auzefİktisatKamu YönetimiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

#1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu’nun üyelerinden birisi değildir?

Cevap : E) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

#2. Başkent teşkilatı içerisinde tüzel kişiliğe sahip olmayan; çeşitli konularda görüş bildiren, öneri ve tavsiyelerde bulunan kurumlara ne ad verilir?

Cevap : D) Yardımcı Kuruluşlar

#3. Merkezî idarenin Başkent dışında kalan teşkilatına genel olarak ne ad verilir?

Cevap : A) Taşra Teşkilatı

#4. Kamu Yönetimi’nin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışına yol açan çalışma kim tarafından kaleme alınmıştır?

Cevap : A) Woodrow Wilson

#5. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi'nin unsurlarından değildir?

Cevap : E) Ülke

#6. Kamu tüzel kişiliğine ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Cumhurbaşkanlığı, tüzel kişiliğe sahiptir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulu üyelerinden birisi değildir?

Cevap : B) İlçe Halk Müdürü

#8. “Bürokrasi” kavramı ile özdeşleşen düşünür kimdir?

Cevap : B) Max Weber

#9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullardan biri değildir?

Cevap : D) TÜBİTAK

#10. Aşağıda verilenlerden hangisi arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir?

Cevap : A) YÖK Başkanı – Rektör

#11. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari görevlerinden birisi değildir?

Cevap : E) İdari davaları karara bağlamak

#12. Hiyerarşiye ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Devlet Denetleme Kurulu ile bir bakanlık arasındaki ilişki hiyerarşiktir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi idareye hâkim anayasal ilkeleri birisi değildir?

Cevap : B) Vesayet Yönetimi

#14. “Önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili bir etkinlik ya da süreç” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : C) Yönetim

#15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Merkezden Yönetimin sakıncalarından birisi değildir?

Cevap : C) Güçlü bir yönetim sağlar.

#16. Aşağıdaki kurumlardan hangisi 2018 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır?

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

#17. Bakan, kime karşı sorumludur?

Cevap : A) Cumhurbaşkanı

#18. Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklara ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Özel sektörün, yapısal olarak içinde bulunduğu karar alma süreçleri ve katı düzenlemeler sebebiyle değişime kendisini uyarlaması çok güç olmakta veya çok geç kalınmaktadır.

#19. “Kamu hizmet ve faaliyetlerinin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesidir.” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : D) Merkezden Yönetim

#20. Kamu hizmetlerinin çeşitlenip gelişmesi hangi devlet modeline daha uygun düşer?

Cevap : B) Sosyal devlet

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

Kamu Yönetimi: Anayasa Değişiklikleri ve İdari Yapı

Kamu yönetimi, devletin işleyişindeki temel unsurlardan biridir ve bu alandaki yapı, görevler ve sorumluluklar sürekli değişebilir. Bu makalede, Türkiye’nin kamu yönetimi üzerine yapılan anayasa değişiklikleri ve ilgili konular ele alınacaktır.

İlçe İdare Kurulu ve Üyeleri:

İlçe İdare Kurulu, yerel düzeydeki yönetim organlarından biridir. Ancak, bu kurulun üyeleri arasında bulunan İlçe Halk Müdürü’nün, diğer seçenekler arasında yer almaması dikkat çekicidir. İlçe Halk Müdürü, genellikle kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve halka doğrudan hizmet sunumu konularında önemli bir rol oynar. Bu durum, ilçe düzeyindeki kamu yönetimi dinamiklerinin ve görev dağılımlarının anlaşılması açısından önemlidir.

Merkezden Yönetim ve Sakıncaları:

Merkezden yönetim, genellikle güçlü bir yönetim modelini temsil eder. Ancak, bu durumun bazı sakıncaları vardır. Kırtasiyeciliğin artması, yerel ihtiyaçlara yetersiz cevap verilmesi ve demokratik ilkelere uymama gibi sorunlar, merkezden yönetimin eleştirildiği noktalardır. Bu, yönetim modelinin avantajları ve dezavantajları arasındaki dengeyi anlamak açısından önemlidir.

