auzefBilgi TeknolojileriE-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojileri Ünite -1

Bilgi Teknolojilerine Giriş: Veriden Bilgiye Yolculuk

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir veritabannda verinin organizasyonunda, alanların (fields) biraraya gelerek oluşturduğu gruba verilen isimdir?

Cevap : Kayıt

Kayıt, veritabanında verinin organizasyonunda, alanların bir araya gelerek oluşturduğu gruba verilen ismi ifade eder.

#2. Aşağıdakilerden hangisi deterministik bir süreç olarak nasıl sorusuna yanıtlar üreten bir kavramdır?

Cevap : Bilgi

deterministik bir süreç olarak “nasıl” sorusuna yanıtlar üretebilir. Bilgi, belirli bir konuda nasıl davranılacağına dair rehberlik edebilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir model, durum veya senaryodaki ilişkilerin ve davranışların tanımlanmasını temel alarak sebep ve etkinin anlaşılması anlamına gelen kavramdır.

Cevap : İçgörü

İçgörü, bir model, durum veya senaryodaki ilişkileri ve davranışları anlamayı içerir, bu da sebep ve etki ilişkilerini anlamayı gerektirir.

#4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bilgi hiyerarşinde en geniş alanda ve yoğunlukta temsil edilen kavramdır?

Cevap : Veri

Bilgi hiyerarşisinde, veri en geniş alanda ve yoğunlukta temsil edilen kavramdır. Veri, işlenmemiş, anlamsız bilgileri ifade eder. Diğer kavramlar, bu verilerin işlenerek daha anlamlı hale gelmesini temsil eder.

#5. Aşağıdakilerden hangisi verinin ölçümünde kullanılan ölçeklerden biri değildir?

Cevap : Sezgisel ölçek

Sezgisel ölçek, verinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir ölçek türü değildir. Diğer ölçekler, verinin belirli bir düzen içinde ölçüldüğünü ifade eder.


#6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kavramı ile eşanlamı kullanılamaz?

Cevap : İrfan

İrfan, genellikle derin anlayış, bilgelik ve manevi bilgi anlamına gelir. Diğer terimler genellikle daha genel bilgi kavramlarını ifade eder.

#7. Bir insanın ya da sistemin bilgiyi davranışlara dönüştürme yeteneğine karşılık gelen bilişim sistemi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Zeka

Zeka, bir insanın veya sistemin bilgiyi anlamak, yorumlamak ve davranışa dönüştürmek yeteneği olarak tanımlanır. Zeka, bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesini içerir.

#8. Bilgi hiyerarşisi piramidini oluşturan kavramlardan hangisi geleceğe yöneliktir?

Cevap : Bilgelik

Bilgelik, bilgi hiyerarşisi piramidinde en üstte yer alan bir kavramdır. Bu, geleceğe yönelik bilgelik, deneyim ve içgörü anlamına gelir. Bilgi, bu piramidin altında yer alır ve genellikle geçmiş ve mevcut bilgileri içerir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi dijital veri türlerinde biri değildir?

Cevap : Sezgisel veri türleri

Sezgisel veri türleri, genellikle dijital veri kategorileri arasında yer almaz. Diğer türler, sayısal, metinsel, zamansal ve boolean gibi daha yaygın dijital veri türlerini ifade eder

#10. Aşağıdakilerden hangisi verilerin enformasyona dönüştürülmesinde kullanılan yanıt aranan soru kiplerinden değildir?

Cevap : Niçin?

“Niçin?” sorusu, genellikle bir durumu anlamak ve açıklamak için kullanılır, ancak verilerin doğrudan dönüştürülmesiyle ilgili değildir. Diğer soru kipleri, verilerin anlamını ve içeriğini daha iyi anlamak için kullanılır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bilgi Teknolojileri Ünite -1
Auzef – Auzef E-Ticaret ve Pazarlama 1 Sınıf Güz Dönemi

Bilgi Teknolojileri Ünite -1
Auzef – Auzef E-Ticaret ve Pazarlama 1 Sınıf Güz Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilgi Teknolojileri Ünite -1

Bilgi Teknolojilerine Giriş

Bilgi Teknolojilerine Giriş: Veriden Bilgiye Yolculuk

Günümüzde bilgi, iş süreçlerinden günlük yaşamımıza kadar her alanda hayati bir öneme sahiptir. Bilgi teknolojileri, bu süreçte verinin işlenmesi, analiz edilmesi ve bilgiye dönüştürülmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu makalede, “Bilgi Teknolojilerine Giriş” başlığı altında ele alınan soruları inceleyerek, bilgi hiyerarşisi, veri dönüşümü, ve dijital veri türleri gibi temel kavramlara odaklanacağız.

