğerlerinden daha sonra katılmıştır?

A) Rusya
B) Almanya
C) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
D) İngiltere
E) Fransa

Cevap : D) İngiltere

12. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonrasında İttifak Devletleriyle yapılan barış antlaşmalarından biri değildir?

A) Brest-Litovsk
B) Neuilly
C) Versailles
D) Trianon
E) Sevr

Cevap : A) Brest-Litovsk

13. İtalya’nın Habeşistan’ı işgalinde aşağıdaki olaylardan hangisinin rolü yoktur?

A) İspanya İç Savaşı’nda diğer devletlerin tarafsız kalması
B) Almanya’nın statükoyu bozan eylemlerine Millet Cemiyeti’nin tepkisiz kalması
C) İtalya’da nüfusun hızla artması
D) İtalyan sanayisinin hammadde ihtiyacı
E) 1929 Dünya ekonomik bunalımının etkileri

Cevap : A) İspanya İç Savaşı’nda diğer devletlerin tarafsız kalması

14. Aşağıdakilerden hangisi İtalya’nın siyasal birliğini kurması yönünde rol oynamamıştır?

A) Garibaldi
B) II. Victor Emmanuel
C) Mazzini
D) Metternich
E) Kont Cavour

Cevap : D) Metternich

15. Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyılda etkili olan “ütopik sosyalistlerden” biridir?

A) Adam Smith
B) Thomas Hobbes
C) Charles Fourier
D) Karl Marx
E) John Locke

Cevap : C) Charles Fourier

16. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak üyesi bir ülkedir?

A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) İspanya
E) İtalya

Cevap : E) İtalya

17. Fransa’nın işgalindeki Roma hangi olay sonrasında İtalya Krallığına katılarak birliği tamamlamıştır?

A) III. Napoléon’a yapılan suikast girişimi sonrasında
B) Garibaldi’nin Sicilya ve Napoli’de başarıya ulaşan ayaklanmasından sonra
C) Venedik’te yapılan halk oylamasında İtalya Krallığına katılma kararı çıkması sonrasında
D) Prusya-Fransa savaşında Fransa’nın kaybetmesi sonrasında
E) Piyemonte-Avusturya savaşını Piyemonte’nin kazanması üzerine

Cevap : D) Prusya-Fransa savaşında Fransa’nın kaybetmesi sonrasında

18. Aşağıdakilerden hangisi Alman Birliği kurulurken Bismarck’ın savaştığı devletlerden biridir?

A) İngiltere
B) Rusya
C) Avusturya
D) Osmanlı İmparatorluğu
E) İtalya

Cevap : C) Avusturya

19. Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi’nin sonuçları arasında sayılamaz?

A) Fransa’da monarşiye dönülmüştür.
B) Sınırları daraltılmış bir Polonya devleti kurulmuştur.
C) İspanya’nın Güney Amerika’daki sömürgeleri ABD’ye devredilmiştir.
D) Alman devletleri gevşek bir konfederasyon içinde yapılandırılmıştır.
E) Hollanda Krallığı, Belçika’yı da içerecek şekilde yeniden kurulmuştur.

Cevap : C) İspanya’nın Güney Amerika’daki sömürgeleri ABD’ye devredilmiştir.

20. Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme nedenleri arasında gösterilemez?

A) ABD sermaye çevrelerinin savaşı İngiltere ve Fransa’nın kazanmasını istemesi
B) Almanya’nın Meksika’ya çeşitli vaatlerde bulunduğunun ortaya çıkması
C) Almanya’nın ABD bayraklı gemileri batırması
D) Alman ajanlarının ABD yöneticilerine suikast girişiminde bulunması
E) ABD kamuoyunun İtilaf Devletlerine sempati duyması

Cevap : D) Alman ajanlarının ABD yöneticilerine suikast girişiminde bulunması

Siyasi Tarih

siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Siyasi Tarih 2022 Final Soruları Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Siyasi Tarih 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!