Aile TerapisiauzefSosyal Hizmet

Aile Terapisi 2023-2024 Final Soruları

Aile Terapisi 2023-2024 Final Soruları

#1. Sistemik yaklaşımın arkasında gerçekliği belirli biçimde görme ve bundan terapōtik ve danışmaya ilişkin yaklaşım biçimlerini türetme yer alır. Psikanaliz ve davranış terapisinin yanı sıra sistemik yaklaşım en geniş yaygınlaşmış ve uygulanan terapi ve danışma yaklaşımıdır. Aşağıdakilerden hangisi, sistemik aile danışmasının bir özelliği değildir?

Cevap : E) Aile sisteminde değişim hedeflenir.

#2. Yapısal aile terapisi, aile içi etkileşimleri anlamlandırır, ailenin üyeleri arasındaki etkileşimleri, sınırlar ve alt sistemler biçiminde inceler. Bu terapi yaklaşımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Minuchin

#3. Stratejik aile terapisi modeli Milton Ericson'un çalışmalarına dayanmaktadır. Buna göre her spesifik problem için, yeni bir strateji oluşturmak önemlidir. Amaç terapi sonrasında danışanların kendi hayatlarında kendi problemlerine karşı kendi kendilerine yardım edebilmelerini sağlamaktır. Aşağıdakilerden hangisi stratejik danışma süreci aşamalarından biri değildir?

Cevap : A) Aile üyelerini yüzleştirme

#4. Bilişsel davranışçı aile terapilerinde ise aile içi etkileşim örüntülerine biraz daha derinlemesine girilir. Mantık dışı inançlar ortaya çıkarılır. Bilişsel uygulamalarda aile üyelerinin kendi bilişlerinin geçerliliğini ve uygunluğunu denetleyebilme yetisini kazanmaları hedeflenir. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel-davranışçı aile danışmasında kullanılan teknikler arasında yer alır?

Cevap : C) Pekiştireç

#5. Virginia Satir, hümanistik, varoluşçu ve bireydeki olumlu yönlere odaklanan düşünce yapısı ile aile danışmanlığının önde gelen isimlerindendir. Aileye verdiği önem, terapilerinde kullandığı kendine özgü teknik ve yöntemler, metaforlar Satir'in özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, V. Satir kuramının güçlü yanlarından değildir?

Cevap : C) Rüya analizleri yapılır.


#6. Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle ev içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik şiddet davranışlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kadına şiddet konusunda bir yaklaşım belirtmez?

Cevap : A) Kişisel gelişim ekolü

#7. Aile yaşam döngüsü, evlilikten önce başlayan ve ailenin son üyesinin ölümüne kadar süren uzun bir süreçtir. Aile yaşam döngülerini kategori haline dönüştüren bilim insanı/insanları veya grup aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : D) Carter ve Mc. Goldrick

#8. Madde bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütünün, 11. revizyonunu yayımladığı Uluslararası Hastalık Sınıflandırması El Kitabı'nda (ICD-11) madde kullanımına bağlı bozukluklar adı altında sınıflandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık sayılabilen kriterler arasında yer almaz?

Cevap : D) Maddeyi bulamadığında kullanım isteksizliği

#9. Yaşantısal aile danışmanlığında, ailenin benlik saygısını geliştirmek, fonksiyonel olmayan davranış kalıplarını değiştirmek ve katı, hoşgörüsüz olan aile kurallarını değiştirmek temel amaçtır. Aşağıdakilerden hangisi yaşantısal aile danışmasında yöntem olarak kullanılmaz?

Cevap : D) Hipnoz

#10. Aile yaşam döngüsü, ailenin kurulduğu andan eşlerden birinin ölümüne kadar olan süreç içerisinde geçirdiği dönemler olarak tanımlanabilir. Aile zaman içinde değişmekte, gelişmekte olduğu için dinamik bir yapıya sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi, aile yaşam döngüsü kavramını tanımlamaktadır?

Cevap : E) Aile üyelerinin, gelişimsel değişim dönemlerini belirler.


#11. Stratejik aile danışmanlığı doğrudan sorun çözmeye odaklı, aile üyeleri iş birliği yapsalar da yapmasalar da değişimi amaçlayan bir psikoterapi yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi stratejik alle danışmanlarının, aile yaşamına aktardığı boyutlardan değildir?

Cevap : C) Rol değiştirme

#12. Kadına yönelik şiddet vakalarında aile danışmanlığı uygulamalannda aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?

