Anadolu AöfSAĞ108U Sağlık PsikolojisiTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

SAĞ108U Sağlik Psikolojisi Final Deneme Sınavı -4

SAĞ108U Sağlik Psikolojisi Final Deneme Sınavı -4

#1. Hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Yaşam kalitesi

Sağlıkla İlgili Kavramlar

Yaşam kalitesi: Bireyin genel refahı, sağlık durumu, sosyal ilişkileri ve yaşam koşulları gibi faktörlerin bütünü olarak ele alınır.

#2. Şizofrenide aşağıdaki alanlardan hangisinde bozulma görülmez?

Cevap : B. Bilinç

Şizofrenide Bozulma Görülmeyen Alan

B seçeneği doğrudur: Şizofrenide bilinç genellikle etkilenmez. Şizofreni daha çok düşünce, algı, davranış ve sosyal iletişimde bozulmalara yol açar.

#3. Aşağıdakilerden hangisi alkol kullanımına bağlı olarak görülen sendromlardan biri değildir?

Cevap : A. Şizofreni

Alkol Kullanımına Bağlı Sendromlar ve Şizofreni

Alkol kullanımı, akut alkol zehirlenmesi, alkol kesilme sendromu, deliryum tremens ve Korsakoff psikozu gibi bir dizi sendroma yol açabilir. Bunlar, alkolün beyin üzerindeki doğrudan etkilerinden kaynaklanır. Şizofreni ise, alkol kullanımına doğrudan bağlı olmayan, genetik, biyolojik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu gelişen bir psikiyatrik bozukluktur.

#4. -------- bir ilaca yüklenilen ama onun farmakolojik özellikleriyle açıklanamayan tedavi edici etki veya yan etki ya da tedavi edilen durum için özel bir etkinlik göstermeyeceğine inanılan ve simgesel etkisi için yararlanılan tıbbi tedavi biçimi olarak tanımlamaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Cevap : E. Plasebo

Plasebo Etkisi:

Plasebo etkisi, bir tedavinin beklenen faydasının, o tedavinin farmakolojik özelliklerinden bağımsız olarak, hastanın inanç ve beklentileri tarafından oluşturulduğu bir fenomendir. Bu etki, ağrı yönetimi dahil birçok sağlık durumunda önemli bir rol oynar.

#5. “Ağrı doku hasarı ile ağrının algılanması arasında geçen elektrokimyasal bir sürece bağlı olarak ortaya çıkar. Tüm nosiseptör uyarılar ağrı oluşturur ancak tüm ağrıların nedeni bu süreç değildir.” Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Nosisepsiyon

Nosisepsiyon:

Nosisepsiyon, zararlı uyaranların vücut tarafından algılanması ve işlenmesi sürecidir. Bu süreç, doku hasarı sonucu ortaya çıkan kimyasalların serbest bırakılmasıyla başlar ve bu uyaranlar nosiseptörler tarafından algılandığında ağrı olarak deneyimlenir.

#6. Uyuşturucu maddelerden bazılarının bir süre kullanıldıktan sonra bırakıldıkları zaman bulantı, kusma, karın ve kas ağrısı, halsizlik, bitkinlik, şiddetli uykusuzluk, iştahsızlık gibi belirtilere yol açmalarına ne ad verilir?

Cevap : E. Yoksunluk

Uyuşturucu Maddeleri Bıraktıktan Sonra Görülen Yoksunluk Belirtileri

Uyuşturucu maddelerin belli bir süre kullanıldıktan sonra bırakılması sonucu ortaya çıkan bulantı, kusma, karın ve kas ağrısı, halsizlik, bitkinlik, şiddetli uykusuzluk, iştahsızlık gibi belirtilere “yoksunluk” adı verilir. Yoksunluk, bağımlılık yapıcı maddelerin düzenli kullanımının kesilmesiyle vücudun fiziksel ve psikolojik olarak verdiği tepkidir. Bu belirtiler, bireyin maddeden tamamen uzaklaşmasını zorlaştıran önemli faktörlerdendir.

