Anadolu AöfÇMH104U Toplanti ve Sunu TeknikleriTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -4

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -4

#1. Bir konunun üst düzeyde uzmanı olan araştırmacıların akademik bir soru etrafında tartıştıkları toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Kolokyum

Kolokyum: Bir konunun üst düzeyde uzmanı olan araştırmacıların akademik bir soru etrafında tartıştıkları toplantı türü kolokyumdur. Kolokyumlar, genellikle akademik ve bilimsel araştırma alanlarında derinlemesine tartışmalar yapmak için düzenlenir.

#2. Uyma, bireylerin düşünce ve davranışlarını içinde bulundukları toplumun, toplumsal yapının, bir grubun kurallarına, koşullarına uyacak biçimde düzenlemesidir. Bireyler uyma davranışını bazen o durumu kabul ediyormuş gibi sergilerler bazen de gerçekten o duruma karşı tutumlarını geliştirerek kabul ederler. Aşağıdakilerden hangisi üyelerin uyma davranışı göstermelerinin nedenlerinden biri değildir?

Cevap : a. Yönetimden ceza alma korkusu

Yönetimden Ceza Alma Korkusu

Üyelerin uyma davranışı göstermelerinin nedenleri arasında yönetimden ceza alma korkusu yer almaz. Grup içinde uyma davranışı genellikle ters düşme korkusu, grubun söz birliğinin etkisi, grup büyüklüğünün etkisi ve yüz yüze olmanın etkisi gibi sosyal ve psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Yönetimden gelecek cezalar, özellikle biçimsel grup yapılarında görülebilir, ancak genel olarak grup üyelerinin uyma davranışını tetikleyen temel bir faktör değildir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde düzenlenen toplantıların amaçları arasında yer almaz?

Cevap : e. Kar elde etmek

Kar elde etmek: Örgütlerde düzenlenen toplantıların temel amaçları arasında bilgi edinmek, motive etmek, problem çözmek ve karar almak gibi unsurlar yer alır. Ancak “kar elde etmek” doğrudan bir toplantı amacı olarak değerlendirilmez. Toplantılar genellikle bilgi paylaşımı, karar alma süreçlerinin desteklenmesi, eğitim ve motivasyon gibi amaçlara hizmet eder.

#4. Bir sistemin tümünü etkileyen, sistemin özünde, kişisel hislerinde, temel görüşlerinde korku ve karışıklık yaratan duruma ne ad verilir?

Cevap : b. Kriz

Kriz:

Bir sistemin tümünü etkileyen, temel görüşlerde, kişisel hislerde korku ve karışıklık yaratan duruma kriz denir. Krizler, beklenmedik ve genellikle acil müdahale gerektiren durumlar olup, yönetimi zor ve karmaşık sorunlar ortaya çıkarabilir.

#5. İki veya daha fazla kişi ya da grup arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlığa ne ad verilir?

Cevap : a. Çatışma

Çatışma:

İki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık, görüş, hedef veya değer farklılıkları nedeniyle ortaya çıkar. Bu süreç, tarafların birbirlerinin çıkarlarına aykırı hareket ettiklerini algılamaları ile karakterize edilir ve çatışma, bu tür durumların yönetimi ve çözümü için stratejiler geliştirilmesini gerektirir.

#6. Lider rolleri arasında, konsensüs oluşturmaya dayalı en ideal rol aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Kolaylaştırıcılık

Kolaylaştırıcı, grup içindeki iletişimi teşvik eden ve herkesin görüşlerini ifade etmesine yardımcı olan kişidir. Bu rol, farklı görüşlerin ortaya çıkmasını ve konsensüs oluşturulmasını sağlar.

#7. Toplantıları etkisiz kılar öge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Gündemi toplantı sırasında açıklamak

Toplantı gündeminin toplantı başlamadan önce katılımcılara iletilmesi, katılımcıların toplantıya hazırlıklı gelmelerini ve zamanın etkin kullanılmasını sağlar. Gündemin toplantı sırasında açıklanması, katılımcıların hazırlıksız olmalarına ve toplantının etkisiz geçmesine neden olur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi toplantı sektörünün aktörlerinden biri değildir?