Veri ve Bilgi Hiyerarşisi: Bilgi teknolojilerinde, temel kavramlar arasında yer alan veri, bilgi hiyerarşisinin en alt basamağını oluşturur. 1’de veri, bilgi hiyerarşisinde en geniş alanda ve yoğunlukta temsil edilen kavramdır. Veri, ham, işlenmemiş bilgileri ifade eder ve işlenerek bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir.

Geleceğe Yönelik Bilgi: 2, bilgi hiyerarşisi piramidinde geleceğe yönelik bir perspektif sunmaktadır. Bu bağlamda, bilgelik kavramı, bilgi hiyerarşisinin zirvesinde yer alır. Geleceği öngörebilmek, içgörü ve bilgelikle mümkündür. Bu nedenle, bilgelik, geleceğe yönelik bilgiyi temsil eder.

Bilişim Sistemleri ve Zeka: 3, bilgiyi davranışlara dönüştürme yeteneğiyle ilgili bilişim sistemleri kavramını ele almaktadır. Bu bağlamda, zeka, insanın ya da sistemin bilgiyi davranışa dönüştürme yeteneğini ifade eder. Zeka, bilişim sistemlerinin etkin çalışmasını sağlayan temel unsurlardan biridir.

Veriden Enformasyona Dönüşüm: 4, veriden enformasyona dönüşüm sürecinde kullanılan soru kiplerine odaklanmaktadır. Bu süreçte sorulan sorular, genellikle “Ne?”, “Nerede?”, “Ne zaman?” gibi somut ve belirgin bilgileri hedefler. Ancak, “Niçin?” sorusu, bu dönüşüm sürecinde kullanılmayan bir soru kipi olarak öne çıkar.

Bilgi Kavramının Çeşitleri: 5, bilgi kavramının çeşitlerini ele almaktadır. İrfan, bilgi kavramı ile eşanlamlı bir terim değildir. Bu soru, bilginin farklı yönlerini anlama ve ayırt etmeye yöneliktir.

Deterministik Süreçler ve İçgörü: 6, deterministik bir süreç olarak bilgi kavramını tanımlar. Bilgi, gelecekteki olayları belirli bir düzen içinde öngörebilen, içgörüye sahip bir süreçtir. İçgörü, bilgi sistemlerinin karmaşıklığı anlama ve geleceği tahmin etme yeteneğini ifade eder.

Sebep ve Etki İlişkileri: 7, modelleme, durum analizi ve senaryo değerlendirmesiyle ilgili kavramları içerir. İçgörü, bir model, durum veya senaryodaki ilişkilerin ve davranışların tanımlanmasını temel alarak sebep ve etki ilişkilerini anlamayı ifade eder.

Veri Ölçekleri ve Veritabanı Organizasyonu: 8, verinin ölçülmesi ve veritabanı organizasyonuyla ilgilidir. Sezgisel ölçek, veri ölçümlerinde kullanılmayan bir ölçek türüdür. Ayrıca, 9’da veritabanında verinin organizasyonunda kullanılan temel kavram olan “kayıt” ele alınmaktadır.

Dijital Veri Türleri: 10, dijital veri türlerini incelemektedir. Sezgisel veri türleri, diğer sayısal veri türlerinden ayrılan bir kategori olarak öne çıkar. Sayısal, metinsel, zamansal ve boolean gibi dijital veri türleri, bilgi teknolojilerinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Bu sorular, bilgi teknolojileri alanında temel kavramları anlama ve ayırt etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Veriden bilgiye geçiş süreçleri, bilişim sistemleri ve dijital veri türleri, günümüzde bilgi teknolojilerinin temel taşlarıdır.

Bilgi Teknolojileri Ünite -1 Soruları

1 – Aşağıdaki kavramlardan hangisi bilgi hiyerarşinde en geniş alanda ve yoğunlukta temsil edilen kavramdır?

a) Veri

b) Bilgi

c) Kavrama

d) Enformasyon

e) Malumat

Cevap : Veri

Bilgi hiyerarşisinde, veri en geniş alanda ve yoğunlukta temsil edilen kavramdır. Veri, işlenmemiş, anlamsız bilgileri ifade eder. Diğer kavramlar, bu verilerin işlenerek daha anlamlı hale gelmesini temsil eder.

