Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

#1. Mustafa Kemal Atatürk 1905 yılında hangi okuldan mezun olmuştur?

Cevap : B) Mekteb-i Harbiye

#2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretimin Birleştirilmesi Yasası) hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : B) 3 Mart 1924

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretimin Birleştirilmesi Yasası), B) 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilmiştir. Bu yasa, Türkiye’de eğitim sisteminin laikleştirilmesi ve modernleştirilmesi sürecinde önemli bir adım olmuştur, tüm eğitim kurumlarını milli eğitim sistemi içinde birleştirmeyi amaçlamıştır.

#3. 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince Türkiye'deki cami, mescit, tekke ve zaviyelerin idaresi ve buralarda çalışanların tayin ve azilleri aşağıdaki kurumlardan hangisine bırakılmıştır?

Cevap : A) Diyanet İşleri Başkanlığı

#4. Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılabı'nın niteliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Adem-i merkeziyetçilik

Türk İnkılabı’nın (Türk Devrimi’nin) temel nitelikleri arasında çağdaşlık, akılcılık, millî hâkimiyet ve bağımsızlık gibi unsurlar yer alır. Bu unsurlar, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Türkiye’nin modernleşme sürecini ve siyasi yapısını şekillendiren temel ilkelerdir.
D) Adem-i merkeziyetçilik (merkeziyetçiliğe karşı olma), Türk İnkılabı’nın bir niteliği olarak tanımlanmaz. Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri, genel olarak merkezi bir yönetim anlayışını benimsemiştir; özellikle eğitim, hukuk ve idare alanlarında merkeziyetçi reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, adem-i merkeziyetçilik, Türk İnkılabı’nın niteliklerinden biri olarak değerlendirilemez.

#5. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu aşağıdaki ülkelerden hangisinin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

Cevap : D) İsviçre

#6. Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile Türkiye Cumhuriyeti’nde laik ve ulusal eğitimin temelleri atılmıştır?

Cevap : E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

#7. 15 Temmuz 1921 tarihinde düzenlenen kongrenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Maarif Kongresi

#8. 13 Şubat 1925 tarihinde Doğu Anadolu'da çıkan isyan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Şeyh Sait İsyanı

#9. Miladi takvim hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : C) 26 Aralık 1925

#10. Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisinde yer almamıştır?

Cevap : A) Fevzi Çakmak

#11. I. Şeyh Sait İsyanı II. İzmir Suikastı III. Menemen Olayı IV. Takrir-i Sükûn Yasası Yukarıdaki olaylar hangi kronolojik sıra ile gerçekleşmiştir?

Cevap : E) I-IV-II-III

#12. Türk dilinin ferdî, umumi, hususi ve resmî her türlü yazışmasında yeni Türk harfleriyle tespiti kanunen kabul edildiği için uygulamada kolaylık olabilmesi amacıyla kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Millet Mektepleri

Türk dilinin ferdî, umumi, hususi ve resmî her türlü yazışmasında yeni Türk harfleriyle tespiti kanunen kabul edildiği ve uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla kurulan teşkilat, E) Millet Mektepleri’dir. 1 Kasım 1928’de Harf Devrimi’nin kabul edilmesiyle birlikte, yeni Latin esaslı Türk alfabesinin öğretimi için Millet Mektepleri önemli bir role sahip olmuştur. Bu kurum, tüm yurttaşların yeni alfabeyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş ve geniş çaplı bir eğitim kampanyasının merkezi olmuştur.

#13. İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesinde Fuat Köprülü başkanlığında toplanan bir heyet tarafından hazırlanan metin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Dinî Islah Beyannamesi

#14. 23 Aralık 1930 tarihinde Menemen'de Mehdi olduğunu iddia ederek isyan eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Derviş Mehmet

#15. Aşağıdakilerden hangisi 5 Kasım 1925 tarihinde Ankara'da açılan mektebin adıdır?

Cevap : A) Hukuk Mektebi

5 Kasım 1925 tarihinde Ankara’da açılan mektep A) Hukuk Mektebi’dir. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına denk gelir ve bu dönemde, modern eğitim kurumlarının kurulması ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması açısından önemli adımlar atılmıştır. Hukuk Mektebi’nin açılması, hukuk eğitiminin modernleştirilmesi ve cumhuriyetin hukuki temellerinin güçlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

#16. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasıyla başlamıştır?

