auzefBilgisayar ProgramcılığıBilişim hukuku

Bilişim hukuku 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bilişim hukuku 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Kişisel verilerin işlenmesi süreci açısından, bu sürecin, verisi işlenen kişi penceresinden (işleme sürecinin, neyin ve kim tarafından işlendiğinin vs.) açık/belirli olmasını, bu süreçte veri üzerindeki hakimiyetinin korunmasını ve sürece dair bilgilenme imkânı verilmesini ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Şeffaflık ilkesi

#2. Ceza hukuku kapsamında, kanunda suç ve cezanın belirtilmiş olmasını, suç tanımlamalarının ve ceza belirlenmesinin açık (belirli, net) olmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

#3. "Belirli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik ve hukuk düzeni tarafından tanınan irade açıklaması." Yukarıda yer alan cümle tam olarak aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : A) Hukuki işlem

#4. İnternet ortamında başkasının içeriğine link vererek bağlantı sağlayan kişi için özel hukuk sorumluluğu açısından aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Cevap : D) Başkasının içeriğine link veren bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumlu olur.

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir link verme türü değildir?

Cevap : A) Çatı link

#6. Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak, bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular. Yukarıda yer alan ifadede aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

Cevap : C) Ticari reklam

#7. Aşağıdakilerden hangisi reklam hukuku kapsamında geçerli ilkelerden değildir?

Cevap : D) Reklamların karşılaştırma içermemesi ilkesi

#8. "Kişinin doğumla kazandığı bağımsız varlığını ve bütünlüğünü oluşturan; hayat, beden ve ruh tamlığı, vicdan, din, düşünce ve çalışma özgürlüğü, onuru, ismi, resmi, sırları ile aile bütünlüğü, sosyal ve duygusal değerlerinin tümü ..... oluşturur." Yukarıda yer alan ve bir Yargıtay kararından alınan cümledeki boş olan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

Cevap : E) Kişilik haklarını

#9. Bir bilgisayar programının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunabilmesi açısından aşağıdakilerden hangisi gerekli bir unsurdur?

Cevap : B) Bir bilgisayar programının fikir ve sanat eserleri hukukunda korunabilmesi için diğer koşullar yanında programcının hususiyetinin taşıması da gerekir.

#10. Sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli olma. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen paylaşımların hukuken değerlendirilmesi çerçevesinde önem taşıyacak olan bir ölçütü ifade eden yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangi ölçüte karşılık gelmektedir?

Cevap : E) Benimseme ölçütü

#11. 5651 Sayılı Kanun’da (kısaca İnternet Kanunu) yer alan ve şu cümle “İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişi.” aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : B) İçerik sağlayıcı

#12. Bilişim ceza hukukundaki koruma tedbirleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) CMK m. 134’de öngörülen koruma tedbirlerini almaya asıl yetkili organ cumhuriyet savcısıdır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi bir mesafeli sözleşme örneği değildir?

Cevap : B) A’nın kullanılmış cep telefonunu bit pazarında B’ye C’nin aracılığıyla 2000 TL’ye satıp parasını peşin alması

#14. Tüketicinin Korunmasına Dair Kanunda mesafeli sözleşmeler için getirilmiş cayma hakkı itibariyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için kanunda belirtilen cayma hakkı süresiyle bağlı değildir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi TCK’da “bilişim alanındaki suçlar” başlığı altında düzenlenen suçlardandır?

Cevap : E) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu

#16. "Menfaat teorisi, hangi tür çıkarın (genelin, kamunun veya özelin, kişilerin) dikkate alındığına bakarken, bazı alanlarda yeterince ikna edici değildir. Örneğin aile hukukunda kamunun çıkarının da korunduğu bir alan mevcuttur. Buna karşılık özne teorisi, hukuki ilişkinin taraf ya da taraflarını esas almakta ve buna göre hukuka dair bir tasnif gerçekleştirmektedir." Yukarıda yer alan metindeki açıklama, şıklarda belirtilen hangi hususa dair bir açıklamadır?

Cevap : E) Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı

#17. Aşağıdakilerden hangisi fikir ve sanat eserleri hukukunda korunan bir eser üzerindeki fikri haklardan değildir?

Cevap : C) İşletme hakkı

#18. Hukukumuzda alan adı sistemi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Alan Adları Yönetmeliğinde alan adları belgeli ve belgesiz alan adları diye ikiye ayrılmıştır.

