Anadolu AöfÇMH104U Toplanti ve Sunu TeknikleriTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -3

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -3

#1. İşletmelerin ürettikleri yeni ürünlerin personele, bayilere, temsilcilere ya da aracılara tanıtımı amacıyla yapılan toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Ürün tanıtımları

Ürün tanıtımları: İşletmelerin ürettikleri yeni ürünlerin personele, bayilere, temsilcilere ya da aracılara tanıtımı amacıyla yapılan toplantılar, ürün tanıtım toplantılarıdır. Bu tür toplantılar, yeni ürünlerin özelliklerini, avantajlarını ve kullanım şekillerini tanıtmak için düzenlenir.

#2. Sunumun içeriğinin belirlendiği ve kaynaklardan yararlanılarak metnin oluşturulduğu adım aşağıdaki sunum bileşenlerinden hangisidir?

Cevap : b. Sunum İçeriğini Hazırlama

Sunum İçeriğini Hazırlama

Sunum içeriğinin hazırlanması, sunucunun mesajını net ve etkili bir şekilde iletebilmesi için gereken bilgi ve argümanların toplanıp düzenlendiği süreçtir. Bu aşamada, sunumun ana hatları belirlenir ve destekleyici bilgiler ile örnekler eklenir.

#3. Sunum içeriğinin oluşturulması sürecinde fikirleri iyi veya kötü olarak değerlendirmeden, çok fazla bilgi üretilmesi aşaması ne ad verilir?

Cevap : e. Beyin fırtınası fikirleri

Beyin Fırtınası Fikirleri

Beyin fırtınası, sunum içeriğinin oluşturulması sürecinde, fikirlerin serbestçe üretildiği ve değerlendirilmeden kabul edildiği bir yöntemdir. Bu süreç, yaratıcılığı teşvik eder ve çeşitli bakış açılarından fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanır.

#4. Aşağıdakilerden hangisi toplantının bileşenleri arasında yer almaz?

Cevap : e. Yöntem

Toplantının bileşenleri olarak insanlar, içerik, süreç ve amaç kabul edilirken “yöntem” doğrudan temel bileşen olarak kabul edilmez. Yöntem, toplantının nasıl yürütüleceğine dair bir kavramdır ve süreci etkileyebilir; ancak, insanlar, içerik, süreç ve amaç, toplantının temel yapı taşlarını oluşturur.

#5. Aşağıdakilerden hangisi krizin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Daima işletmenin son bulmasıyla sonuçlanması

Krizin Özellikleri:

Krizlerin özellikleri arasında önceden sezilememesi, işletmenin öncelikli hedeflerini tehdit etmesi, çözümü için acil tedbirlerin gerekmesi ve çalışanlar üzerinde baskı yaratması yer alır. Ancak, her kriz daima işletmenin son bulmasıyla sonuçlanmaz. Kriz yönetimi, zararı en aza indirmeye ve olası bir toparlanmaya odaklanır.

#6. ABC sistemine benzer bir yöntem olmakla beraber bu sistem sonuç odaklıdır. Bu sistemde her işe verilen değerler yapılacak işlerin sıralamasını belirlerken, bu sistem yapılan işlerin istenilen hedeflere ulaşmada ne kadar işe yaradığına yani başarısına bakarak bu işlere bir değer atar. Yukarıda bahsedilen zaman yönetimi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Envanter Sistemi

Envanter Sistemi:

ABC sistemine benzer bir yöntem olan Envanter Sistemi, işlerin önem sırasına göre değerlendirilmesi yerine, gerçekleştirilen işlerin hedeflere ulaşmada ne kadar etkili olduğunu değerlendirerek işlere bir değer atar. Bu sistem, sonuç odaklı bir yaklaşımdır ve kaynakların en iyi şekilde nasıl tahsis edileceği konusunda karar verirken işlerin başarısını öncelikli kriter olarak kullanır. Bu yöntem, özellikle kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda, en etkili sonuçları elde etmek için çalışmaların nasıl önceliklendirileceğine dair stratejik kararlar almayı kolaylaştırır.

