auzefEgzersiz ve Spor Bilimleriİktisatİnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi (Güz) 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi aday araştırma, bulma ve seçme faaliyetini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

Cevap : B) Açık işin özellikleri

#2. I. Sosyal faktörler II. Örgütsel faktörler III. Çevresel faktörler Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri motivasyonu etkileyen faktörler arasında yer alır?

Cevap : A) I ve II

#3. "İletişimin yapılandırılarak gerçekleştirilmesi, özellikle organizasyonlarda belirlenmiş kurallara göre kurum içindeki birimler arasında iletişim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir." Yukarıda tanımı verilen iletişim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Formel iletişim

#4. Aşağıdakilerden hangisi ücret yapısının oluşturulması ve uygulanmasındaki aşamalardan biri değildir?

Cevap : E) Mülakat aşaması

#5. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kariyer seçimini etkileyen kriterlerden biri değildir?

Cevap : B) Boş zaman

#6. I. Eğitimin değerlendirilmesi II. Eğitim programının planlanması III. Eğitim ekonomik getirisinin belirlenmesi Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri İşletmelerde eğitim tasarım süreci aşamalarındandır?

Cevap : C) I ve II

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın iş gereklerinin yer aldığı dokümandır?

Cevap : C) İş tanımı

#8. Endüstri ilişkileri kavramı ilk olarak hangi yılda ve nerede kullanılmıştır?

Cevap : D) 1912-ABD

#9. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir performans değerlendirme sistemi için yapılacak değerlendirmelerde kullanılacak kriterlerden biri değildir?

Cevap : E) Değerlendirme kriteri yöneticinin tek taraflı kararlarına dayanmalı

#10. I. Alt işverenlik sözleşmesi yazılı yapılmak zorundadır. II. İşyeri dışında başka işverenlere (fason) iş verilmesi hâlinde alt işverenlik sorumluluğu yoktur. III. Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt İşveren ilişkisi kurulabilir. Yukarıda alt işverenlik ilişkisine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : A) I ve II

#11. Aşağıdakilerden hangisi bir işi yapabilmek için gerekli bilgi, beceri, ustalık ve kişilik özelliklerini kapsayan niteliklerin bütünüdür?

Cevap : B) Yetkinlik

#12. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi açısından kültürel benzerlik gruplamasına göre aşağıda verilen ülkelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Cevap : A) Yunanistan

#13. Geçmişte yetersiz performans gösteren bir çalışanın, gelişim kaydederek ortalama performans düzeyine çıkmasına karşın çalışanın bu hızlı gelişiminden etkilenen ve performans düzeyini olduğundan daha yüksek belirleyen bir değerlendirici hangi değerlendirme hatasını yapmıştır?

Cevap : D) Kontrast hatası

#14. Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesine sahip olmanın koşulları arasında yer almaz?

Cevap : C) İşçinin sendika üyesi olması

#15. Aşağıdakilerden hangisi temel iktisadi faktörler arasında değildir?

Cevap : E) Firma

#16. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Sağlık İşletmeleri Tüzüğü'nde belirtilen meslek hastalıkları listesindeki hastalıklardan biri değildir?

Cevap : D) Psikolojik hastalıklar

#17. I. İşçi sendikaları II. İşveren sendikaları III. Devlet IV. İş mahkemeleri Yukarıdakilerden hangileri endüstri ilişkilerinin taraflarındandır?

Cevap : E) I, II ve III

#18. I. Maddesel nedenler II. Kimyasal nedenler III. Ekonomik nedenler Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ILO'nun yapmış olduğu meslek hastalıkları sınıflamasına dâhildir?

Cevap : B) I ve II

#19. I. Rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek amaçlara varmak için belirlenmiş, geçici sonuçlara odaklı, kısa dönemli, statik kararlar topluluğu II. İşletmenin amaçları, politikaları ve faaliyetlerini tutarlı şekilde bir araya getirerek birleştiren plan III. Bir işletmenin seçilen çevrede kaynakların kullanımında takip edeceği yönü belirleyen politikalar Strateji ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : A) II ve III

#20. Aşağıdakilerden hangisi ücreti oluşturan unsurlardan biridir?

Cevap : C) Değişken ücret

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İnsan Kaynakları Yönetimi (Güz) 2022-2023 Final Soruları

1. Geçmişte yetersiz performans gösteren bir çalışanın, gelişim kaydederek ortalama performans düzeyine çıkmasına karşın çalışanın bu hızlı gelişiminden etkilenen ve performans düzeyini olduğundan daha yüksek belirleyen bir değerlendirici hangi değerlendirme hatasını yapmıştır?

A) Hale etkisi
B) Hoşgörülü davranma
C) Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme
D) Kontrast hatası
E) Standart belirleme

Cevap : D) Kontrast hatası

2. Aşağıdakilerden hangisi aday araştırma, bulma ve seçme faaliyetini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

A) Ulusal istihdam politikaları
B) Açık işin özellikleri
C) Rakiplerin durumu
D) Genel ekonomik koşullar
E) İş gücü yetersizliği

Cevap : B) Açık işin özellikleri

3. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kariyer seçimini etkileyen kriterlerden biri değildir?