Cevap : E) Ankara Antlaşması

#17. Soyadı Kanunu'nun TBMM'de kabul edildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) 21 Haziran 1934

#18. Saltanatın kaldırılmasının ardından 4 Kasım günü istifa eden son Osmanlı hükûmeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Tevfik Paşa Hükûmeti

#19. Darülfünun bünyesinde İlahiyat Fakültesinin açılması aşağıdaki kanunlardan hangisi ile gerçekleşmiştir?

Cevap : C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Darülfünun bünyesinde İlahiyat Fakültesinin açılması, C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile gerçekleşmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilmiş ve Türkiye’de eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, modernleştirilmesi ve laik bir temele oturtulması amacını taşımaktadır. Bu kanunla birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış, medreseler kapatılmış ve modern eğitim kurumlarının temelleri atılmıştır. İlahiyat Fakültesinin Darülfünun (sonradan İstanbul Üniversitesi) bünyesinde açılması da bu kanunun bir sonucu olarak gerçekleşmiştir.

#20. Şapka Kanunu'nun uygulanmasında hükûmet tarafından aşağıdaki kanunlardan hangisinin olağanüstü yetkileri kullanılmıştır?

Cevap : C) Takrir-i Sükun Kanunu

#21. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramlardan biri değildir?

Cevap : C) Sosyalizm

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramlardan biri olan C) Sosyalizm doğru değildir. Fransız İhtilali’nin etkileri arasında sosyalizm doğrudan ortaya çıkmamıştır. Sosyalizm, daha sonraki dönemlerde sanayi devrimiyle birlikte gelişen bir düşünce akımıdır.

#22. II. TBMM'nin açılmasının ardından hükûmet başkanı olarak aşağıdaki isimlerden hangisi seçilmiştir?

Cevap : A) Ali Fethi Okyar

#23. 1851 yılında kaleme alınan Kavâid-i Osmaniye adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Ahmet Cevdet Paşa

#24. Türkiye Cumhuriyeti’nin ideoloğu ve Türk sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Ziya Gökalp

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramlardan biri değildir?

A) Milliyetçilik
B) Hürriyet
C) Sosyalizm
D) Liberalizm
E) Eşitlik

Cevap : C) Sosyalizm

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramlardan biri olan C) Sosyalizm doğru değildir. Fransız İhtilali’nin etkileri arasında sosyalizm doğrudan ortaya çıkmamıştır. Sosyalizm, daha sonraki dönemlerde sanayi devrimiyle birlikte gelişen bir düşünce akımıdır.

2- Darülfünun bünyesinde İlahiyat Fakültesinin açılması aşağıdaki kanunlardan hangisi ile gerçekleşmiştir?

A) Harf İnkılabı Kanunu
B) Ceza Kanunu
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D) Medeni Kanun
E) Belediye Kanunu

Cevap : C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Darülfünun bünyesinde İlahiyat Fakültesinin açılması, C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile gerçekleşmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilmiş ve Türkiye’de eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, modernleştirilmesi ve laik bir temele oturtulması amacını taşımaktadır. Bu kanunla birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış, medreseler kapatılmış ve modern eğitim kurumlarının temelleri atılmıştır. İlahiyat Fakültesinin Darülfünun (sonradan İstanbul Üniversitesi) bünyesinde açılması da bu kanunun bir sonucu olarak gerçekleşmiştir.

3- Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretimin Birleştirilmesi Yasası) hangi tarihte kabul edilmiştir?

A) 3 Mart 1925
B) 3 Mart 1924
C) 3 Mart 1926
D) 3 Mart 1922
E) 3 Mart 1923

Cevap : B) 3 Mart 1924

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretimin Birleştirilmesi Yasası), B) 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilmiştir. Bu yasa, Türkiye’de eğitim sisteminin laikleştirilmesi ve modernleştirilmesi sürecinde önemli bir adım olmuştur, tüm eğitim kurumlarını milli eğitim sistemi içinde birleştirmeyi amaçlamıştır.

