auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiYerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-3

#1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için hangi yönetim birimi etkin role sahip olmalıdır?

Cevap : B) Yerel Yönetimler

#2. Aşağıdakilerden hangisi günümüz Türkiye yerel yönetim yapısındaki il özel idarelerinin temelini oluşturmaktadır?

Cevap : D) Meclis-i Umûmî-i Vilayet

#3. Osmanlı İmparatorluğu’nda modern yerel yönetimlerin kuruluşu hangi gelişmeden sonra olmuştur?

Cevap : E) Tanzimat Reformları

#4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eyalet sisteminde adem-i merkeziyetçiliğin ilk örneğidir?

Cevap : A) Lübnan Nizamnamesi

#5. I. Yoksulluk II. Sağlıklı Yaşam III. Eğitim Hakkı IV. Su ve karasal yaşam V. Temel güvenlik önlemleri Yukarıdaki öncüllerden hangileri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer almaktadır?

Cevap : D) I, II, III, IV


#6. “2030’a kadar, bütün kız ve erkek çocuklarına kaliteli erken çocukluk gelişimi”, “2030’a kadar bütün kadın ve erkeklere, ulaşılabilir ve kaliteli teknik, mesleki ve üniversite de dâhil olmak üzere yükseköğretime eşit erişim sağlama”, “tüm öğrenicilere bilgiye ulaşmayı sağlamak ve sürdürülebilir yaşam tarzı, insan hakları, cinsiyet eşitliği sağlama” hedefleri hangi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındadır?

Cevap : B) Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak

#7. BM Binyıl Zirvesi’nin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yoksulluk

#8. Türkiye’de Avrupa ülkelerindeki gibi güçlü ve köklü yerel yönetim yapısının olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Geleneksel imparatorluk özelliğine sahip yönetim geçmişi

#9. Yerel yönetim geleneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Yerel yönetim geleneği ve yerel demokrasi ile bir ülkede demokrasinin varlığı arasında hiçbir ilişki yoktur.

#10. Finans, teknoloji, kapasite geliştirme ve ticaret konuları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangisinin kapsamına girmektedir?

Cevap : E) Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı yeniden canlandırmak


#11. Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda görülen Yeni Belediyecilik Anlayışı’nın ilkeleri arasında gösterilemez?

Cevap : D) Merkezi otoriteye karşı tam bağımsız hale gelen belediye

#12. Aşağıdakilerden hangisi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ülkelerin uygulamaya yönelik çabalarını, elde ettikleri başarıları ve kazandıkları tecrübeleri içeren değerlendirme aracıdır?

Cevap : C) Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları

#13. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları uygulamaları arasında yer almaktadır?

Cevap : E) Hepsi

#14. Bir ülkedeki yerel yönetim geleneği aşağıda yer verilen alanların hangisine katkı sunmamaktadır?

Cevap : B) Güçlü askeri yapı

#15. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yapılan tespitler ve öneriler hangi kurum aracılığıyla gerçekleştirilmektedir?

Cevap : A) Sayıştay


#16. 2000 yılında Birleşmiş Milletler’in (BM) yoksulluk, insan hakları, demokrasi ve kalkınma kavramlarına vurgu yapan toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi (Binyıl Zirvesi)

#17. Aşağıdakilerden hangisi Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : D) Uluslararası göç sorununun çözülmesi

#18. Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel demokrasi geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Muhassıllık Meclisleri

#19. Cumhuriyet devrinde Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Cumhuriyetin ilk yıllarında yerel yönetimlerin ağırlıklı işlevleri Kurtuluş Savaşı’nın yıkımını onarıp temel hizmetleri yerine getirmektir.

#20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Şehremanetinin kendisine mahsus ve esaslı gelir kaynakları vardı.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-3

1- 2000 yılında Birleşmiş Milletler’in (BM) yoksulluk, insan hakları, demokrasi ve kalkınma kavramlarına vurgu yapan toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi (Binyıl Zirvesi)
B) BM Güvenlik Konseyi Toplantısı
C) BM Genel Kurul Toplantısı
D) BM Konvansiyon Toplantısı
E) BM İstişare Toplantısı

Cevap : A) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi (Binyıl Zirvesi)

2- BM Binyıl Zirvesi’nin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenlik
B) Gıda
C) Yoksulluk
D) Eğitim
E) Tarım

Cevap : C) Yoksulluk

3- Aşağıdakilerden hangisi Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer almamaktadır?

A) Aşırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması
B) HIV/AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele edilmesi
C) Herkesin temel eğitim alması
D) Uluslararası göç sorununun çözülmesi
E) Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

Cevap : D) Uluslararası göç sorununun çözülmesi

4- I. Yoksulluk
II. Sağlıklı Yaşam
III. Eğitim Hakkı
IV. Su ve karasal yaşam
V. Temel güvenlik önlemleri
Yukarıdaki öncüllerden hangileri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer almaktadır?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II, III, V
D) I, II, III, IV
E) II, III, IV, V

Cevap : D) I, II, III, IV

5- “2030’a kadar, bütün kız ve erkek çocuklarına kaliteli erken çocukluk gelişimi”, “2030’a kadar bütün kadın ve erkeklere, ulaşılabilir ve kaliteli teknik, mesleki ve üniversite de dâhil olmak üzere yükseköğretime eşit erişim sağlama”, “tüm öğrenicilere bilgiye ulaşmayı sağlamak ve sürdürülebilir yaşam tarzı, insan hakları, cinsiyet eşitliği sağlama” hedefleri hangi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındadır?

A) İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak
B) Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak
C) Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek
D) Herkes için suya ve sağlık hizmetlerine erişim ve suyun ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak
E) Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

Cevap : B) Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak

6- Finans, teknoloji, kapasite geliştirme ve ticaret konuları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangisinin kapsamına girmektedir?

A) Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
B) Kara Üzerindeki Yaşam
C) Sorumlu Tüketim ve Üretim
D) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
E) Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

Cevap : E) Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

7- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için hangi yönetim birimi etkin role sahip olmalıdır?

A) Kalkınma Ajansları
B) Yerel Yönetimler
C) Büyükelçilikler
D) Silahlı Kuvvetler
E) BDDK

Cevap : B) Yerel Yönetimler

8- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yapılan tespitler ve öneriler hangi kurum aracılığıyla gerçekleştirilmektedir?

A) Sayıştay
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Kalkınma Ajansları
E) Bağımsız denetleyici kurumlar

Cevap : A) Sayıştay

9- Aşağıdakilerden hangisi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ülkelerin uygulamaya yönelik çabalarını, elde ettikleri başarıları ve kazandıkları tecrübeleri içeren değerlendirme aracıdır?

A) BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forum
B) BM Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Platformu
C) Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları
D) Yüksek Denetim Kurumları
E) Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar

Cevap : C) Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları

10- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları uygulamaları arasında yer almaktadır?

A) Çanakkale Belediyesi’ne ait Güneş Enerjisi Santrali Projesi
B) Nilüfer Belediyesi’ne ait Dernekler Yerleşkesi & Mahalle Komiteleri Projesi
C) Seferihisar Belediyesi’ne ait Sürdürülebilirlik Ofisi Projesi
D) Selçuklu Belediyesi’ne ait Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Böcek Müzesi Projesi
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

11- Bir ülkedeki yerel yönetim geleneği aşağıda yer verilen alanların hangisine katkı sunmamaktadır?

A) Demokratik yaşam
B) Güçlü askeri yapı
C) Yurttaşlık bilinci
D) Siyasal katılım
E) Demokratik terbiye

Cevap : B) Güçlü askeri yapı

12- Türkiye’de Avrupa ülkelerindeki gibi güçlü ve köklü yerel yönetim yapısının olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geleneksel imparatorluk özelliğine sahip yönetim geçmişi
B) Uluslararası siyasal koşullar
C) Zayıf iktisadi gelişim
D) Serbest piyasa ekonomisi
E) Çok sayıda ilin olması

Cevap : A) Geleneksel imparatorluk özelliğine sahip yönetim geçmişi

13- Osmanlı İmparatorluğu’nda modern yerel yönetimlerin kuruluşu hangi gelişmeden sonra olmuştur?

