auzefSosyal HizmetSosyal Hizmet Kuramları

Sosyal Hizmet Kuramları 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi psikanalitik kuramının kurucusu ya da kurucularıdır?

Cevap : C) Sigmund Freud

#2. Değer verdiğimiz ve önemsediğimiz insanlarla birlikte olmak için duyulan arzu ve kişiye duyulan özlem sonucu hissedilen hoş gerilim duygusu, varoluşçu yaklaşımın aşağıdaki kavramlarından hangisinin tanımlayıcı özelliğidir?

Cevap : A) Eros

#3. Aşağıdakilerden hangisi psikanalitik kuramın psikoseksüel gelişim dönemleri arasında yer almaz?

Cevap : C) Bilinçli dönem

lolonolo.com

#4. Aşağıdakilerden hangisi görev merkezli yaklaşımın temel özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : C) Müracaatçıların belirlemediği sorunlara odaklanma

#5. Aşağıdakilerden hangisi "genel sistem teorisi"nin kurucusudur?

Cevap : B) Ludwing Von Bertalanffy

#6. Aşağıdakilerden hangisi kapalı sisteme bir örnektir?

Cevap : B) Cezaevleri

#7. Aşağıdakilerden hangisi görev merkezli yaklaşımın müdahale süresini kapsar?

Cevap : E) 2-4 ay, 6-12 görüşme

#8. Aşağıdakilerinden hangisi güçlendirme yaklaşımında müracaatçının güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasında, yaşamına ilişkin yedi unsurun değerlendirilmesi kapsamında yer almaz?

Cevap : D) Siyasi durumu

#9. Heidegger'e göre "İnsan "varlığın çobanı' varlıktan bir örnek, bir eş baskıdır." "Yalnızca insan gerçekten burada olandır, gerçek var olandır." Yukarıdaki ifadeler varoluşçu yaklaşımın aşağıdaki kavramlarından hangisi ile açıklanır?

Cevap : D) Dasein

#10. Transakiyonel analize göre insanın kişiliği kaç dönemden oluşur?

Cevap : E) 3

#11. Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme yaklaşımında kullanılan kavramlardan biri değildir?

Cevap : D) Çıktı

lolonolo.com

#12. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik yaklaşımın anahtar kavramlarından biri değildir?

Cevap : A) Çıktı

#13. Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme sürecinde sosyal hizmet uzmanının görevleri arasında yer almaz?

Cevap : A) Müracaatçılar hakkında neyin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek.

#14. Aşağıdakilerden hangisi "kişinin içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyi sorun oluşturacak bir süreçte ise, kişi daha önce bulunduğu ve güvende olduğu bir döneme yönelim eğilimi içerisinde olabilir" tanımını kapsamaktadır?

Cevap : E) Gerileme

#15. Aşağıdakilerden hangisi "Bireyin, karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmek ve iyilik halini sürdürebilmek için çaba sarf etmesi" tanımlamasını kapsamaktadır?

Cevap : E) Başa çıkma

lolonolo.com

#16. Varoluşçu yaklaşım, aşağıdaki yaklaşım ya da yaklaşımlardan hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap : B) Radikal davranışçı yaklaşım ve deterministik görüş

lolonolo.com

#17. Aşağıdakilerden hangisi insanların sosyal bir varlık olarak içerisinde yer aldığı doğal sistemlerden biri değildir?

Cevap : B) İş yerinde statü

#18. Transakiyonel analize göre aşağıdaki kavramlardan hangisi zamanı yapılandırmada kullanılmaz?

Cevap : C) Sosyal oyunlar

lolonolo.com

#19. Aşağıdakilerinden hangisi transaksiyonel analiz türlerindendir?

Cevap : D) Tamamlayıcı-Kapalı-Gizil

lolonolo.com

#20. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik yaklaşımın ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?

Cevap : A) 1960’larda ekolojik yaklaşımın etkisinin azaldığı ölçüde medikal tedavinin daha fazla genel kabul görmeye başlaması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Hizmet Kuramları 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik yaklaşımın ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?