Cevap : A) Aile öyküsü

#13. Psikodrama bir grup psikoterapisi yöntemidir. Psikodramada rol değiştirme sırasında yaşanan yoğun etkileşimler bireyin yeni durumları, yeni deneyimleri yaşayıp tanımasına yardım eder. Bu sayede kişi gelecekteki yeni koşullarda uygun davranabilme olanağı kazanır. Aşağıdakilerden hangisi psikodramanın bir özelliği değildir?

Cevap : E) Grup üyelerinin kişisel sorunlarını dile getirme

#14. Aile, sistemleri olan, birbirine bağlı, çevreyle yarı geçirgen bir sınırı olan kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla bağlı olan bir organizmadır. Aile sisteminin dinamik etkileşim sürecinde bir dengeye sahip olması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Homeostasis

#15. Yaşantısal aile danışmanlığı kuramına göre ailedeki bireyler duygularının farkında değildir. Eğer duygularını fark ederlerse onları barıştırırlar. Duygular yaşanmadığı zaman ailenin bir ya da daha fazla üyesinde duygusal rahatsızlık ortaya çıkar. Yaşantısal aile danışması, duygular üzerinde etkiye çalışır. Bireysel ve ailesel işlevsellik için, duyguların açığa vurulması ve farkındalık üzerinde durur. Aşağıdakilerden hangisi, yaşantısal aile danışmanlığı ekolü ile psikodinamik ekolden ayrılmaktadır?

Cevap : E) Aile üyelerinin geçmişine değil şimdi ve burada olan ilişkilerine odaklanma


#16. Bilişsel davranışçı terapilerde terapist ve danışan birlikte danışanın sorunu hakkında ortak bir fikir edinerek sorunu birlikte anlamaya, mevcut sorunun danışanın düşünce, duygu ve davranışlarını ve gün içindeki işlevlerini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışırlar. Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel- davranışçı aile danışmasının amaçlarından değildir?

Cevap : B) Sorunlu aile üyesini belirleyip ona odaklanma

#17. Yeniden çerçeveleme danışanı sahip olduğu algı çerçevesinden çıkarıp başka bir algi çerçevesine koyar. Aşağıdakilerden hangisi yeniden çerçevelemenin tekniklerinden değildir?

Cevap : B) Pantomim

#18. T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde oluşturulan, çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi merkezleri olarak ifade edilen kurumun kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) ÇEMATEM

#19. Alt sosyo-ekonomik düzeydeki aileler, dezavantajlı toplumsal kesim ve suçlu çocuklar için geliştirilmiş aile danışması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Yapısalcı aile danışması

#20. Psikoanalitik danışma sürecinin ilk aşamasında danışman, aşağıdakilerden hangisini uygulamaz?

Cevap : D) Aile üyelerinin egolarının güçlü ve zayıf yanlarını belirler.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sosyal Hizmet 2024 çıkan final soruları

Aile Terapisi 2023-2024 Final Soruları

Aile Terapisi: Değişim ve Dönüşümün Yolculuğu

Aile terapisi, aile dinamiklerini anlamak ve iyileştirmek için kullanılan psikoterapi yöntemlerinin bir koleksiyonudur. 2023-2024 Aile Terapisi final sınavı soruları, bu alanda uygulanan çeşitli yaklaşımların ve tekniklerin geniş bir yelpazesini ortaya koyuyor. Bu makalede, sınav sorularında ele alınan ana temaları inceleyerek, aile terapisinin karmaşık ama dönüştürücü dünyasına bir bakış sunacağız.

Stratejik Aile Danışmanlığı ve Yapısal Yaklaşımlar

Stratejik aile danışmanlığı, hızlı ve odaklı bir yaklaşım olup, doğrudan sorun çözmeye yöneliktir. Yapısal aile danışmanlığı ise, alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelere odaklanır ve aile içi etkileşimleri, sınırları ve alt sistemleri incelemeyi amaçlar. Her iki yaklaşım da ailelerin işlevselliğini artırmaya ve daha sağlıklı etkileşim kalıpları oluşturmaya çalışır.

Bilişsel-Davranışsal Terapi ve Yaşantısal Yaklaşımlar

Bilişsel-davranışsal terapi (CBT), aile üyelerinin düşünce ve inançlarını sorgulayarak aile içi etkileşimleri iyileştirmeye odaklanır. Yaşantısal aile danışmanlığı ise, duygusal yüzleşmeler ve spontan paylaşımlar aracılığıyla aile üyelerinin farkındalığını ve benlik saygısını geliştirmeyi hedefler. Her iki yöntem de, aile üyelerinin mevcut sorunlarına pratik çözümler bulmalarına yardımcı olur.