A) Islahat Fermanı
B) Vaka-i Hayriye
C) I. Meşrutiyet
D) II. Meşrutiyet
E) Tanzimat Reformları

Cevap : E) Tanzimat Reformları

14- Yerel yönetim geleneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yerel yönetim geleneği yurttaşlık bilincini yerleştiren bir gelişmedir
B) Güçlü bir yerel yönetim, sağlam bir demokratik terbiyenin yerleşmesini hazırlayan bir toplumsal süreçtir.
C) Yerel yönetim geleneği ve yerel demokrasi ile bir ülkede demokrasinin varlığı arasında hiçbir ilişki yoktur.
D) Avrupa ülkelerindeki demokrasi geleneğinin temelinde yerel yönetimlerin olduğu söylenebilir.
E) Türkiye yönetiminin geçmişi, güçlü bir yerel yönetim geleneğinin oluşmasına olanak vermemiştir.

Cevap : C) Yerel yönetim geleneği ve yerel demokrasi ile bir ülkede demokrasinin varlığı arasında hiçbir ilişki yoktur.

15- Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel demokrasi geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) Muhassıllık Meclisleri
D) Sened-i İttifak
E) Meclis-i Mebusan

Cevap : C) Muhassıllık Meclisleri

16- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eyalet sisteminde adem-i merkeziyetçiliğin ilk örneğidir?

A) Lübnan Nizamnamesi
B) Vilayet Nizamnamesi
C) Islahat Fermanı
D) İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi
E) Tanzimat Fermanı

Cevap : A) Lübnan Nizamnamesi

17- Aşağıdakilerden hangisi günümüz Türkiye yerel yönetim yapısındaki il özel idarelerinin temelini oluşturmaktadır?

A) Muhassıllık Meclisleri
B) Meclis-i Mebusan
C) İstanbul 6. Daire-i Belediye
D) Meclis-i Umûmî-i Vilayet
E) 1877 Dersaadet Belediye Kanunu

Cevap : D) Meclis-i Umûmî-i Vilayet

18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 16 Ağustos 1854 tarihinde yayınlanan resmi bir tebliğ ile “İstanbul Şehremaneti” kuruldu.
B) Şehremanetinin kendisine mahsus ve esaslı gelir kaynakları vardı.
C) İstanbul Şehremanetinin şehir meclisi, verilen işleri başaramadığı gerekçesiyle lağvedilmiştir.
D) İstanbul on dört belediye dairesine ayrılmıştır.
E) Altıncı Daire-i Belediye’nin organları merkezi yönetimin atamasıyla oluşuyordu.

Cevap : B) Şehremanetinin kendisine mahsus ve esaslı gelir kaynakları vardı.

19- Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda görülen Yeni Belediyecilik Anlayışı’nın ilkeleri arasında gösterilemez?

A) Özerk belediye
B) Üretici belediye
C) Tüketim düzenlemesinde etkili belediye
D) Merkezi otoriteye karşı tam bağımsız hale gelen belediye
E) Birlikçi ve bütünlükçü belediye

Cevap : D) Merkezi otoriteye karşı tam bağımsız hale gelen belediye

20- Cumhuriyet devrinde Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bu dönemde uygulanmakta olan tarımın tüm ülke düzeyine yaygınlaştırılması politikası sonucu zaman içinde yeni küçük ölçekli kentler oluşmaya başlamıştır.
B) İstanbul ve İzmir’de gecekondulaşma 1920’lerde başlamıştır.
C) Cumhuriyetin ilk yıllarında yerel yönetimlerin ağırlıklı işlevleri Kurtuluş Savaşı’nın yıkımını onarıp temel hizmetleri yerine getirmektir.
D) Cumhuriyet devrinde ilk Belediye Kanunu 1950 yılında çıkarılmıştır.
E) Daha düzenli yerel hizmetlerin sunulması için eski kentlere öncelik verilmiştir.

Cevap : C) Cumhuriyetin ilk yıllarında yerel yönetimlerin ağırlıklı işlevleri Kurtuluş Savaşı’nın yıkımını onarıp temel hizmetleri yerine getirmektir.

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-3

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!