Cevap : e. Pazar

Pazar: Toplantı sektörünün aktörleri arasında alıcılar, tedarikçiler, aracılar ve katılımcılar gibi çeşitli gruplar yer alır. Ancak “pazar” doğrudan bir toplantı sektörü aktörü olarak değerlendirilmez. Pazar, genellikle toplantıların düzenlendiği veya hedeflendiği genel alan veya segmenti ifade eder.

#9. Moderatör yönetiminde yapılan, uzman konuşmacıların katıldığı dinleyicilerin sorularına açık tartışma toplantısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Forum

Forum: Moderatör yönetiminde yapılan, uzman konuşmacıların katıldığı ve dinleyicilerin sorularına açık tartışmaların gerçekleştiği toplantı türü forumdur. Forumlar, katılımcıların etkileşime geçebileceği, soru sorabileceği ve konular üzerinde derinlemesine tartışabileceği açık diyalog ortamları sunar.

#10. Hedef kitlenin aşağıdaki hangi özelliğine göre tüm grubun aynı anda biraraya gelip gelemeyeceği kararı verilir?

Cevap : c. Kitlenin konumu

Kitlenin Konumu

Hedef kitlenin konumu, tüm grubun fiziksel olarak aynı yerde toplanıp toplanamayacağını belirler. Örneğin, coğrafi olarak dağınık bir kitleye ulaşmak için çevrimiçi sunum platformları kullanılabilir

#11. Sunumun amacının belirlendiği, hedef kitle özellikleri ortaya konarak analizinin yapıldığı, iletişim stratejilerinin belirlendiği ve gerekli görsel yardımcıların kullanımı ile ilgili kararların verildiği adım aşağıdaki sunum bileşenlerinden hangisidir?

Cevap : a. Sunumu Planlama

Sunumu Planlama

Sunumu planlama aşaması, sunum sürecinin en kritik bölümlerinden biridir. Bu aşamada, sunumun amacı belirlenir, hedef kitle analiz edilir, iletişim stratejileri geliştirilir ve kullanılacak görsel yardımcılar seçilir. Etkili bir planlama, sunumun başarısını önemli ölçüde artırabilir.

#12. İşletmedeki prosedürler, politikalar gibi çeşitli unsurlarında yapılan değişiklikleri çalışanlara iletmek amacıyla gerçekleştirilen toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Bilgilendirme toplantısı

Bilgilendirme toplantısı: İşletmedeki prosedürler, politikalar gibi çeşitli unsurlarda yapılan değişiklikleri çalışanlara aktarmak için gerçekleştirilen toplantılar, bilgilendirme toplantılarıdır. Bu toplantıların temel amacı, organizasyon içindeki güncellemeleri veya değişiklikleri tüm ilgili personele etkili bir şekilde iletmektir.

#13. İçerik üzerine karar verme sürecinde ana noktaların sıralanma biçimi olarak ana noktalar bir dönem meydana gelen değişikliklerle birlikte arka plan bilgisi de sağlıyorsa sıralamaya ne ad verilir?

Cevap : b. Tarihsel

Tarihsel

Tarihsel sıralama, ana noktaların bir dönemde meydana gelen olaylarla birlikte sunulduğu, arka plan bilgisinin de verildiği bir içerik düzenleme yöntemidir. Bu yöntem, konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlayan zengin bir bağlam sunar.

#14. Sunum günü konuşmanın yapıldığı adım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Sunumu Gerçekleştirme

Sunumu Gerçekleştirme

Sunumu gerçekleştirme, sunum günü sunucunun hazırladığı içeriği dinleyicilere aktardığı aşamadır. Bu süreç, sunucunun iletişim becerileri, beden dili ve ses tonunun yanı sıra görsel yardımcıların etkili kullanımını da içerir.

#15. Çatışma süreci aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : b. Olası Karşıtlık- Algı ve Kişiselleştirme- NiyetlerDavranış- Çıktılar

Çatışma Süreci:

Çatışma süreci, genellikle potansiyel karşıtlık durumlarının algılanması, bu algıların kişiselleştirilmesi, tarafların niyetlerinin şekillendirilmesi, bu niyetlere dayalı davranışların sergilenmesi ve son olarak çıktıların ortaya çıkması şeklinde ilerler. Bu süreçteki her adım, çatışmanın dinamiklerini ve sonuçlarını anlamada kritik öneme sahiptir.