Psikodrama ve Sistemik Yaklaşımlar

Psikodrama, grup psikoterapisi bir formudur ve bireylerin rolleri değiştirerek yeni durumları ve deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Sistemik yaklaşım ise, aileyi bir bütün olarak ele alır ve ailenin kendi iç işleyişini ve sistemini anlamaya çalışır. Her iki yaklaşım da aile üyelerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin bireysel davranışları nasıl şekillendirdiğini incelemektedir.

Aile Terapisinde Özel Sorunlar

Aile terapisinin uygulama alanlarından biri de özel sorunları olan ailelerdir. Örneğin, madde bağımlılığı veya kadına yönelik şiddet gibi durumlar, özelleştirilmiş terapi tekniklerini ve yaklaşımlarını gerektirir. Bu tür durumlar, aile terapistlerinin hem bireylerle hem de aile birimiyle çalışırken dikkate alması gereken karmaşık dinamikleri içerir.

Aile Yaşam Döngüsü ve Terapinin Evrimi

Aile yaşam döngüsü, ailelerin zaman içinde geçirdiği değişim ve gelişim aşamalarını kapsar. Bu kavram, aile terapisinde merkezi bir rol oynar ve terapistlerin ailelerin farklı evrelerindeki ihtiyaçlarına uygun müdahaleler geliştirmelerine yardımcı olur.

Sonuç

Aile terapisi, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu ilişkilerin bireysel sağlık ve iyilik haline etkilerini anlamak ve iyileştirmek için çeşitli teknikler ve yaklaşımlar sunar. Bu alandaki çeşitlilik, ailelerin karmaşık doğasını ve farklı aile yapılarının benzersiz ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Aile terapisi, ailelerin daha işlevsel ve uyumlu birimler haline gelmelerine yardımcı olarak, bireylerin ve toplumun genel sağlığına katkıda bulunmaktadır.

@lolonolo_com

Aile Terapisi 2023-2024 Final Soruları

1. Stratejik aile danışmanlığı doğrudan sorun çözmeye odaklı, aile üyeleri iş birliği yapsalar da yapmasalar da değişimi amaçlayan bir psikoterapi yöntemidir.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik alle danışmanlarının, aile yaşamına aktardığı boyutlardan değildir?

A) Aile homeostazisi
B) Döngüsel nedensellik
C) Rol değiştirme
D) Aile kuralları
E) Tamamlayıcı ilişkiler

Cevap : C) Rol değiştirme

2. T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde oluşturulan, çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi merkezleri olarak ifade edilen kurumun kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) YEŞİLAY
B) AMATEM
C) ÇEMATEM
D) GENÇLİK MERKEZİ
E) ÇODEM

Cevap : C) ÇEMATEM

3. Alt sosyo-ekonomik düzeydeki aileler, dezavantajlı toplumsal kesim ve suçlu çocuklar için geliştirilmiş aile danışması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişsel davranışçı aile danışması
B) Yapısalcı aile danışması
C) Gestalt aile danışması
D) Psikoanalitik aile danışmas
E) Stratejik aile danışması

Cevap : B) Yapısalcı aile danışması

4. Yeniden çerçeveleme danışanı sahip olduğu algı çerçevesinden çıkarıp başka bir algi çerçevesine koyar. Aşağıdakilerden hangisi yeniden çerçevelemenin tekniklerinden değildir?

A) Sağlamlaştırma
B) Pantomim
C) Adlandırma
D) Ben iletileri
E) İletişim duruşu

Cevap : B) Pantomim

5. Psikodrama bir grup psikoterapisi yöntemidir. Psikodramada rol değiştirme sırasında yaşanan yoğun etkileşimler bireyin yeni durumları, yeni deneyimleri yaşayıp tanımasına yardım eder. Bu sayede kişi gelecekteki yeni koşullarda uygun davranabilme olanağı kazanır. Aşağıdakilerden hangisi psikodramanın bir özelliği değildir?

A) Grup üyeleri arasında rol değiştirme
B) Duygusal dışavurumları harekete geçirme
C) Yaşanılan çatışmaları tartışmak yerine canlandırma
D) İlişkilerde ortaya çıkan stres durumlarıyla başa çıkma
E) Grup üyelerinin kişisel sorunlarını dile getirme

Cevap : E) Grup üyelerinin kişisel sorunlarını dile getirme

6. Aile, sistemleri olan, birbirine bağlı, çevreyle yarı geçirgen bir sınırı olan kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla bağlı olan bir organizmadır. Aile sisteminin dinamik etkileşim sürecinde bir dengeye sahip olması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döngüsellik ilkesi
B) Homeostasis
C) Mikro düzeyi
D) Makro seviyesi
E) Mezzo seviyesi

Cevap : B) Homeostasis

7. Yaşantısal aile danışmanlığında, ailenin benlik saygısını geliştirmek, fonksiyonel olmayan davranış kalıplarını değiştirmek ve katı, hoşgörüsüz olan aile kurallarını değiştirmek temel amaçtır.
Aşağıdakilerden hangisi yaşantısal aile danışmasında yöntem olarak kullanılmaz?

