auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiYerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-2

#1. I. Sanayileşme II. Siyasi nedenler III. Sosyal faktörler IV. Sübvansiyonlar V. Doğal afet ve krizler Yukarıdaki öncüllerden hangileri merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin fonksiyonlarının artışında etkili olmuştur?

Cevap : D) I, II, III, IV

#2. “Kamusal mallardan bedava yararlanma dürtüsü yüksektir.” Bu bağlamda bu malların finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

Cevap : E) Vergiler ile

#3. “Bir firma ya da sanayi dalının iç yapısında meydana gelen değişikliklerin o firma ya da sanayi dalına sağlamış olduğu yararlar”, “bir satıcının bulunduğu ve bu satıcının ürünü için yakın ikame edilmeyen bir pazar”, “alıcı ve satıcının, kararlarında taraf olmayan insanlar üzerinde maliyet veya fayda sağlayan bir işlem üzerinde anlaşmaları” sırasıyla aşağıdaki hangi kavramlara karşılık gelmektedir?

Cevap : C) Ölçek ekonomisi- Doğal tekeller- Dışsallıklar

#4. Avrupa’da yerel yönetimlerin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Avrupa refah devleti kurumları ve uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermez.

#5. Avrupa’da 1970 sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) 1970’lere kadar altın devrini yaşayan yerel yönetimler, 1973 sonrası ekonomik bunalım sonrası tekrar yükselişe geçmiştir.


#6. Aşağıdakilerden hangisi mahalli müşterek ihtiyaçlar kapsamında belediyelerin yaptıkları hizmetler arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Güvenlik hizmetleri

#7. Avrupa’da tarihsel süreç içerisinde aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin birincil kurum olarak büyüdüğü alanlar arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Savunma

#8. “Bir malın bölünmezlik özelliğine sahip olması” aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

Cevap : A) Maldan yararlananların rakip olmaması ve tüketimden mahrum bırakılmaması

#9. II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerindeki yerel yönetim yapılarının önemini azaltan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 1973 Krizi

#10. I. Yeni Kentler Yasası II. Kent ve Kırsal Planlama Bakanlığı III. Kent ve Kır Planlama Yasası IV. Belediye sayısının 1951-1974 arası 2498’den 280’e düşürülmesi Yukarıdakilerden hangisi 1945-1973 döneminde İngiltere’de yerel yönetimlerin modernizasyonu amacıyla gerçekleştirilmiştir?

Cevap : D) I, II ve III


#11. Avrupa’da 1970 sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) 1920’li yılların sonlarında Avrupa’da refah devletinin çözülüşü, bu çerçevede hizmet üretmekte uzmanlaşmış yerel devleti de biçim ve işlevlerinin yeniden tanımlanmasına yol açacak derin bir krize sokmuştur.

#12. “Belirli bir toprak parçası üzerinde yasal olarak fiziki güç kullanma tekeline sahiptir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : E) Devlet

#13. “Hiçbir kimsenin mülkiyetine konu oluşturmayan ve tabiatta iktisadi mallara göre sınırsız olan mallar” ile “üretilmesi bir çaba gerektiren ve bedel karşılığı ödenen mallar” sırasıyla aşağıdakilerden hangi kavramların tanımını oluşturmaktadır?

Cevap : B) Serbest mallar- İktisadi mallar

#14. Devletin günümüz koşullarında değişen devlet anlayışı aşağıdakilerden kavramlardan hangisini kapsamamaktadır?

Cevap : A) Çatışmacı

#15. 20. yüzyılda Batı Avrupa yönetim sisteminin değişimi aşağıdaki gelişmelerden hangisini yansıtmaktadır?