4- Türk dilinin ferdî, umumi, hususi ve resmî her türlü yazışmasında yeni Türk harfleriyle tespiti kanunen kabul edildiği için uygulamada kolaylık olabilmesi amacıyla kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Ocakları
B) Maarif Teşkilatı
C) Türk Tarih Kurumu
D) Halkevleri
E) Millet Mektepleri

Cevap : E) Millet Mektepleri

Türk dilinin ferdî, umumi, hususi ve resmî her türlü yazışmasında yeni Türk harfleriyle tespiti kanunen kabul edildiği ve uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla kurulan teşkilat, E) Millet Mektepleri’dir. 1 Kasım 1928’de Harf Devrimi’nin kabul edilmesiyle birlikte, yeni Latin esaslı Türk alfabesinin öğretimi için Millet Mektepleri önemli bir role sahip olmuştur. Bu kurum, tüm yurttaşların yeni alfabeyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş ve geniş çaplı bir eğitim kampanyasının merkezi olmuştur.

5- Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılabı’nın niteliklerinden biri değildir?

A) Çağdaşlık
B) Akılcılık
C) Millî Hâkimiyet
D) Adem-i merkeziyetçilik
E) Bağımsızlık

Cevap : D) Adem-i merkeziyetçilik

Türk İnkılabı’nın (Türk Devrimi’nin) temel nitelikleri arasında çağdaşlık, akılcılık, millî hâkimiyet ve bağımsızlık gibi unsurlar yer alır. Bu unsurlar, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Türkiye’nin modernleşme sürecini ve siyasi yapısını şekillendiren temel ilkelerdir.
D) Adem-i merkeziyetçilik (merkeziyetçiliğe karşı olma), Türk İnkılabı’nın bir niteliği olarak tanımlanmaz. Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri, genel olarak merkezi bir yönetim anlayışını benimsemiştir; özellikle eğitim, hukuk ve idare alanlarında merkeziyetçi reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, adem-i merkeziyetçilik, Türk İnkılabı’nın niteliklerinden biri olarak değerlendirilemez.

6- Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasıyla başlamıştır?

A) Londra Antlaşması
B) İstanbul Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Bükreş Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

Cevap : E) Ankara Antlaşması

7- 13 Şubat 1925 tarihinde Doğu Anadolu’da çıkan isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demirci Mehmet Efe İsyanı
B) Anzavur İsyanı
C) Çerkez Ethem İsyanı
D) Derviş Mehmet İsyanı
E) Şeyh Sait İsyanı

Cevap : E) Şeyh Sait İsyanı

8- Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisinde yer almamıştır?

A) Fevzi Çakmak
B) Adnan Adıvar
C) Kazım Karabekir
D) Ali Fuat Cebesoy
E) Rauf Orbay

Cevap : A) Fevzi Çakmak

9- Mustafa Kemal Atatürk 1905 yılında hangi okuldan mezun olmuştur?

A) Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyun
B) Mekteb-i Harbiye
C) Mekteb-i Tıbbiye
D) Mühendishane-i Berrî-i Hümâyun
E) Maarif Mektebi

Cevap : B) Mekteb-i Harbiye

10- I. Şeyh Sait İsyanı
II. İzmir Suikastı
III. Menemen Olayı
IV. Takrir-i Sükûn
Yasası Yukarıdaki olaylar hangi kronolojik sıra ile gerçekleşmiştir?

A) I-II-III-IV
B) IV-II-I-III
C) III-I-II-IV
D) II-I-III-IV
E) I-IV-II-III

Cevap : E) I-IV-II-III

11- Saltanatın kaldırılmasının ardından 4 Kasım günü istifa eden son Osmanlı hükûmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salih Paşa Hükûmeti
B) Tevfik Paşa Hükûmeti
C) Ahmet İzzet Paşa Hükûmeti
D) Ali Rıza Paşa Hükûmeti
E) Damat Ferit Paşa Hükûmeti

Cevap : B) Tevfik Paşa Hükûmeti

12- II. TBMM’nin açılmasının ardından hükûmet başkanı olarak aşağıdaki isimlerden hangisi seçilmiştir?

