auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -12 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -12 (2024)

#1. Aşağıdaki durumlardan hangisi ihmali düşündürür?

Cevap : A) Asgari bakımın sağlanamaması ve denetim eksikliği

A) Asgari bakımın sağlanamaması ve denetim eksikliği, ihmali düşündüren bir durumdur. İhmal, çocuğun temel ihtiyaçlarının (gıda, barınma, sağlık hizmeti, eğitim gibi) yeterli düzeyde karşılanmaması ve çocuğun güvenliğinin sağlanmaması durumudur. B, C, D ve E seçenekleri ise çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimin desteklenmesi, şefkat ve ilgi gösterilmesi ve çocukla düzenli iletişim kurulması gibi olumlu ve destekleyici davranışları içerir; bunlar çocuğun sağlıklı gelişimi için gereklidir ve ihmali değil, iyi ebeveynlik uygulamalarını yansıtır.

#2. Bir bireyi etkileyen talepler ile bu zorluğun üstesinden gelmek için mevcut olan gerçek veya algılanan kaynaklar arasında bir düzeyde işleyiş dengesini bozan veya organizmanın uyum sağlama kapasitesini tehdit eden bir dengesizlik durumu veya deneyimi. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : A) Stres

#3. Aşağıdakilerden hangisi ergenlerin okul perspektifinden riskli davranışlarından biri değildir?

Cevap : E) İntihar veya intihar düşüncesi

Ergenlerin okul perspektifinden riskli davranışları genellikle eğitim başarısını doğrudan etkileyen faktörlerle ilişkilendirilir. Bu bağlamda, düşük matematik ve okuma puanları (A), dil becerilerinde eksiklik (B), yapılandırılmış faaliyetlere tahammül edememe (C) ve okulu bırakma (D) gibi durumlar, okul başarısını negatif yönde etkileyen riskli davranışlar olarak kabul edilir. Bu tür davranışlar, öğrencilerin akademik performansını düşürebilir ve uzun vadede eğitimle ilgili olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Buna karşın, intihar veya intihar düşüncesi (E) genel anlamda ergenlerde görülebilecek ciddi bir psikolojik sorun olarak ele alınır ve bu, doğrudan eğitim başarısından ziyade bireyin genel sağlığı ve psikolojik durumuyla ilgilidir. Elbette intihar düşüncesi veya eğilimi olan bir öğrencinin akademik performansı da olumsuz etkilenebilir; ancak bu, okul perspektifinden değerlendirildiğinde, tipik bir riskli davranıştan ziyade ciddi bir sağlık sorunu olarak görülür. Bu nedenle, *Aşağıdakilerden hangisi ergenlerin okul perspektifinden riskli davranışlarından biri değildir?* sorusunun cevabı (E) İntihar veya intihar düşüncesi olacaktır.

#4. I.Yetersiz Ebeveynlik Modeli II.Dezavantajlı Çevre Modeli III.Ekolojik Sistem Modeli Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çocuk ihmalinin nedenlerine ilişkin modellerdendir?

Cevap : E) Hepsi

E) Hepsi, çocuk ihmalinin nedenlerine ilişkin modellerdendir.
I. Yetersiz Ebeveynlik Modeli, çocuk ihmalini ve istismarını ebeveynlerin veya bakım verenlerin yetersiz ebeveynlik becerileri, bilgisi, veya duygusal ya da psikolojik problemleri gibi faktörlerle açıklar.
II. Dezavantajlı Çevre Modeli, ihmal ve istismarın sosyoekonomik dezavantajlar, yoksulluk, işsizlik, yüksek suç oranları gibi çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu öne sürer.
III. Ekolojik Sistem Modeli, çocuk ihmalini ve istismarını anlamak için bireyin içinde bulunduğu çeşitli sistemlerin (aile, topluluk, sosyal yapılar) etkileşimini inceler. Bu model, ihmal ve istismarın yalnızca bireysel veya ailesel faktörlerle değil, aynı zamanda geniş toplumsal ve çevresel faktörlerle de ilişkili olduğunu kabul eder.
Bu üç model, çocuk ihmalinin ve istismarının çok faktörlü ve karmaşık doğasını anlamada farklı perspektifler sunar.

#5. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik cinsel istismar davranışlarından değildir?