A) 1960’larda ekolojik yaklaşımın etkisinin azaldığı ölçüde medikal tedavinin daha fazla genel kabul görmeye başlaması
B) İç faktörler kadar çevresel faktörlerin de önemli olduğu görüşünün benimsenmeye başlanması
C) İnsanın da canlı bir organizma olarak çevresiyle etkileşim içerisinde olduğu, çevresiyle karşılıklı uyumlu ilişki içerisinde olmasinin önemine işaret etmesinin “çevresi içinde birey” yaklaşımını gündeme getirmesi
D) Psikanalitik Yaklaşım’ın bireyin sorunlarını çözmede yetersiz olduğunun kabul görmeye başlaması
E) Bireyin sorunlannin sadece kendisinden ve iç etkenlerden kaynaklı olarak ele alınmasının çözümde yetersiz olduğu görüşünün yaygın hale gelmesi

Cevap : A) 1960’larda ekolojik yaklaşımın etkisinin azaldığı ölçüde medikal tedavinin daha fazla genel kabul görmeye başlaması

2. Aşağıdakilerden hangisi insanların sosyal bir varlık olarak içerisinde yer aldığı doğal sistemlerden biri değildir?

A) Arkadaşlık
B) İş yerinde statü
C) Komşuluk
D) İş arkadaşlığı
E) Aile

Cevap : B) İş yerinde statü

3. Varoluşçu yaklaşım, aşağıdaki yaklaşım ya da yaklaşımlardan hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A) Ekolojik yaklaşım ve sistem kuramı
B) Radikal davranışçı yaklaşım ve deterministik görüş
C) Psikanalitik görüş
D) Birey merkezli yaklaşım
E) Radikal davranışçi yaklaşım

Cevap : B) Radikal davranışçı yaklaşım ve deterministik görüş

lolonolo.com

4. Aşağıdakilerinden hangisi güçlendirme yaklaşımında müracaatçının güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasında, yaşamına ilişkin yedi unsurun değerlendirilmesi kapsamında yer almaz?

A) Finansal /5 durumu
B) Mesleki / Eğitsel durumu
C) Sosyal destekleri
D) Siyasi durumu
E) Maneviyat durumu

Cevap : D) Siyasi durumu

5. Heidegger’e göre “İnsan “varlığın çobanı’ varlıktan bir örnek, bir eş baskıdır.” “Yalnızca insan gerçekten burada olandır, gerçek var olandır.”
Yukarıdaki ifadeler varoluşçu yaklaşımın aşağıdaki kavramlarından hangisi ile açıklanır?

A) Yaşam
B) Filia
C) Ölüm
D) Dasein
E) Agape

Cevap : D) Dasein

6. Aşağıdakilerden hangisi “Bireyin, karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmek ve iyilik halini sürdürebilmek için çaba sarf etmesi” tanımlamasını kapsamaktadır?

A) Uyum dengesi
B) Enerji
C) Arayüz
D) İşlemler
E) Başa çıkma

Cevap : E) Başa çıkma

lolonolo.com

7. Aşağıdakilerden hangisi kapalı sisteme bir örnektir?

A) Aile
B) Cezaevleri
C) Eğitim kurumları
D) Hastaneler
E) Komşuluk

Cevap : B) Cezaevleri

8. Aşağıdakilerden hangisi görev merkezli yaklaşımın müdahale süresini kapsar?

A) 7-10 ay, 8-14 görüşme
B) 3-4 ay, 6-8 görüşme
C) 4-7 ay, 4-9 görüşme
D) 3-8 ay, 6-10 görüşme
E) 2-4 ay, 6-12 görüşme

Cevap : E) 2-4 ay, 6-12 görüşme

9. Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme yaklaşımında kullanılan kavramlardan biri değildir?