#19. Alan adı uyuşmazlıklarına da uygulanabilen Sınai Mülkiyet Kanunu m. 7 III hükmü açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Bu hükmün bir alan adı uyuşmazlığına uygulanması için öncelikle markayla örtüşen ibarenin internet ortamında ticari etki yaratacak şekilde alan adı olarak kullanılması gerekir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi İnternet Kanununda özellikle yurt dışı kaynaklı ve erişimi yüksek sosyal ağ sağlayıcılara getirilen yükümlülüklerden değildir?

Cevap : C) Kendi ağları üzerinde sürekli ve her konuda iç denetim yapacak şekilde en son teknikle geliştirilmiş yapay zekalı program filtreleri kullanma yükümlülüğü

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilişim hukuku 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Bilgisayar Programcılığı

Bilişim hukuku 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bilişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, bilişim hukuku alanı, teknoloji ile hukukun kesişim noktasında önemli bir yere sahiptir. Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Bilgisayar Programcılığı ve diğer ilgili bölümlerde okuyan öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bilişim hukuku, bilgisayar programlarının fikri mülkiyet koruması, hukuki işlemler, tüketici hakları, internet hukuku, alan adı uyuşmazlıkları, bilişim suçları, reklam hukuku ve kişisel verilerin korunması gibi çeşitli konuları kapsar. Lolonolo.com olarak, bu makalenin öğrencilere bilişim hukukunun temel kavramlarını ve uygulamalarını anlamalarında yardımcı olmasını hedefliyoruz.

Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Koruması

Bilgisayar programlarının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunabilmesi için, programcının kişisel yaratıcılığını yansıtması gerekmektedir. Bu koruma, programın özgünlüğüne ve yaratıcılığa dayanır.

Hukuki İşlemler

Hukuki işlem, belirli bir hukuki sonuç doğurmayı amaçlayan ve hukuk düzeni tarafından tanınan irade beyanını ifade eder. Bu kavram, sözleşmeler ve diğer tüm hukuki anlaşmalar için temel bir ilkedir.

Tüketici Hakları ve Mesafeli Sözleşmeler

Tüketici hakları kapsamında, mesafeli sözleşmelerde tüketicilere belirli bir süre içinde cayma hakkı tanınmaktadır. Bu hak, tüketicinin korunmasını amaçlayan önemli bir mekanizmadır.

Internet Hukuku ve Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Yükümlülükler

İnternet hukuku, sosyal ağ sağlayıcılarına çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bunlar arasında, kullanıcıların kişilik haklarını koruma, reklam süreçlerine dair şeffaflık ve Türkiye’de temsilci bulundurma gibi yükümlülükler bulunmaktadır.

Alan Adı Uyuşmazlıkları

Alan adı uyuşmazlıkları, marka hakları ve internetin kullanımı ile ilgili sorunları içerir. Bu uyuşmazlıkların çözümünde, alan adının ticari etki yaratacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı önemli bir kriterdir.

Bilişim Suçları

Bilişim suçları, internet ve diğer dijital platformlar üzerinden işlenen suçları ifade eder. Bu suçlar arasında, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması önemli bir yer tutmaktadır.

Reklam Hukuku

Reklam hukuku, ticari reklamların genel ahlak kurallarına, insan onuru ve kişilik haklarına uygun şekilde yapılmasını düzenler. Karşılaştırmalı reklamların yapılması belirli kurallara bağlıdır.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesi sürecinde şeffaflık ilkesi ön plana çıkar. Bu ilke, veri sahibinin süreç hakkında bilgilendirilmesini ve verileri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar.

Bu makalede ele alınan konular, bilişim hukuku alanının geniş yelpazesini yansıtmaktadır. Lolonolo.com olarak, bu makalenin Auzef öğrencilerinin bilişim hukukuna dair bilgilerini pekiştirmelerine ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olacağını umuyoruz. Bilişim hukuku, teknolojinin hızla geliştiği çağımızda her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır ve bu alanda bilgi sahibi olmak, hem bireysel hem de profesyonel yaşamda büyük avantajlar sağlamaktadır.

@lolonolo_com

Bilişim hukuku 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Bir bilgisayar programının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunabilmesi açısından aşağıdakilerden hangisi gerekli bir unsurdur?

A) Bir bilgisayar programının patent hukuku kapsamında korunabilmesi için yeni olması yeterlidir, ayrıca buluş basamağını aşması gerekmez, çünkü bilgisayar programlarında bu koşul işin niteliği gereği önemsizdir.
B) Bir bilgisayar programının fikir ve sanat eserleri hukukunda korunabilmesi için diğer koşullar yanında programcının hususiyetinin taşıması da gerekir.
C) Bilgisayar programının eser olarak korunabilmesi için her yönüyle özgün (orijinal) olması ve ortalamanın üstünü belirgin şekilde aşması gerekir.
D) Bilgisayar programının muhakkak en yeni programlama dilinde yazılmış olması gerekir, çünkü ancak yeni programlar korunabilirler.
E) Bir programcının her yönüyle kurguladığı ve kafasında bütün ayrıntılarını oluşturduğu program, henüz dışarıdan algılanabilir şekilde açıklanmamış/ortaya konulmamış olsa bile FSEK kapsamında korunan bir üründür.