Cevap : D) Ebeveyn olarak bebeğin/çocuğun banyosunu yaptırmak

#6. Teknoloji bağımlılığı tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : D) Birden bire ortaya çıkan bir bağımlılık

Teknoloji bağımlılığı genellikle zaman içinde kademeli olarak gelişir ve bireyin teknoloji kullanım alışkanlıklarıyla ilgili sorunlar yaşaması sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle, *birden bire ortaya çıkan bir bağımlılık* ifadesi, teknoloji bağımlılığını tanımlarken genellikle kullanılmaz.

#7. Özel gereksinimli bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklara ne ad verilir?

Cevap : B) Özür

#8. Teknoloji bağımlılığının türleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğer hepsiyle de ilişkili olan bir bağımlılık türüdür?

Cevap : B) İnternet bağımlılığı

İnternet bağımlılığı, diğer tüm teknoloji bağımlılığı türleriyle ilişkili olan bir bağımlılık türüdür çünkü dijital oyun oynama, sosyal medya kullanımı, bilgisayar kullanımı ve akıllı telefon/tablet kullanımı gibi aktiviteler genellikle internet üzerinden gerçekleştirilir. Bu nedenle, internet bağımlılığı diğer bağımlılık türlerinin ortak bir temelini oluşturabilir.

#9. Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu artırıcı bir durumdur.

Bu ifadelerden sadece *B) Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu artırıcı bir durumdur.* yanlış bir bilgi içermektedir. Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu azaltır, onlara zarar verir ve olumsuz psikolojik, fiziksel ve duygusal sonuçlara yol açabilir. Diğer ifadeler çocuk ihmal ve istismarının tanımı, etkileri ve yaygınlığı hakkında doğru bilgiler içermektedir. Çocuk ihmal ve istismarı ciddi bir sorundur ve buna karşı farkındalık yaratmak, önlemler almak toplumun her kesiminin sorumluluğundadır.

#10. Aşağıdakilerinden hangisi çocuklarda teknoloji bağımlılığının olası etkenlerinden biri olarak ifade edilmemiştir?

Cevap : A) Yoksulluk

Yoksulluk, çocuklarda teknoloji bağımlılığının olası etkenlerinden doğrudan biri olarak ifade edilmez. Teknoloji bağımlılığı genellikle sosyalleşme ihtiyacı, aile içi etkileşimdeki sorunlar, akran gruplarının etkisi ve dijital aygıtların erişilebilirliği gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Yoksulluk, teknolojiye erişimle veya teknoloji kullanım alışkanlıklarıyla dolaylı yollardan ilişkili olabilir, ancak teknoloji bağımlılığının doğrudan bir etkeni olarak sıkça öne çıkarılmaz.

#11. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerinden değildir?

Cevap : D) Kordon dolanması

Zihinsel yetersizliğin doğum öncesi (prenatal) nedenleri genetik faktörler, annenin sağlık durumu, yaşam tarzı ve maruz kaldığı çevresel faktörler gibi birçok farklı etkenden kaynaklanabilir. Bu nedenler arasında genetik bozukluklar, annenin hamilelik sırasında maruz kaldığı zararlı maddeler veya yaşam tarzı seçimleri yer alabilir.
Kordon dolanması, genellikle doğum sırası (perinatal) sorunlara yol açabilen bir durumdur ve doğrudan zihinsel yetersizliğin bir nedeni olarak değerlendirilmez. Bu durum, bebek doğarken göbek kordonunun bebek etrafına dolanması ve potansiyel olarak oksijen akışını kısıtlayabilmesi durumudur. Ancak, bu durum doğrudan zihinsel yetersizlikle ilişkilendirilemez ve genellikle fiziksel travma veya oksijen eksikliğiyle bağlantılı akut sorunlara yol açar. Dolayısıyla, doğum öncesi nedenler arasında değildir.
Bu bilgilere dayanarak, zihinsel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerinden değildir seçeneği:
D) Kordon dolanması

#12. Aşağıdakilerden hangisi çocukların savunmasızlığına katkıda bulunan bireysel faktörlerden biri değildir?

