auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiYerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim türleri arasında sayılamaz?

Cevap : B) İl Özel İdareleri

#2. Yerel Katılımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Yerel katılım, halk ile yönetim arasındaki kopukluğu arttırır.

#3. Yetki genişliği kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Yerinden yönetim kavramı ile eş anlamlıdır.

#4. Yerel yönetimlerin üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine, yürütülmesine, usulüne uygun biçimde gerçekleştirilmesine katılım ile hangi olumlu etki ortaya çıkmaktadır?

Cevap : E) Hepsi

#5. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncalarından biri değildir?

Cevap : D) Kamu hizmetleri yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunulur.


#6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı kapsamında düzenlenen alanlardan değildir?

Cevap : D) Yerel yönetimlere ilişkin kuralların parlamentonun yetki alanının dışında bırakılması

#7. Bölgeselleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Bölgeselleşme bir devletin sosyal yapısındaki değişimle ilgilidir.

#8. Yerel yönetim kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Ülkemizde yerinden yönetimin bir türü olan siyasal yerinden yönetim bulunmaktadır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet bakımından yerinden yönetimlere örnek verilebilir?

Cevap : C) İstanbul Üniversitesi

#10. Yerel özerklik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Hepsi


#11. Hizmet bakımından yerinden yönetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Hizmet bakımından yerinden yönetim kendisine verilen hizmetle ilgili konularda yürütme ile ilgili kararlar almak yetkisine sahip değildir.

#12. Avrupa Konseyi tarafından yerel yönetimlere ilişkin 1985 yılında kabul edilen ve 1 Eylül 1988 tarihinde ise yürürlüğe giren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

#13. Yerel katılımla ilgili 1982 Anayasası’nın hangi maddesi yerel seçimlere ilişkin düzenlemeye sahiptir?

Cevap : A) Madde 127

#14. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncalarındandır?

Cevap : E) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bölgesel kayırma ve taraf tutma gibi istismarlar yaşanabilir.

#15. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde siyasal yerinden yönetim vardır?

Cevap : B) Almanya


#16. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır?

Cevap : B) Avrupa Konseyi

#17. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Türkiye tarafından da imzalanmıştır.

#18. Halkın katılımını sağlamak için Yerel Gündem 21 sürecinin etkisi ile oluşturulan yerel katılım mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kent Konseyleri

#19. I. Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin devletin tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince gerçekleştirilmesi için bir kısım kamu güçlerinin daha az yetkili bir otoriteye transfer edilmek amacı ile merkezi otoriteden geri çekilmesi II. adem-i merkeziyet III. Topluma sunulacak bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesi Yerinden yönetim kavramı için yukarıdaki öncüllerden hangileri doğrudur?

Cevap : E) I, II ve III

#20. Yerel katılım mekanizması olarak düzenlenen ihtisas komisyonu toplantılarına aşağıdakilerden hangisi katılamaz?

Cevap : B) Konsoloslar


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yerel Yönetimler Vize Deneme Sınavı-1

1- Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncalarından biri değildir?

A) Ekonomik ve sosyal şartları gelişmemiş olan yerel yönetim birimlerinin teknik eleman ve mali kaynak temininde güçlük çekilir.
B) Ülkenin birlik ve bütünlüğünün bozulma tehlikesi vardır.
C) Yerinden yönetimde mali kaynakların verimli kullanılması daha güçtür.
D) Kamu hizmetleri yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunulur.
E) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bölgesel kayırma ve taraf tutma gibi istismarlar yaşanabilir.

Cevap : D) Kamu hizmetleri yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunulur.

2- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde siyasal yerinden yönetim vardır?

A) Türkiye
B) Almanya
C) Yunanistan
D) Portekiz
E) Bulgaristan

Cevap : B) Almanya

3- Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncalarındandır?

A) Kırtasiyecilik ve bürokratik engeller fazla olmaması sebebiyle kararlar merkezden yönetime göre daha hızlı alınır ve uygulanır.
B) Kamu hizmetlerinin halka sunulması çabuk ve kolaydır.
C) Kamu hizmetleri yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunulur.
D) Yerinden yönetim ihtiyaçları merkezden yönetime göre daha kolay tespit eder.
E) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bölgesel kayırma ve taraf tutma gibi istismarlar yaşanabilir.

