auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Programlar 2022 Vize Soruları

#1. Piaget’in bilişsel gelişim kuramı gelişimsel açıdan uygun programa nasıl rehberlik etmiştir?

Cevap : E) Çocuğun olgunlaşmasının önemine dikkat çekerek

#2. I. High scope II. Reggio Emilia III. Montessori IV. Head Start Yukarıdaki programlardan hangisi 2023 eğitim vizyon belgesindeki

Cevap : D) I, IV

#3. I. Kısa sürede çok aileye eğitim verilmesi II. Eğitime erişimin güç olduğu bölgelerde uygulanabilmesi III. Çocuk ve Aile için bireysel planlar yapılmasına olanak sağlaması IV. Ev ziyaretçilerinin kurum çalışanlarından daha yetkin olması V. Programın bütün aile bireylerini kapsaması Yukarıdakilerden hangileri ev merkezli eğitimin avantajlarındandır?

Cevap : E) II, III, V

#4. Gelişimsel açıdan uygun programın üç temel ilkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : B) Yaşa uygunluk, bireysel uygunluk ve sosyal-kültürel uygunluk

#5. Aşağıdakilerden hangisi Waldorf’un yaklaşım özelliklerinden değilidir?

Cevap : C) Çocukların çalışmalarını sergilemek

C seçeneği olan “Çocukların çalışmalarını sergilemek” Waldorf eğitim yaklaşımının özelliklerinden biri değildir. Waldorf eğitiminde, çocuklar genellikle kendi öğrenme süreçlerinde yer alırken, yapıtlarını sergilemek ya da değerlendirmek ön planda değildir. Bu eğitim modelinde, öğrencilerin özgürce keşfetmeleri, öğrenmeleri ve duygusal, zihinsel ve sosyal olarak gelişmeleri teşvik edilir.

#6. Waldorf yaklaşımına göre seslerin bedensel hareketlerle yorumlanması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Cevap : B) Öritmi

#7. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel açıdan uygun programın 2009 yılında güncellenmesinin temel nedenlerindendir?

Cevap : C) Artan göçler sebebiyle değişen demografik yapı ve ihtiyaçlar

#8. Montessori yaklaşımında çocuğun içsel disiplini öğrenmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap : A) Çocuklara sınırlar içinde özgürlükler sunarak

#9. “Değerlendirme çok yönlüdür” Bu ifadeye göre erken çocukluk proğramlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki hangi ilkeye vurgu yapılmıştır?

Cevap : B) Programın değerlendirilmesinde çocuk, öğretmen ve program açısından yapılmalıdır.

#10. Afrika kökenli çocukların bulunduğu bir anasınıfında bütün oyuncak bebeklerin sarışın olması, gelişimsel açıdan uygun programın hangi ilk çelişir?

Cevap : B) Sosyal ve kültürel uygunluk

#11. Aşağıdakilerden hangisi Waldorf yaklaşımında çocuklara halk hikayesi, efsane, peri masalı gibi fantastik öykülerin okunmasının amaçlarından biri değildir?

Cevap : B) Çocukların dil becerilerini desteklemek

#12. Aşağıdaki programlardan hangisinde erken çocukluk eğitimi açısından en kapsamlı değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır?

Cevap : E) Montessori

#13. I. Çocuğa saygı II. Çocuğun içsel motivasyonu III. Yapılandırılmamış çevrede öğrenme IV. Öğretmen rehberliğinde öğrenme V. Çocuğun özgürlüğü Montesoride çocuk imajının bileşenleri yukarıdakilerden hangilerinde ifade edilmiştir?

Cevap : D) I, II, V

#14. Piaget’in bilişsel gelişim kuramı gelişimsel açıdan uygun programa nasıl rehberlik etmiştir?

Cevap : E) Çocuğun olgunlaşmasının önemine dikkat çekerek

#15. Okul idarecileri herhangi bir model /yaklaşımı seçip uygulamaya karar verirken o modelle yaklaşımla ilgili bazı faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekir. Aşağıdakilerden hancısı bu faktörlerden biri değildir?

Cevap : A) Modelin/ yaklaşımın popülerliliği

#16. Yaratıcı müfredatta, 3-5 yas arası çocukların gelişimsel takibini yapmak ve buna göre plan oluşturmak için kullanılan araca ne ad verilir?

Cevap : A) Gelişimsel süreç formu

#17. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitimi alanında uygulanan verimli bir yaklaşım veya modelden beklenmez?

Cevap : A) Plansız ve doğaçlama olması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Programlar 2022 Vize Soruları

1. Okul idarecileri herhangi bir model /yaklaşımı seçip uygulamaya karar verirken o modelle yaklaşımla ilgili bazı faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekir. Aşağıdakilerden hancısı bu faktörlerden biri değildir?