#16. Toplantı bilgilerinin arşivlenmesinin gerçekleştiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Takip

Takip aşaması, toplantı sonrası alınan kararların kaydedilmesi, ilgili taraflara iletilmesi ve gerektiğinde erişilebilir olmasını sağlama sürecidir.

#17. Toplantılarda çatışma hâlindeki taraflardan birinin beklentileri yönünde çözülmesi aşağıdaki durumlardan hangisini gösterir?

Cevap : d. Kazan

Bir çatışmanın bir tarafın beklentileri doğrultusunda çözülmesi, kazan-kaybet durumunu ifade eder. Bu, bir tarafın isteklerinin karşılanırken diğer tarafın isteklerinin göz ardı edilmesi anlamına gelir.

#18. Toplantı temel kuralları arasında yer alan sırdaşlık kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Vegas Kuralı

“Vegas Kuralı”, toplantıda konuşulanların toplantı odasında kalması gerektiğini ifade eder. Bu, katılımcıların açık bir şekilde fikirlerini paylaşabilmeleri için güvenli bir ortam sağlar.

#19. Aşağıdakilerden hangisi içerik üzerine karar verme sürecinde ana noktaların sıralanma biçiminde konunun, fikirlerin, olayların vb. zamanın gelişimini aktarmak amacıyla kullanılmaktadır?

Cevap : a. Kronolojik

Kronolojik

Kronolojik sıralama, içerik üzerine karar verme sürecinde, konunun, fikirlerin veya olayların zaman içindeki gelişimini anlatmak amacıyla kullanılır. Bu yöntem, özellikle tarihî olayların veya süreçlerin anlatımında tercih edilir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi krize hazırlanmada kullanılabilecek bir hareket planın adımlarından biri değildir?

Cevap : e. Çalışanlar işten çıkarılmaya başlanmalı.

Kriz Hazırlığı:

Krize hazırlık, potansiyel krizler için eylem planları oluşturmayı, kriz yönetimi ekibi kurmayı, iç ve dış çevre sinyallerini değerlendirmeyi ve kriz simülasyonları yapmayı içerir. Ancak, çalışanların işten çıkarılması, krize hazırlık aşamasında önerilen bir adım değildir; bu genellikle krizin yönetimi ve sonrasında değerlendirilen bir seçenektir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -4
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -4
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -4

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -4
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -4

Ünite 4, “Sanal Toplantılar ve Teknoloji” konusunu ele almakta ve yüz yüze toplantılar ile sanal toplantıların karşılaştırılması, telekonferanslar, bilgisayar aracılığıyla iletişim, başarılı bir sanal toplantının öğeleri gibi ana başlıkları içermektedir. Bu ünitenin amacı, teknolojinin toplantılar üzerindeki etkisini anlamak ve sanal toplantıların nasıl daha etkili hale getirilebileceğini öğrenmektir. İşte bu temel içeriklere uygun olarak hazırlanmış detaylı bir yazı:

 

Sanal Toplantılar ve Teknoloji: Yeni Çağın İletişim Araçları

Günümüzde, teknolojinin iş dünyasındaki etkisi yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Sanal toplantılar, fiziksel mesafeleri ortadan kaldıran ve zaman ile mekan sınırlarını zorlayan modern işletmelerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu yazıda, sanal toplantılar ve teknolojinin toplantı yönetimi üzerindeki etkileri, telekonferanslar, bilgisayar aracılığıyla iletişim ve başarılı bir sanal toplantının temel öğeleri üzerinde duracağız.

Yüz Yüze Toplantılar vs. Sanal Toplantılar:

Yüz yüze toplantılar, katılımcıların aynı mekanda bir araya geldiği, klasik toplantı formatını ifade ederken; sanal toplantılar, internet ve çeşitli yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen, mekan bağımsız toplantılardır. Sanal toplantılar, özellikle küresel iş yapış modelleri ve uzaktan çalışma düzenleriyle uyumlu olarak, maliyetleri düşürme, verimliliği artırma ve katılımı kolaylaştırma avantajları sunar.

Telekonferanslar:

Telekonferanslar, ses (audio konferans) ve/veya görüntü (video konferans) aracılığıyla gerçekleştirilen toplantılardır. Sesli konferanslar, daha çok hızlı karar alınması gereken durumlar ve acil toplantılar için tercih edilirken; video konferanslar, yüz ifadeleri ve jestlerin de toplantı sürecine dahil edilmesi sayesinde, daha kapsamlı ve etkileşimli toplantılar için uygundur.