#7. Devletler, devlet kurumları, siyasi örgütler, sivil toplum kuruluşları, finansal örgütlerin başkan ve temsilcilerinin siyasi, yasal, insani ve çevresel sorunlara yönelik tartışmak ve kararlar almak amacıyla bir araya geldikleri toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Zirve

Zirve: Devletler, devlet kurumları, siyasi örgütler, sivil toplum kuruluşları ve finansal örgütlerin başkan ve temsilcilerinin siyasi, yasal, insani ve çevresel sorunlara yönelik tartışmak ve kararlar almak amacıyla bir araya geldikleri toplantı türü zirvedir. Zirveler, genellikle yüksek düzeydeki liderlerin katılımıyla uluslararası öneme sahip konuların ele alındığı önemli toplantılardır.

#8. Hedef kitlenin aşağıdaki hangi özelliğine göre içerilecek bilgi miktarı ve bilginin nasıl sunulacağına karar verilir?

Cevap : d. Kitlenin boyutu

Kitlenin Boyutu

Sunum sırasında içerilecek bilgi miktarı ve sunumun nasıl yapılacağı, hedef kitlenin boyutuna göre şekillendirilir. Büyük bir kitleye yapılacak sunumlarda farklı yaklaşımlar ve teknikler kullanılırken, daha küçük gruplara yapılan sunumlarda daha etkileşimli ve katılımcı yönlü metodlar tercih edilebilir.

#9. Toplantılardaki çatışmaları yatıştıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Arabulucu

Arabulucu, çatışma hâlindeki taraflar arasında iletişimi sağlayan ve uzlaşma yolunu bulmalarına yardımcı olan kişidir. Çatışmaları yatıştırmada kritik bir role sahiptir.

#10. Farklı hedef, görüş ve anlayışlara sahip iki ya da daha fazla grup arasında yapılan ve ortak bir noktaya varmak ve anlaşmak amacıyla yapılan kurum içi toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Müzakere toplantıları

Müzakere toplantıları: Farklı hedef, görüş ve anlayışlara sahip iki ya da daha fazla grup arasında yapılan ve ortak bir noktaya varmak ve anlaşmak amacıyla yapılan toplantılar, müzakere toplantılarıdır. Bu toplantılar, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve ortak kararların alınması için düzenlenir.

#11. Ara vermeden süren toplantılar kaç dakikayı geçmemelidir?

Cevap : d. 90

Ara vermeden süren toplantıların 90 dakikayı geçmemesi önerilir. Bu süre, katılımcıların dikkatini koruyabilecekleri ve verimli çalışabilecekleri optimal süreyi temsil eder. Daha uzun toplantılar, katılımcıların dikkatinin dağılmasına ve verimliliğin düşmesine neden olabilir.

#12. Hedef kitlenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine göre dinleyicilerin yaşları ve cinsiyetleri gibi unsurlar, eğitim ve kültür arka planları; işleri, rol ve pozisyonlarının bilinmesi gerekir?

Cevap : a. Dinleyicilerin ilgili özellikleri

Dinleyicilerin İlgili Özellikleri

Dinleyicilerin ilgili özellikleri, hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim ve kültürel arka planı gibi demografik özelliklerini kapsar. Bu bilgiler, sunumun içeriğinin ve sunuş biçiminin, dinleyicilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilmesinde yardımcı olur.

#13. Aşağıdakilerden hangisi başarılı ve etkin bir toplantının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : c. Toplantı süresinin uzun olması

Toplantı süresinin uzun olması: Başarılı ve etkin bir toplantının özellikleri arasında amaçların belirlenmesi, toplantı gündeminin açıklanması, başlangıç saatinin belirtilmesi ve moderatör bulunması yer alır. Ancak toplantı süresinin uzun olması genellikle etkinliği azaltan bir faktördür; zira katılımcıların dikkatini dağıtabilir ve verimliliği düşürebilir.