Bakanın Sorumluluğu:

Bakanlar, devlette belirli bir alanı yöneten ve sorumlulukları olan kişilerdir. Ancak, bakanların sorumlulukları, genellikle Cumhurbaşkanı’na karşı gelir. Bu durum, Türkiye’nin siyasi yapısını ve devlet yönetimindeki ilişkileri anlamak için önemlidir.

Anayasa Değişiklikleri ve Kurum Kaldırma:

2018 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi kurumları kaldırmıştır. Bu değişiklik, devletin yapısal evrimini ve güncel siyasi dinamikleri yansıtmaktadır.

Kamu Yönetimi ve Temel Kavramlar:

Kamu yönetimi, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili bir süreçtir. Bu, devletin temel yönetim prensipleri ve işleyişini anlamak için önemli bir tanımdır.

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurullar:

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar, devlet politikalarını belirlemede ve uygulamada önemli bir rol oynar. Ancak, bu kurulların içeriği ve görevleri sürekli değişebilir. Bu bağlamda, güncel bilgilere dayalı bir anlayış geliştirmek önemlidir.

Taşra Teşkilatı:

Merkezî idadenin başkent dışında kalan teşkilatına “Taşra Teşkilatı” denir. Bu yapı, yerel ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmek ve hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Hiyerarşi İlişkisi:

Hiyerarşi, idarenin düzenli bir şekilde işlemesi için önemlidir. Ancak, bu ilişki, belirli durumlar ve kurumlar arasında farklılık gösterebilir. İçişleri Bakanlığı ile büyükşehir belediyesi arasındaki ilişkinin hiyerarşi içermediği, özellikle vurgulanmalıdır.

İdari Vesayet İlişkisi:

İdari vesayet ilişkisi, devletin farklı organları arasındaki yetki ve sorumlulukları içerir. Bu bağlamda, YÖK Başkanı ile Rektör arasındaki ilişki, idari vesayet ilişkisi örneğidir.

Kamu Yönetimi Disiplininin Ortaya Çıkışı:

Kamu yönetimi disiplini, Woodrow Wilson tarafından kaleme alınan bir çalışma ile ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Bu, kamu yönetimi alanının tarihine ve gelişimine dair önemli bir bilgidir.

Danıştay’ın İdari Görevleri:

Danıştay, idari davaları karara bağlama yetkisine sahiptir. Ancak, Danıştay’ın diğer idari görevleri de devletin işleyişi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Kamu Tüzel Kişiliği:

Kamu tüzel kişilikleri, genellikle devlet tarafından kanunlarla kurulan ve kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişiliklerdir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı’nın da tüzel kişiliğe sahip olması, bu alandaki çeşitliliği gösterir.

Bürokrasi ve Max Weber:

Bürokrasi kavramı, özellikle Max Weber ile özdeşleşmiştir. Weber, bürokrasinin belirli bir düzen ve hiyerarşi içinde işlemesi gerektiğini savunmuş ve bu konuda önemli çalışmalar yapmıştır.

Merkezden Yönetim Kavramı:

Merkezden yönetim, kamu hizmet ve faaliyetlerinin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesini ifade eder. Bu, devletin güçlü bir şekilde organizasyonunu sağlamaya yönelik bir stratejidir.

Bağımsız Kurullar ve Başkent Teşkilatı:

Başkent teşkilatı içerisindeki tüzel kişiliğe sahip olmayan kurumlar, yardımcı kuruluşlar olarak adlandırılır. Bu kurumlar, çeşitli konularda görüş bildirme ve öneri sunma amacı taşır.

Kamu Yönetimi Unsurları:

Kamu yönetimi unsurları arasında örgüt, norm düzeni, kamu görevlileri ve halk bulunur. Ancak, ülke bu unsurlar arasında sayılmaz.

İdareye Hâkim Anayasal İlkeler:

İdareye hâkim olan anayasal ilkeler arasında idarenin bütünlüğü, yerinden yönetim, kanuni idare gibi prensipler bulunur. Ancak, vesayet yönetimi bu ilkelere dahil değildir.