Cevap : E) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bölgesel kayırma ve taraf tutma gibi istismarlar yaşanabilir.

4- Hizmet bakımından yerinden yönetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hizmet bakımından yerinden yönetim, belirli bir hizmetin merkezi teşkilatından ayrı ve hukuki bir varlığa sahip kuruluşlar tarafından idare edilmesidir.
B) Hizmet bakımından yerinden yönetim merkezi hiyerarşiye tabi değildir.
C) Hizmet bakımından yerinden yönetim kendisine verilen hizmetle ilgili konularda yürütme ile ilgili kararlar almak yetkisine sahip değildir.
D) Hizmet bakımından yerinden yönetim de idari özerklik bir bölgede oturanlara tanınmıştır.
E) Hizmet bakımından yerinden yönetimde daha çok teknik nitelikler ağır basar.

Cevap : C) Hizmet bakımından yerinden yönetim kendisine verilen hizmetle ilgili konularda yürütme ile ilgili kararlar almak yetkisine sahip değildir.

5- Aşağıdakilerden hangisi Hizmet bakımından yerinden yönetimlere örnek verilebilir?

A) İl Özel İdaresi
B) Bucak İdaresi
C) İstanbul Üniversitesi
D) Belediye İdaresi
E) Köy İdaresi

Cevap : C) İstanbul Üniversitesi

6- I. Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin devletin tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince gerçekleştirilmesi için bir kısım kamu güçlerinin daha az yetkili bir otoriteye transfer edilmek amacı ile merkezi otoriteden geri çekilmesi
II. adem-i merkeziyet
III. Topluma sunulacak bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesi
Yerinden yönetim kavramı için yukarıdaki öncüllerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

7- Yetki genişliği kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir bölge veya hizmetin başında bulunan memura merkezin karar almak ve uygulamak gibi kamu kudretinden doğan yetkileridir.
B) Görev ve yetkisi sadece merkezin kararlarını, emir ve direktiflerini yerine getirmekten ibaret olan merkez memurunun yetkisinin genişletilmesidir.
C) Memurun yetkilerinin genişletilmesinden ve bu bakımından merkeziyet sisteminin bir ölçüde hafifletilmesinden ortaya çıkan uygulamalardır.
D) Yerinden yönetim kavramı ile eş anlamlıdır.
E) Genişletilen yetki, yine merkez adına kullanılır.

Cevap : D) Yerinden yönetim kavramı ile eş anlamlıdır.

8- Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim türleri arasında sayılamaz?

A) Siyasal yerinden yönetim
B) İl Özel İdareleri
C) Yer Bakımından Yerinden Yönetim
D) Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim
E) İdari Yerinden Yönetim

Cevap : B) İl Özel İdareleri

9- Yerel yönetim kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mahalli idare kavramını kapsayıcı mahiyettedir.
B) Yerel yönetim kavramı daha çok, yerel yönetim birimlerini anlatmak için kullanılmaktadır.
C) Yerel yönetim ile yerinden yönetim aynı anlamda kullanılsa da aralarında farklılık bulunmaktadır.
D) Ülkemizde yerinden yönetimin bir türü olan siyasal yerinden yönetim bulunmaktadır.
E) Yerinden yönetim kavramı yönetim dizgesini ve eylemini anlatmak için kullanılmaktadır.

Cevap : D) Ülkemizde yerinden yönetimin bir türü olan siyasal yerinden yönetim bulunmaktadır.

10- Bölgeselleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bölgeselleşme bir devletin sosyal yapısındaki değişimle ilgilidir.
B) Uluslararası antlaşmalar vasıtasıyla devletlerin bir takım ekonomik ilişkiler geliştirmesi de bölgeselleşme kavramının içine girer.
C) Genel anlamıyla bölgeselleşme “bir devletin idari örgütlenmesinde yeni bir kademe oluşturulması” olarak tanımlanabilir.
D) Bölge, merkezi yönetimin denetimine tabi bir alt kademe olarak tarif edilebilir.
E) Bölge, dar tanımı anayasal statüsüne bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte bölgesel yerel yönetim birimidir.

Cevap : A) Bölgeselleşme bir devletin sosyal yapısındaki değişimle ilgilidir.

11- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A) Birleşmiş Milletler
B) Avrupa Konseyi
C) Avrupa Birliği
D) OECD
E) NATO

Cevap : B) Avrupa Konseyi

12- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Avrupa’da sadece 15 ülke tarafından imzalanmıştır.
B) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Avrupa Birliği tarafından hazırlanmıştır.
C) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Türkiye tarafından da imzalanmıştır.
D) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 250 maddeden oluşmuştur.
E) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı mali özerkliğe ilişkin hüküm bulunmaz.

Cevap : C) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Türkiye tarafından da imzalanmıştır.

13- Yerel Katılımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yerel katılım halkın yerel siyasal yaşama katılmasıdır.
B) Yerel Katılım, halkın demokrasi eğitiminin geliştirilmesine yardımcı olur.
C) Yerel Katılım yerel demokrasinin güçlendirilmesinde önemli bir araçtır.
D) Yerel Katılım, yerel halkın siyasal kültür düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olur.
E) Yerel katılım, halk ile yönetim arasındaki kopukluğu arttırır.

Cevap : E) Yerel katılım, halk ile yönetim arasındaki kopukluğu arttırır.

14- Yerel özerklik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yerel yönetime, herhangi bir devlet ya da merkezi yönetim karışması olmaksızın, kendi yapısını, örgütünü ve işleyişini düzenleyebilmek konusunda tanınan kapsamlı yasal yetkiye verilen addır.
B) Bir yerel topluluğun, yerel nitelikte olan işleri, yukarıda da belirtildiği gibi, kendi başına, kendi organları eliyle görebilmesi ve buna olanak verecek kaynaklara da sahip olabilmesidir.
C) Yerel özerklik üst otoritelerden özerklik, yerel yönetişim ve özgürlük ile yerel kimliğin yansımasıdır.
D) Yerel politikacılar ulusal düzeyde yörelerine yönelik alınan kararlarda merkezi etkileyebilme gücüne sahiplerse yerel özerklik gelişmiştir.
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

15- Avrupa Konseyi tarafından yerel yönetimlere ilişkin 1985 yılında kabul edilen ve 1 Eylül 1988 tarihinde ise yürürlüğe giren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roma Antlaşması
B) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
C) Lizbon Anlaşması
D) Maastricht Anlaşması
E) Avrupa Tek Senedi

Cevap : B) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

16- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı kapsamında düzenlenen alanlardan değildir?

A) Yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânı
B) Merkezi yönetimin yerel yönetimlerin işlerine karışmasının sınırları
C) Yerelin siyasi iradesini yansıtan özgür seçime dayalı bir kurumsal yapının varlığı
D) Yerel yönetimlere ilişkin kuralların parlamentonun yetki alanının dışında bırakılması
E) Hukukilik ve yerindelik denetimi

Cevap : D) Yerel yönetimlere ilişkin kuralların parlamentonun yetki alanının dışında bırakılması

17- Yerel yönetimlerin üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine, yürütülmesine, usulüne uygun biçimde gerçekleştirilmesine katılım ile hangi olumlu etki ortaya çıkmaktadır?

A) Etkin, hızlı ve ucuz yerel hizmet sunumu
B) Siyasal kültür düzeyinin artması
C) Halkın demokrasi eğitiminin ve eğiliminin gelişmesi
D) Yerel demokrasinin güçlenmesi
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

18- Yerel katılımla ilgili 1982 Anayasası’nın hangi maddesi yerel seçimlere ilişkin düzenlemeye sahiptir?

A) Madde 127
B) Madde 126
C) Madde 125
D) Madde 124
E) Madde 123

Cevap : A) Madde 127

19- Yerel katılım mekanizması olarak düzenlenen ihtisas komisyonu toplantılarına aşağıdakilerden hangisi katılamaz?

A) Mahalle muhtarları
B) Konsoloslar
C) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri
D) Üniversiteler
E) Sendika ve sivil toplum örgütleri

Cevap : B) Konsoloslar

20- Halkın katılımını sağlamak için Yerel Gündem 21 sürecinin etkisi ile oluşturulan yerel katılım mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtisas Komisyonları
B) Belediye Meclisi
C) Kent Konseyleri
D) Mahalle Muhtarlığı
E) Belediye Encümeni

Cevap : C) Kent Konseyleri

Yerel Yönetimler

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!