#7. Biyopsikososyal model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E. Sadece virüs ve bakteriler hastalık yapıcı unsurlardır.

Biyopsikososyal Model

Biyopsikososyal model: Bu model, bireyin sağlık durumunun sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal faktörlerin bir araya gelmesiyle şekillendiğini vurgular.

#8. Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozukluklarından biri değildir?

Cevap : E. Şizofreni

Kaygı Bozuklukları ve Sınıflandırması

E seçeneği yanlıştır: Şizofreni bir kaygı bozukluğu değil, ciddi bir ruhsal bozukluktur ve genellikle algıda bozulmalar, düşünce içeriğinde sapmalar ve işlevsellikte ciddi düşüşlerle karakterizedir.

#9. “Doğal, yarı sentetik ve sentetik olmak üzere üç türü vardır. Tolerans çok hızlı gelişmektedir. Öfori ve sedasyon hissi veren maddelerdir. Bağımlılık gelişimi için bir ya da iki kez kullanmak yeterlidir. Sigaraya sarılarak (koreks), burna çekerek (snuff), alüminyum folyo üstünde ısıtılıp buharını soluyarak (kaydırma) ve intravenöz yolla (shot) kullanılabilir.” Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Opiyatlar

Opiyatların Özellikleri

Opiyatlar, doğal, yarı sentetik ve sentetik olmak üzere üç ana türden oluşan ve güçlü ağrı kesici etkileri olan maddelerdir. Öfori ve sedasyon hissi verirler ve tolerans gelişimi çok hızlıdır. Opiyat bağımlılığı, maddenin bir veya iki kez kullanılmasından sonra bile gelişebilir. Opiyatlar, sigaraya sarılarak, burna çekerek, alüminyum folyo üzerinde ısıtılarak veya intravenöz yolla kullanılabilir.

#10. Başlangıçta nosiseptif nitelikte olup sonrasında bu özelliğini kaybeden ve altı aydan uzun süren ağrı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Kronik ağrı

Kronik Ağrı:

Kronik ağrı, altı aydan uzun süren ve başlangıçta nosiseptif nitelikte olup sonrasında bu özelliğini kaybeden ağrıdır. Kronik ağrı, bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir ve genellikle temelinde yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığı için risk etmenlerinden biri değildir?

Cevap : C. Yüksek eğitim

Alzheimer Hastalığı için Risk Etmenleri

C seçeneği yanlıştır: Yüksek eğitim seviyesi Alzheimer hastalığı için bir risk etmeni değildir. Aksine, bazı araştırmalar yüksek eğitimin bilişsel rezervi artırarak bu hastalığın etkilerini geciktirebileceğini öne sürer.

#12. Duygu, biliş/düşünce ve davranışlarla ağrının yönetilmesinin mümkün olduğunu kanıtlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Kapı-kontrol kuramı

Kapı-Kontrol Kuramı:

Kapı-kontrol kuramı, ağrının algılanmasının duygusal ve bilişsel faktörler tarafından nasıl etkilenebileceğini açıklar. Bu kuram, ağrı sinyallerinin omurilik düzeyinde bir “kapı” mekanizması tarafından modüle edilebileceğini öne sürer.

#13. Depresyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Depresyon hastaları nadiren intihar girişiminde bulunurlar.

Depresyonun Özellikleri ve Yanılgılar

E seçeneği yanlıştır: Depresyon hastaları arasında intihar girişimleri ne yazık ki yaygındır. Bu, depresyonun ciddi ve dikkate alınması gereken bir sağlık sorunu olduğunu gösterir.

#14. Sağlığı “hastalığın olmaması” biçiminde tanımlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Biyomedikal model

Sağlık Anlayışları

Biyomedikal model: Bu model, sağlığı yalnızca hastalığın olmaması olarak tanımlar ve genellikle sağlık sorunlarının biyolojik nedenler üzerinden ele alınmasını savunur.

