auzefSosyal HizmetYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

#1. Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumluluklar yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir. Yukarıda ifade edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Büyükşehir Belediyesi

#2. Yerel yönetimlerin eğitim faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Örgün eğitim sistemi bütünüyle yerel idarenin kontrolündedir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de belediyelerin sağlık alanındaki yaygın hizmetlerinden birisi değildir?

Cevap : D) Hastane hizmeti

#4. Aşağıdakilerden hangisi yönetişim ilkesini ifade etmez?

Cevap : B) Monopol

#5. "Sosyal yardımlar, yararlanan kişilerde tembelliğe ve bağımlılığa yol açmaktadır" iddiasının literatürdeki karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sosyal yardım tüketiciliği


#6. Sosyal refah kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Sosyal refahın uygulayıcı kurumu sadece devlettir.

#7. Aşağıdakilerin hangisi belediyelerin sosyal yardım hizmetleri sunmasının avantajlarından biri değildir?

Cevap : B) Sosyal yardımları sürekli değil, dönemsel olarak sunmaları

#8. Yoksulluk yasaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Almanya’da uygulanmıştır.

#9. Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesi'nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : C) Yerel yönetim birimleri atama yolu ile işbaşına gelmektedir.

#10. 1923-1945 yıllarında ülkemizde yerel yönetimlerin gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : E) Bu dönemde yeni bir Belediye Kanunu hazırlanamamıştır.


#11. Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetiminin temel prensipleri arasında sayılamaz?

Cevap : D) Katı bürokratik kontrol ve sıkı hiyerarşik denetim uygulanması

#12. Neo-liberal politikalar ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi mümkün değildir?

Cevap : B) Devletin müdahaleci bir işleve sahip olması

#13. 1994 yerel seçimlerinin yerel yönetimler açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Sosyal belediyecilik ilk kez uygulanmaya başlanmıştır.

#14. 442 sayılı Köy Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Köylerin tüzel kişiliği düzenlenmemiştir.

#15. Yerel yönetimlerin temel görevi, belirli kamu mallarını ve hizmetlerini bu gruplara dağıtmak ve sınırları içindeki topluluğun menfaatlerini, özellikle merkezi hükümete veya üst yönetim birimlerine karşı iyi bir şekilde temsil etmek ve korumak olarak nitelenmektedir. Yukarıda tarif edilen yerel yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Himaye edici model


#16. Bu kurumların eğitim alanındaki görevleri ilk ve orta öğretim kurumlarına arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına İlişkin hizmetler olarak belirtilmiştir. Yukarıdaki eğitim faaliyetlerine ilişkin yasada görev verilen yerel yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İl Özel İdaresi

#17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerin temel özellikleri arasında sayılamaz?

Cevap : C) Kâr amacıyla yapılması ve kuruluşlara gelir sağlaması

#18. İktisadi krizler-sosyal politika ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Kriz dönemlerinde sosyal politikaların hedef kitlesi ve kapsamı daralmaktadır.

#19. "Muhtaç olmadıkları halde bazı kişilerin sosyal yardım talep etmeleri ya da farklı sosyal yardım kurumlarından ayrı ayrı yardımlar alması" ifadesi sosyal yardımların hangi niteliğine işaret etmektedir?

Cevap : C) İstismara açık olması

#20. Asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme olanağından mahrum kalmış bireylere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak yapılan ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek amacını taşıyan ayni ve nakdi nitelikteki geçici veya süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız destekler olarak ifade edilebilir. Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sosyal Yardım


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

1. Yerel yönetimlerin temel görevi, belirli kamu mallarını ve hizmetlerini bu gruplara dağıtmak ve sınırları içindeki topluluğun menfaatlerini, özellikle merkezi hükümete veya üst yönetim birimlerine karşı iyi bir şekilde temsil etmek ve korumak olarak nitelenmektedir.
Yukarıda tarif edilen yerel yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik gelişme modeli
B) Refah devleti modeli
C) Sosyal etki modeli
D) Hizmetleri teşvik ederek müşteri tercihini artıran model
E) Himaye edici model

Cevap : E) Himaye edici model

2. Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumluluklar yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir.
Yukarıda ifade edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaymakamlık
B) Yerel Yönetim
C) Büyükşehir Belediyesi
D) İl Özel İdaresi
E) İlk Kademe Belediyesi

Cevap : C) Büyükşehir Belediyesi

3. Asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme olanağından mahrum kalmış bireylere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak yapılan ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek amacını taşıyan ayni ve nakdi nitelikteki geçici veya süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız destekler olarak ifade edilebilir.
Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Hizmet
B) Toplumsal Politika
C) Yerel Hizmet
D) Sosyal Politika
E) Sosyal Yardım

Cevap : E) Sosyal Yardım

4. “Muhtaç olmadıkları halde bazı kişilerin sosyal yardım talep etmeleri ya da farklı sosyal yardım kurumlarından ayrı ayrı yardımlar alması” ifadesi sosyal yardımların hangi niteliğine işaret etmektedir?

