Anadolu AöfBİL101U Temel Bilgi Teknolojileri ITemel Bilgi TeknolojileriTıbbi dokümantasyon ve sekreterlikWeb Tasarımı ve Kodlama

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Ünite -8

Teknoloji Toplum ve İnsan

#1. Teknolojinin toplum veya birey üzerinde etkisi olmadığı ve teknolojinin etkisinin kullanıcılar tarafından belirlendiği görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Kullanıma odaklanan belirlenimcilik

Teknolojinin toplum veya birey üzerinde etkisi olmadığı ve teknolojinin etkisinin kullanıcılar tarafından belirlendiği görüşü, “D. Kullanıma odaklanan belirlenimcilik” yaklaşımını ifade eder. Bu yaklaşım, teknolojinin kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığına ve yorumlandığına odaklanarak etkisinin belirlendiğini savunur.

#2. İnsanlığın teknolojik evrimi göz önüne alındığında kullandıkları ilk alet aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

Cevap : C. Yiyecek aramak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak

İnsanlığın teknolojik evrimi, atalarımızın hayatta kalmak ve gelişmek için geliştirdikleri ilk araçlarla başladı. Bu evrim sürecinde, en temel ihtiyaçların karşılanması için yapılan ilk aletler, genellikle yiyecek arama ve yırtıcı hayvanlardan korunma amacını taşıyordu. Bu nedenle, insanların kullanmaya başladıkları ilk aletler genellikle C seçeneğinde belirtildiği gibi, yiyecek aramak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için kullanıldı. İnsanlık, bu temel ihtiyaçları karşılamak adına geliştirdiği araçlarla zaman içinde daha karmaşık teknolojilere evrildi.

#3. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi ortamlarda bireylerin kendini sunma yöntemlerinden biridir?

Cevap : E. Özçekim

Bağlantı çağında, bireyler çevrimiçi ortamlarda kişisel kimliklerini ifade etmek için çeşitli yöntemlere başvururlar. Bu yöntemler arasında öne çıkanlardan biri, bireyin kendini fotoğraf veya video aracılığıyla sunmasıdır. Bu, özçekim olarak bilinen bir pratiktir. Özçekim, bireyin kendi görüntüsünü çekerek ve paylaşarak çevrimiçi platformlarda kendini ifade etme ve diğer kullanıcılarla etkileşime geçme şeklidir. Bu nedenle, çevrimiçi ortamlarda kendini sunma yöntemlerinden biri olan özçekim, verilen seçenekler arasında doğru cevabı oluşturur.

#4. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir?

Cevap : C. Sınıf kavgalarının azalması

Sanayi Devrimi’nin etkileri arasında yer almayan bir seçenek belirlemek oldukça önemlidir. Sanayi Devrimi, 18. ve 19. yüzyıllarda başlayarak toplumları derinlemesine değiştiren bir dönemdir. Soruda verilen seçenekler arasından doğru cevap C seçeneğidir. Sanayi Devrimi’nin sonuçlarından biri olarak, sınıf kavgalarının azalması yerine, işbölümünün yaygınlaşması, üretimde standartlaşma, ailelerin üretim merkezi olmaktan çıkması ve kentlere göçün artması gibi faktörler öne çıkar. Bu değişiklikler, toplum yapısında ve ekonomide önemli değişimlere neden olmuştur.

#5. Çömlekçilik temel olarak aşağıdaki gereksinimlerden hangisini karşılamaya yönelik ortaya çıkmıştır?

Cevap : E. Ürünlerin saklanması ve taşınması

 

Çömlekçilik, temel olarak ürünlerin saklanması ve taşınması ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. İnsanlar, çömlekçilik becerilerini geliştirerek ürettikleri çömlek kapları aracılığıyla ürünleri depolamak, taşımak ve muhafaza etmek konusundaki zorlukları aşmışlardır. Bu nedenle, çömlekçilik, tarih boyunca insanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli bir rol oynamıştır

#6. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde varolan toplum türlerinden biri değildir?

Cevap : B. Ekonomik toplum

Tarihsel Süreçte Varolan Toplum Türleri

Günümüzdeki toplumları anlamak için tarihsel süreç içerisinde var olan toplum türlerini değerlendirmek önemlidir. İnsanlık, zamanla çeşitli evrimler geçirmiş ve farklı sosyal yapılar oluşturmuştur.

 

Verilen seçenekler arasında, tarihsel süreç içerisinde var olan toplum türlerini temsil eden ifadeler bulunmaktadır. Ancak, dikkat çeken bir nokta şudur: “Ekonomik toplum” ifadesi, tarihsel süreç içerisinde var olan toplum türlerinden biri olarak kabul edilmemektedir. Diğer seçenekler, insanlığın geçmişinden günümüze kadar evrimleşen toplumsal yapıları temsil etmektedir.