Bilgisayar Aracılığıyla İletişim:

Bilgisayar aracılığıyla iletişim, e-posta, sohbet odaları, web tabanlı toplantı platformları gibi araçları içerir. Web konferans araçları, sunum yapma, ekran paylaşımı, anlık mesajlaşma ve hatta sanal beyaz tahta kullanımı gibi özelliklerle donatılmıştır, bu da sanal toplantıların daha interaktif ve verimli hale gelmesini sağlar.

Başarılı Bir Sanal Toplantının Öğeleri:

Başarılı bir sanal toplantı için gerekli olan temel öğeler arasında net bir gündem, katılımcıların toplantıya hazırlıklı gelmesi, teknolojinin doğru şekilde kullanılması, katılımcıların aktif olarak katılımı ve toplantının etkili bir şekilde yönetilmesi yer alır. Ayrıca, güven oluşturma, motivasyon ve performansın ölçülmesi, sanal toplantıların uzun vadede başarılı olabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Sonuç:

Teknoloji, toplantı yönetimini dönüştürmekte ve işletmelerin etkileşim şekillerini yeniden şekillendirmektedir. Sanal toplantılar, yüz yüze toplantıların sağlayamadığı birçok avantaj sunarak, iş dünyasında yeni bir iletişim ve işbirliği paradigmaları oluşturmuştur. Bu yeni düzen, organizasyonların daha hızlı karar almasına, daha geniş bir katılımcı yelpazesine ulaşmasına ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltmasına olanak tanımaktadır.

Telekonferanslar ve bilgisayar aracılığıyla iletişim gibi teknolojiler, sanal toplantıların temel taşlarıdır. Bu araçlar, etkileşimli ve katılımcı odaklı toplantıların gerçekleştirilmesine imkan vererek, fiziksel mesafelerin önemini azaltmaktadır. Başarılı bir sanal toplantı için net gündem belirleme, teknolojik araçlardan etkin yararlanma, katılımcıların aktif katılımını sağlama ve güven ile motivasyonu artırma stratejileri hayati öneme sahiptir.

Son olarak, teknoloji ve sanal toplantı araçlarının hızla geliştiği bu dönemde, organizasyonlar için en önemli konu, bu araçları etkili bir şekilde kullanarak maksimum verimliliği ve katılımı sağlamaktır. Sanal toplantılar ve teknoloji, iş dünyasının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiş olup, onları etkili kullanmak, gelecekteki başarının anahtarlarından biridir

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -4

Sanal Toplantılar ve Teknoloji

1. Aşağıdakilerden hangisi örtük bilgi kapsamında yer alır?

a. Şekiller
b. Sezgiler
c. Formüller
d. Veri tabanı
e. Eylem planı

Cevap : b. Sezgiler
Örtük bilgi, kişisel tecrübeler ve sezgilerle ilişkilendirilen, ifade edilmesi ve aktarılması zor olan bir bilgi türüdür. Şekiller, formüller, veri tabanları ve eylem planları gibi unsurlar açık bilgi kategorisine girerken, sezgiler kişisel deneyimlere dayalı olarak örtük bilgiyi temsil eder.

2. Başarılı bir sanal toplantı için azami zaman sınırı kaç dakikadır?

a. 45
b. 60
c. 75
d. 90
e. 120

Cevap : d. 90
Sanal toplantıların verimliliğini korumak ve katılımcıların dikkatini sürdürebilmek adına, toplantı süresinin 90 dakika ile sınırlandırılması önerilir. Bu süre, katılımcıların odaklanmasını ve etkileşimde bulunmasını kolaylaştırırken, uzun sürelerin yaratabileceği dikkat dağılmasının önüne geçer

3. Kamusal çevrimiçi dergi aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

a. Bloglar
b. Wikiler
c. Podcastler
d. Sosyal ağlar
e. RSS feedler

Cevap : a. Bloglar
Bloglar, bireylerin veya kurumların görüşlerini, bilgilerini ve deneyimlerini geniş bir kitleyle paylaşmalarına olanak tanıyan çevrimiçi platformlardır. Bloglar, kamusal bir çevrimiçi dergi işlevi görür ve genellikle belirli bir konu çerçevesinde güncellenir.