A) Ali Fethi Okyar
B) Refet Bele
C) Rauf Orbay
D) Kazım Karabekir
E) İsmet İnönü

Cevap : A) Ali Fethi Okyar

13- 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince Türkiye’deki cami, mescit, tekke ve zaviyelerin idaresi ve buralarda çalışanların tayin ve azilleri aşağıdaki kurumlardan hangisine bırakılmıştır?

A) Diyanet İşleri Başkanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Türk Kızılayı
E) Dışişleri Bakanlığı

Cevap : A) Diyanet İşleri Başkanlığı

14- Miladi takvim hangi tarihte kabul edilmiştir?

A) 25 Eylül 1925
B) 26 Kasım 1925
C) 26 Aralık 1925
D) 26 Temmuz 1925
E) 25 Ekim 1925

Cevap : C) 26 Aralık 1925

15- Şapka Kanunu’nun uygulanmasında hükûmet tarafından aşağıdaki kanunlardan hangisinin olağanüstü yetkileri kullanılmıştır?

A) Medeni Kanun
B) Ceza Kanunu
C) Takrir-i Sükun Kanunu
D) Ticaret Kanunu
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu

Cevap : C) Takrir-i Sükun Kanunu

16- İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesinde Fuat Köprülü başkanlığında toplanan bir heyet tarafından hazırlanan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 Temmuz Beyannamesi
B) Dörtlü Takrir
C) Hürriyet Misakı
D) Dinî Islah Beyannamesi
E) İlk Hedefler Beyannamesi

Cevap : D) Dinî Islah Beyannamesi

17- 15 Temmuz 1921 tarihinde düzenlenen kongrenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maarif Kongresi
B) İktisat Kongresi
C) İnkılap Kongresi
D) Adliye Kongresi
E) Cumhuriyet Kongresi

Cevap : A) Maarif Kongresi

18- Soyadı Kanunu’nun TBMM’de kabul edildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 29 Ekim 1930
B) 23 Nisan 1937
C) 21 Haziran 1934
D) 12 Mart 1925
E) 18 Mart 1936

Cevap : C) 21 Haziran 1934

19- Türkiye Cumhuriyeti’nin ideoloğu ve Türk sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp
B) Yusuf Akçura
C) Ahmet Ağaoğlu
D) İsmail Gaspıralı
E) Mehmet Emin Yurdakul

Cevap : A) Ziya Gökalp

20- Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile Türkiye Cumhuriyeti’nde laik ve ulusal eğitimin temelleri atılmıştır?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu
B) Takrir-i Sükun Kanunu
C) Milli Korunma Kanunu
D) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Cevap : E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

21- 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu aşağıdaki ülkelerden hangisinin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

A) İtalya
B) Fransa
C) İngiltere
D) İsviçre
E) Almanya

Cevap : D) İsviçre

22- 23 Aralık 1930 tarihinde Menemen’de Mehdi olduğunu iddia ederek isyan eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyit Rıza
B) Derviş Mehmet
C) Demirci Mehmet Efe
D) Şeyh Sait
E) Anzavur Ahmet

Cevap : B) Derviş Mehmet

23- 1851 yılında kaleme alınan “Kavâid-i Osmaniye” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Cevdet Paşa
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ali Suavi
D) Namık Kemal
E) Şinasi

Cevap : A) Ahmet Cevdet Paşa

24- Aşağıdakilerden hangisi 5 Kasım 1925 tarihinde Ankara’da açılan mektebin adıdır?

A) Hukuk Mektebi
B) Halk Mektepleri
C) Edebiyat Mektebi
D) Enderun Mektebi
E) Tıp Mektebi

Cevap : A) Hukuk Mektebi

5 Kasım 1925 tarihinde Ankara’da açılan mektep A) Hukuk Mektebi’dir. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına denk gelir ve bu dönemde, modern eğitim kurumlarının kurulması ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması açısından önemli adımlar atılmıştır. Hukuk Mektebi’nin açılması, hukuk eğitiminin modernleştirilmesi ve cumhuriyetin hukuki temellerinin güçlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 2022-2023 Vize Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!