auzefİş Hijyeniİş Sağlığı ve Güvenliği

İş Hijyeni 2023-2024 Final Soruları

İş Hijyeni 2023-2024 Final Soruları

#1. Çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşabilecek yerler, yönetmeliğe göre ..... kabul edilecektir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) tehlikeli

#2. Akut ışın sendromunda yükümlülük süresi ne kadardır?

Cevap : C) 2 ay

#3. İş yerinde gürültü maruziyet sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) 87 dB

#4. Aşağıdaki antropometrik veri tiplerinden hangisi sabit bir referans noktasına göre vücudun bir bölümünün hareketlerini tanımlayan verilerdir?

Cevap : E) Fonksiyonel antropometrik veriler

#5. Şüpheli biyolojik etkene maruziyet sonrası sağlık gözetimi yapıldığında kişisel tibbi kayıtlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl saklanır?

Cevap : A) 15 yıl

#6. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinden biri değildir?

Cevap : D) Ekonomik riskler

#7. Aşağıdakilerden hangisi gaz ve dumanların aku etkilerinden değildir?

Cevap : C) Larinks kanseri

#8. Biyolojik risk düzeyi belirlemede biyolojik etkenler kaç grupta değerlendirilir?

Cevap : D) 4

#9. Mukoza ya da cilt ile doğrudan ani, uzun süreli ya da yineleyen temasında lokal eritem, skar ya da ödem oluşumuna neden olabilen ve aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir. Yukarıda tanımı verilen tehlikeli kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Tahriş edici madde

#10. Akciğerlere ulaşabilen tozların büyüklüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Cevap : E) 5 μ ile 0.5 μ arasındaki tozlar

#11. Aşağıdaki endüstriyel renk kodlarından hangisi "imdat kapıları, ilk yardım araçlarını" belirtmek için kullanılır?

Cevap : B) Yeşil

#12. Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamındaki stres sonucunda ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir?

Cevap : E) İş doyumu hissetme konusunda artış

#13. Antropometri kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Vücut ölçüleri bilimi

#14. Hava basıncı değişimine bağlı oluşan akut zararın bildiriminin yükümlülük süresi kaç gündür?

Cevap : E) 3 gün

#15. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yerlerinde renk düzenlemesinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : C) İş verimliliğini artırmak

#16. Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma frekansı ve bu ortamın devamlılık süresi esas alınarak, bölgeler biçiminde sınıflandırılır. Normal çalışma koşullarında havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma olasılığının bulunmadığı fakat böyle bir olasılık olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre geçerli olduğu yerler aşağıdaki bölgelerin hangisinde sınıflandırılır?

Cevap : A) Bölge 22

#17. Kimyasal ortam analizinde aşağıdaki maddelerden hangisine yönelik ölçüm yapılmaz?

Cevap : B) Nemli madde

#18. Aşağıdaki unsurlardan hangisi fiziksel ortam analizlerinde ölçülmez?

Cevap : D) Ortamdaki mantarlar

#19. Bir ortamda hava akım hızı kaç m/sn'yi geçerse rahatsız edici olur?

Cevap : B) 0.5 m/sn

#20. Aşağıdakilerden hangisi stresin kronik etkileri arasında yer almaz?

Cevap : A) Sosyal hayatın yoksunlaşması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hijyeni 2023-2024 Final Soruları

İş Sağlığı ve Güenliği Güz Döenmi Sınav Soruları

İş Hijyeni 2023-2024 Final Soruları

İş Hijyeni: Temel Kavramlar ve Uygulamalar

İş hijyeni, çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve kontrol altına almakla ilgili bir bilim dalıdır. Açıköğretim fakültesi öğrencileri ve meslek sınavlarına hazırlanan bireyler için bu alandaki temel kavramlar ve uygulamalar, iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması açısından büyük önem taşır. İş hijyeni konusunda bilinçli olmak, çalışanların sağlığını korumak ve iş kazalarını önlemek adına kritik bir adımdır.

Tehlikeli Ortamların Sınıflandırılması

Çalışma ortamlarında, patlayıcı atmosfer oluşturma potansiyeline sahip yanıcı tozların varlığı, tehlike derecesine göre farklı bölgeler olarak sınıflandırılabilir. Örneğin, Bölge 22, normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimalinin düşük olduğu yerleri tanımlar. Bu sınıflandırma, risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde temel bir rol oynar.

