auzefSosyal AntropolojiSosyal Hizmet

Sosyal Antropoloji 2022-2023 Vize Soruları

Sosyal Antropoloji 2022-2023 Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Auzef Sosyal Hizmetler
Sınıf : 1. Sınıf
Ders : Sosyal Antropoloji
Dönem : Bahar Dönemi

Sosyal Antropoloji 2022-2023 Vize Soruları

Sosyal Antropoloji: İnsanlık Tarihi ve Kültürel Çeşitlilik Üzerine Bir İnceleme

Sosyal antropoloji, insanlık tarihini, kültürel çeşitliliği ve sosyal yapıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu disiplin, toplumların ve kültürlerin nasıl geliştiğini, değiştiğini ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamamızı sağlar. Sosyal antropoloji, insanın evrimsel geçmişinden günlük yaşam pratiklerine, dil ve iletişim sistemlerinden ekonomik ve politik yapılarına kadar geniş bir yelpazede konuları ele alır. Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Sosyal Hizmetler Bölümü tarafından sunulan “Sosyal Antropoloji” dersi kapsamında önemli bazı temel kavramları ve antropolojik perspektifleri tartışmayı amaçlamaktadır.

İnsanın Evrimsel Geçmişi ve Kültürel Gelişim

İnsanlık tarihi, Üst Paleolitik dönemde mızrak uçları, ok ve yaylar gibi aletlerin kullanımının artmasıyla bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Bu dönem, insanın avcılık becerilerinin gelişiminde önemli bir adımı temsil eder. Bronislaw Malinowski gibi antropologlar, kültürün temel görevinin insan ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu savunmuşlardır. Bu görüş, kültürün sadece maddi ihtiyaçları değil, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları da kapsadığını vurgular.

Bilimsel Antropoloji ve Kültürel Çeşitlilik

19. yüzyılda Batı dışındaki toplum ve kültürlerin incelenmesiyle bilimsel antropoloji ortaya çıkmıştır. Bu dönem, Batı merkezli bir bakış açısından uzaklaşarak kültürel çeşitliliğe ve insanın evrensel yönlerine odaklanmıştır. Dilin morfolojisi, dilbilimciler tarafından dilin yapı taşlarının incelenmesi alanında önemli bir kavramdır ve dilin, kültürün temel bir unsuru olduğunu gösterir.

Kültürel Devrimler ve Antropolojinin Köprüsü

Gordon Childe, tarımın başlamasıyla birlikte meydana gelen büyük değişimi “Neolitik Devrim” olarak adlandırmıştır. Bu dönem, yerleşik hayata geçiş, toplumsal yapıların karmaşıklaşması ve teknolojik yeniliklerin artmasıyla karakterizedir. Antropoloji, bilimle sanat arasında bir köprü oluşturarak doğal ve sosyal bilimler arasında benzersiz bir konumda yer alır.

Kültürel Süreçler ve İletişim

Kültürel gecikme, değişen kültürel unsurlar arasındaki uyumsuzluğu açıklar. Bu kavram, toplumların değişime nasıl tepki verdiğini ve kültürel adaptasyon süreçlerini anlamamıza yardımcı olur. İletişim, fikir ve bilgilerin bireyler veya gruplar arasında aktarılması sürecidir ve insan topluluklarının temelini oluşturur.

Kültürel Çatışma ve Uyum

Kültür şoku, bireylerin kendileri için yabancı olan kültürel ortamlara maruz kaldıklarında yaşadıkları uyum zorluklarını ifade eder. Bu durum, kültürel çeşitliliğin hem zenginliğini hem de toplumlar arası etkileşimdeki zorlukları gösterir. Antropoloji, bu çeşitliliği ve insan deneyiminin evrensel yönlerini anlamamıza olanak tanır.

Sonuç

Sosyal antropoloji, insanlık tarihinin ve kültürel çeşitliliğin derinlemesine bir incelemesini sunar. Bu disiplin, kültürel farklılıkları ve benzerlikleri, insan topluluklarının nasıl bir arada yaşadığını ve birbirlerinden nasıl öğrendiğini anlamamıza yardımcı olur. Lolonolo.com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik olarak, sosyal antropoloji gibi disiplinler üzerine derinlemesine bilgi sunan kaynaklar sunmaktayız. Bu kaynaklar, öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarına ve geniş bir perspektifle dünyayı anlamalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

@lolonolo_com

Sosyal Antropoloji 2022-2023 Vize Soruları

1- Aşağıdaki dönemlerden hangisinde alet çantasına mızrak uçları, ok ve yaylar eklenmiştir?