#15. Ağrı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B. Ağrı yalnızca duyusal/duyu organları ile ilgili bir yaşantıdır.

Ağrının Niteliği:

Ağrı, sadece duyusal bir deneyim olmanın ötesinde, duygusal bileşenleri de içerir. Ağrı, bireyin zihninde oluşan ve fiziksel yaralanma, hastalık ya da doku hasarıyla ilişkili olarak algılanan subjektif bir deneyimdir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi sağlık psikolojisi uygulamalarından biri değildir?

Cevap : B. Hastanın fiziksel sorunlarını tıbbi olarak tedavi etmek

Sağlık Psikolojisi Uygulamaları

– Hasta-hekim ilişkisini geliştirmek: Sağlık psikolojisinin önemli uygulamalarından biri, hasta ve hekim arasındaki iletişimi güçlendirmektir. Bu, tedavi sürecinin etkinliğini artırabilir ve hastanın tedaviye uyumunu iyileştirebilir.

– Hastanın tedaviye uyumunu araştırmak: Bireylerin tedavi planlarına ne kadar sadık kaldıkları, sağlık psikolojisi tarafından incelenen bir başka önemli konudur. Hastaların tedaviye uyumunu artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek, tedavi sonuçlarını iyileştirebilir.

– Ağrı ile baş etmeyi öğretmek: Sağlık psikolojisi, kronik ağrı gibi durumlarla başa çıkmak için bireylere psikolojik stratejiler öğretir. Bu yaklaşımlar, ağrının yönetilmesinde ve yaşam kalitesinin artırılmasında yardımcı olabilir.

– Hasta ailesine hastalık hakkında bilgi vermek: Hastalık sürecinde hasta ailelerinin bilgilendirilmesi, hem hastaların hem de ailelerin psikolojik refahını destekler.

#17. Eski Hint uygarlığında “uzun yaşamaya dair tüm bilgi” ya da “yaşam bilgisi” anlamına gelen ve günümüzde etkililiği tartışmalı olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Ayurveda

Eski Uygarlıkların Sağlık Uygulamaları

Ayurveda: Eski Hindistan’da geliştirilen ve vücut, zihin ve ruhun dengesine odaklanan bir sağlık ve yaşam bilimidir.

#18. Bağımlılığın sebepleriyle ilgili yapılan araştırmalar aşağıdaki unsurlardan hangisi üzerinde durmaz?

Cevap : E. Ekonomik unsurlar

Bağımlılığın Sebepleri Üzerine Araştırmalar ve Ekonomik Unsurlar

Bağımlılık konusundaki araştırmalar genellikle davranışsal, sosyal, psikolojik ve biyolojik unsurlara odaklanır. Bu unsurlar, bir bireyin bağımlılık geliştirme riskini ve bağımlılığın seyrini önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak, ekonomik unsurlar, doğrudan bağımlılığın sebepleri üzerinde durulan bir araştırma konusu değildir. Bunun yerine, ekonomik faktörler bağımlılık yapıcı maddelere erişim, tedavi olanakları ve sosyoekonomik statünün bağımlılık üzerindeki dolaylı etkileri açısından incelenebilir.

#19. --------- kişi-meslek ya da kişi-organizasyon uyumsuzluğundan kaynaklanan ve duyarsızlaşma, duygusal tükenme ve mesleki yeterlilik ya da yetkinlik duygusunda azalma olarak deneyimlenen kalıcı bir tepkidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Cevap : E. Tükenmişlik

Tükenmişlik

Tükenmişlik, kişi-meslek veya kişi-organizasyon uyumsuzluğundan kaynaklanan ve duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve mesleki yetkinlik duygusunda azalma olarak deneyimlenen bir durumdur. Bu, özellikle yüksek stres altındaki mesleklerde sıkça rastlanan bir olgudur.