A) Psiko-sosyal zararların olması
B) Tasarrufları azaltması
C) İstismara açık olması
D) Kamu harcamalarını artırması
E) Bütçe açıklarına sebep olması

Cevap : C) İstismara açık olması

5. 1923-1945 yıllarında ülkemizde yerel yönetimlerin gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu dönemde nüfusun büyük bir kısmı kırsalda yaşamaktadır.
B) 1924 yılında Ankara Şehremaneti kurulmuştur.
C) Osmanlı Devleti döneminden devralınan yönetim mirasının niteliği belirleyici olmuştur.
D) 1924 yılında Köy Kanunu kabul edilmiştir.
E) Bu dönemde yeni bir Belediye Kanunu hazırlanamamıştır.

Cevap : E) Bu dönemde yeni bir Belediye Kanunu hazırlanamamıştır.

6. 442 sayılı Köy Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muhtara, merkezi idareden maaş alan bir memur rolü verilmiştir.
B) Köylerin temel geliri “salma” olarak düzenlenmiştir.
C) 1924 yılında yayımlanmıştır.
D) Köylerin tüzel kişiliği düzenlenmemiştir.
E) Köy işleri, köylünün işleri olarak sayılmış ve muhtar ve ihtiyar meclisinin görevi ise bu işleri yapmak ve yaptırmak olarak belirlenmiştir.

Cevap : D) Köylerin tüzel kişiliği düzenlenmemiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerin temel özellikleri arasında sayılamaz?

A) Bireylerin kişisel talep ve tercihlerinden ziyade ilgili kuruluşlar tarafından önceden saptanmış ilke ve kriterlere göre sunulması
B) Çalışma hayatı dışında ortaya çıkan sosyo-ekonomik sorunlara çözümler üretmek için tasarlanması
C) Kâr amacıyla yapılması ve kuruluşlara gelir sağlaması
D) Toplumun tamamına yönelik hizmetler olma özelliği taşıması
E) Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çabası ile sağlanması

Cevap : C) Kâr amacıyla yapılması ve kuruluşlara gelir sağlaması

8. Aşağıdakilerden hangisi yönetişim ilkesini ifade etmez?

A) Katılımcılık
B) Monopol
C) Etkinlik ve verimlilik
D) İşbirliği
E) Hesap verebilirlik

Cevap : B) Monopol

9. Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesi’nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kamusal sorumluluklar, yerel yönetimin halka en yakın temel birimlerince kullanılmalıdır.
B) Yerel yönetim birimlerinin sınırlarında değişiklikler yasayla ve yasasının izin verildiği hallerde referandum ile yapılır.
C) Yerel yönetim birimleri atama yolu ile işbaşına gelmektedir.
D) Yerel yönetim faaliyetleri üzerinde sadece hukukilik denetimi yapılabilir.
E) Yerel yönetimlerin temel sorumlulukları ve bu sorumlulukları değiştirmeye ilişkin usul işlemleri, anayasada veya yasada öngörülmelidir.

Cevap : C) Yerel yönetim birimleri atama yolu ile işbaşına gelmektedir.

10. 1994 yerel seçimlerinin yerel yönetimler açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerel yönetimlerin gelirlerinin azalmasına sebep olmuştur.
B) Ülke siyasi istikrarsızlığa sürüklenmiştir.
C) Yeni belediyeler kurulmuştur.
D) Sosyal belediyecilik ilk kez uygulanmaya başlanmıştır.
E) Merkezileşme yaşanmıştır.

Cevap : D) Sosyal belediyecilik ilk kez uygulanmaya başlanmıştır.

11. İktisadi krizler-sosyal politika ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kriz dönemlerinde sosyal politikaların hedef kitlesi ve kapsamı daralmaktadır.
B) İktisadi krizler, işgücü piyasası ve gelir dağılımı dengesinin bozulmasına yol açmaktadır.
C) Kriz sonrasında etkileri devam eden gruplar üzerinde, geçici politikaların daimi hale getirilmesi gerekmektedir.
D) Kriz öncesi-kriz dönemi-kriz sonrası olmak üzere sosyal politikalar 3 şekilde farklılaşabilmektedir.
E) Sosyal politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında iktisadi konjonktüre göre hareket edilmelidir.

Cevap : A) Kriz dönemlerinde sosyal politikaların hedef kitlesi ve kapsamı daralmaktadır.