Sonuç olarak, doğru cevap B seçeneği olan “Ekonomik toplum”dur. Bu soru, tarihsel perspektiften toplumların evrimini anlama açısından önemli bir gözlem sunmaktadır.

#7. Yeterli sayıda insanın, insani duygularla siber alanda kişiler arası ağ kurmak üzere kamusal tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağ içerisinde oluşturdukları toplumsal kümelenmelere ne ad verilir?

Cevap : A. Sanal topluluk

Sanal Topluluklar: Dijital Bağlantıların Gücü

Günümüzde, insanlar artık sadece fiziksel ortamlarda değil, aynı zamanda siber alanda da birbirleriyle etkileşimde bulunuyorlar. İnsanlar arasındaki dijital etkileşimler, kamusal tartışmaların ve paylaşımların merkezine yerleşmiş durumda. Yeterli sayıda insanın, insani duygularla siber alanda kişiler arası ağ kurmak üzere uzun bir süre katılmasıyla oluşturdukları toplumsal kümelenmeler, günümüzde farklı adlarla anılmaktadır.

Bu kümelenmelere verilen isimler arasında en uygun olanı, bu dijital toplulukların doğasını en iyi şekilde yansıtan bir terim bulmaktır. Sorumuzda da belirtildiği gibi, yeterli sayıda insanın insani duygularla siber alanda kişiler arası ağlar kurarak oluşturdukları toplumsal kümelenmelere “Sanal Topluluk” denir. Bu topluluklar, bilgi paylaşımından duygusal destek sağlamaya kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterebilirler. Dolayısıyla, günümüzdeki dijital bağlantıların gücü, sanal toplulukların varlığıyla şekillenmektedir.

#8. Bilgi toplumuna geçişte en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Elektronik teknolojisindeki büyük atılımlar

Bilgi toplumuna geçişteki en önemli etkenin belirlenmesi karmaşık bir konudur ve birden çok faktör bu süreci etkileyebilir. Ancak, seçenekler arasından bir tercih yapmak gerekirse, D seçeneği olan “Elektronik teknolojisindeki büyük atılımlar”ın önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Bilgi toplumu, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerle şekillenmiştir. Elektronik teknolojideki büyük atılımlar, iletişim, bilgi paylaşımı ve bilgiye erişim konularında devrim niteliğinde değişikliklere yol açmıştır. Bu atılımlar, bilgi toplumu olgusunu güçlendirmiş ve insanların daha hızlı, etkili ve küresel bir ölçekte iletişim kurmalarına olanak tanımıştır. Bu nedenle, bilgi toplumuna geçişte elektronik teknolojisindeki büyük atılımların rolü oldukça belirgin hale gelmiştir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin olumsuz etkilerinden biri değildir?

Cevap : A. Sosyal ilişkilerin artması

Teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri

Teknolojik gelişmeler, çağımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak, bu gelişmelerin beraberinde getirdiği olumsuz etkiler de göz ardı edilemez. Bu bağlamda, aşağıdaki seçenekler arasında hangisinin teknolojik gelişmelerin olumsuz etkilerinden biri olmadığını değerlendireceğiz.

Sosyal ilişkilerin artması, günümüzde teknolojinin insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmasıyla mümkün olmaktadır. Ancak, bu durumun olumsuz bir etkisi olarak gösterilmesi, diğer seçeneklerdeki olumsuz etkileri düşündüğümüzde dikkat çekicidir.

Çevre kirliliğinin artması, insan sağlığının olumsuz etkilenmesi, makineleşmeyle birlikte işsizliğin artması ve tarımın modernleşmesiyle toprağın fakirleşmesi gibi sorunlar, teknolojik gelişmelerin yarattığı zorluklardan sadece birkaçıdır. Bu bağlamda, sosyal ilişkilerin artması, diğer olumsuz etkilerle karşılaştırıldığında daha hafif bir sorun gibi görülebilir.

Sonuç olarak, teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği olumsuz etkiler arasında sosyal ilişkilerin artması, diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında daha az belirgin bir sorun gibi görünmektedir. Ancak, bu durum teknolojinin sosyal ilişkileri olumlu yönde etkilediği anlamına gelmez; sadece diğer olumsuz etkilere kıyasla daha az belirgin bir sorun olarak değerlendirilebilir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin toplumu olumsuz etkilediğini savunan düşünürlerin bakış açısını ifade eder?