#14. Belirli kişilerin hep aynı rolleri üstlenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

Cevap : a. Konformizm

Konformizm, bireylerin grup baskısına uyarak grup içindeki belirli norm ve rolleri kabul etmeleri durumudur. Toplantılar bağlamında, bireylerin sürekli aynı rolleri üstlenmeleri, grup içi dinamiklerin ve konformizmin bir sonucu olarak görülebilir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç olduğunda daha üretken ve etkili konuşmalar yapabilmek için kullanabilecek stratejilerden biri değildir?

Cevap : d. Tartışmaları başlatma

Tartışmaları Başlatma

Tartışmaları başlatma, sunum sırasında daha etkili ve üretken konuşmalar yapmak için önerilen bir strateji değildir. Sunumlar genellikle tek yönlü bir iletişim biçimi olarak planlanır ve sunucunun bilgiyi dinleyicilere aktarması üzerine kuruludur. Etkili bir sunumda hedef, dinleyicilerin dikkatini çekmek, mesajı net bir şekilde iletmek ve istenen tepkiyi alabilmek olmalıdır. Tartışmaları başlatmak, özellikle eğitim ve workshop gibi etkileşimli ortamlarda tercih edilen bir yöntem olabilir ancak klasik sunum formatında ana stratejiler arasında genellikle yer almaz. Bunun yerine, sunumun amacını netleştirmek, düşünceleri yapılandırmak, zamanı etkin bir şekilde yönetmek ve ortak zemin bulmak gibi stratejiler, sunucunun mesajını etkili bir şekilde iletebilmesi için daha uygun yöntemler olarak öne çıkar.

#16. Kişilerin grup tarafından belirli normları kabule zorlanması ile oluşan çatıma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Bireyler ve Gruplararası Çatışmalar

Bireyler ve Gruplararası Çatışmalar:

Kişilerin grup tarafından belirli normları kabul etmeye zorlanması durumu, bireyler ve gruplar arası çatışmaları ifade eder. Bu tür çatışmalar, bireysel değerlerin, inançların veya davranışların grup normları veya beklentileriyle çatıştığı durumlarda ortaya çıkar.

#17. Aşağıdakilerden hangisi bireysel zaman tuzaklarından biri değildir?

Cevap : b. Yetki devrinden kaçınma

Bireysel Zaman Tuzakları:

Bireysel zaman yönetimi tuzakları arasında öz disiplin eksikliği, ertelemek, dağınık masa gibi faktörler yer alır. Ancak, yetki devrinden kaçınma, genellikle bireysel zaman yönetimi sorunu olarak değil, organizasyonel bir yapı ve liderlik sorunu olarak ele alınır. Bu, yetkinin uygun şekilde dağıtılmaması ve iş yükünün etkili bir şekilde paylaşılmamasından kaynaklanabilir, dolayısıyla bireysel zaman yönetimi tuzaklarından ziyade yönetimsel bir meseledir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın nedenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Personel değerlendirme şekilleri

Personel Değerlendirme Şekilleri:

Çatışmanın nedenleri arasında genellikle kişilik farklılıkları, amaç farklılıkları, iletişim noksanlıkları ve yönetim alanı belirsizlikleri gibi faktörler bulunur. Ancak, personel değerlendirme şekilleri doğrudan çatışma nedeni olarak kabul edilmez. Bu, genellikle performans değerlendirme süreçlerinin yönetimi ve uygulanmasına ilişkin bir yönetim pratiğidir.

#19. Aşağıdaki toplantı aşamalarından hangisi deneyimlerden öğrenmeye olanak sağlar?