Cevap : D) Refah Devleti Anlayışı


#16. Neoliberal politikalar ile gerçekleşen dönüşümlerin gösterdiği etkinin yerel yönetimler üzerindeki yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yönetişim- Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği

#17. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında İngiltere’de yerel yönetimlerin yetkilerinin sınırlandırıldığı yasal düzenlemeler arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Kent ve Kır Planlama Yasası

#18. Aşağıdakilerden hangisi devletin yeni görevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Piyasayı kontrol etmek

#19. I. Demir-çelik II. Su III. Elektrik IV. Çimento Yukarıda ifade edilenler hangi seçenekte doğru bir şekilde sınıflandırılmıştır?

Cevap : B) Özel mallar

#20. Avrupa’da yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinde hem merkezi hem de yerel kamu harcamaları azalmıştır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-2

1- “Belirli bir toprak parçası üzerinde yasal olarak fiziki güç kullanma tekeline sahiptir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Yerel yönetimler
B) Belediyeler
C) Güvenlik güçleri
D) İl Özel İdareleri
E) Devlet

Cevap : E) Devlet

2- Devletin günümüz koşullarında değişen devlet anlayışı aşağıdakilerden kavramlardan hangisini kapsamamaktadır?

A) Çatışmacı
B) Planlayıcı
C) Düzenleyici
D) Müdahaleci
E) İşletmeci

Cevap : A) Çatışmacı

3- Aşağıdakilerden hangisi devletin yeni görevleri arasında yer almamaktadır?

A) İç güvenliği sağlamak
B) Dış güvenliği sağlamak
C) Piyasayı kontrol etmek
D) Adaleti sağlamak
E) Ortak ihtiyaç olan mal ve hizmetleri üretmek

Cevap : C) Piyasayı kontrol etmek

4- I. Sanayileşme
II. Siyasi nedenler
III. Sosyal faktörler
IV. Sübvansiyonlar
V. Doğal afet ve krizler
Yukarıdaki öncüllerden hangileri merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin fonksiyonlarının artışında etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II, V
D) I, II, III, IV
E) Hepsi

Cevap : D) I, II, III, IV

5- “Hiçbir kimsenin mülkiyetine konu oluşturmayan ve tabiatta iktisadi mallara göre sınırsız olan mallar” ile “üretilmesi bir çaba gerektiren ve bedel karşılığı ödenen mallar” sırasıyla aşağıdakilerden hangi kavramların tanımını oluşturmaktadır?

A) İktisadi mallar- Serbest mallar
B) Serbest mallar- İktisadi mallar
C) Üretilen mallar- tüketilen mallar
D) Ölçek ekonomisi- Dışsallıklar
E) Dışsallıklar- Ölçek ekonomisi

Cevap : B) Serbest mallar- İktisadi mallar

6- “Bir malın bölünmezlik özelliğine sahip olması” aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

A) Maldan yararlananların rakip olmaması ve tüketimden mahrum bırakılmaması
B) Bir malın piyasada üretilememesi
C) Malın tüketiminin sosyal faydayı içermemesi
D) Malın gönüllü ödemeye dayanması
E) Uluslararası örgütlerin ürettiği mallar olması

Cevap : A) Maldan yararlananların rakip olmaması ve tüketimden mahrum bırakılmaması

7- I. Demir-çelik
II. Su
III. Elektrik
IV. Çimento
Yukarıda ifade edilenler hangi seçenekte doğru bir şekilde sınıflandırılmıştır?

A) Tam kamusal mallar
B) Özel mallar
C) Yarı kamusal mallar
D) Zararlı özel mallar
E) Uluslararası kamusal mallar

Cevap : B) Özel mallar

8- “Kamusal mallardan bedava yararlanma dürtüsü yüksektir.” Bu bağlamda bu malların finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

A) Sosyal transfer ödemeleri ile
B) Ceza ödemeleri ile
C) Sigorta ödemeleri ile
D) Kamu iktisadi teşekkülleri ile
E) Vergiler ile

Cevap : E) Vergiler ile

9- “Bir firma ya da sanayi dalının iç yapısında meydana gelen değişikliklerin o firma ya da sanayi dalına sağlamış olduğu yararlar”, “bir satıcının bulunduğu ve bu satıcının ürünü için yakın ikame edilmeyen bir pazar”, “alıcı ve satıcının, kararlarında taraf olmayan insanlar üzerinde maliyet veya fayda sağlayan bir işlem üzerinde anlaşmaları” sırasıyla aşağıdaki hangi kavramlara karşılık gelmektedir?