12. Aşağıdakilerin hangisi belediyelerin sosyal yardım hizmetleri sunmasının avantajlarından biri değildir?

A) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin daha az olması
B) Sosyal yardımları sürekli değil, dönemsel olarak sunmaları
C) Politika ve programların uygulama başarısının yüksekliği
D) Denetim ve koordinasyon kolaylığı
E) Belediyelerin seçilmiş ve halka en yakın yönetim birimi olmaları

Cevap : B) Sosyal yardımları sürekli değil, dönemsel olarak sunmaları

13. Sosyal refah kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyal refahın uygulayıcı kurumu sadece devlettir.
B) Gelir üretenlerden, bu gelirin bir parçasının diğerlerine transfer edilmesi sürecini ifade etmektedir.
C) Belirli koşullar altında olanlara mal, hizmet ve para yardımı sağlayan kamu programlarıdır.
D) Daha geniş ve daha genel olan sosyal politikanın bir alt kategorisidir.
E) Bireylerin bağımlılık sorunlarının çözülmesi işlevini görmektedir.

Cevap : A) Sosyal refahın uygulayıcı kurumu sadece devlettir.

14. Yerel yönetimlerin eğitim faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Örgün eğitim sistemi içinde İl Özel İdareleri belediyelere göre daha aktif durumdadır.
B) Yerel yönetimler yaygın eğitim/yetişkin eğitimi alanında yasal olarak faaliyet gerçekleştirebilmektedir.
C) Yaygın eğitim/yetişkin eğitimi uygulayan belediyelerin sayısı oldukça azdır.
D) Yaygın eğitim ve kültürel işlevler bakımından belediyelerin İl Özel İdarelerine göre daha geniş yetki ve sorumluluklar üstlendiği ve daha aktif olduğu söylenebilir.
E) Örgün eğitim sistemi bütünüyle yerel idarenin kontrolündedir.

Cevap : E) Örgün eğitim sistemi bütünüyle yerel idarenin kontrolündedir.

15. Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetiminin temel prensipleri arasında sayılamaz?

A) Merkezi yönetimin bölgesel ve yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarması
B) Rekabete açık bir yönetim yapısının oluşturulması ve sürdürülebilir bir finans sisteminin kurulması
C) Kamu hizmetlerinin üretim ve sunumunda hizmet satın alma yönteminin tercih edilmesi
D) Katı bürokratik kontrol ve sıkı hiyerarşik denetim uygulanması
E) Özel sektör yönetim tekniklerinden mümkün olduğunca faydalanılması

Cevap : D) Katı bürokratik kontrol ve sıkı hiyerarşik denetim uygulanması

16. Neo-liberal politikalar ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi mümkün değildir?

A) Kamu aygıtının küçülmesi
B) Devletin müdahaleci bir işleve sahip olması
C) Kamu harcamalarının kısılması
D) Özelleştirmenin yaygınlaşması
E) Serbest piyasa kurallarının işlemesi

Cevap : B) Devletin müdahaleci bir işleve sahip olması

17. Yoksulluk yasaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1601 tarihli yasa, yoksullukla mücadele önlemlerini uygulama yükümlülüğünü yerel yönetimlere vermiştir.
B) Almanya’da uygulanmıştır.
C) 1601 tarihli yasada: çalışabilecek durumda olan fakirlerin hafif işlerde çalışması zorunluluğu, çalışmayı reddedenlerin hapsedilmesi ve diğer vatandaşlanın bunlara yardım etmesinin yasaklanması düzenlenmiştir.
D) 1300’lü yıllardan 1800’lü yıllara kadar birçok yasa yapılmıştır.
E) 1601 tarihli yasa, yoksulluğu hafifletmekten daha çok hâkim sınıfların dilencilik şikâyetlerini ortadan kaldırılmayı amaçlamıştır.

Cevap : B) Almanya’da uygulanmıştır.

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de belediyelerin sağlık alanındaki yaygın hizmetlerinden birisi değildir?

A) Evde sağlık hizmeti
B) Yaşlı bakım hizmeti
C) Sağlık taraması hizmeti
D) Hastane hizmeti
E) Evde bakım hizmeti

Cevap : D) Hastane hizmeti

19. “Sosyal yardımlar, yararlanan kişilerde tembelliğe ve bağımlılığa yol açmaktadır” iddiasının literatürdeki karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal yardım tüketiciliği
B) İsraf
C) Suistimal
D) Sömürü
E) Damgalanma

Cevap : A) Sosyal yardım tüketiciliği

20. Bu kurumların eğitim alanındaki görevleri ilk ve orta öğretim kurumlarına arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına İlişkin hizmetler olarak belirtilmiştir.
Yukarıdaki eğitim faaliyetlerine ilişkin yasada görev verilen yerel yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl Özel İdaresi
B) Belediye
C) İlk Kademe Belediyesi
D) Büyükşehir Belediyesi
E) Valilik

Cevap : A) İl Özel İdaresi

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!