Cevap : d. Değerlendirme

Değerlendirme aşaması, toplantının etkinliğini ve alınan kararların uygulanmasını gözden geçirme sürecidir. Bu süreç, gelecekteki toplantılar için öğrenme ve iyileştirme fırsatı sunar.

#20. Aşağıdakilerden hangisi etkin olmayan toplantıların özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : d. Belirli gündem

Belirli gündem: Etkin olmayan toplantıların özellikleri arasında zayıf liderlik, yetersiz hazırlık, belirsiz amaçlar ve ilgisiz katılımcılar yer alır. Ancak “belirli gündem” etkin bir toplantının temel özelliklerinden biridir ve toplantının odak noktasını ve yapısını belirler.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -3
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -3
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -3

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -3
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1 Bahar Dönemi

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -3

Toplantıların Yürütülmesi ve Toplantı Sonrası Takip

Üçüncü ünite, “Toplantıların Yürütülmesi ve Toplantı Sonrası Takip” konusunu kapsamaktadır. Bu ünitede işlenen ana konular; etkisiz toplantıların nedenleri, toplantı yönetimindeki roller ve görevler, toplantı aşamalarının özellikleri, toplantı yönetim süreçleri, toplantılarda katılımcılar ve ekipler, toplantıların değerlendirilmesi ve takibi olarak belirlenmiştir​​.

Bu bilgilere dayanarak, üçüncü ünite için yazılacak bir yazı, öğrencilerin ünite sonu sorularını çözebilmeleri için gerekli bilgileri içermelidir. Yazı, toplantıların nasıl daha etkin ve verimli yürütülebileceği, toplantı süreçlerinin nasıl yönetileceği, toplantı sonrası takip işlemlerinin nasıl yapılacağı ve toplantı katılımcılarının rolleri ile ilgili kapsamlı bilgiler sunmalıdır. Ayrıca, etkisiz toplantıların nedenlerine ve bu sorunların nasıl üstesinden gelinebileceğine de değinilmelidir. Bu yazıda yer alacak bazı önemli noktalar şunlar olabilir:

Toplantı Yönetiminde Roller ve Görevler:

Toplantıyı düzenleyen kişilerin (toplantı yöneticisi, katılımcılar, destek personeli vb.) rolleri ve sorumlulukları üzerine detaylı bilgiler verilmelidir.

Toplantı Aşamaları ve Yönetim Süreçleri:

Toplantının hazırlık aşamasından sonrasına kadar geçen süreçler (gündemin belirlenmesi, katılımcıların bilgilendirilmesi, toplantı sırasında alınan notlar ve toplantı sonrası aksiyon maddelerinin belirlenmesi vb.) hakkında bilgiler verilmelidir.

Toplantılarda Katılımcılar ve Ekipler:

Etkili bir toplantı için katılımcıların ve ekiplerin nasıl seçileceği, katılımcıların toplantıya katkılarının maksimize edilmesi için yöntemler sunulmalıdır.

Toplantıların Değerlendirilmesi ve Takibi:

Toplantı sonrası geri bildirim toplama, toplantı sonuçlarının değerlendirilmesi ve aksiyon maddelerinin takibi gibi süreçler ele alınmalıdır.

Etkisiz Toplantıların Nedenleri ve Çözümleri:

Etkisiz toplantıların yaygın nedenleri ve bu sorunları çözme yöntemleri, toplantıların daha verimli hale getirilmesi için öneriler içermelidir.

Toplantıların Yürütülmesi ve Toplantı Sonrası Takip: Başarıya Giden Yol

Toplantılar, iş dünyasının ve eğitim alanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Etkili bir toplantı, katılımcıların zamanını verimli kullanmalarını sağlar ve somut sonuçlara ulaşılmasında önemli bir role sahiptir. Bu yazıda, toplantıların nasıl verimli ve etkin yürütüleceği, toplantı sonrası takip işlemlerinin nasıl yapılacağı üzerine odaklanacağız.