A) Ölçek ekonomisi- Kamusal mallar- İktisadi mallar
B) Ölçek ekonomisi- Yarı kamusal mallar- serbest mallar
C) Ölçek ekonomisi- Doğal tekeller- Dışsallıklar
D) İktisadi mallar- Ölçek ekonomisi- Dışsallıklar
E) Serbest mallar- Doğal tekeller- Dışsallıklar

Cevap : C) Ölçek ekonomisi- Doğal tekeller- Dışsallıklar

10- Aşağıdakilerden hangisi mahalli müşterek ihtiyaçlar kapsamında belediyelerin yaptıkları hizmetler arasında yer almamaktadır?

A) Altyapı hizmetleri
B) Zabıta hizmetleri
C) Güvenlik hizmetleri
D) Trafik hizmetleri
E) Çevre hizmetleri

Cevap : C) Güvenlik hizmetleri

11- Avrupa’da yerel yönetimlerin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özellikle 20. Yüzyılda Batı Avrupa’da yönetsel sistemin değişimi, ‘refah devletinin’ gelişimini yansıtır.
B) Refah devleti anlayışının, devlete yüklediği geniş hizmet sorumluluğunun altından merkezi yönetim tek başına kalkmasının olanaksızlığı, yerel yönetimlere ve özellikle de belediyelere, refah politikalarının topluma aktarılmasında önemli görevler yüklemiştir.
C) Avrupa’da refah devletinin gelişimini izlemek, bize yerel yönetimlerin yaşadığı değişimi gösterir.
D) Refah devleti uygulamalarının yerel yönetimler üzerine etkileri bazen dolaylı bazen de doğrudan doğruya olmuştur.
E) Avrupa refah devleti kurumları ve uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermez.

Cevap : E) Avrupa refah devleti kurumları ve uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermez.

12- Avrupa’da yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok yaygın bir uygulama alanı bulan refah devleti, kamunun sosyo-ekonomik yaşama yoğun müdahalesini içerir.
B) İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinde hem merkezi hem de yerel kamu harcamaları azalmıştır.
C) Bu dönemde, mali teşvikler ve regülasyon yoluyla devletin müdahale alanı sürekli genişlemiştir.
D) 1940’lardan itibaren kamu hizmetlerinin büyük kısmı yerel yönetimler tarafından sağlanmaya başlanmıştır
E) İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yerel yönetimler merkezi yönetimin bir uzantısı ve yerel hizmetleri etkin olarak gören kuruluşlar oldu.

Cevap : B) İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinde hem merkezi hem de yerel kamu harcamaları azalmıştır.

13- Avrupa’da 1970 sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1970’lere kadar altın devrini yaşayan yerel yönetimler, 1973 sonrası ekonomik bunalım sonrası tekrar yükselişe geçmiştir.
B) İşsizliğin artması, enflasyonun çift haneli rakamlara ulaşması sonucu, kamu harcamaları azaltılmıştır.
C) Bu dönem, güç ve yetkilerin merkezi yönetime kaydığı ve yerel yönetimlerin yerel politikayı belirlemedeki rolünün azaldığı görülür.
D) İngiltere’de Thatcher hükümeti yerel otoritelerin gelirleri ve harcamalarını kontrol altına alarak yönetimin  işleyişini değiştiren bir strateji izlemiştir.
E) İngiltere’de 1979’dan sonra, parlamentodan yerel yönetimlerin yetkilerini kısan yasalar çıkmıştır.

Cevap : A) 1970’lere kadar altın devrini yaşayan yerel yönetimler, 1973 sonrası ekonomik bunalım sonrası tekrar yükselişe geçmiştir.