Cevap : E) Ebeveynlerinin eğitim düzeyi

Çocukların savunmasızlığına katkıda bulunan bireysel faktörler, çocuğun kendisine özgü özellikleri ve durumlarıdır. Bu faktörler arasında çocuğun yaşı (A), engelli olma durumu (B), çocuğun mizacı (C) ve zihinsel sağlık sorunları (D) gibi unsurlar doğrudan çocuğun bireysel koşullarını ve savunmasızlığının potansiyel derecesini etkiler.
Ebeveynlerinin eğitim düzeyi (E), çocuğun bireysel bir özelliği olmaktan ziyade, çocuğun sosyal ve ailevi çevresiyle ilgili bir faktördür. Ebeveynlerin eğitim düzeyi, çocukların eğitim olanaklarına erişimi, ailenin sosyoekonomik durumu ve çocuğun genel refahı üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olabilir, ancak bu, çocuğun bireysel bir özelliği olarak kabul edilmez. Bu nedenle, *Aşağıdakilerden hangisi çocukların savunmasızlığına katkıda bulunan bireysel faktörlerden biri değildir?* sorusunun cevabı (E) Ebeveynlerinin eğitim düzeyidir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi Erikson’a göre ergenlik dönemi özelliklerinden biridir?

Cevap : E) Kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar

Erik Erikson’un psikososyal gelişim teorisine göre, ergenlik dönemi (genellikle 12 ile 18 yaşları arasını kapsar) *Kimlik ve Rol Karmaşası* aşaması ile karakterizedir. Bu aşamada, bireyler kimliklerini keşfetme sürecindedirler; kim olduklarını, hayatta ne olmak istediklerini ve toplum içindeki yerlerini sorgularlar. Başarılı bir şekilde bu süreçten geçen bireyler, kendilerine dair sağlam bir anlayış geliştirirken, başarısız olanlar kimlik karmaşası yaşayabilir. Bu nedenle, Erikson’a göre ergenlik dönemi özelliklerinden biri *E) Kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar* seçeneğidir.

#14. Bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim, sosyal etkileşim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları, oyun oynama gibi davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yetersizlik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Otizm spektrum bozukluğu

Bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim, sosyal etkileşim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları, oyun oynama gibi davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yetersizlik, Otizm spektrum bozukluğudur.
E) Otizm spektrum bozukluğu
Otizm spektrum bozukluğu, genellikle çocukluk döneminde başlayan ve bireyin sosyal etkileşim, iletişim becerileri ve davranış kalıpları üzerinde önemli etkileri olan bir gelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, sosyal etkileşimde zorluklar, sınırlı ve tekrarlayan davranış kalıpları ve genellikle daralan ilgi alanları gösterir. Bu durum, hem sözel hem de sözel olmayan iletişimde zorluklar yaşamalarına neden olabilir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi ihmalin çocuk üzerindeki duygusal göstergelerindendir?

Cevap : C) Duygusal açlık

İhmalin Çocuk Üzerindeki Duygusal Göstergeleri: Düşük benlik algısı, duygusal açlık, sosyal sorunlar, kısıtlı arkadaş ilişkileri, kişisel yakınlık kurmada zorluklar, uygun olmayan istekleri reddetmede zorluk, sosyal içe çekilme, yoğun içe atım sorunları.

#16. Teknoloji bağımlılığı riski, yetişkinlik dönemine kıyasla çocukluk döneminde neden daha yüksektir?

Cevap : C) Çocukluk döneminde muhakeme etme, kendini kontrol etme, tehlikeli olanı ayırt etme vb. beceriler daha az gelişmiş olur.

Çocukluk dönemi, bilişsel ve duygusal gelişim süreçlerinin henüz tamamlanmadığı bir dönemdir. Bu dönemde çocukların karar verme, riskleri değerlendirme ve impuls kontrolü gibi yetenekleri yetişkinlere kıyasla daha az gelişmiştir. Bu nedenle, çocuklar teknoloji kullanımı konusunda daha kolay aşırıya kaçabilir ve teknoloji bağımlılığı riski altında olabilirler.

#17. Çocuklara ve ailelere sağlanan erken müdahale programlarının kültürel inançları, gelenekleri ve uygulamaları tanıması ve bunlara dayanması erken müdahalenin hangi ilkesini içine almaktadır?

