AdaletauzefHukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliğiİdare HukukuKamu YönetimiSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

İdare Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

İdare Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Kamulaştırma bedelinin mahkeme tarafından, bilirkişi marifetiyle tespit edilmesine ilişkin süreç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Duruşmada tarafların bedelde anlaşamaması halinde bedel hakimin takdir edeceği değer üzerinden belirlenir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C) il özel idaresinin başkanı seçimle iş başına gelir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi, idarenin mali sorumluluğu esaslarından olan "hizmet kusuru"na gidilmesini gerekli kılan durumlardan değildir?

Cevap : C) Tüm önlemlerin alınmasına rağmen yine de zararın meydana gelmesi

#4. Aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edinme yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : E) Kiralama

#5. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme ölçütlerinden biri değildir?

Cevap : D) Tahkim şartının öngörülmüş olması

#6. İdarenin yürüttüğü kolluk faaliyetinin amacını ve konusunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kamu düzeni

#7. İdare ile malik arasında satın alma usulüyle anlaşma sağlanamaması halinde idarenin mahkemeye başvurarak taşınmazın kendi adına tescil edilmesini talep etmesi, hangi safhayı ifade etmektedir?

Cevap : B) Adli safha

#8. Kamu malları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) İdare sahip olduğu mallardan istediği gibi yararlanma hakkına sahip değildir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi arasında idari vesayet ilişkisi vardır?

Cevap : A) Vali – Belediye başkanı

#10. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurlarından biri değildir?

Cevap : B) Adalet

#11. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : A) İlgilinin kabulü

#12. "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Memur, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından ..... yıl, diğer cezaların uygulanmasından ..... yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla gelmelidir?

Cevap : D) 5-10

#13. Kamu hizmeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Tüm kamu hizmetlerinin bedelsiz olarak sunulması zorunluluğu vardır.

#14. Bakanlıklar aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

#15. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın anayasada yer alan esaslarından biri değildir?

Cevap : E) Kamulaştırma idarenin özel malları üzerinde de yapılabilir.

#16. "İdare hukuku kuralları diğer hukuk dallarında olduğu gibi belli bir metin (kanun) halinde değildir. Diğer hukuk dallarını düzenleyen hukuki metinlerde dahi idare hukukuna ilişkin hükümlere rastlamak mümkündür. Dolayısıyla idare hukuku dağınık bir hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir. Bu durum idare hukukun yapısından ve alanının çok geniş olmasından kaynaklanmaktadır." Yukarıda açıklanan bilgi idare hukukunun hangi özelliğini anlatmaktadır?

Cevap : A) İdare hukuku tedvin edilemeyen bir hukuk dalıdır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının belirlenme ölçütlerinden biridir?

Cevap : E) Malın idarenin mülkiyetinde olması

#18. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan disiplinle ilgili hükümlerinden biridir?

Cevap : B) Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

#19. Devlet memurları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Devlet memurları siyasi partilerde yönetici olabilir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası türlerinden biri değildir?

Cevap : C) Para cezası

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İdare Hukuku

İdare Hukuku ve Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri

İdare hukuku, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının yapısı, işleyişi ve bu kuruluşlarla bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda, kamu mallarının yönetimi, kamu hizmetlerinin sunumu, idari işlemler ve kamu personeli yönetimi gibi konular öne çıkar.

Kamu Mallarının Yönetimi ve Kamulaştırma

Kamu mallarının yönetimi, idare hukukunun önemli bir parçasıdır. İdare, sahip olduğu mallardan istediği gibi yararlanma hakkına sahip değildir ve bu malların kullanımı, kamu yararı gözetilerek yapılır. Kamulaştırma ise, özellikle devletin, kamu yararını gözeterek özel mülkiyeti kamusal amaçlar için kullanma hakkıdır. Kamulaştırmada, malın gerçek değerinin ödenmesi ve bu işlemin ancak kamu yararının gerektirdiği hallerde yapılabilmesi esastır.

Kamu Hizmetlerinin Sunumu

Kamu hizmetlerinin sunumu, idare hukukunun en temel fonksiyonlarından biridir. Kamu hizmetleri, devletin vatandaşlarına sunduğu temel hizmetlerdir ve bu hizmetlerin sürekliliği, eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde sağlanmalıdır. Kamu hizmetlerinin bedelsiz olması gerektiği gibi bir zorunluluk yoktur, ancak hizmetlerin erişilebilir ve adil olması esastır.

İdari İşlemler ve Yargısal Denetim

İdari işlemler, idarenin tek taraflı olarak aldığı ve hukuki sonuçlar doğuran kararlardır. Bu işlemler, ilgilinin kabulüne ihtiyaç duymadan yürürlüğe girer ve hukuka uygunluk karinesi taşır. İdari işlemler, yargısal denetim altındadır, yani idarenin kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Bu, bireylerin haklarının korunması ve idarenin keyfi kararlarının önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Kamu Personeli ve Disiplin Hukuku

Kamu personeli yönetimi de idare hukukunun önemli bir alanıdır. Devlet memurları, belirli kurallar ve yükümlülükler çerçevesinde hizmet verirler. Disiplin hukuku, memurların görevlerini ihlal etmeleri durumunda uygulanacak cezaları düzenler. Bu cezalar, memurun özlük dosyasına işlenir ve belirli bir süre sonra temizlenebilir.