A) Oyunculuk
B) Sezgiler
C) Duygusal yüzleştirme
D) Hipnoz
E) Spontan paylaşımlar

Cevap : D) Hipnoz

8. Bilişsel davranışçı aile terapilerinde ise aile içi etkileşim örüntülerine biraz daha derinlemesine girilir. Mantık dışı inançlar ortaya çıkarılır. Bilişsel uygulamalarda aile üyelerinin kendi bilişlerinin geçerliliğini ve uygunluğunu denetleyebilme yetisini kazanmaları hedeflenir.
Aşağıdakilerden hangisi bilişsel-davranışçı aile danışmasında kullanılan teknikler arasında yer alır?

A) Homeostasis
B) Fiksasyon
C) Pekiştireç
D) Transferans
E) Şizmogenez

Cevap : C) Pekiştireç

9. Yaşantısal aile danışmanlığı kuramına göre ailedeki bireyler duygularının farkında değildir. Eğer duygularını fark ederlerse onları barıştırırlar. Duygular yaşanmadığı zaman ailenin bir ya da daha fazla üyesinde duygusal rahatsızlık ortaya çıkar. Yaşantısal aile danışması, duygular üzerinde etkiye çalışır. Bireysel ve ailesel işlevsellik için, duyguların açığa vurulması ve farkındalık üzerinde durur.
Aşağıdakilerden hangisi, yaşantısal aile danışmanlığı ekolü ile psikodinamik ekolden ayrılmaktadır?

A) Aile üyelerinin alt sistemleri ile ilgilenilmesi
B) Aile yapısının olduğu gibi kabul edilmesi
C) Aile üyelerinin bilinçaltı süreçlerine yoğunlaşma
D) Aile menşeilerini inceleme
E) Aile üyelerinin geçmişine değil şimdi ve burada olan ilişkilerine odaklanma

Cevap : E) Aile üyelerinin geçmişine değil şimdi ve burada olan ilişkilerine odaklanma

10. Bilişsel davranışçı terapilerde terapist ve danışan birlikte danışanın sorunu hakkında ortak bir fikir edinerek sorunu birlikte anlamaya, mevcut sorunun danışanın düşünce, duygu ve davranışlarını ve gün içindeki işlevlerini nasıl etkilediğini belirlemeye çalışırlar.
Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel- davranışçı aile danışmasının amaçlarından değildir?

A) Bilişsel-davranışçı yöntemler yoluyla sorunu çözme
B) Sorunlu aile üyesini belirleyip ona odaklanma
C) Süreci kolaylaştıracak sosyal pekiştireçler bulma
D) Hedeflere ulaşmaya yönelik kuramsal teknikleri öğrenme
E) Davranışsal hedefler belirleme

Cevap : B) Sorunlu aile üyesini belirleyip ona odaklanma

11. Virginia Satir, hümanistik, varoluşçu ve bireydeki olumlu yönlere odaklanan düşünce yapısı ile aile danışmanlığının önde gelen isimlerindendir. Aileye verdiği önem, terapilerinde kullandığı kendine özgü teknik ve yöntemler, metaforlar Satir’in özgünlüğünü ortaya koymaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, V. Satir kuramının güçlü yanlarından değildir?

A) Danışman iyi yetişmiş teknisyendir.
B) İletişim becerilerini önemser.
C) Rüya analizleri yapılır.
D) Danışmanın kişiliğine önem verir.
E) Sıcak ve empatiktir.

Cevap : C) Rüya analizleri yapılır.

12. Aile yaşam döngüsü, ailenin kurulduğu andan eşlerden birinin ölümüne kadar olan süreç içerisinde geçirdiği dönemler olarak tanımlanabilir. Aile zaman içinde değişmekte, gelişmekte olduğu için dinamik bir yapıya sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi, aile yaşam döngüsü kavramını tanımlamaktadır?

A) Aile üyelerinin, yaşama biçimleri üzerinde durur.
B) Aile üyelerinin, yaşam koşullarını anlatır.
C) Aile üyelerinin, kuşaklar arası değişimlerini açıklar.
D) Aile üyelerinin, toplumsal uyumunu ifade eder.
E) Aile üyelerinin, gelişimsel değişim dönemlerini belirler.