#20. Psikodinamik kurama göre bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Psikoseksüel gelişim dönemlerinde duyulan sevgi ve güven eksikliği nedeniyle, yetişkinlik döneminde yaşanılan kaygının bastırılabilmesi ve bu duygu ile başa çıkabilmek için insanın bağımlılık yapıcı maddeler kullandığını öne sürmektedir.

Psikodinamik kuram, kişilik gelişimi, psikolojik sorunlar ve davranışların altında yatan nedenleri anlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu kurama göre, bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılma nedeni genellikle daha derin psikolojik sorunların veya iç çatışmaların bir sonucu olarak görülür. Psikodinamik teoride, bağımlılığın temelinde yatan nedenler arasında çocukluk dönemi deneyimleri, bastırılmış duygular, kişisel çatışmalar ve savunma mekanizmaları yer alır.

Bu bağlamda, D seçeneği, psikodinamik kuramın bağımlılık üzerine görüşünü en iyi yansıtan seçenektir: Psikoseksüel gelişim dönemlerinde duyulan sevgi ve güven eksikliği nedeniyle, yetişkinlik döneminde yaşanılan kaygının bastırılabilmesi ve bu duygu ile başa çıkabilmek için insanın bağımlılık yapıcı maddeler kullandığını öne sürmektedir. Bu yaklaşım, bireyin psikolojik ihtiyaçlarını ve içsel çatışmalarını anlamaya yönelik bir perspektif sunar ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını, bireyin geçmişteki çözülmemiş psikolojik sorunlarıyla başa çıkma çabasının bir parçası olarak değerlendirir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi Final Deneme Sınavı -4
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi Final Deneme Sınavı -4
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SAĞ108U Sağlik Psikolojisi Final Deneme Sınavı -4

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi Final Deneme Sınavı -4
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

SAĞ108U Sağlik Psikolojisi Final Deneme Sınavı -4

Sağlık Psikolojisi dersi kapsamında ele alınan “Sağlıklı Yaşam: Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Uyku ve Cinsellik” ünitesi, modern yaşamın getirdiği sağlık zorluklarına ışık tutar. Günümüzde, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmenin yolu sadece hastalıklardan kaçınmak değil, aynı zamanda bireyin kendi sağlık durumunu aktif olarak yönetmesinden geçer. Bu kapsamda, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli ve kaliteli uyku, ve sağlıklı bir cinsel yaşam, bireysel sağlık yönetiminin temel taşlarını oluşturur

Sağlıklı Beslenme

Sağlıklı beslenme, çeşitli yiyeceklerden uygun miktarlarda ve doğru oranlarda besin almayı içerir. İdeal beslenme düzeni, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm makro ve mikro besinleri içermeli, enerji dengesini korumalı ve kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olmalıdır​​.

Fiziksel Aktivite

Fiziksel aktivite, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın korunması ve iyileştirilmesinde kritik bir rol oynar. Düzenli egzersiz, kronik hastalıkların riskini azaltır, duygusal durumu iyileştirir ve yaşam kalitesini artırır. Fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik müdahaleler, bireyin yaşam tarzına entegre edilerek kalıcı bir alışkanlık haline getirilmelidir​​.

Uyku

Yeterli ve kaliteli uyku, fiziksel ve zihinsel sağlığın sürdürülmesinde hayati öneme sahiptir. Uyku sırasında vücut, gün boyunca maruz kaldığı stres ve yorgunluktan toparlanır, bağışıklık sistemi güçlenir, ve zihinsel fonksiyonlar yeniden düzenlenir. Sağlıklı uyku alışkanlıklarını destekleyen uyku hijyeni uygulamaları, sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olmalıdır​​.