İdare hukuku, devletin ve kamu kurumlarının işleyişi ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen, kamu yararını gözeten ve adaletli bir yönetim anlayışını destekleyen bir hukuk dalıdır. Kamu mallarının yönetimi, kamu hizmetlerinin sunumu, idari işlemler, kamu personeli yönetimi ve disiplin hukuku, bu alanın temel konuları arasında yer alır. Bu ilkeler, kamu yönetiminin etkili, adil ve şeffaf olmasını sağlamak için hayati öneme sahiptir.

@lolonolo_com

İdare Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edinme yöntemlerinden biri değildir?

A) İstimval
B) İmar hakkı transferi
C) İşgal
D) Kamulaştırma
E) Kiralama

Cevap : E) Kiralama

2. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurlarından biri değildir?

A) Genel ahlak
B) Adalet
C) Güvenlik
D) Dirlik ve esenlik
E) Genel sağlık

Cevap : B) Adalet

3. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yeni bir il kurulduğunda, o ilde özel idare tüzel kişiliği de kendiliğinden kurulmuş olur.
B) İl Özel idaresin karar organının üyeleri seçimle belirlenir.
C) il özel idaresinin başkanı seçimle iş başına gelir.
D) Devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
E) İl Özel İdaresi yerel yönetimlerden biridir.

Cevap : C) il özel idaresinin başkanı seçimle iş başına gelir.

4. Kamu hizmeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İdarenin kamu hizmetlerini sunarken aynı statüde olanlara eşit davranma yükümlülüğü vardır.
B) Kamu hizmetinin bedelsizliği ilkesi, içinde kar amacı olmayan bir bedelin alınmasına engel değildir.
C) Tüm kamu hizmetlerinin bedelsiz olarak sunulması zorunluluğu vardır.
D) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, hizmet sunumunun değişen koşullara uyarlanması temel ilkelerden biridir.
E) Kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi, hizmetin kesintisiz sunulması anlamındadır.

Cevap : C) Tüm kamu hizmetlerinin bedelsiz olarak sunulması zorunluluğu vardır.

5. Kamulaştırma bedelinin mahkeme tarafından, bilirkişi marifetiyle tespit edilmesine ilişkin süreç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Duruşmada tarafların bedelde anlaşamaması halinde bedel hakimin takdir edeceği değer üzerinden belirlenir.
B) Mahkeme idarenin başvurusu üzerine en geç otuz gün sonrası için bir duruşma günü belirler.
C) İdare mahkemeden taşınmaz malın bedelinin tespit edilmesini ve bu bedel karşılığında taşınmazın idare adına tescilini talep eder.
D) Mahkemenin belirlediği günde yapılan duruşmada hâkim tarafları bedelde anlaşmaya davet eder. Tarafların anlaşması halinde bu bedel kamulaştırma bedeli kabul edilir.
E) İdare satın alma sürecinde tespit ettiği kamulaştırma bedeli ve buna ilişkin diğer bilgi ve belgeler ile birlikte taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder.

Cevap : A) Duruşmada tarafların bedelde anlaşamaması halinde bedel hakimin takdir edeceği değer üzerinden belirlenir.

6. Aşağıdakilerden hangisi, idarenin mali sorumluluğu esaslarından olan “hizmet kusuru”na gidilmesini gerekli kılan durumlardan değildir?

A) Hizmetin hiç işlememesi
B) Hizmetin geç işlemesi
C) Tüm önlemlerin alınmasına rağmen yine de zararın meydana gelmesi
D) Hizmeti sunan personelin de kusurunun bulunması
E) Hizmetin kötü işlemesi

Cevap : C) Tüm önlemlerin alınmasına rağmen yine de zararın meydana gelmesi

7. Devlet memurları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet memurları sendika kurabilir.
B) Devlet memurları siyasi partilerde yönetici olabilir.
C) Devlet memurları vakıflara üye olabilir.
D) Devlet memurları derneklere üye olabilir.
E) Devlet memurları sendika üyesi olabilir.

Cevap : B) Devlet memurları siyasi partilerde yönetici olabilir.

8. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme ölçütlerinden biri değildir?

A) Sözleşmenin konusunun kamu hizmeti olması
B) Kanunla belirleme
C) Taraflardan birinin idare olması
D) Tahkim şartının öngörülmüş olması
E) Sözleşmede idarenin üstün ve ayrıcalıklı yetkilere sahip olması

Cevap : D) Tahkim şartının öngörülmüş olması

9. İdare ile malik arasında satın alma usulüyle anlaşma sağlanamaması halinde idarenin mahkemeye başvurarak taşınmazın kendi adına tescil edilmesini talep etmesi, hangi safhayı ifade etmektedir?