Millî Güvenlik Kurulu ve Üyeleri:

Millî Güvenlik Kurulu, ülkenin güvenliği ile ilgili konularda kararlar alır. Bu kurulun üyeleri arasında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı yer almaz.

Sosyal Devlet ve Kamu Hizmetleri:

Kamu hizmetlerinin çeşitlenip gelişmesi, sosyal devlet modeline daha uygun düşer. Sosyal devlet, vatandaşların refahını artırmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlar.

Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim Farkları:

Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklar arasında özel sektörün değişime uyum sağlamasının zorluğu önemlidir. Bu, özel sektörün içsel yapısal nedenlerle değişime direnç gösterdiği bir gerçeğini yansıtır.

Bu makalede ele alınan konular, Türkiye’nin kamu yönetimi alanındaki önemli kavramları ve değişimleri anlamak adına kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Kamu yönetimi, sürekli evrilen bir alan olduğundan, güncel gelişmeleri takip etmek ve bu bağlamda bilgiye dayalı bir yönetim anlayışını benimsemek önemlidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulu üyelerinden birisi değildir?

A) İlçe Sağlık Müdürü
B) İlçe Halk Müdürü
C) Kaymakam
D) İlçe Milli Eğitim Müdürü
E) İlçe Mal Müdürü

Cevap : B) İlçe Halk Müdürü

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Merkezden Yönetimin sakıncalarından birisi değildir?

A) Kırtasiyeciliği arttırır.
B) Yerel ihtiyaçlara cevap vermez.
C) Güçlü bir yönetim sağlar.
D) Bürokratik yazışmaların uzunluğu nedeniyle halk mağdur olabilir.
E) Merkezden yönetim demokratik ilkelere çok uygun değildir.

Cevap : C) Güçlü bir yönetim sağlar.

3. Bakan, kime karşı sorumludur?

A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
D) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
E) İdari İşler Başkanı

Cevap : A) Cumhurbaşkanı

4. Aşağıdaki kurumlardan hangisi 2018 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır?

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

5. “Önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili bir etkinlik ya da süreç” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Kamu Yönetimi
B) Yönetişim
C) Yönetim
D) Yöntem
E) İşletme

Cevap : C) Yönetim

6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullardan biri değildir?

A) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
B) Ekonomi Politikaları Kurulu
C) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
D) TÜBİTAK
E) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

Cevap : D) TÜBİTAK

7. Merkezî idarenin Başkent dışında kalan teşkilatına genel olarak ne ad verilir?

A) Taşra Teşkilatı
B) Belediye Teşkilatı
C) İlçe Teşkilatı
D) İl Teşkilatı
E) Bölge Teşkilatı

Cevap : A) Taşra Teşkilatı

8. Hiyerarşiye ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hiyerarşi yetkisi genel bir yetkidir. Hiyerarşik amirin bu yetkisini kullanması için mevzuatta açık bir hükmün bulunmasına gerek yoktur.
B) İçişleri Bakanlığı ile bir büyükşehir belediyesi arasındaki ilişki hiyerarşi olmaz.
C) Devlet Denetleme Kurulu ile bir bakanlık arasındaki ilişki hiyerarşiktir.
D) Hiyerarşi yetkisi aynı kamu tüzel kişisi içerisinde gerçekleşir.
E) İçişleri Bakanlığı ile valilik ya da kaymakamlık arasındaki ilişki hiyerarşi ilişkisidir.

Cevap : C) Devlet Denetleme Kurulu ile bir bakanlık arasındaki ilişki hiyerarşiktir.

9. Aşağıda verilenlerden hangisi arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir?

A) YÖK Başkanı – Rektör
B) Rektör – Dekan
C) Diyanet İşleri Başkanı – İlçe Müftüsü
D) Emniyet Genel Müdürü – İl Emniyet Müdürü
E) Rektör – Üniversite Personel Daire Başkanı

Cevap : A) YÖK Başkanı – Rektör

10. Kamu Yönetimi’nin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışına yol açan çalışma kim tarafından kaleme alınmıştır?

