auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiYerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-4

#1. I. İl genel meclisi II. İl encümeni III. Vali IV. Kaymakam Yukarıdakilerden hangisi il özel idaresinin organları arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Yalnız IV

#2. Bölgeselleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Bölgeselleşme bir devletin sosyal yapısındaki değişimle ilgilidir.

#3. I. Demir-çelik II. Su III. Elektrik IV. Çimento Yukarıda ifade edilenler hangi seçenekte doğru bir şekilde sınıflandırılmıştır?

Cevap : B) Özel mallar

#4. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim türleri arasında sayılamaz?

Cevap : B) İl Özel İdareleri

#5. Türkiye’de köylere ilişkin yapılan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) 1864 Vilayet Nizamnamesi


#6. I. Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin devletin tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince gerçekleştirilmesi için bir kısım kamu güçlerinin daha az yetkili bir otoriteye transfer edilmek amacı ile merkezi otoriteden geri çekilmesi II. adem-i merkeziyet III. Topluma sunulacak bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesi Yerinden yönetim kavramı için yukarıdaki öncüllerden hangileri doğrudur?

Cevap : E) I, II ve III

#7. Aşağıdakilerden hangisi devletin yeni görevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Piyasayı kontrol etmek

#8. 1982 Anayasası’nın 127. Maddesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarenin kanuniliği yetkisine sahiptir.

#9. “Hiçbir kimsenin mülkiyetine konu oluşturmayan ve tabiatta iktisadi mallara göre sınırsız olan mallar” ile “üretilmesi bir çaba gerektiren ve bedel karşılığı ödenen mallar” sırasıyla aşağıdakilerden hangi kavramların tanımını oluşturmaktadır?

Cevap : B) Serbest mallar- İktisadi mallar

#10. “Bir firma ya da sanayi dalının iç yapısında meydana gelen değişikliklerin o firma ya da sanayi dalına sağlamış olduğu yararlar”, “bir satıcının bulunduğu ve bu satıcının ürünü için yakın ikame edilmeyen bir pazar”, “alıcı ve satıcının, kararlarında taraf olmayan insanlar üzerinde maliyet veya fayda sağlayan bir işlem üzerinde anlaşmaları” sırasıyla aşağıdaki hangi kavramlara karşılık gelmektedir?

Cevap : C) Ölçek ekonomisi- Doğal tekeller- Dışsallıklar


#11. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde siyasal yerinden yönetim vardır?

Cevap : B) Almanya

#12. I. Belediye II. İl özel idaresi III. Köy IV. Mahalle V. Muhtarlık Yukarıdaki öncüllerden hangileri Türkiye yerel yönetim sisteminin türleri arasında yer almaktadır?

Cevap : E) I, II ve III

#13. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi teşkilatını oluşturan birimler arasında yer almamaktadır?

Cevap : A) Ar-Ge

#14. Türkiye’de köy kurulması ile ilgili aşağıda yer verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Köylerin kurulması için anayasal değişiklik gereklidir.

#15. Türk yönetim tarihinde il özel idareleri ile ilgili temel kanun hangi adla yürürlüğe girmiştir?

Cevap : B) İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati


#16. Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görev ve sorumlulukları arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi hizmetleri.

#17. “Belirli bir toprak parçası üzerinde yasal olarak fiziki güç kullanma tekeline sahiptir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : E) Devlet

#18. “İl, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.” Yukarıda yer verilen tanıma karşılık gelen kavram hangi seçenekte verilmiştir?

Cevap : A) Mahalli idareler

#19. Hizmet bakımından yerinden yönetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Hizmet bakımından yerinden yönetim kendisine verilen hizmetle ilgili konularda yürütme ile ilgili kararlar almak yetkisine sahip değildir.

#20. I. Muhtar II. Köy Derneği III. İhtiyar Meclisi IV. Kaymakam V. Vali Türkiye’de köylerin organları yukarıdaki öncüllerden hangileridir?

Cevap : D) I, II ve III


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-4

1- I. Belediye
II. İl özel idaresi
III. Köy
IV. Mahalle
V. Muhtarlık
Yukarıdaki öncüllerden hangileri Türkiye yerel yönetim sisteminin türleri arasında yer almaktadır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) IV ve V
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

2- 1982 Anayasası’nın 127. Maddesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri kanunla düzenlenmesi gerekir.
B) Kanunla, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir.
C) Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur.
D) Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarenin kanuniliği yetkisine sahiptir.
E) Yerel seçimler beş yılda bir yapılır.

Cevap : D) Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarenin kanuniliği yetkisine sahiptir.

3- “İl, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.”
Yukarıda yer verilen tanıma karşılık gelen kavram hangi seçenekte verilmiştir?

A) Mahalli idareler
B) Merkezi yönetim
C) Siyasi yerinden yönetim
D) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim
E) Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu

Cevap : A) Mahalli idareler

4- Türk yönetim tarihinde il özel idareleri ile ilgili temel kanun hangi adla yürürlüğe girmiştir?

A) Vilayet Nizamnamesi
B) İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati
C) İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi
D) 1987 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
E) 2005 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

Cevap : B) İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati

5- Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görev ve sorumlulukları arasında yer almamaktadır?

A) Belediye sınırları dışında olmak kaydıyla imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler.
B) İl özel idareleri tarafından yerine getirilen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyidir.
C) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi hizmetleri.
D) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticarete ilişkin hizmetler.
E) İl sınırları içinde ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler.

Cevap : C) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi hizmetleri.

6- I. İl genel meclisi
II. İl encümeni
III. Vali
IV. Kaymakam
Yukarıdakilerden hangisi il özel idaresinin organları arasında yer almamaktadır?

A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve IV

Cevap : B) Yalnız IV

7- Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi teşkilatını oluşturan birimler arasında yer almamaktadır?

A) Ar-Ge
B) Mali işler
C) Genel sekreterlik
D) Hukuk
E) Tarım

Cevap : A) Ar-Ge

8- Türkiye’de köylere ilişkin yapılan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1924 442 sayılı Köy Kanunu
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1864 Vilayet Nizamnamesi
E) 1877 Dersaadet ve Vilayetler Belediye Kanunu

Cevap : D) 1864 Vilayet Nizamnamesi

9- Türkiye’de köy kurulması ile ilgili aşağıda yer verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Doğal afet ve güvenlik gibi sebeplerle bir yerde köy kurulabilir.
B) Köylerin kurulması için anayasal değişiklik gereklidir.
C) Köylerin büyük çoğunluğu tarihsel süreç içerisinde kendiliğinden kurulmuştur.
D) Köy kurma yetkisi İçişleri Bakanlığı’na aittir.
E) Köylerin kurulması sürecinde il genel meclisinin görüşü alınır.

Cevap : B) Köylerin kurulması için anayasal değişiklik gereklidir.

10- I. Muhtar
II. Köy Derneği
III. İhtiyar Meclisi
IV. Kaymakam
V. Vali
Türkiye’de köylerin organları yukarıdaki öncüllerden hangileridir?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, IV ve V

Cevap : D) I, II ve III

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-4

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!