Cinsellik

Cinsellik, bireyin fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip, karmaşık bir yaşam alanıdır. Sağlıklı bir cinsel yaşam, üreme sağlığı, cinsel haz ve ilişkilerin kalitesi gibi çok boyutlu unsurları içerir. Cinsel sağlık, bireyin kendini iyi hissetmesi, cinsel ilişkilerde sağlık ve mutluluğu yakalayabilmesi için gerekli bilgiye, beceriye ve tutuma sahip olmasını gerektirir​​.

Bu dört temel sağlık bileşeni, bireyin kendi sağlığını etkin bir şekilde yönetebilmesi için gerekli araçları sunar. Modern yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkabilmek ve yaşam kalitesini artırmak için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli ve kaliteli uyku, ve sağlıklı bir cinsel yaşamı bir bütün olarak ele almak gerekir

SAĞ108U Sağlik Psikolojisi Final Deneme Sınavı -4

Sağlıklı Yaşam: Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Uyku ve Cinsellik

1- Aşağıdakilerden hangisi uyku hijyenine hizmet eden davranışlardan biri değildir?

A. Karanlık ve sessiz bir odada uyumak
B. Uykudan önce kafein ve alkol alımını tercih etmemek
C. Hafta sonları ve tatiller de dahil olmak üzere her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya çalışmak
D. Yatağı uyku ve cinsellik dışında aktiviteler için kullanmamak
E. Yatmadan önce egzersiz yapmak

Cevap : E. Yatmadan önce egzersiz yapmak

Uyku Hijyeni ve Yatmadan Önce Egzersiz

Uyku hijyenine hizmet eden davranışlar, iyi bir gece uykusu için gerekli koşulları oluşturmayı amaçlar. Bunlar arasında karanlık, sessiz ve rahat bir uyku ortamı sağlamak, uykudan önce kafein ve alkol gibi uyarıcı maddeleri tüketmemek, ve düzenli uyku saatleri belirlemek yer alır. Yatmadan hemen önce yapılan yoğun fiziksel egzersizler, vücudu uyarır ve uykuya dalmayı zorlaştırır, bu yüzden uyku hijyenine hizmet eden bir davranış sayılmaz

2 – Tıkayıcı ve merkezi uyku apnesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Her iki apne türüne sahip kişiler uykuda solunumla ilgili problem yaşar.
B. Her iki apne türüne sahip kişiler hem uykuda hem uyanıkken solunumla ilgili problem yaşar.
C. Tıkayıcı uyku apnesi merkezi uyku apnesinin sebebidir.
D. Merkezi uyku apnesi uyku problemi iken tıkayıcı uyku apnesi solunum problemidir.
E. Uyku apneleri yalnızca erkeklerde horlamaya yol açar.

Cevap : A. Her iki apne türüne sahip kişiler uykuda solunumla ilgili problem yaşar.

Uyku Apnesi

Tıkayıcı ve merkezi uyku apnesi, kişilerin uykuda solunum problemleri yaşamasına neden olan iki farklı bozukluktur. Tıkayıcı uyku apnesi, hava yolunun kısmen veya tamamen tıkanması sonucu ortaya çıkar, merkezi uyku apnesi ise beyin tarafından solunum kaslarına yeterli sinyalin gönderilmemesi nedeniyle meydana gelir. Her iki durumda da bireyler, uyku sırasında solunumla ilgili problemler yaşar

3 – Cinselliğin anlamının tarihsel süreçteki değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Cinselliğin sonuçtan ziyade sürece odaklanılan bir davranış halini alması 20. yüzyıl dolaylarında meydana gelmiştir.
B. Yirminci yüzyılın sonları cinsellikte risk algısının bulaşıcı hastalıkların etkisiyle yaygınlaştığı bir dönemdir.
C. Günümüzde cinsellik üreme, haz ve riskin ötesinde değerlendirilmektedir.
D. Cinsellikte risk algısı günümüzde ortadan kalkmıştır.
E. Cinselliğin biyolojik bir fonksiyon olarak kabul edilmesi 19. yüzyıla uzanır.

Cevap : D. Cinsellikte risk algısı günümüzde ortadan kalkmıştır.