Cevap : B) Bir bilgisayar programının fikir ve sanat eserleri hukukunda korunabilmesi için diğer koşullar yanında programcının hususiyetinin taşıması da gerekir.

2. “Belirli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik ve hukuk düzeni tarafından tanınan irade açıklaması.”
Yukarıda yer alan cümle tam olarak aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Hukuki işlem
B) Haksız fiil
C) E-ticaret
D) Vekaletsiz iş görme
E) Tüketici işlemi

Cevap : A) Hukuki işlem

3. Tüketicinin Korunmasına Dair Kanunda mesafeli sözleşmeler için getirilmiş cayma hakkı itibariyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cayma hakkı açısından getirilmiş olan süre normalde otuz iki gündür.
B) Mesafeli sözleşmeler itibariyle cayma hakkının bir istisnası yoktur ve her durumda uygulanmalıdır.
C) Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için kanunda belirtilen cayma hakkı süresiyle bağlı değildir.
D) Cayma hakkının kullanıldığına dair her zaman noter üzerinden yapılması zorunlu olan bildirimin süresi içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
E) Cayma hakkını kullanabilmek için asıl olarak bir gerekçe gösterilmesi gerekir.

Cevap : C) Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için kanunda belirtilen cayma hakkı süresiyle bağlı değildir.

4. Aşağıdakilerden hangisi İnternet Kanununda özellikle yurt dışı kaynaklı ve erişimi yüksek sosyal ağ sağlayıcılara getirilen yükümlülüklerden değildir?

A) Kendi üzerinden gerçekleştirilen reklam ve reklam süreçlerine dair (reklam veren, reklam süresi hedef kitle gibi bilgileri içeren) bir reklam kütüphanesi oluşturarak bunu internet sitesi üzerinden yayınlama ve reklam raporu verme yükümlülüğü
B) Küçüklere özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü
C) Kendi ağları üzerinde sürekli ve her konuda iç denetim yapacak şekilde en son teknikle geliştirilmiş yapay zekalı program filtreleri kullanma yükümlülüğü
D) Özel hayatın korunması başta olmak üzere kişilik hakkı ihlallerine dair kendisine yapılan başvurulara zamanında cevap verme yükümlülüğü
E) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları yurt içinde temsilci bulundurma yükümlülüğü

Cevap : C) Kendi ağları üzerinde sürekli ve her konuda iç denetim yapacak şekilde en son teknikle geliştirilmiş yapay zekalı program filtreleri kullanma yükümlülüğü

5. Hukukumuzda alan adı sistemi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Alan adlarının verilmesi ve sistemin yürütülmesi açısından hukukumuzda güncel olarak yetkili kurum ODTÜ nic.tr’dir.
B) Alan adlarına dair temel çerçeveyi düzenlemek ve uyuşmazlıkları çözmek için hukukumuzda Alan Adları Kanunu kabul edilmiştir.
C) Türkiye’de verilen alan adları (com.tr, edu.tr, net.tr vs.) ICANN ve onun bir kuruluşu olan IANA tarafından doğrudan verilmektedir.
D) Alan Adları Yönetmeliğinde alan adları belgeli ve belgesiz alan adları diye ikiye ayrılmıştır.
E) Alan adlarına dair yönetmelikte belgeli alan adları için ilk gelen ilk alır kuralı açıkça düzenlenmiştir.

Cevap : D) Alan Adları Yönetmeliğinde alan adları belgeli ve belgesiz alan adları diye ikiye ayrılmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisi TCK’da “bilişim alanındaki suçlar” başlığı altında düzenlenen suçlardandır?

A) Bir mağazadan bilgisayar ve bilgisayar programı çalmak
B) Kaçakçılık yapmak için internet üzerinden haberleşmek
C) Bir kişinin evine gizlice kamera yerleştirilip kişinin izlenmesi
D) Banka soymak için internetten silah satın almak
E) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu

Cevap : E) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu

7. “Menfaat teorisi, hangi tür çıkarın (genelin, kamunun veya özelin, kişilerin) dikkate alındığına bakarken, bazı alanlarda yeterince ikna edici değildir. Örneğin aile hukukunda kamunun çıkarının da korunduğu bir alan mevcuttur. Buna karşılık özne teorisi, hukuki ilişkinin taraf ya da taraflarını esas almakta ve buna göre hukuka dair bir tasnif gerçekleştirmektedir.”
Yukarıda yer alan metindeki açıklama, şıklarda belirtilen hangi hususa dair bir açıklamadır?