A) Woodrow Wilson
B) Max Weber
C) Leonard D. White
D) Frank J. Goodnow’un
E) Herbert A. Simon

Cevap : A) Woodrow Wilson

11. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari görevlerinden birisi değildir?

A) Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirmek
B) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri incelemek
C) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek
D) Danıştay kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak
E) İdari davaları karara bağlamak

Cevap : E) İdari davaları karara bağlamak

12. Kamu tüzel kişiliğine ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu yararının gerçekleşmesi amacıyla faaliyette bulunurlar.
B) Kamu hukuku tüzel kişileri, özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinden üstün konumdadırlar.
C) Cumhurbaşkanlığı, tüzel kişiliğe sahiptir.
D) Kamu tüzel kişisi, devlet tarafından kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak kurulmuş tüzel kişidir.
E) Kamu hukuku tüzel kişileri, kamu hukukuna tabi tüzel kişilerdir.

Cevap : C) Cumhurbaşkanlığı, tüzel kişiliğe sahiptir.

13. “Bürokrasi” kavramı ile özdeşleşen düşünür kimdir?

A) Voltaire
B) Max Weber
C) John Locke
D) David Hume
E) Thomas Hobbes

Cevap : B) Max Weber

14. “Kamu hizmet ve faaliyetlerinin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesidir.” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Yerinden Yönetim
B) Yönetişim
C) İdari Vesayet Yönetimi
D) Merkezden Yönetim
E) İdari Yönetim

Cevap : D) Merkezden Yönetim

15. Başkent teşkilatı içerisinde tüzel kişiliğe sahip olmayan; çeşitli konularda görüş bildiren, öneri ve tavsiyelerde bulunan kurumlara ne ad verilir?

A) Bakanlık
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Yardımcı Kuruluşlar
E) Bağımsız Kurullar

Cevap : D) Yardımcı Kuruluşlar

16. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi’nin unsurlarından değildir?

A) Örgüt
B) Norm Düzeni
C) Kamu Görevlileri
D) Halk
E) Ülke

Cevap : E) Ülke

17. Aşağıdakilerden hangisi idareye hâkim anayasal ilkeleri birisi değildir?

A) İdarenin Bütünlüğü
B) Vesayet Yönetimi
C) Yerinden Yönetim
D) Kanuni İdare
E) Merkezden Yönetim

Cevap : B) Vesayet Yönetimi

18. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu’nun üyelerinden birisi değildir?

A) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
B) Kara Kuvvetleri Komutanı
C) Dışişleri Bakanı
D) Adalet Bakanı
E) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

Cevap : E) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

19. Kamu hizmetlerinin çeşitlenip gelişmesi hangi devlet modeline daha uygun düşer?

A) Liberal devlet
B) Sosyal devlet
C) Neo-liberal devlet
D) Üniter devlet
E) Federal devlet

Cevap : B) Sosyal devlet

20. Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklara ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özel örgütler, devlet bürokrasisinden daha çok özerkliğe sahiptir.
B) Yönetim faaliyetinin amaçları kamuda bütün halkı, vatandaşları ilgilendiren kamu yararı olmasına karşılık; özel sektörde amaç özel kazanç sağlamaktır.
C) Kamu örgütlerinin, özel örgütlerin kazanç amacına karşılık hizmet amacı taşıması beklenir.
D) Özel sektörün, yapısal olarak içinde bulunduğu karar alma süreçleri ve katı düzenlemeler sebebiyle değişime kendisini uyarlaması çok güç olmakta veya çok geç kalınmaktadır.
E) Kamu yönetimiyle özel yönetimi ayıran temel noktalardan biri kamu yönetiminin pek çok alanda tekelci olması ve yarışma kurallarının

Cevap : D) Özel sektörün, yapısal olarak içinde bulunduğu karar alma süreçleri ve katı düzenlemeler sebebiyle değişime kendisini uyarlaması çok güç olmakta veya çok geç kalınmaktadır.

Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

 

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim, Kamu Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
Facebook Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
error: Content is protected !!