A) Modelin/ yaklaşımın popülerliliği
B) Modelin/ yaklaşımın eğitimcileri çeşitli kaynaklarla destekleme durumu
C) Modelin /yaklaşımın bilimsel kanıtlarla doğrulanabilir olması
D) Modelin/ yaklaşımın kültüre ve inançlara uygunluğu
E) Modelin /yaklaşımın anlaşılması ve uygulamasındaki kolaylık

Cevap : A) Modelin/ yaklaşımın popülerliliği

2. Aşağıdakilerden hangisi Waldorf’un yaklaşım özelliklerinden değilidir?

A) Çocuklara yetişkin rol model taklit etme fırsatı verme
B) Ritim ve tekrarı hayatın bir parçası haline getirmek
C) Çocukların çalışmalarını sergilemek
D) Çocuklara özgürce oyun oynama fırsatı vermek
E) Çocukların duyularını geliştirmek

Cevap : C) Çocukların çalışmalarını sergilemek

C seçeneği olan “Çocukların çalışmalarını sergilemek” Waldorf eğitim yaklaşımının özelliklerinden biri değildir. Waldorf eğitiminde, çocuklar genellikle kendi öğrenme süreçlerinde yer alırken, yapıtlarını sergilemek ya da değerlendirmek ön planda değildir. Bu eğitim modelinde, öğrencilerin özgürce keşfetmeleri, öğrenmeleri ve duygusal, zihinsel ve sosyal olarak gelişmeleri teşvik edilir.

3. Aşağıdaki programlardan hangisinde erken çocukluk eğitimi açısından en kapsamlı değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır?

A) Ayrımcılık karşıtı program
B) High Scope
C) Waldorf
D) Head Start
E) Montessori

Cevap : E) Montessori

4. Aşağıdakilerden hangisi Waldorf yaklaşımında çocuklara halk hikayesi, efsane, peri masalı gibi fantastik öykülerin okunmasının amaçlarından biri değildir?

A) Çocukların gelenekleri farklı keşfetmelerini desteklemek
B) Çocukların dil becerilerini desteklemek
C) Çocukların kültürel bakış açılarını desteklemek
D) Hayal gücünü desteklemek
E) Yaratıcılıklarını desteklemek

Cevap : B) Çocukların dil becerilerini desteklemek

5. Gelişimsel açıdan uygun programın üç temel ilkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Aile katılımı, özgün değerlendirme, çocuk ilgisine odaklanma
B) Yaşa uygunluk, bireysel uygunluk ve sosyal-kültürel uygunluk
C) Gelişim odaklılık, çocuk-merkezlilik, çok kültürlülük
D) Olumlu çocuk imajı, gelişim odaklılık, sosyal kültürel zenginleştirme
E) Oyun-merkezlilik, aile katılımı, proje odaklılık

Cevap : B) Yaşa uygunluk, bireysel uygunluk ve sosyal-kültürel uygunluk

6. Piaget’in bilişsel gelişim kuramı gelişimsel açıdan uygun programa nasıl rehberlik etmiştir?

A) Bilişsel gelişimin akademik başarıdaki önemini vurgulayarak
B) Çocukların bireysel farklılıklarına dikkat çekerek
C) Çocuk eğitiminde kullanılacak stratejilerini belirleyerek
D) Bütün gelişim alanlarının önemli olduğunu göstererek
E) Çocuğun olgunlaşmasının önemine dikkat çekerek

Cevap : E) Çocuğun olgunlaşmasının önemine dikkat çekerek

7. I. Çocuğa saygı
II. Çocuğun içsel motivasyonu
III. Yapılandırılmamış çevrede öğrenme
IV. Öğretmen rehberliğinde öğrenme
V. Çocuğun özgürlüğü
Montesoride çocuk imajının bileşenleri yukarıdakilerden hangilerinde ifade edilmiştir?

A) II, III, IV
B) III, IV, V
C) I, III, IV
D) I, II, V
E) II, III

Cevap : D) I, II, V

8. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel açıdan uygun programın 2009 yılında güncellenmesinin temel nedenlerindendir?

A) Programı uygulayan öğretmenlerin öneri ve eleştirileri
B) Programın kısa dönem etkilerinin beklentiyi karşılamaması
C) Artan göçler sebebiyle değişen demografik yapı ve ihtiyaçlar
D) Programın uygulanmasında yaşanan finansal ve mali zorluklar
E) Gelişim ve beyin araştırmalarındaki yenilikler

Cevap : C) Artan göçler sebebiyle değişen demografik yapı ve ihtiyaçlar

9. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitimi alanında uygulanan verimli bir yaklaşım veya modelden beklenmez?

