auzefGöç ve Sosyal HizmetSosyal Hizmet

Göç ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

Göç ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

#1. Göçmenlerin uyumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Göçmenlerin uyumuna dair herkesin kabul ettiği bir tanım bulunmaktadır.

#2. Aşağıdaki ilkelerden hangisi göç politikalarının sosyal hizmet mesleğiyle ilişkisinde yer almamaktadır?

Cevap : C) Özgürlük

#3. Ayrımcılığı "hoşlanmama, önyargı" gibi diğer olumsuz unsurlardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Ayrımcılığın kişisel değil, yöneltilen kişinin ait olduğu gruba yönelik olması

#4. Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme aşağıdaki tarihlerden hangisinde imzalanmıştır?

Cevap : E) 1951

#5. Dayanışma kavramı aşağıdakilerden en çok hangisiyle ilgilidir?

Cevap : E) İlişkiler ağı kuramı


#6. Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin göç öncesinde yaşadıkları stres etmenleri arasında yer almaz?

Cevap : A) Aile içi dinamikler

#7. "Göçmenler her iki ülkeyle bağlarını korurlar, hem göç ettikleri yerde hem geldikleri yerde yaşarlar....... göçmenlerin en az iki ulus arasında ağlar oluşturduklarını öngörür." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : E) Ulus Aşırılık Yaklaşımı

#8. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amaçlanı doğrultusunda politika üretmek için yerine getirdikleri fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : B) Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu azaltmak

#9. Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerle çalışan bir sosyal hizmet uzmanının klinik düzeyde müdahalelerini ifade etmektedir?

Cevap : D) Birey ve ailelerle çalışma

#10. Sivil toplum kuruluşları kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları yerine getirirler. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan birisi değildir?

Cevap : B) Kutuplaşmaları artırmak


#11. Ülkelerin göç ve göçmenlerle ilgili uluslararası politika üretmek zorunda kalmalarının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Uluslararası göçün ve sonuçlarının kontrol edilemez bir hal almaya başlaması

#12. Aşağıdakilerden hangisi bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir?

Cevap : D) Ayrımcılık

#13. Aşağıdakilerden hangisi mülteci kadınların yaşadığı temel sıkıntılardan biri değildir?

Cevap : A) Tekdüze bir hayatın sıkıcılığı

#14. Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanının davranış biçimi olamaz?

Cevap : A) Kendi kültürünü hiyerarşik olarak en tepeye yerleştirmek

#15. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin (NASW) sosyal hizmet uzmanları için ifade ettiği beceriler arasında yer almaz?

Cevap : A) Uzmanın mesleki gelişim için yeni bilgileri anlama ve kabul etme becerisi


#16. Göçmenlere yönelik toplumsal kabulün düşük olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangisi yaşanmamaktadır?

Cevap : B) Göçlerden memnun olma hâli yaygındır.

#17. "Belirli bir objeye ya da gruba ilişkin bilgi boşluklarını dolduran, böylece onlar hakkında karar vermeyi kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş birtakım izlenimler, atıflar bütünü olarak zihnimizde oluşturduğumuz imgelerdir." Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : C) Kalıp yargı

#18. Chicago Okulu sosyologlarının nitelemesiyle, günümüzdeki göçler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Göç tek yönlü ve köklerinden kopmayı içeren bir süreçtir.

#19. İnsan ticaretinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : D) Rıza

#20. Aşağıdakilerden hangisi mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya Mülteci Bürosu'na (NSW Refugee Health Service) göre bir sosyal çalışmacının sahip olması gereken becerilerden değildir?

Cevap : D) Travmayı sıradanlaştırma


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sosyal Hizmet 2024 güz dönemi çıkan final soruları

Göç ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

Göç ve Sosyal Hizmet: Çağdaş Toplumların Zorlu Yolculuğu

Göç, insanlık tarihi boyunca süregelen ve modern dünyanın da temel dinamiklerinden biri olan karmaşık bir süreçtir. 2023-2024 Göç ve Sosyal Hizmet dersi final sınavında ele alınan sorular, bu sürecin çeşitli yönlerini ve sosyal hizmet uzmanlarının bu alandaki rollerini ve zorluklarını vurgulamaktadır. Göç, sadece göç eden bireyleri ve aileleri değil, aynı zamanda gittikleri ve geldikleri toplumları da derinden etkilemektedir. Bu makalede, göç ve sosyal hizmetin birbirine nasıl entegre olduğunu ve bu sürecin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