Cevap : B. Distopyan

Teknolojik Gelişmeler ve Distopya: Olumsuz Etkilerin İfadesi

Teknolojik ilerleme, toplumu dönüştürerek bir dizi avantaj sunsa da, bazı düşünürler olumsuz etkilerini vurgular. Bu düşünürler, teknolojik gelişmelerin toplumu olumsuz etkilediğini savunurken genellikle “Distopyan” bir bakış açısını benimserler. Distopyan düşünce, teknolojinin kontrolsüz büyümesi, bireylerin özgürlüklerinin azalması ve toplumsal düzenin bozulması gibi olumsuz senaryoları vurgular. Bu bağlamda, soruda bahsedilen düşünceyi temsil eden seçenek “B. Distopyan”dır.

 

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Ünite -8

Teknoloji, Toplum ve İnsan

Anadolu Aöf Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Anadolu Aöf Web Tasarımı ve Kodlama

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Ünite -8

Teknoloji, Toplum ve İnsan

Anadolu Aöf Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Anadolu Aöf Web Tasarımı ve Kodlama

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Anadolu Aöf Web Tasarımı ve Kodlama

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I

Ünite -8

Teknoloji Toplum ve İnsan

Teknoloji, Toplum ve İnsan: Tarihinden Günümüze Bir Yolculuk

Giriş:
Teknoloji, insanlığın varoluşundan bu yana sürekli evrim geçiren bir olgu olmuştur. İnsanların ilk aletlerini kullanmaya başlamasıyla başlayan teknolojik evrim, toplumları, kültürleri ve bireyleri derinlemesine etkileyerek günümüzdeki karmaşık ve hızlı değişimi ortaya çıkarmıştır. Bu makalede, TBİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I dersinin 8. ünitesinde ele alınan konular üzerinden, teknolojinin toplum ve insan üzerindeki etkilerini anlamaya çalışacağız.

İlk Aletin Amaçları ve İnsanlığın Evrimi

İnsanların ilk aletlerini kullanmaya başlaması, temel olarak yiyecek arama ve yırtıcı hayvanlardan korunma ihtiyacından kaynaklanmıştır. Bu durum, insanlığın temel hayatta kalma güdülerinden kaynaklanan bir evrimin başlangıcını simgeler. Avcı-toplayıcı toplumdan sanayi toplumuna kadar olan süreçte, teknolojinin temel amacı yaşam koşullarını iyileştirmek olmuştur.

Toplum Türleri ve Teknolojinin Rolü

Tarih boyunca, farklı toplum türleri ortaya çıkmıştır. Avcı-toplayıcı toplumdan bilgi toplumuna kadar olan bu evrim, teknolojinin rolüyle yakından ilişkilidir. Ekonomik toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu gibi farklı evrelerde teknolojinin etkisi, toplumların yapısını şekillendirmiş ve değiştirmiştir.

Sanayi Devrimi ve Toplumsal Değişim

Sanayi devrimi, tarihsel bir dönüm noktasıdır. İşbölümünün yaygınlaşması, üretimde standartlaşma, aile yapısının değişimi ve kentlere göç gibi etkiler, toplumları derinden etkilemiştir. Ancak, bu dönemde sınıf kavgalarının azalması, teknolojinin toplumu olumlu etkilediği bir bakış açısını da ortaya koymaktadır.

Bilgi Toplumu ve Elektronik Teknoloji

Teknolojik evrim, bilgi toplumuna geçişle doruk noktasına ulaşmıştır. Elektronik teknolojideki büyük atılımlar, toplumun işleyişini, iletişimi ve bilgi paylaşımını kökten değiştirmiştir. Bu geçişte, teknolojinin toplumu olumlu etkileyen en önemli etkenlerden biri, kitlesel üretim ve tüketim olmuştur.

Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

Teknolojik gelişmelerin toplum ve birey üzerindeki etkileri karmaşıktır. Sosyal ilişkilerin artması gibi olumlu etkilerin yanı sıra, çevre kirliliğinin artması, insan sağlığının olumsuz etkilenmesi ve işsizliğin artması gibi olumsuz etkiler de söz konusudur. Bu durum, teknolojinin etkilerini değerlendirirken dengeli bir perspektife sahip olmanın önemini vurgular.

Teknoloji ve Toplumsal Bakış Açıları

Teknolojinin etkisi konusundaki bakış açıları farklılık gösterir. Kullanıma odaklanan belirlenimcilik, teknolojinin etkisinin kullanıcılar tarafından belirlendiğini savunurken, distopyan bakış açısı, teknolojik gelişmelerin toplumu olumsuz etkilediğini öne sürer. Bu farklı bakış açıları, teknolojinin karmaşıklığını anlamak için önemlidir.