A) Plansız ve doğaçlama olması
B) Çocukların deneyim ve yaşantılarını göz önünde bulundurması
C) Çocuklar düşünmeye ve araştırmaya teşvik etmesi
D) Kanıta ve araştırma bulgularına dayalı olması
E) Çocukların aktif katılımını desteklemesi

Cevap : A) Plansız ve doğaçlama olması

10. “Değerlendirme çok yönlüdür” Bu ifadeye göre erken çocukluk proğramlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki hangi ilkeye vurgu yapılmıştır?

A) Programın değerlendirilmesinde informal araçlar kullanılmalıdır.
B) Programın değerlendirilmesinde çocuk, öğretmen ve program açısından yapılmalıdır.
C) Programın değerlendirilmesinde çoklu araçlar kullanılmalıdır.
D) Programın değerlendirilmesinde karma yöntemler kullanılmalıdır
E) Programın değerlendirilmesi standart araçlarla yapılmalıdır.

Cevap : B) Programın değerlendirilmesinde çocuk, öğretmen ve program açısından yapılmalıdır.

11. Piaget’in bilişsel gelişim kuramı gelişimsel açıdan uygun programa nasıl rehberlik etmiştir?

A) Bilişsel gelişimin akademik başarıdaki önemini vurgulayarak
B) Çocukların bireysel farklılıklarına dikkat çekerek
C) Çocuk eğitiminde kullanılacak stratejilerini belirleyerek
D) Bütün gelişim alanlarının önemli olduğunu göstererek
E) Çocuğun olgunlaşmasının önemine dikkat çekerek

Cevap : E) Çocuğun olgunlaşmasının önemine dikkat çekerek

12. Montessori yaklaşımında çocuğun içsel disiplini öğrenmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?

A) Çocuklara sınırlar içinde özgürlükler sunarak
B) Çocuğun kuralları kendisinin belirlediği bir ortam sunarak
C) Çocuğun her an özgür olduğunu ifade ederek
D) Çocuğa öğretmenin yönetiminde özgürlük ortamı sunarak
E) Çocuğa disiplinli bir ortam sunarak

Cevap : A) Çocuklara sınırlar içinde özgürlükler sunarak

13. I. High scope
II. Montessori
III. Reggio Emilia
IV. Head Start
Yukarıdaki programlardan hangisi 2023 eğitim vizyon belgesindeki “şartların elverişsiz bölgelerdeki ailelere eğitim materyali desteğinin sunulması” hedefi ile ilişkilendirilebilir?

A) III,IV
B) II, IV
C) I, II
D) I, IV
E) III, I

Cevap : D) I, IV

14. Yaratıcı müfredatta, 3-5 yas arası çocukların gelişimsel takibini yapmak ve buna göre plan oluşturmak için kullanılan araca ne ad verilir?

A) Gelişimsel süreç formu
B) Gelişim gözlem anketi
C) Gelişimsel takip dosyası
D) Gelişim izleme ve değerlendirme envanteri
E) Gelişimsel portfolyo

Cevap : A) Gelişimsel süreç formu

15. Waldorf yaklaşımına göre seslerin bedensel hareketlerle yorumlanması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Sembolizm
B) Öritmi
C) İstek
D) Taklit
E) Antroposo

Cevap : B) Öritmi

16. Afrika kökenli çocukların bulunduğu bir anasınıfında bütün oyuncak bebeklerin sarışın olması, gelişimsel açıdan uygun programın hangi ilk çelişir?

A) İhtiyaca uygunluk
B) Sosyal ve kültürel uygunluk
C) Öğrenmeye uygunluk
D) Bireysel uygunluk
E) Yaşa uygunluk

Cevap : B) Sosyal ve kültürel uygunluk

17. I. Kısa sürede çok aileye eğitim verilmesi
II. Eğitime erişimin güç olduğu bölgelerde uygulanabilmesi
III. Çocuk ve Aile için bireysel planlar yapılmasına olanak sağlaması
IV. Ev ziyaretçilerinin kurum çalışanlarından daha yetkin olması
V. Programın bütün aile bireylerini kapsaması
Yukarıdakilerden hangileri ev merkezli eğitimin avantajlarındandır?

A) I, III, IV
B) I, IV, V
C) III, IV, V
D) I, II, IV
E) II, III, V

Cevap : E) II, III, V

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Programlar

telegram çocuk gelişimi Auzef Çocuk Gelişimi, Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Programlar Final 2021 Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi - facebook Lolonolo-youtube

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Programlar 2022 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!