1. Toplantı Hazırlığı ve Planlama:

Toplantının amacını belirleyin ve gündemi önceden hazırlayın. Katılımcıları, toplantı zamanını ve yerini belirlerken herkesin takvimine uygun olacak şekilde planlayın. Gündem maddelerini önceden tüm katılımcılara iletin, böylece herkes toplantıya hazır bir şekilde gelebilir.

2. Toplantı Yönetimi:

Toplantı başladığında, gündemi ve amaçları katılımcılara hatırlatın. Herkesin fikrini ifade etmesine olanak tanıyın, ancak konuşmaları gündemle sınırlı tutun. Zaman yönetimine dikkat edin ve toplantıyı planlandığı sürede sonlandırın.

3. Etkin Katılım ve İletişim:

Toplantılarda etkin katılımı teşvik edin. Katılımcıları dinleyin ve fikirlerini değerlendirin. Anlaşmazlıkları yönetmek için açık iletişim kuralları belirleyin ve herkesin görüşlerine saygı gösterin.

4. Toplantı Sonrası Takip:

Toplantı sonunda alınan kararları ve aksiyon maddelerini yazılı olarak herkese iletin. Sorumlulukları ve takip edilecek süreçleri net bir şekilde belirtin. Toplantının verimliliğini artırmak için geri bildirim toplayın ve gelecek toplantıları bu geri bildirimlere göre şekillendirin.

5. Etkisiz Toplantıların Üstesinden Gelme:

Etkisiz toplantılar zaman kaybına neden olur. Etkisizliğin nedenlerini analiz edin ve çözüm yolları arayın. Katılımcıların ilgisini çekmek için interaktif yöntemler kullanın ve her toplantının net bir amacı olduğundan emin olun.

Toplantıların etkin yürütülmesi ve sonrasında yapılacak takipler, hedeflere ulaşmada kritik öneme sahiptir. Bu rehber, öğrencilerin toplantıları nasıl daha etkili hale getireceklerini anlamalarına yardımcı olacak ve iş hayatında başarılı olmaları için gerekli becerileri kazandıracaktır.

Bu yazı, öğrencilere üniteyle ilgili kapsamlı bir bakış açısı sunarken, aynı zamanda onları ünite sonu sorularını başarıyla çözebilmeleri için gerekli bilgilerle donatacaktır.

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -3

Toplantıların Yürütülmesi ve Toplantı Sonrası Takip

1. Toplantıları etkisiz kılar öge aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gündeme bağlı kalmak
b. Gündemi toplantı sırasında açıklamak
c. Gündemi katılımcılara danışarak hazırlamak
d. Etkin dinlemeye başvurmak
e. Toplantı tutanağını anında hazırlamak

Cevap : b. Gündemi toplantı sırasında açıklamak
Toplantı gündeminin toplantı başlamadan önce katılımcılara iletilmesi, katılımcıların toplantıya hazırlıklı gelmelerini ve zamanın etkin kullanılmasını sağlar. Gündemin toplantı sırasında açıklanması, katılımcıların hazırlıksız olmalarına ve toplantının etkisiz geçmesine neden olur.

2. Toplantılarda çatışma hâlindeki taraflardan birinin beklentileri yönünde çözülmesi aşağıdaki durumlardan hangisini gösterir?

a. Kazan- kazan
b. Kaybet- kaybet
c. Kazan- kaybet
d. Kazan
e. Konsensüs

Cevap : d. Kazan
Bir çatışmanın bir tarafın beklentileri doğrultusunda çözülmesi, kazan-kaybet durumunu ifade eder. Bu, bir tarafın isteklerinin karşılanırken diğer tarafın isteklerinin göz ardı edilmesi anlamına gelir.