Cinselliğin Anlamının Tarihsel Süreci

Cinsellikle ilgili anlayış ve algılar zaman içinde önemli değişimler geçirmiştir. 20. yüzyıl dolaylarında, cinselliğin sadece üremeyle ilgili bir fonksiyon olmaktan çıkıp, sürece ve karşılıklı hazza odaklanan bir davranış biçimi haline gelmesi bu değişimlerden biridir. Ancak, cinsellikte risk algısı günümüzde kesinlikle ortadan kalkmamıştır; HIV/AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasıyla birlikte, risk algısı daha da artmıştır

4 – Prostat problemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Prostat problemleri hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir.
B. İleri yaş prostat problemleri için risk etmenidir.
C. Prostat problemleri hiçbir belirti göstermez.
D. Genç yaştaki kişilerin prostat kontrolü yaptırmaları gereksizdir.
E. Prostat ile ilgili problemler için erken dönemde doktora danışmak oldukça yaygındır

Cevap : B. İleri yaş prostat problemleri için risk etmenidir.

Prostat Problemleri

Prostat problemleri yalnızca erkeklerde görülen sağlık sorunlarıdır ve ileri yaş, prostat problemleri için önemli bir risk faktörüdür. Prostat büyümesi, prostatit ve prostat kanseri gibi durumlar, yaşla birlikte artan risk altında olabilir. Bu nedenle, erkeklerin ileri yaşlarda düzenli prostat kontrolleri yaptırmaları önerilir

5 – Fiziksel aktivitenin sağlığa faydaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Belirli kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülür .
B. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.
C. Olumsuz duygularla daha etkin baş etmeye yardımcı olur.
D. Bağırsak işlevlerinin düzenli işlemesine katkı sağlar.
E. Hastalıklara karşı koruyucudur ancak var olan hastalıklar üzerinde etkisizdir.

Cevap : E. Hastalıklara karşı koruyucudur ancak var olan hastalıklar üzerinde etkisizdir.

Fiziksel Aktivitenin Sağlığa Faydaları

Fiziksel aktivite, sadece hastalıklardan korunmada etkili değil, aynı zamanda mevcut sağlık sorunlarının yönetiminde de önemli faydalar sağlar. Kronik hastalıkların yönetimi, rehabilitasyon süreçleri ve genel sağlık durumunun iyileştirilmesinde fiziksel aktivitenin rolü büyüktür. Dolayısıyla, fiziksel aktivitenin var olan hastalıklar üzerinde etkisiz olduğu yönündeki ifade yanlıştır

6 – Sağlıklı beslenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Sağlıklı beslenme yiyeceklerin türüyle değil, miktarıyla ilgilidir.
B. Yağ oranı yüksek besinler sağlığa faydalıdır.
C. Kontrolsüz yapılan diyetler yeme bozukluklarına yol açabilir.
D. Sıkı diyet yapan kişilerde kilo alımı görülmez.
E. Tam tahıllı yerine işlenmiş tahıllı yiyecekleri tercih etmek daha sağlıklıdır.

Cevap : C. Kontrolsüz yapılan diyetler yeme bozukluklarına yol açabilir.

Sağlıklı Beslenme

Sağlıklı beslenme, sadece yiyeceklerin miktarıyla değil aynı zamanda türüyle de ilgilidir. Dengeli ve çeşitli bir diyet, sağlığın korunması ve iyileştirilmesinde temel bir rol oynar. Kontrolsüz yapılan diyetler, yeme bozuklukları gibi istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve sürdürülmesi önemlidir

7 – Yeme davranışının gelişimsel, sosyal ve ilişkisel öğrenme süreçleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Çocuklukta tanışılan yiyeceklerdeki çeşitlilik yetişkinlikte sağlıksız beslenmeye yol açar.
B. Ailedeki kişilerin yeme davranışları rol model oluşturabilir iken medyanın bu bağlamdaki etkisi yok denecek kadar azdır.
C. Çocuklar her zaman sağlıksız yiyecekleri tercih etme eğilimindedir.
D. Yeme davranışı üzerinde sıkı ebeveyn kontrolü ileride yeme alışkanlıklarının sağlıklı yönetimine katkı sağlar.
E. Kalıcı sağlıklı beslenme davranışı için sevilen besinlerin sevilmeyenler için pekiştireç olarak kullanılmaması gerekir.