Cevap : E) Aile üyelerinin, gelişimsel değişim dönemlerini belirler.

13. Sistemik yaklaşımın arkasında gerçekliği belirli biçimde görme ve bundan terapōtik ve danışmaya ilişkin yaklaşım biçimlerini türetme yer alır. Psikanaliz ve davranış terapisinin yanı sıra sistemik yaklaşım en geniş yaygınlaşmış ve uygulanan terapi ve danışma yaklaşımıdır. Aşağıdakilerden hangisi, sistemik aile danışmasının bir özelliği değildir?

A) Aile ile görüşmelerde iletişim becerileri kazandırılır.
B) Aile kendi işleyişini kontrol eden sistemdir.
C) Aile yaşadığı soruna ihtiyaç duyar.
D) Aile üyelerinin değişimi takip edilir.
E) Aile sisteminde değişim hedeflenir.

Cevap : E) Aile sisteminde değişim hedeflenir.

14. Aile yaşam döngüsü, evlilikten önce başlayan ve ailenin son üyesinin ölümüne kadar süren uzun bir süreçtir. Aile yaşam döngülerini kategori haline dönüştüren bilim insanı/insanları veya grup aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Milan grubu
B) Palo Alto grubu
C) Sigmund Freud
D) Carter ve Mc. Goldrick
E) Bateson, Haley

Cevap : D) Carter ve Mc. Goldrick

15. Yapısal aile terapisi, aile içi etkileşimleri anlamlandırır, ailenin üyeleri arasındaki etkileşimleri, sınırlar ve alt sistemler biçiminde inceler. Bu terapi yaklaşımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Minuchin
B) Bobly
C) Ackerman
D) Bowen
E) Freud

Cevap : A) Minuchin

16. Psikoanalitik danışma sürecinin ilk aşamasında danışman, aşağıdakilerden hangisini uygulamaz?

A) Danışmadaki motivasyonu saptar.
B) Danışmanın amacını belirler.
C) Davranış değişimi üzerinde durur.
D) Aile üyelerinin egolarının güçlü ve zayıf yanlarını belirler.
E) Danışmanın kendisini ifade etmesini sağlar.

Cevap : D) Aile üyelerinin egolarının güçlü ve zayıf yanlarını belirler.

17. Kadına yönelik şiddet vakalarında aile danışmanlığı uygulamalannda aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?

A) Aile öyküsü
B) Duygusal sıkıntıyı ve yetersizliği azaltmak
C) Sorunlarının ilişkisel boyutları
D) Aile içi roller
E) Şimdi ve burada yaklaşımı

Cevap : A) Aile öyküsü

18. Madde bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütünün, 11. revizyonunu yayımladığı Uluslararası Hastalık Sınıflandırması El Kitabı’nda (ICD-11) madde kullanımına bağlı bozukluklar adı altında sınıflandırılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık sayılabilen kriterler arasında yer almaz?

A) Maddenin daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması
B) Madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin olumsuz etkilenmesi
C) Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama
D) Maddeyi bulamadığında kullanım isteksizliği
E) Kullanılan maddeye tolerans gelişmesi

Cevap : D) Maddeyi bulamadığında kullanım isteksizliği

19. Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle ev içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik şiddet davranışlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kadına şiddet konusunda bir yaklaşım belirtmez?

A) Kişisel gelişim ekolü
B) Bilişsel davranışçı ekol
C) Yaşantısal ekol
D) Hümanistik ekol
E) Yapısal ekol

Cevap : A) Kişisel gelişim ekolü

20. Stratejik aile terapisi modeli Milton Ericson’un çalışmalarına dayanmaktadır. Buna göre her spesifik problem için, yeni bir strateji oluşturmak önemlidir. Amaç terapi sonrasında danışanların kendi hayatlarında kendi problemlerine karşı kendi kendilerine yardım edebilmelerini sağlamaktır.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik danışma süreci aşamalarından biri değildir?

A) Aile üyelerini yüzleştirme
B) Değişim için strateji planlama ve yerine getirme
C) Açıkça ve kısaca problemi belirleme
D) Başarabilecek açık ve somut bir değişim belirleme
E) Son zamanlarda denenmiş bütün çözüm yollarını inceleme

Cevap : A) Aile üyelerini yüzleştirme

Aile Terapisi

Aile Terapisi 2023-2024 Final Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler aile terapisi

Aile Terapisi 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!