2 – Bilgi hiyerarşisi piramidini oluşturan kavramlardan hangisi geleceğe yöneliktir?

a) Bilgi

b) Enformasyon

c) Kavrama

d) İçgörü

e) Bilgelik

Cevap : Bilgelik

Bilgelik, bilgi hiyerarşisi piramidinde en üstte yer alan bir kavramdır. Bu, geleceğe yönelik bilgelik, deneyim ve içgörü anlamına gelir. Bilgi, bu piramidin altında yer alır ve genellikle geçmiş ve mevcut bilgileri içerir.

3 – Bir insanın ya da sistemin bilgiyi davranışlara dönüştürme yeteneğine karşılık gelen bilişim sistemi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İçgörü

b) Zeka

c) Kavrama

d) Enformasyon

e) Malumat

Cevap : Zeka

Zeka, bir insanın veya sistemin bilgiyi anlamak, yorumlamak ve davranışa dönüştürmek yeteneği olarak tanımlanır. Zeka, bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesini içerir.

4 – Aşağıdakilerden hangisi verilerin enformasyona dönüştürülmesinde kullanılan yanıt aranan soru kiplerinden değildir?

a) Ne?

b) Niçin?

c) Nerede?

d) Ne zaman?

e) Kim?

Cevap : Niçin?

“Niçin?” sorusu, genellikle bir durumu anlamak ve açıklamak için kullanılır, ancak verilerin doğrudan dönüştürülmesiyle ilgili değildir. Diğer soru kipleri, verilerin anlamını ve içeriğini daha iyi anlamak için kullanılır.

5 – Aşağıdakilerden hangisi bilgi kavramı ile eşanlamı kullanılamaz?

a) Üst bilgi

b) Kazanılmış bilgi

c) Yararlı bilgi

d) Malumat

e) İrfan

Cevap : İrfan

İrfan, genellikle derin anlayış, bilgelik ve manevi bilgi anlamına gelir. Diğer terimler genellikle daha genel bilgi kavramlarını ifade eder.

6 – Aşağıdakilerden hangisi deterministik bir süreç olarak nasıl sorusuna yanıtlar üreten bir kavramdır?

a) Veri

b) Enformasyon

c) Bilgi

d) Zeka

e) İçgörü

Cevap : Bilgi

deterministik bir süreç olarak “nasıl” sorusuna yanıtlar üretebilir. Bilgi, belirli bir konuda nasıl davranılacağına dair rehberlik edebilir.

7  – Aşağıdakilerden hangisi bir model, durum veya senaryodaki ilişkilerin ve davranışların tanımlanmasını temel alarak sebep ve etkinin anlaşılması anlamına gelen kavramdır.

a) Veri

b) Enformasyon

c) Bilgi

d) Zeka

e) İçgörü

Cevap : İçgörü

İçgörü, bir model, durum veya senaryodaki ilişkileri ve davranışları anlamayı içerir, bu da sebep ve etki ilişkilerini anlamayı gerektirir.

8 – Aşağıdakilerden hangisi verinin ölçümünde kullanılan ölçeklerden biri değildir?

a) Oran ölçeği

b) Aralık ölçeği

c) Sezgisel ölçek

d) Ordinal ölçek

e) Nominal ölçek

Cevap : Sezgisel ölçek

Sezgisel ölçek, verinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir ölçek türü değildir. Diğer ölçekler, verinin belirli bir düzen içinde ölçüldüğünü ifade eder.

9 – Aşağıdakilerden hangisi bir veritabannda verinin organizasyonunda, alanların (fields) biraraya gelerek oluşturduğu gruba verilen isimdir?

a) Karakter

b) Alan

c) Veritabanı

d) Kayıt

e) Dosya

Cevap : Kayıt

Kayıt, veritabanında verinin organizasyonunda, alanların bir araya gelerek oluşturduğu gruba verilen ismi ifade eder.

10 – Aşağıdakilerden hangisi dijital veri türlerinde biri değildir?

a) Sayısal veri türleri

b) Metinsel veri türleri

c) Zamansal veri türleri

d) Boolean veri türleri

e) Sezgisel veri türleri

Cevap : Sezgisel veri türleri

Sezgisel veri türleri, genellikle dijital veri kategorileri arasında yer almaz. Diğer türler, sayısal, metinsel, zamansal ve boolean gibi daha yaygın dijital veri türlerini ifade eder.

Bilgi Teknolojileri

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama-min

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!