A) Kamu adaleti ve sosyal adalet ayrımı
B) Hukuk düzeninin karmaşık yapısı
C) Kurallar hiyerarşisi
D) Maddi hukuk şekli hukuk ayrımı
E) Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı

Cevap : E) Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı

8. Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak, bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular.
Yukarıda yer alan ifadede aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Multimedya tipi reklam
B) Toplu reklam
C) Ticari reklam
D) Siyasi reklam
E) Duyurum niteliğindeki reklam

Cevap : C) Ticari reklam

9. İnternet ortamında başkasının içeriğine link vererek bağlantı sağlayan kişi için özel hukuk sorumluluğu açısından aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Link vermek internet açısından olağan ve hatta neredeyse vazgeçilmez bir durum olduğundan ticari amaçla hareket edilse dahi link vermek sorumluluk doğurmaz.
B) Başkasının içeriğine derin link vermek için her zaman izin almak gerekirken ana sayfaya link vermek ise serbesttir.
C) Başkasının içeriğine link veren ticari amaçla hareket etmese dahi normalde sorumlu olur.
D) Başkasının içeriğine link veren bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumlu olur.
E) Başkasının içeriğine frame (çerçeve) link veren her durumda sorumlu olurken normal link veren kişi sorumlu olmaz.

Cevap : D) Başkasının içeriğine link veren bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumlu olur.

10. Aşağıdakilerden hangisi reklam hukuku kapsamında geçerli ilkelerden değildir?

A) Reklamların genel ahlak kurallarına aykırı ifade ve görüntüler içermemesi
B) Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılmasının yasak olması
C) Küçükleri koruyucu, bunları şiddete itecek ve farklı şekillerde sömürülmelerini engelleyecek tarzda reklam yapılması
D) Reklamların karşılaştırma içermemesi ilkesi
E) Reklamların insan onuru ve kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılmaması

Cevap : D) Reklamların karşılaştırma içermemesi ilkesi

Bilişim hukuku 2023-2024 Bütünleme Soruları

11. Bilişim ceza hukukundaki koruma tedbirleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) CMK m. 134’de öngörülen koruma tedbirlerini almaya asıl yetkili organ cumhuriyet savcısıdır.
B) 5651 Sayılı Kanun’da (kısaca İnternet Kanunu) diğer bazı tedbirler yanında erişime engelleme tedbiri de öngörülmüştür.
C) Ceza Yargılaması Hukukunda düzenlen (CMK m. 134) ve bilişim ceza hukuku kapsamına giren koruma tedbirlerinden en önde geleni bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama ve kopyalama yapma veya bunlara el koymayla ilgilidir.
D) Ceza Muhakemeleri Kanunu m. 134 çerçevesinde bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.
E) 5651 Sayılı Kanunda öngörülen ve ceza hukukuna dair koruma tedbiri kararları, ilgili suçun işlenmeye devam edilmesini engellemeye yöneliktirler.

Cevap : A) CMK m. 134’de öngörülen koruma tedbirlerini almaya asıl yetkili organ cumhuriyet savcısıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi bir link verme türü değildir?

A) Çatı link
B) Embedding (gömülü) link
C) İç link (inpagelink)
D) Frame (çerçeve) link
E) Derin link

Cevap : A) Çatı link

13. Ceza hukuku kapsamında, kanunda suç ve cezanın belirtilmiş olmasını, suç tanımlamalarının ve ceza belirlenmesinin açık (belirli, net) olmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
B) Somut ceza ilkesi
C) Şeffaflık ilkesi
D) Suçun maddi ve manevi unsuru ilkesi
E) Kusura dayalı ceza ilkesi