Akciğerlere Ulaşabilen Tozlar

İş yerlerinde solunan hava kalitesi, çalışan sağlığı açısından büyük önem taşır. Akciğerlere ulaşabilen 5 μ ile 0.5 μ arasındaki tozlar, solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle, havadaki toz konsantrasyonunun düşük tutulması ve uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılması önemlidir.

Antropometri ve İş Ergonomisi

Antropometri, insan vücudunun ölçüleri bilimini ifade eder ve iş ergonomisi ile yakından ilişkilidir. Fonksiyonel antropometrik veriler, iş yerindeki araç ve ekipmanların, insan vücut ölçülerine uygun şekilde tasarlanmasını sağlamak için kullanılır. Bu, çalışanların fiziksel yorgunluğunu azaltır ve iş verimliliğini artırır.

Hava Basıncı Değişimleri ve Sağlık

Hava basıncı değişimleri, özellikle yüksek irtifalarda çalışan veya dalış yapan bireylerde sağlık sorunlarına yol açabilir. Akut zararların bildirim yükümlülüğü süresi, etkilenen bireylerin zamanında tedavi alabilmesi için önemlidir.

Biyolojik Riskler ve Kontrolü

İş yerlerinde biyolojik etkenlere maruz kalma, çalışan sağlığı için ciddi riskler oluşturabilir. Biyolojik risklerin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması, sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Maruziyet sonrası sağlık gözetimi ve kişisel tıbbi kayıtların saklanması, bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Gürültü Maruziyeti ve Kontrolü

İş yerindeki gürültü seviyesi, çalışanların işitme sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Gürültü maruziyet sınırının belirlenmesi ve aşılması durumunda uygun koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kimyasal ve Fiziksel Tehlikeler

Çalışma ortamlarındaki kimyasal ve fiziksel tehlikeler, çalışanların sağlığını doğrudan etkileyebilir. Tehlikeli kimyasal maddeler, yangın riski, kronik ve akut sağlık riskleri gibi çeşitli tehlikeleri içerebilir. Bu tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması, iş hijyeni uygulamalarının temel bileşenlerindendir.

İş hijyeni, sadece risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bu risklerin kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alınmasını da kapsar. Açıköğretim fakültesi öğrencileri ve meslek sınavlarına hazırlanan bireyler, iş hijyeni konusundaki temel bilgilerle donanarak, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunabilirler. Bu bilgilendirme, lolonolo.com tarafından, öğrencilere ve çalışanlara destek olma amacıyla sunulmuştur.

@lolonolo_com

İş Hijyeni 2023-2024 Final Soruları

1. Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma frekansı ve bu ortamın devamlılık süresi esas alınarak, bölgeler biçiminde sınıflandırılır. Normal çalışma koşullarında havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma olasılığının bulunmadığı fakat böyle bir olasılık olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre geçerli olduğu yerler aşağıdaki bölgelerin hangisinde sınıflandırılır?

A) Bölge 22
B) Bölge 19
C) Bölge 17
D) Bölge 14
E) Bölge 18

Cevap : A) Bölge 22

2. Akciğerlere ulaşabilen tozların büyüklüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A) 100 μ ile 50 μ arasındaki tozlar
B) 25 μ ile 15 μ arasındaki tozlar
C) 300 μ ile 100μ arasındaki tozlar
D) 50 μ ile 25 μ arasındaki tozlar
E) 5 μ ile 0.5 μ arasındaki tozlar

Cevap : E) 5 μ ile 0.5 μ arasındaki tozlar

3. Aşağıdaki antropometrik veri tiplerinden hangisi sabit bir referans noktasına göre vücudun bir bölümünün hareketlerini tanımlayan verilerdir?

A) Oturarak ölçüm yapılan antropometrik veriler
B) Statik antropometrik veriler
C) Kuvvetsel antropometrik veriler
D) Yapısal antropometrik veriler
E) Fonksiyonel antropometrik veriler

Cevap : E) Fonksiyonel antropometrik veriler

4. Antropometri kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vücut biyokimyası bilimi
B) Vücut biofiziği bilimi
C) Vücut ölçüleri bilimi
D) Vücut fizyolojisi bilimi
E) Vücut patolojisi bilimi