4. Katılımcıların dikkatinin dağılmaması için sunumda dikkat edilmesi gereken sınır aşağıdakilerden hangisidir?

a. 4 slayt- 15 dakika
b. 3 slayt- 10 dakika
c. 3 slayt- 15 dakika
d. 4 slayt- 10 dakika
e. 5 slayt- 20 dakika

Cevap : b. 3 slayt- 10 dakika
Katılımcıların dikkatinin dağılmaması için sunumlarda, her 10 dakikada 3 slayt geçişi önerilir. Bu kural, sunumun akıcı ve etkili olmasını sağlarken, katılımcıların bilgiyi daha kolay sindirmelerine yardımcı olur

5. Aşağıdakilerden hangisi Audio konferans kapsamında yer alır?
I- Ses
II- Ses ve görüntü
III- Görüntü
IV- Beden dili

a. Yalnız I
b. Yalnız IV
c. Yalnız II
d. III ve IV
e. I ve II

Cevap : a. Yalnız I
Audio konferanslar, yalnızca ses iletişimi üzerine kuruludur ve katılımcıların birbiriyle sesli olarak iletişim kurmalarını sağlar. Ses ve görüntü, beden dili gibi unsurlar video konferans veya diğer iletişim araçlarının kapsamına girer

6. Videokonferansta katılımcı sayısı için sınır kaçtır?

a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9

Cevap : b. 6
Videokonferanslarda, etkileşimin verimli olabilmesi için genellikle 6 katılımcı sınırı önerilir. Bu sayı, her katılımcının etkin bir şekilde katılım sağlamasını ve toplantı sürecinin yönetilmesini kolaylaştırır

7. Katılımcıların ortak bir veritabanı üzerinde birlikte çalıştıkları toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Audio konferans
b. Video konferans
c. Veri konferansı
d. Elektronik posta
e. Tartışma grupları

Cevap : c. Veri konferansı
Veri konferansı, katılımcıların ortak bir veritabanı veya belge üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilmelerini sağlayan sanal toplantı türüdür. Bu tür, işbirliğini ve kolektif çalışmayı destekler

8. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze toplantıların avantajlarından biri değildir?

a. Maliyetleri azaltma
b. Güven duygusu oluşturma
c. Örtük bilgi paylaşma
d. Anında müdahale etme
e. Görsel simgelerden yararlanma

Cevap : a. Maliyetleri azaltma
Yüz yüze toplantıların avantajları arasında güven duygusu oluşturma, örtük bilgi paylaşımı, anında müdahale etme ve görsel simgelerden yararlanma gibi unsurlar bulunur. Ancak maliyetleri azaltma, genellikle sanal toplantıların sağladığı bir avantajdır, çünkü yüz yüze toplantılar seyahat, mekan ve diğer lojistik giderleri gerektirebilir

9. Aşağıdakilerden hangisi sanal toplantılarda yer almaz?

a. Telefon kullanımı
b. Grafik kullanımı
c. Görüntü kullanımı
d. Fiziksel varlık
e. Bilgi paylaşımı

Cevap : d. Fiziksel varlık
Sanal toplantıların temel özelliği, katılımcıların fiziksel olarak aynı mekanda bulunmalarını gerektirmemesidir. Telefon kullanımı, grafik ve görüntü kullanımı, bilgi paylaşımı gibi unsurlar sanal toplantıların bir parçası olabilirken, fiziksel varlık gerekli değildir.

10. Tüm kullanıcıların ortak alanda düzenleme, ekleme ya da güncelleme yapabildiği sayfalar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Wikiler
b. Bloglar
c. Sosyal ağ siteleri
d. RSS feedler
e. Etiketleme siteleri

Cevap : a. Wikiler
Wikiler, kullanıcıların içerik ekleyebildiği, düzenleyebildiği ve güncelleyebildiği web sayfalarıdır. Bu platformlar, bilgi paylaşımını ve kolektif işbirliğini teşvik eder. Bloglar genellikle tek bir yazar tarafından güncellenir, sosyal ağ siteleri kişisel profiller ve etkileşim için kullanılır, RSS feedler içerik güncellemelerini takip etmek için ve etiketleme siteleri içerikleri sınıflandırmak ve paylaşmak için kullanılır.

Sanal Toplantılar ve Teknoloji

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!