Cevap : A) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

14. Alan adı uyuşmazlıklarına da uygulanabilen Sınai Mülkiyet Kanunu m. 7 III hükmü açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu hükümde patent hakkı sahibine patentine aykırı alan adlarını engelleme yetkisi verildiğinden, bu hüküm patent hakkı ve alan adı uyuşmazlıklarını da düzenlemektedir.
B) Bu maddeyle aynı zamanda eser koruması ve eser sahibinin hakları düzenlendiğinden eser sahibi bu hükme dayanarak eseriyle örtüşen alan adlarını engelleme yoluna gidebilir.
C) Bu hükme göre bir kişinin markasıyla örtüşen işareti alan adı olarak ilk önce kaydettiren diğer kişi üstün bir hakka bulunmasa bile her durumda ve hukuka uygun şekilde alan adının sahibi olur.
D) Bu hükmün bir alan adı uyuşmazlığına uygulanması için öncelikle markayla örtüşen ibarenin internet ortamında ticari etki yaratacak şekilde alan adı olarak kullanılması gerekir.
E) Bu hüküm, bir kişinin isminin bir başkası tarafından alan adı olarak kaydettirilip kullanılması nedeniyle ortaya çıkan bir uyuşmazlığa da doğrudan ve birebir uygulanır.

Cevap : D) Bu hükmün bir alan adı uyuşmazlığına uygulanması için öncelikle markayla örtüşen ibarenin internet ortamında ticari etki yaratacak şekilde alan adı olarak kullanılması gerekir.

15. Aşağıdakilerden hangisi bir mesafeli sözleşme örneği değildir?

A) A’nın tam da bu amaçla programladığı ve internetten program çerçevesinde sipariş verebilen bilgisayarının A’nın istediği gibi bir ürünü pazarlayan bir web sitesine gece A uyurken sipariş vermesi
B) A’nın kullanılmış cep telefonunu bit pazarında B’ye C’nin aracılığıyla 2000 TL’ye satıp parasını peşin alması
C) İki yapay zeka sisteminin programlanma şekillerine uygun olarak sözleşme yapmaları
D) A’nın evinde bulunan akıllı buzdolabının, buzdolabındaki sütün çok az kaldığını fark edip internet üzerinden otomatik olarak anlaşmalı marketten süt siparişi vermesi
E) A’nın değerli bir kol saatini WhattsApp üzerinden görüşerek B’ye satması

Cevap : B) A’nın kullanılmış cep telefonunu bit pazarında B’ye C’nin aracılığıyla 2000 TL’ye satıp parasını peşin alması

16. Kişisel verilerin işlenmesi süreci açısından, bu sürecin, verisi işlenen kişi penceresinden (işleme sürecinin, neyin ve kim tarafından işlendiğinin vs.) açık/belirli olmasını, bu süreçte veri üzerindeki hakimiyetinin korunmasını ve sürece dair bilgilenme imkânı verilmesini ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması ilkesi
B) Şeffaflık ilkesi
C) Amaca bağlılık ilkesi
D) Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk ilkesi
E) Güvenilirlik ve gizlilik ilkesi

Cevap : B) Şeffaflık ilkesi

17. 5651 Sayılı Kanun’da (kısaca İnternet Kanunu) yer alan ve şu cümle “İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişi.” aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Yer sağlayıcı
B) İçerik sağlayıcı
C) Toplu kullanım sağlayıcı
D) Aracı hizmet sağlayıcı
E) Erişim sağlayıcı

Cevap : B) İçerik sağlayıcı

18. Aşağıdakilerden hangisi fikir ve sanat eserleri hukukunda korunan bir eser üzerindeki fikri haklardan değildir?

A) Umuma iletim hakkı
B) Yayma hakkı
C) İşletme hakkı
D) Çoğaltma hakkı
E) Eser sahibi olarak anılma hakkı

Cevap : C) İşletme hakkı

19. “Kişinin doğumla kazandığı bağımsız varlığını ve bütünlüğünü oluşturan; hayat, beden ve ruh tamlığı, vicdan, din, düşünce ve çalışma özgürlüğü, onuru, ismi, resmi, sırları ile aile bütünlüğü, sosyal ve duygusal değerlerinin tümü ….. oluşturur.”
Yukarıda yer alan ve bir Yargıtay kararından alınan cümledeki boş olan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

A) Mutlak değerleri
B) Fikri hakları
C) Temel hak ve özgürlükleri
D) Kısmi mutlak hakları
E) Kişilik haklarını

Cevap : E) Kişilik haklarını

20. Sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli olma.
Sosyal medya üzerinden gerçekleşen paylaşımların hukuken değerlendirilmesi çerçevesinde önem taşıyacak olan bir ölçütü ifade eden yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangi ölçüte karşılık gelmektedir?

A) Dönüştürme ölçütü
B) Çok amaç gütme ölçütü
C) Ulaştırma ölçütü
D) Hedef kitle ölçütü
E) Benimseme ölçütü

Cevap : E) Benimseme ölçütü

Bilişim hukuku

Bilişim hukuku 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Bilgisayar Programcılığı-min

Bilişim hukuku 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!