Cevap : C) Vücut ölçüleri bilimi

5. Hava basıncı değişimine bağlı oluşan akut zararın bildiriminin yükümlülük süresi kaç gündür?

A) 7 gün
B) 15 gün
C) 1 gün
D) 10 gün
E) 3 gün

Cevap : E) 3 gün

6. Biyolojik risk düzeyi belirlemede biyolojik etkenler kaç grupta değerlendirilir?

A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 1

Cevap : D) 4

7. Aşağıdaki unsurlardan hangisi fiziksel ortam analizlerinde ölçülmez?

A) Sıcaklık derecesi
B) Gürültü ve titreşim
C) Esinti ve nem
D) Ortamdaki mantarlar
E) Noniyonize radyasyon

Cevap : D) Ortamdaki mantarlar

8. Mukoza ya da cilt ile doğrudan ani, uzun süreli ya da yineleyen temasında lokal eritem, skar ya da ödem oluşumuna neden olabilen ve aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir.
Yukarıda tanımı verilen tehlikeli kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Patlayıcı madde
B) Kanserojen madde
C) Mutajen madde
D) Tahriş edici madde
E) Oksitleyici madde

Cevap : D) Tahriş edici madde

9. Şüpheli biyolojik etkene maruziyet sonrası sağlık gözetimi yapıldığında kişisel tibbi kayıtlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl saklanır?

A) 15 yıl
B) 5 yıl
C) 10 yıl
D) 20 yıl
E) 30 yıl

Cevap : A) 15 yıl

10. İş yerinde gürültü maruziyet sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 87 dB
B) 80 dB
C) 85 dB
D) 82 dB
E) 89 dB

Cevap : A) 87 dB

11. Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamındaki stres sonucunda ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir?

A) Empatide, duyarlılıkta azalma
B) Zihinsel yorgunluk, yoğunlaşma sorunları
C) Hız ve enerjide azalma, hatalarda artma
D) Hoşgörü ve yardım etme davranışlarında azalma
E) İş doyumu hissetme konusunda artış

Cevap : E) İş doyumu hissetme konusunda artış

12. Akut ışın sendromunda yükümlülük süresi ne kadardır?

A) 2 hafta
B) 1 hafta
C) 2 ay
D) 1 ay
E) 3 ay

Cevap : C) 2 ay

13. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinden biri değildir?

A) Kronik sağlık riskleri
B) Akut sağlık riskleri
C) Yangın riski
D) Ekonomik riskler
E) Ekotoksik riskler

Cevap : D) Ekonomik riskler

14. Aşağıdakilerden hangisi gaz ve dumanların aku etkilerinden değildir?

A) Hırıltılı solunum
B) Gözlerde kızarıklık/yanma
C) Larinks kanseri
D) Öksürük
E) Ciltte kızarıklık/yanma

Cevap : C) Larinks kanseri

15. Kimyasal ortam analizinde aşağıdaki maddelerden hangisine yönelik ölçüm yapılmaz?

A) Kanserojen madde
B) Nemli madde
C) Tahriş edici madde
D) Alerjik madde
E) Mutajen madde

Cevap : B) Nemli madde

16. Aşağıdakilerden hangisi stresin kronik etkileri arasında yer almaz?

A) Sosyal hayatın yoksunlaşması
B) Kişilik değişikliği
C) Fobiler
D) Depresyon
E) Ruhsal hastalıklar

Cevap : A) Sosyal hayatın yoksunlaşması

17. Aşağıdaki endüstriyel renk kodlarından hangisi “imdat kapıları, ilk yardım araçlarını” belirtmek için kullanılır?

A) Mavi
B) Yeşil
C) Sarı
D) Kırmızı
E) Beyaz

Cevap : B) Yeşil

18. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yerlerinde renk düzenlemesinin amaçlarından biri değildir?

A) Tehlikelerden korunma yollarını belirlemek
B) Özel durum ve araçları daha iyi belirlemek
C) İş verimliliğini artırmak
D) Tehlikeleri belirlemek
E) Çalışanın moralini yüksek tutmak

Cevap : C) İş verimliliğini artırmak

19. Çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşabilecek yerler, yönetmeliğe göre ….. kabul edilecektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kullanılabilir
B) tehlikeli
C) uygun
D) zararsız
E) güvenli

Cevap : B) tehlikeli

20. Bir ortamda hava akım hızı kaç m/sn’yi geçerse rahatsız edici olur?

A) 0.4 m/sn
B) 0.5 m/sn
C) 0.15 m/sn
D) 0.1 m/sn
E) 0.2 m/sn

Cevap : B) 0.5 m/sn

İş Hijyeni

 

Auzef iş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!