A) İdari safha
B) Adli safha
C) Temyiz safhası
D) Ön inceleme safhası
E) İtiraz safhası

Cevap : B) Adli safha

10. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası türlerinden biri değildir?

A) Uyarma
B) Memuriyetten çıkarma
C) Para cezası
D) Kademe ilerlemesini durdurma
E) Kınama

Cevap : C) Para cezası

11. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplinle ilgili hükümlerinden biridir?

A) İlgili prosedürlere uygun bir biçimde savunmaya çağrılan memur, savunmasını yapmazsa savunmasını yapması için tekrar çağırılır.
B) Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
C) Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezalarına karşı yargı yoluna başvurulabilir.
D) Soruşturmacı, savunma için hakkında soruşturma açılan memura en fazla 7 günlük süre verebilir.
E) Devlet memurlarına disiplin cezası verilebilmesi için çalıştıkları kurumdan izin alma zorunluluğu vardır.

Cevap : B) Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

12. Aşağıdakilerden hangisi arasında idari vesayet ilişkisi vardır?

A) Vali – Belediye başkanı
B) Vali – Kaymakam
C) Bakan – Vali
D) Bakan – Bakan Yardımcısı
E) Kaymakam – İlçe emniyet müdürü

Cevap : A) Vali – Belediye başkanı

13. “İdare hukuku kuralları diğer hukuk dallarında olduğu gibi belli bir metin (kanun) halinde değildir. Diğer hukuk dallarını düzenleyen hukuki metinlerde dahi idare hukukuna ilişkin hükümlere rastlamak mümkündür. Dolayısıyla idare hukuku dağınık bir hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir. Bu durum idare hukukun yapısından ve alanının çok geniş olmasından kaynaklanmaktadır.”
Yukarıda açıklanan bilgi idare hukukunun hangi özelliğini anlatmaktadır?

A) İdare hukuku tedvin edilemeyen bir hukuk dalıdır.
B) İdare hukuku gelişme halinde olan yeni bir hukuk dalıdır.
C) İdare hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır.
D) İdare hukuku statü hukukudur.
E) İdare hukuku içtihatlardan doğan ve kuvvet alan bir hukuk dalıdır.

Cevap : A) İdare hukuku tedvin edilemeyen bir hukuk dalıdır.

14. Kamu malları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İdare özel kişiler gibi mal alıp satabilir.
B) Kamu malları sadece idarenin taşınmaz mallarını kapsar.
C) İdarenin özel malları da kamusal usullere tabidir.
D) İdare sahip olduğu mallardan istediği gibi yararlanma hakkına sahip değildir.
E) İdarenin özel malları ile gerçek kişilere ait mallar arasından hukuken hiç fark yoktur.

Cevap : D) İdare sahip olduğu mallardan istediği gibi yararlanma hakkına sahip değildir.

15. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın anayasada yer alan esaslarından biri değildir?

A) Kamulaştırılan malın gerçek karşılığının ödenmesi gerekir.
B) Kamulaştırılan mal mutlaka özel kişilerin mülkiyetinde bulunmalıdır.
C) Kamulaştırmayı ancak devlet veya diğer kamu tüzel kişileri yapabilir.
D) Ancak kamu yararının gerektirdiği hallerde kamulaştırma yapılabilir.
E) Kamulaştırma idarenin özel malları üzerinde de yapılabilir.

Cevap : E) Kamulaştırma idarenin özel malları üzerinde de yapılabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin özelliklerinden biri değildir?

A) İlgilinin kabulü
B) Tek yanlılık
C) İcrailik
D) Yargısal denetime tabi olma
E) Hukuka uygunluk karinesi

Cevap : A) İlgilinin kabulü

17. “Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Memur, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından ….. yıl, diğer cezaların uygulanmasından ….. yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla gelmelidir?

A) 3-5
B) 2-5
C) 10-20
D) 5-10
E) 1-5

Cevap : D) 5-10

18. İdarenin yürüttüğü kolluk faaliyetinin amacını ve konusunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu yararı
B) Kamu gücü
C) Kamu personeli
D) Kamu düzeni
E) Kamu malı

Cevap : D) Kamu düzeni

19. Bakanlıklar aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?

A) Kanun
B) Danıştay Kararı
C) Yönetmelik
D) Cumhurbaşkanı Kararı
E) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cevap : E) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

20. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının belirlenme ölçütlerinden biridir?

A) Malın taşınmaz olması
B) Malın alınıp satılmaya elverişli olması
C) Malın belli bir vakfa tahsis edilmiş olması
D) Malın tarihi bir değere sahip olması
E) Malın idarenin mülkiyetinde olması

Cevap : E) Malın idarenin mülkiyetinde olması

İdare Hukuku

İdare Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi

İdare Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!