A) iletişim ve işbirliği
B) Umut
C) Müracaatçıya inanmak
D) Çıktı
E) Güçlendirme

Cevap : D) Çıktı

lolonolo.com

10. Aşağıdakilerden hangisi “kişinin içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyi sorun oluşturacak bir süreçte ise, kişi daha önce bulunduğu ve güvende olduğu bir döneme yönelim eğilimi içerisinde olabilir” tanımını kapsamaktadır?

A) Düş kurma
B) Yalıtma
C) Saplanma
D) Yüceltme
E) Gerileme

Cevap : E) Gerileme

11. Değer verdiğimiz ve önemsediğimiz insanlarla birlikte olmak için duyulan arzu ve kişiye duyulan özlem sonucu hissedilen hoş gerilim duygusu, varoluşçu yaklaşımın aşağıdaki kavramlarından hangisinin tanımlayıcı özelliğidir?

A) Eros
B) Filia
C) Cinsellik
D) Agape
E) Kaygı

Cevap : A) Eros

12. Aşağıdakilerden hangisi psikanalitik kuramının kurucusu ya da kurucularıdır?

A) Pavlov
B) Skinner ve Wolpe
C) Sigmund Freud
D) Aaron T. Beck
E) Albert Ellis

Cevap : C) Sigmund Freud

13. Aşağıdakilerinden hangisi transaksiyonel analiz türlerindendir?

A) Tamamlayıcı-Açık-Kapalı
B) Gizli-Tamamlayıcı-Açık
C) Açık-Kapalı-Gizli
D) Tamamlayıcı-Kapalı-Gizil
E) Açık-Kapalı-Gizil

Cevap : D) Tamamlayıcı-Kapalı-Gizil

lolonolo.com

14. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik yaklaşımın anahtar kavramlarından biri değildir?

A) Çıktı
B) İşlemler
C) Arayüz
D) Uyum dengesi
E) Sosyal çevre

Cevap : A) Çıktı

15. Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme sürecinde sosyal hizmet uzmanının görevleri arasında yer almaz?

A) Müracaatçılar hakkında neyin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek.
B) insanlann güçlerine, umutlarına, kaynaklarına ve yeteneklerine güvenmek.
C) Müracaatçıların farkındalık düzeylerini artırarak mevcut kaynaklarını kullanmalarını sağlamak.
D) Müracaatçılara yönelik olumsuz damgaları ortadan kaldırmak için çalışmak.
E) Müracaatçıların olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olarak, yaşamlarına müdahale etmelerini sağlamak.

Cevap : A) Müracaatçılar hakkında neyin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek.

16. Transakiyonel analize göre aşağıdaki kavramlardan hangisi zamanı yapılandırmada kullanılmaz?

A) Geri çekilme
B) Psikolojik oyunlar
C) Sosyal oyunlar
D) Vakit geçirme
E) Törenler

Cevap : C) Sosyal oyunlar

lolonolo.com

17. Aşağıdakilerden hangisi “genel sistem teorisi”nin kurucusudur?

A) Frederick S. Perls
B) Ludwing Von Bertalanffy
C) Max Wertheimer
D) Wolfgang Köhler
E) Kurt Koffka

Cevap : B) Ludwing Von Bertalanffy

18. Aşağıdakilerden hangisi görev merkezli yaklaşımın temel özellikleri arasında yer almaz?

A) Deneysel yönelim
B) Bağlamlar vurgusu
C) Müracaatçıların belirlemediği sorunlara odaklanma
D) Kisa süreli planlama
E) Bütünleştirici yapı

Cevap : C) Müracaatçıların belirlemediği sorunlara odaklanma

19. Transakiyonel analize göre insanın kişiliği kaç dönemden oluşur?

A) 5
B) 4
C) 2
D) 1
E) 3

Cevap : E) 3

20. Aşağıdakilerden hangisi psikanalitik kuramın psikoseksüel gelişim dönemleri arasında yer almaz?

A) Oral dönem
B) Fallik – Ödipal dönem
C) Bilinçli dönem
D) Gizil (Latent) dönem
E) Anal dönem

Cevap : C) Bilinçli dönem

lolonolo.com

Sosyal Hizmet Kuramları

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet Kuramları 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!