Kalıp Yargılar ve Ayrımcılık

Göç konusunda yapılan sınav sorularında sıklıkla yer alan temalardan biri, kalıp yargılar ve ayrımcılığın göçmenlerle ilgili tutumlar üzerindeki etkisidir. Kalıp yargılar, göçmenler hakkında genelleme yapılmasına ve onları tek bir kalıp içinde değerlendirmeye yol açar. Bu durum, göçmenlerin karşılaştıkları ayrımcılığı ve sosyal adaletsizlikleri derinleştirebilir. Sosyal hizmet uzmanları, bu yargıları kırmak ve daha adil bir toplum yapısı için çalışmakla yükümlüdürler.

Sosyal Bütünleşme ve İnsan Hakları

Göç politikaları, sosyal bütünleşme ve insan hakları gibi ilkelerle yakından bağlantılıdır. Sosyal hizmet uzmanları, göçmenlerin yeni toplumlarına entegre olmalarına yardımcı olurken, onların insan haklarına saygı duyulmasını sağlamakla da sorumludurlar. Bu, göçmenlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve onların toplumsal kabulünü artırmak anlamına gelir.

Klinik Müdahaleler ve Mültecilerle Çalışma

Göçmenlerle ve özellikle mültecilerle çalışan sosyal hizmet uzmanları, travma, kayıp ve yabancılaşma gibi konulara duyarlı bir şekilde yaklaşmalıdır. Klinik düzeyde müdahaleler, birey ve ailelerle yapılan çalışmaları kapsar ve bu süreçte, sosyal hizmet uzmanlarının mültecilerin özel ihtiyaçlarına uygun becerilere sahip olmaları gerekmektedir.

Uluslararası Politika ve Göç

Göç, uluslararası bir fenomen olup, uluslararası politikaların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Göçmen akınları, sınır kontrolleri, suç oranları ve ekonomik baskılar gibi konular, ülkelerin göç politikalarını şekillendiren önemli faktörlerdir. Bu durum, göçmenlerin yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara uygun hizmetler sunmak için sosyal hizmet uzmanlarının da uluslararası düzeyde bilgi sahibi olmalarını gerektirir.

Kültürel Yetkinlik

Sosyal hizmette kültürel yetkinlik, uzmanların farklı kültürel arka planlara sahip bireylerle etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan bir beceridir. Bu, sosyal hizmet uzmanlarının kendi kültürel ön yargılarını tanıma ve aşma, farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olma ve müracaatçıların kültürel değerlerine saygı duyma yeteneğini içerir.

Sonuç

Göç ve sosyal hizmet, birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar iç içe geçmiş konulardır. Sosyal hizmet uzmanları, göçmenlerin ve mültecilerin karşılaştığı zorlukları anlamak, onlara destek olmak ve toplumsal bütünleşmeyi teşvik etmek için kritik roller oynamaktadır. Bu süreç, sadece bireysel müdahalelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda politika yapımı ve toplumsal değişim çabalarını da içermelidir. Bu şekilde, göçün getirdiği zorlukları aşmak ve daha kapsayıcı, adil bir toplum inşa etmek mümkün olacaktır.

@lolonolo_com

Göç ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

1. “Belirli bir objeye ya da gruba ilişkin bilgi boşluklarını dolduran, böylece onlar hakkında karar vermeyi kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş birtakım izlenimler, atıflar bütünü olarak zihnimizde oluşturduğumuz imgelerdir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Ayrımcılık
B) Irkçılık
C) Kalıp yargı
D) Önyargı
E) Yabancı düşmanlığı

Cevap : C) Kalıp yargı

2. Aşağıdaki ilkelerden hangisi göç politikalarının sosyal hizmet mesleğiyle ilişkisinde yer almamaktadır?

A) Sosyal bütünleşme
B) Sosyal adalet
C) Özgürlük
D) İnsan hakları
E) Eşitlik

Cevap : C) Özgürlük

3. Dayanışma kavramı aşağıdakilerden en çok hangisiyle ilgilidir?

A) Sistem kuramı
B) Bölünmüş emek piyasası kuramı
C) Dünya sistemleri kuramı
D) İtme-çekme kuramı
E) İlişkiler ağı kuramı

Cevap : E) İlişkiler ağı kuramı

4. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (NASW) sosyal hizmet uzmanları için ifade ettiği beceriler arasında yer almaz?