Cevap : E. Kalıcı sağlıklı beslenme davranışı için sevilen besinlerin sevilmeyenler için pekiştireç olarak kullanılmaması gerekir.

Yeme Davranışının Gelişimi

Yeme davranışı, çocukluktan itibaren gelişen karmaşık bir süreçtir. Çocukluk döneminde tanışılan yiyeceklerin çeşitliliği, yetişkinlikte sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temelini atabilir. Aile bireylerinin yeme davranışları ve medyanın sunduğu beslenme ile ilgili mesajlar, çocukların yeme alışkanlıkları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir

8 – Aşağıdakilerden hangisi yeme bozukluklarında etkin olarak kullanılan tedavilerin özelliklerinden biri değildir?

A. Hem bilişsel hem duygusal temeli olması.
B. Kişilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmelerini sağlaması .
C. Ek psikiyatrik rahatsızlıkların süreçte etkisiz olması.
D. İlk hedefin bozulan biyolojik süreçleri kontrol altına almak olması.
E. Çocuklarda aile temelli terapilerin fayda sağlaması.

Cevap : C. Ek psikiyatrik rahatsızlıkların süreçte etkisiz olması.

Yeme Bozukluklarında Tedavi

Yeme bozukluklarının tedavisinde kullanılan yaklaşımlar, hem bilişsel hem de duygusal temellere sahiptir. Bu tedaviler, kişilere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı amaçlar ve genellikle ek psikiyatrik rahatsızlıklar da tedavi sürecinin bir parçası olarak ele alınır. Bu nedenle, ek psikiyatrik rahatsızlıkların süreçte etkisiz olduğu ifadesi yanlıştı

9 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin ölçülmesinde kullanılan öz değerlendirmeye dayalı yöntemin dezavantajlarından biri değildir?

A. Sosyal beğenirliğin etkisi
B. Bellek problemleri
C. İfadenin anlaşılmasındaki farklılıklar
D. Pahalı olması
E. Yanlılık payının yüksek olması

Cevap : D. Pahalı olması

Fiziksel Aktivitenin Ölçülmesi

Fiziksel aktivitenin ölçülmesinde kullanılan öz değerlendirme yöntemleri, sosyal beğenirlik ve bellek problemleri gibi bir takım zorluklar içerir. Ancak, bu yöntemlerin maliyeti genellikle düşüktür ve pratik olmaları nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle, fiziksel aktivite ölçüm yöntemlerinin pahalı olması, bu yöntemlerin dezavantajlarından biri değildir

10 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktiviteyi kalıcı bir biçimde artırmada kullanılan kuramlar arası modelin davranış değişim aşamalarından biri değildir?

A. Vazgeçme
B. Sürdürme
C. Hazırlık
D. Düşünme
E. Eylem

Cevap : A. Vazgeçme

Fiziksel Aktiviteyi Artırmada Davranış Değişim Aşamaları

Fiziksel aktiviteyi kalıcı bir biçimde artırmada kullanılan kuramlar arası model, bireylerin davranış değişim sürecinde geçtikleri çeşitli aşamaları tanımlar. Bu modelde “vazgeçme” aşaması yer almaz; bunun yerine, hazırlık, düşünme, eylem ve sürdürme gibi aşamalar davranış değişimini desteklemek için önem taşır.

SAĞ108U Sağlik Psikolojisi Final Deneme Sınavı -4

Sağlıklı Yaşam: Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Uyku ve Cinsellik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!