Cevap : Üst Paleolitik

2- Kültürün temel görevinin insanların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu savunan antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bronislaw Malinowski

3- Bilimsel Antropoloji Batı dışında kalan toplum ve kültürlerin inceleme alanı olarak ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap : 19. Yüzyılda

4- Dilbilimciler, konuşma birimlerinin anlamlı sözcükler oluşturmak üzere bir araya getirildiği sisteme ne ad verirler?

Cevap : Dilin Morfolojisi

5- Tarımın ortaya çıktığı kültür çağına atfen ortaya çıkan büyük değişime “Neolitik Devrim” adını veren kültür tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gordon Childe

6- Kültürün maddi olan ögelerini kendine konu almış alan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Folklor

7- Kültür kelimesine “insan zekasının geliştirilmesi ve yüceltilmesi” anlamının yüklenmesini sağlayan ünlü düşünür kimdir?

Cevap : Voltaire

8- Değişme halinde bulunan kültürün bazı kısımları değiştiği halde, diğer kısımlarının değişmeyebilmesi aşağıdaki kültürel süreçlerin hangisiyle açıklanabilir?

Cevap : Kültürel Gecikme

9- Henry Morgan aşağıdakilerden hangisinin keşfiyle insanoğlunun uygarlık aşamasına geçtiğini savunur?

Cevap : Yazının Keşfi

10- Bilimle sanat arasında geçiş yapılan bir noktada yer alan, ayrıca doğal bilimlerden biyoloji ile sosyal bilimler arasında köprü kurma özelliği ile dikkat çeken bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Antropoloji

11- Kent ve devlet aşağıdaki dönemlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

Cevap : Neolitik Dönemde

12- Bir kültürün üyelerinin kendi kültür dünyalarından çıkarak tanımadıkları, dilini bilmedikleri, dilini bilseler bile simgelerini çözemedikleri, değerlerinden ve kurallarından haberli olmadıkları bir kültürün içine girdiklerinde yaşadıkları sıkıntılı durum ve bunalım haline ne ad verilir?

Cevap : Kültür Şoku

13- Belirli kavramları temsil eden işaretlerle yazılan idyografik alfabe aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır / kullanılmıştır?

Cevap : Mısırlılar

14- Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne yahut bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına ne ad verilir?

Cevap : İletişim

15- Kararı Çölünde yaşayan Kung San’ların zorunlu olarak çok geniş bir alana yayılmış şekilde yaşamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Su kaynakları

16- Aşağıdakilerden hangisi göçebe-hayvancı grupların beslediği hayvan türü arasında yer almaz?

Cevap : Kurt

17- Konaklayabilmek amacıyla ilk konutları ürettiklerine ve ilkel ticaretle uğraştıklarına ilişkin kanıtlar mevcut olan tür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : h(o)mo Sapiens

18- Lemur, Loris ve Tarsier’in içinde yer aldığı alt takıma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Prosimiyen

19- Avcı – toplayıcılardan toplumsal farklılaşma açısından aşağıdaki kategorilerden hangisi kullanılmaktadır?

Cevap : Yaş ve Cinsiyet

20- Dilin, düşünce ve eylemi biçimlendirdiği görüşünü savunan(lar) aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Edward Sapir ve Benjamin Lee Worf

21- Uzun mesafeli hareket etmeye uygun iskelet ve kas sistemine sahip olan, ateşi kullanan, grup halinde örgütlenerek avlanan ve fosil kalıntılarına Afrika dışındaki kalıntılarda da ilk rastlanılan tür aşadakilerden hangisidir?

Cevap : h(o)mo Erectus

22- Başkasının sahip olduğu bir toprakta çalışan çiftçinin, ürünün ya da kazancın belli bir bölümü karşılığında emeğini ortaya koymasına ne denir?

Cevap : Ortakçılık ya da Yarıcılık

Auzef Sosyal Antropoloji 2022-2023 Vize Soruları

Sosyal Antropoloji 2022-2023 Vize Soruları
Auzef Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!