A) Uzmanın mesleki gelişim için yeni bilgileri anlama ve kabul etme becerisi
B) Mesleki yardım ilişkisini oluşturma becerisi
C) Müracaatçılara güven kazandırma becerisi
D) Anlayarak ve amaç doğrultusunda dinleme becerisi
E) İnceleme ve değerlendirme için uygun bilgileri toplama ve ayırt etme becerisi

Cevap : A) Uzmanın mesleki gelişim için yeni bilgileri anlama ve kabul etme becerisi

5. Göçmenlere yönelik toplumsal kabulün düşük olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangisi yaşanmamaktadır?

A) Suçlara bulaşma artmaktadır.
B) Göçlerden memnun olma hâli yaygındır.
C) Şiddete maruz kalma görülmektedir.
D) Toplumsal ahlak bozulmaktadır.
E) Toplumsal gerilimler artmaktadır.

Cevap : B) Göçlerden memnun olma hâli yaygındır.

6. Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerle çalışan bir sosyal hizmet uzmanının klinik düzeyde müdahalelerini ifade etmektedir?

A) Çadır kentteki topluluklarla çalışma
B) Topluluklarla çalışma
C) Akraba topluluklarla çalışma
D) Birey ve ailelerle çalışma
E) Toplumla çalışma

Cevap : D) Birey ve ailelerle çalışma

7. Aşağıdakilerden hangisi mültecilerle çalışma becerilerini özel olarak açıklayan Güney Avustralya Mülteci Bürosu’na (NSW Refugee Health Service) göre bir sosyal çalışmacının sahip olması gereken becerilerden değildir?

A) Gizliliği sağlama
B) Etkin havale yapma
C) Normalleştirme tepkisi
D) Travmayı sıradanlaştırma
E) Mülteci müracaatçıyı tanımlama

Cevap : D) Travmayı sıradanlaştırma

8. Ülkelerin göç ve göçmenlerle ilgili uluslararası politika üretmek zorunda kalmalarının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınır kontrollerinin zorlaşması
B) Göçe bağlı suç oranlarının artması
C) Göçle ilgili sorunların ekonomiyi zorlaması
D) Göçe bağlı olarak kayıt dışı istihdamın artması
E) Uluslararası göçün ve sonuçlarının kontrol edilemez bir hal almaya başlaması

Cevap : E) Uluslararası göçün ve sonuçlarının kontrol edilemez bir hal almaya başlaması

9. Aşağıdakilerden hangisi bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir?

A) Önyargı
B) Çok ulusluluk
C) Ön kabul
D) Ayrımcılık
E) Göç

Cevap : D) Ayrımcılık

10. İnsan ticaretinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Yalan
B) Aldatma
C) Kandırılma
D) Rıza
E) Pasaporta el konma

Cevap : D) Rıza

11. Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin göç öncesinde yaşadıkları stres etmenleri arasında yer almaz?

A) Aile içi dinamikler
B) Travmatik yaşantılar
C) Ailede kayıplar
D) Şiddete tanık olma
E) Şiddete maruz kalma

Cevap : A) Aile içi dinamikler

12. “Göçmenler her iki ülkeyle bağlarını korurlar, hem göç ettikleri yerde hem geldikleri yerde yaşarlar……. göçmenlerin en az iki ulus arasında ağlar oluşturduklarını öngörür.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sosyal Değişim Yaklaşımı
B) Ağ Kuramı Yaklaşımı
C) Stresle Başa Çıkma Yaklaşımı
D) Kültürel Öğrenme Yaklaşımı
E) Ulus Aşırılık Yaklaşımı

Cevap : E) Ulus Aşırılık Yaklaşımı

13. Chicago Okulu sosyologlarının nitelemesiyle, günümüzdeki göçler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Göç (kişiler, kurumlar ve süreçler vb.) çok daha geniş kapsamlı bir hareketliliği içinde barından bir olgudur.
B) Göç veren ülke ile göç alan ülkeyi etkiler.
C) Göç tek yönlü ve köklerinden kopmayı içeren bir süreçtir.
D) Yalnızca coğrafi anlamda bir hareketlilikten ibaret değildir.
E) Göçmenlerin kendilerini bu iki ulusal alandaki ilişkilerle ilişkili hale getirir.