3. Lider rolleri arasında, konsensüs oluşturmaya dayalı en ideal rol aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sponsorluk
b. Kolaylaştırıcılık
c. Mentörlük
d. Mümkün kılıcılık
e. Destekleyicilik

Cevap : b. Kolaylaştırıcılık
Kolaylaştırıcı, grup içindeki iletişimi teşvik eden ve herkesin görüşlerini ifade etmesine yardımcı olan kişidir. Bu rol, farklı görüşlerin ortaya çıkmasını ve konsensüs oluşturulmasını sağlar

4. Toplantılardaki çatışmaları yatıştıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Saptırıcı
b. Komedyen
c. Kötümser
d. Koordinatör
e. Arabulucu

Cevap : e. Arabulucu
Arabulucu, çatışma hâlindeki taraflar arasında iletişimi sağlayan ve uzlaşma yolunu bulmalarına yardımcı olan kişidir. Çatışmaları yatıştırmada kritik bir role sahiptir

5. Toplantı temel kuralları arasında yer alan sırdaşlık kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Da nang Kuralı
b. Montmartre Kuralı
c. Seminyak Kuralı
d. Bohol Kuralı
e. Vegas Kuralı

Cevap : e. Vegas Kuralı
“Vegas Kuralı”, toplantıda konuşulanların toplantı odasında kalması gerektiğini ifade eder. Bu, katılımcıların açık bir şekilde fikirlerini paylaşabilmeleri için güvenli bir ortam sağlar.

6. Aşağıdaki toplantı aşamalarından hangisi deneyimlerden öğrenmeye olanak sağlar?

a. Hazırlık
b. Yürütme
c. Planlama
d. Değerlendirme
e. Takip

Cevap : d. Değerlendirme
Değerlendirme aşaması, toplantının etkinliğini ve alınan kararların uygulanmasını gözden geçirme sürecidir. Bu süreç, gelecekteki toplantılar için öğrenme ve iyileştirme fırsatı sunar.

7. Toplantı bilgilerinin arşivlenmesinin gerçekleştiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Planlama
b. Hazırlık
c. Takip
d. Yürütme
e. Değerlendirme

Cevap : c. Takip
Takip aşaması, toplantı sonrası alınan kararların kaydedilmesi, ilgili taraflara iletilmesi ve gerektiğinde erişilebilir olmasını sağlama sürecidir.

8. Ara vermeden süren toplantılar kaç dakikayı geçmemelidir?

a. 30
b. 45
c. 60
d. 90
e. 120

Cevap : d. 90
Ara vermeden süren toplantıların 90 dakikayı geçmemesi önerilir. Bu süre, katılımcıların dikkatini koruyabilecekleri ve verimli çalışabilecekleri optimal süreyi temsil eder. Daha uzun toplantılar, katılımcıların dikkatinin dağılmasına ve verimliliğin düşmesine neden olabilir.

9. Belirli kişilerin hep aynı rolleri üstlenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

a. Konformizm
b. Sosyal kaytarma
c. Rollerin belirsizliği
d. Sorumlulukların karışması
e. Hazıra konma

Cevap : a. Konformizm
Konformizm, bireylerin grup baskısına uyarak grup içindeki belirli norm ve rolleri kabul etmeleri durumudur. Toplantılar bağlamında, bireylerin sürekli aynı rolleri üstlenmeleri, grup içi dinamiklerin ve konformizmin bir sonucu olarak görülebilir

10. Aşağıdakilerden hangisi toplantının bileşenleri arasında yer almaz?

a. İnsanlar
b. İçerik
c. Süreç
d. Amaç
e. Yöntem

Cevap : e. Yöntem
Toplantının bileşenleri olarak insanlar, içerik, süreç ve amaç kabul edilirken “yöntem” doğrudan temel bileşen olarak kabul edilmez. Yöntem, toplantının nasıl yürütüleceğine dair bir kavramdır ve süreci etkileyebilir; ancak, insanlar, içerik, süreç ve amaç, toplantının temel yapı taşlarını oluşturur.

Toplantıların Yürütülmesi ve Toplantı Sonrası Takip

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!