Sanal Topluluklar ve Çevrimiçi Kimlik

Günümüzde, çevrimiçi ortamlarda sanal topluluklar oluşturmak ve bireylerin kendini sunma yöntemleri giderek önem kazanmaktadır. Sanal topluluklar, insanların duygusal bağlar kurmasına ve işbirliği içinde bulunmasına olanak tanır. Çevrimiçi ortamlardaki bireylerin özçekim yapma, video çekimleri ve sanal iletişim kurma gibi yöntemleri, dijital dünyada kendilerini ifade etmelerini sağlar.

Sonuç:

TBİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I dersinin 8. ünitesinde ele alınan konular, teknolojinin insanlık tarihindeki önemli evreleri ve toplum üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olmuştur. Teknolojinin insan ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirmek, gelecekteki teknolojik gelişmeleri anlamak ve yönlendirmek için önemli bir adımdır.

@lolonolo_com

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I

Ünite -8

Teknoloji Toplum ve İnsan

1 İnsanlığın teknolojik evrimi göz önüne alındığında kullandıkları ilk alet aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A. Diğer insanlardan korunmak
B. Barınak inşa etmek
C. Yiyecek aramak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak
D. Tarımsal üretime geçmek
E. Hayvancılık yapmak

Cevap : C. Yiyecek aramak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak

2 Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde varolan toplum türlerinden biri değildir?

A. Avcı-toplayıcı toplum
B. Ekonomik toplum
C. Tarım toplumu
D. Sanayi toplumu
E. Bilgi toplumu

Cevap : B. Ekonomik toplum

3 Çömlekçilik temel olarak aşağıdaki gereksinimlerden hangisini karşılamaya yönelik ortaya çıkmıştır?

A. Yapıların süslenmesi
B. Tahılların samandan ayrılması
C. Tahılların sınıflanması
D. Tahılların harmanlanması
E. Ürünlerin saklanması ve taşınması

Cevap : E. Ürünlerin saklanması ve taşınması

4 Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir?

A. İşbölümünün yaygınlaşması
B. Üretimde standartlaşma olması
C. Sınıf kavgalarının azalması
D. Ailelerin üretim merkezi olmaktan çıkması
E. Kentlere göçün artması

Cevap : C. Sınıf kavgalarının azalması

5 Bilgi toplumuna geçişte en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üretimde ve tüketimde kitlesellik
B. Eğitimde standartlaşma
C. Kentlere göçün artması
D. Elektronik teknolojisindeki büyük atılımlar
E. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

Cevap : D. Elektronik teknolojisindeki büyük atılımlar

6 Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin olumsuz etkilerinden biri değildir?

A. Sosyal ilişkilerin artması
B. Çevre kirliliğinin artması
C. İnsan sağlığının olumsuz etkilenmesi
D. Makineleşmeyle birlikte işsizliğin artması
E. Tarımın modernleşmesiyle toprağın fakirleşmesi

Cevap : A. Sosyal ilişkilerin artması

7 Teknolojinin toplum veya birey üzerinde etkisi olmadığı ve teknolojinin etkisinin kullanıcılar tarafından belirlendiği görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ağ toplumu
B. Sosyal belirlenimcilik
C. Teknolojik belirlenimcilik
D. Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
E. Ütopyan bakış açısı

Cevap : D. Kullanıma odaklanan belirlenimcilik

8 Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin toplumu olumsuz etkilediğini savunan düşünürlerin bakış açısını ifade eder?

A. Ütopyan
B. Distopyan
C. Postmodern
D. Dijital yerli
E. Dijital göçebe

Cevap : B. Distopyan

9 Yeterli sayıda insanın, insani duygularla siber alanda kişiler arası ağ kurmak üzere kamusal tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağ içerisinde oluşturdukları toplumsal kümelenmelere ne ad verilir?

A. Sanal topluluk
B. Bilgi toplumu
C. İşbirliği halindeki topluluklar
D. Ağ toplumu
E. Dijital topluluk

Cevap : A. Sanal topluluk

10 Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi ortamlarda bireylerin kendini sunma yöntemlerinden biridir?

A. Ağlarda gezinme
B. Video çekimi
C. Sanal iletişim
D. Topluluk oluşturma
E. Özçekim

Cevap : E. Özçekim

Anadolu Aöf Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Anadolu Aöf Web Tasarımı ve Kodlama

Teknoloji Toplum ve İnsan

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Teknoloji Toplum ve İnsan

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!