14- Avrupa’da 1970 sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1920’li yılların sonlarında Avrupa’da refah devletinin çözülüşü, bu çerçevede hizmet üretmekte uzmanlaşmış yerel devleti de biçim ve işlevlerinin yeniden tanımlanmasına yol açacak derin bir krize sokmuştur.
B) Kolektif hizmetlerin üretiminden aşamalı biçimde çekilip, yerlerini Pazar mekanizmasına bırakmaları, yerel yönetimleri işlevleri çerçevesinde kuramsallaştıran yaklaşımların yetersizliğini ortaya çıkarmıştı.
C) Bu dönemde hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde, farklı biçim ve dozlarda da olsa, refah devleti uygulamalarının gerilediği gözlemlenirken, bunların yerini piyasa mekanizmasını ön plana çıkaran “yeni sağ” politikalar almıştır.
D) Kentler, diğer yerel birimlerle birlikte kendilerini ulus devletin oluşturucu bir parçası olarak gördükleri anlayıştan, küresel ölçekte gezinen sermayeyi kendi birimlerine çekmek için projeler geliştiren bir yerellik anlayışa geçişin ipuçları ortaya çıkmaya başlamıştır.
E) 1980’li yıllarda, özelleştirme ve benzeri yollarla, yerel yönetimler yerlerini özel sektöre bırakmaya başlamıştır.

Cevap : A) 1920’li yılların sonlarında Avrupa’da refah devletinin çözülüşü, bu çerçevede hizmet üretmekte uzmanlaşmış yerel devleti de biçim ve işlevlerinin yeniden tanımlanmasına yol açacak derin bir krize sokmuştur.

15- 20. yüzyılda Batı Avrupa yönetim sisteminin değişimi aşağıdaki gelişmelerden hangisini yansıtmaktadır?

A) Minimalist Devlet Anlayışı
B) Kameralist Devlet Anlayışı
C) Merkantilizm
D) Refah Devleti Anlayışı
E) Avrupa Ekonomik Topluluğu

Cevap : D) Refah Devleti Anlayışı

16- Avrupa’da tarihsel süreç içerisinde aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin birincil kurum olarak büyüdüğü alanlar arasında yer almamaktadır?

A) Altyapı
B) Kamu sağlığı
C) Savunma
D) Sosyal hizmetler
E) Ulaşım ve konut

Cevap : C) Savunma

17- I. Yeni Kentler Yasası
II. Kent ve Kırsal Planlama Bakanlığı
III. Kent ve Kır Planlama Yasası
IV. Belediye sayısının 1951-1974 arası 2498’den 280’e düşürülmesi
Yukarıdakilerden hangisi 1945-1973 döneminde İngiltere’de yerel yönetimlerin modernizasyonu amacıyla gerçekleştirilmiştir?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve III
D) I, II ve III
E) Hepsi

Cevap : D) I, II ve III

18- II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerindeki yerel yönetim yapılarının önemini azaltan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vietnam Savaşı
B) Uzay çalışmaları ve rekabeti
C) Kore Savaşı
D) Süveyş Bunalımı
E) 1973 Krizi

Cevap : E) 1973 Krizi

19- Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında İngiltere’de yerel yönetimlerin yetkilerinin sınırlandırıldığı yasal düzenlemeler arasında yer almamaktadır?

A) Sular Yasası
B) Kent ve Kır Planlama Yasası
C) Ulaşım Yasası
D) Londra Bölge Ulaşım Yasası
E) Rates Act

Cevap : B) Kent ve Kır Planlama Yasası

20- Neoliberal politikalar ile gerçekleşen dönüşümlerin gösterdiği etkinin yerel yönetimler üzerindeki yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özelleştirme- Yap İşlet Devret
B) Yap İşlet Devret- Kamulaştırma
C) Yönetişim- Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği
D) Yönetişim- Geleneksel Kamu Yönetimi
E) Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği- Merkeziyetçilik

Cevap : C) Yönetişim- Yeni Kamu Yönetimi İşletmeciliği

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-2

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!