A) Kişisel beceriler
B) Boş zaman
C) Sosyal statü
D) Zekâ
E) Cinsiyet

Cevap : B) Boş zaman

4. “İletişimin yapılandırılarak gerçekleştirilmesi, özellikle organizasyonlarda belirlenmiş kurallara göre kurum içindeki birimler arasında iletişim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.”
Yukarıda tanımı verilen iletişim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal iletişim
B) İnformel iletişim
C) Sözsüz iletişim
D) Formel iletişim
E) Sözlü iletişim

Cevap : D) Formel iletişim

5. I. Maddesel nedenler
II. Kimyasal nedenler
III. Ekonomik nedenler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ILO’nun yapmış olduğu meslek hastalıkları sınıflamasına dâhildir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) II ve III

Cevap : B) I ve II

6. I. Eğitimin değerlendirilmesi
II. Eğitim programının planlanması
III. Eğitim ekonomik getirisinin belirlenmesi
Yukarıdakilerin hangisi veya hangileri İşletmelerde eğitim tasarım süreci aşamalarındandır?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : C) I ve II

7. Aşağıdakilerden hangisi bir işi yapabilmek için gerekli bilgi, beceri, ustalık ve kişilik özelliklerini kapsayan niteliklerin bütünüdür?

A) Envanter
B) Yetkinlik
C) İş gücü
D) İş pozisyonu
E) İnsan kaynağı

Cevap : B) Yetkinlik

8. I. İşçi sendikaları
II. İşveren sendikaları
III. Devlet
IV. İş mahkemeleri
Yukarıdakilerden hangileri endüstri ilişkilerinin taraflarındandır?

A) I ve IV
B) I ve III
C) I, II ve IV
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Sağlık İşletmeleri Tüzüğü’nde belirtilen meslek hastalıkları listesindeki hastalıklardan biri değildir?

A) Mesleki solunum hastalıkları
B) Mesleki deri hastalıkları
C) Kimyasal maddelerle olan hastalıklar
D) Psikolojik hastalıklar
E) Mesleki bulaşıcı hastalıklar

Cevap : D) Psikolojik hastalıklar

10. Aşağıdakilerden hangisi temel iktisadi faktörler arasında değildir?

A) Emek (İş gücü)
B) Girişimci
C) Sermaye
D) Doğal kaynaklar
E) Firma

Cevap : E) Firma

11. Endüstri ilişkileri kavramı ilk olarak hangi yılda ve nerede kullanılmıştır?

A) 1913-Almanya
B) 1913-İtalya
C) 1911-İngiltere
D) 1912-ABD
E) 1911-Fransa

Cevap : D) 1912-ABD

12. Aşağıdakilerden hangisi ücret yapısının oluşturulması ve uygulanmasındaki aşamalardan biri değildir?

A) Piyasa analizi
B) Mukayese aşaması
C) Uyum aşaması
D) Gözden geçirme aşaması
E) Mülakat aşaması

Cevap : E) Mülakat aşaması

13. Aşağıdakilerden hangisi ücreti oluşturan unsurlardan biridir?

A) Asgari ücret
B) Eşit ücret
C) Değişken ücret
D) Prim
E) Yıllık ücret

Cevap : C) Değişken ücret

14. Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın iş gereklerinin yer aldığı dokümandır?

A) Yetkiler
B) İş analizi
C) İş tanımı
D) Sorumluluklar
E) Prosedürler

Cevap : C) İş tanımı

15. Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesine sahip olmanın koşulları arasında yer almaz?

A) İşçinin belirsiz süreli bir iş sözleşmesiyle çalışıyor olması
B) Fesih tarihinde iş yerinde en az otuz işçinin çalışıyor olması
C) İşçinin sendika üyesi olması
D) İşçinin iş yerinde en az altı ay çalışmış olması
E) İşçinin işletmenin bütününü yöneten işveren vekilleri ve yardımcıları dışında bir pozisyonda çalışıyor olması

Cevap : C) İşçinin sendika üyesi olması

16. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir performans değerlendirme sistemi için yapılacak değerlendirmelerde kullanılacak kriterlerden biri değildir?

A) Değerlendirme kriteri işe ilişkin gerekli ve önemli özellikleri kapsamalı
B) Değerlendirme kriteri geçerli ve güvenli olmalı
C) Değerlendirme kriteri doğru, açık ve net olmalı
D) Değerlendirme kriteri objektif olmalı
E) Değerlendirme kriteri yöneticinin tek taraflı kararlarına dayanmalı

Cevap : E) Değerlendirme kriteri yöneticinin tek taraflı kararlarına dayanmalı

17. I. Rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek amaçlara varmak için belirlenmiş, geçici sonuçlara odaklı, kısa dönemli, statik kararlar topluluğu
II. İşletmenin amaçları, politikaları ve faaliyetlerini tutarlı şekilde bir araya getirerek birleştiren plan
III. Bir işletmenin seçilen çevrede kaynakların kullanımında takip edeceği yönü belirleyen politikalar
Strateji ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : A) II ve III

18. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi açısından kültürel benzerlik gruplamasına göre aşağıda verilen ülkelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Yunanistan
B) Hindistan
C) Brezilya
D) G. Kore
E) Japonya

Cevap : A) Yunanistan

19. I. Sosyal faktörler
II. Örgütsel faktörler
III. Çevresel faktörler
Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri motivasyonu etkileyen faktörler arasında yer alır?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız I
D) II ve III
E) Yalnız II

Cevap : A) I ve II

20. I. Alt işverenlik sözleşmesi yazılı yapılmak zorundadır.
II. İşyeri dışında başka işverenlere (fason) iş verilmesi hâlinde alt işverenlik sorumluluğu yoktur.
III. Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt İşveren ilişkisi kurulabilir.
Yukarıda alt işverenlik ilişkisine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : A) I ve II

İnsan Kaynakları Yönetimi

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Açık Lise Telegram Grubu

İnsan Kaynakları Yönetimi (Güz) 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!