Cevap : C) Göç tek yönlü ve köklerinden kopmayı içeren bir süreçtir.

14. Ayrımcılığı “hoşlanmama, önyargı” gibi diğer olumsuz unsurlardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrımcılığın yetişkinlere özgü yapılması
B) Ayrımcılığın kişinin milliyetinden dolayı yapılması
C) Ayrımcılığın kişisel değil, yöneltilen kişinin ait olduğu gruba yönelik olması
D) Ayrımcılığın yöneltilen kişiye özgü olması
E) Ayrımcılığın genellikle erkeklere yönelik olması

Cevap : C) Ayrımcılığın kişisel değil, yöneltilen kişinin ait olduğu gruba yönelik olması

15. Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme aşağıdaki tarihlerden hangisinde imzalanmıştır?

A) 1924
B) 1978
C) 1967
D) 1989
E) 1951

Cevap : E) 1951

16. Sivil toplum kuruluşları kuruluş amaçları doğrultusunda politika üretmek için çeşitli fonksiyonları yerine getirirler. Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonlardan birisi değildir?

A) Hükümet politikalarına eleştirel katkı sağlamak
B) Kutuplaşmaları artırmak
C) Demokratik tutumları geliştirmek
D) Katılım düzeyini yükseltmek
E) Toplumsal projeler üretmek

Cevap : B) Kutuplaşmaları artırmak

17. Aşağıdakilerden hangisi mülteci kadınların yaşadığı temel sıkıntılardan biri değildir?

A) Tekdüze bir hayatın sıkıcılığı
B) Kadın sünnetinin fiziksel ve psikolojik etkisi
C) Sınırlı eğitim
D) İşsizlik ve ilişkili mali güvensizlik
E) Yeniden üreme sağlığı sorunlarının tedavi edilememesi

Cevap : A) Tekdüze bir hayatın sıkıcılığı

18. Aşağıdakilerden hangisi kültürel yetkinliği olan sosyal hizmet uzmanının davranış biçimi olamaz?

A) Kendi kültürünü hiyerarşik olarak en tepeye yerleştirmek
B) Müracaatçıların kültürlerine dair ufak da olsa bilgi ve ilgi emaresi göstermek
C) Sosyal çalışmacının kendi inançları, değerleri ve düşünme biçimleri ile müracaatçılarınki arasında oluşabilecek farkları kabul etmek ve saygıyla karşılamak
D) Müracaatçılara beklentilerini ve kendi ülkelerinde işlerin nasıl yürütüldüğünü sormak
E) Kültürel gruplara dair genellemelerden kaçınmak

Cevap : A) Kendi kültürünü hiyerarşik olarak en tepeye yerleştirmek

19. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amaçlanı doğrultusunda politika üretmek için yerine getirdikleri fonksiyonlarından biri değildir?

A) Yeni fikirleri geliştirerek yayılmasını sağlamak
B) Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu azaltmak
C) Siyasal partilerin demokratikleşmesini sağlamak
D) Siyasal katılmayı seçimlerin ötesine taşımak
E) Bilgiyi toplumun geniş kesimlerine yaymak

Cevap : B) Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu azaltmak

20. Göçmenlerin uyumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Göçmenlerin uyumuna dair birçok tanım vardır.
B) Göçmenlerin uyumuna dair herkesin kabul ettiği bir tanım bulunmaktadır.
C) Uyum birey ve çevresi arasındaki artan veya azalan uygunluğun değerlendirilmesinin bir göstergesidir.
D) Göçmenlerin uyum sürecinin birden fazla birleşeni bulunmaktadır.
E) Göç literatüründe en çok tartışılan konulardan biri göçmenlerin uyumudur.

Cevap : B) Göçmenlerin uyumuna dair herkesin kabul ettiği bir tanım bulunmaktadır.

Göç ve Sosyal Hizmet

Auzef Sosyal Hizmetler Göç ve Sosyal Hizmet 1

 

Göç ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!