Cevap : B) Programın kültüre uygun olması ilkesi

Erken müdahale programlarının çocukların ve ailelerin kültürel inançlarını, geleneklerini ve uygulamalarını tanıması ve bunlara dayanması, programların her bireyin benzersiz kültürel arka planını kabul etmesi ve ona uygun hizmetler sunması anlamına gelir. Bu yaklaşım, programların bireysel ve kültürel farklılıkları anlamasını ve bu farklılıklara saygı göstererek hizmetlerini buna göre şekillendirmesini vurgular. Bu nedenle, bu ilke:
B) Programın kültüre uygun olması ilkesi
ile ifade edilir. Kültüre uygunluk ilkesi, erken müdahale hizmetlerinin, bireylerin ve ailelerin kültürel değerleri, inançları ve uygulamaları göz önünde bulundurularak tasarlanmasını ve uygulanmasını içerir. Bu, programların daha etkili ve anlamlı olmasını sağlar çünkü hizmetler bireylerin kendi kültürel bağlamları içinde anlam kazanır.

#18. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji bağımlılığı olan çocuklarda etkili olan müdahale yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : D) Her gün rutin temizlik yapılması

Bu seçenek, teknoloji bağımlılığı olan çocuklarda etkili olan müdahale yöntemlerinden biri olarak kabul edilmez. Diğer seçenekler (Bilişsel davranışçı terapi, Zihin-bedeb egzersizleri, Kısa süreli yoksunluk müdahaleleri, Psikoeğitimler) teknoloji bağımlılığı müdahalesinde yaygın olarak kullanılan ve etkili olduğu düşünülen yöntemlerdir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim süreçlerinde bulunması gereken kriterlerden değildir?

Cevap : E) Öğrencinin yaşına uygun hizmetlerin sunulması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -12 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -12 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -12 (2024)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri
Dönem : Bahar Dönemi
Ünite 12: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Erken Müdahale ve Önleme Programları

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -12 (2024)

Giriş

Özel gereksinimli çocuklar, toplumun en hassas gruplarından birini oluşturur. Bu çocuklar, genetik, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası çeşitli nedenlerle özel eğitim ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Erken müdahale ve önleme programları, bu çocukların gelişimini desteklemek ve yaşamlarının kalitesini artırmak için hayati öneme sahiptir.

Risk Altındaki Bireylerin Tanımı

Risk altındaki bireyler, gelecekte öğrenme güçlüğü veya diğer yetersizlikler gösterme olasılığı yüksek olan çocuklardır. Bu tanım, çocukların potansiyel zorlukları erken fark edip, uygun müdahalelerle desteklenmeleri gerektiğini vurgular.

Özel Gereksinimler ve Sosyal Engellemeler

Özel gereksinimli bireylerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri sosyal engellerdir. Bu engeller, çocukların eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal etkinliklere erişimini kısıtlar. Bu durum, özür olarak adlandırılan sosyal bir yargıyı pekiştirir.

Özel Eğitimde Temel İlkeler

Özel eğitim, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının kullanılması, erken başlangıç ve toplumsal entegrasyon gibi ilkeler üzerine kuruludur. Bu ilkelerin uygulanması, özel gereksinimli çocukların topluma uyum sağlamalarını ve bağımsız bireyler olarak yetişmelerini destekler.

Zihinsel Yetersizlik ve Nedenleri

Zihinsel yetersizlik, genetik faktörler, doğum öncesi ve doğum sırası komplikasyonlar gibi bir dizi nedenden kaynaklanabilir. Bu yetersizlik, bireyin öğrenme, iletişim kurma ve bağımsız yaşam becerilerini etkileyebilir.

Erken Müdahale Programlarının Önemi

Erken müdahale programları, özel gereksinimli çocukların gelişimine büyük katkı sağlar. Bu programlar, çocukların gelişimsel gecikmelerini erken dönemde ele alarak, uzun vadede daha bağımsız ve üretken bireyler olmalarını teşvik eder.

Kültürel Uygunluk ve Erişim

Erken müdahale programlarının kültürel olarak uygun olması, çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve onlara etkili destek sağlamayı mümkün kılar. Ayrıca, bu programların toplumun her kesimine erişilebilir olması gerekmektedir.

Özel Eğitimin Etkinlik Kriterleri

Özel eğitim süreçlerinin başarılı olabilmesi için nitelikli personel, uygun eğitim ortamları ve bireyselleştirilmiş eğitim programları gereklidir. Bu kriterler, özel gereksinimli çocukların her yönüyle desteklenmesini sağlar

Sonuç

Özel gereksinimli çocuklar ve erken müdahale programları, bu çocukların sosyal, eğitim ve sağlık alanlarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olur. Toplum olarak bu çocuklara uygun destek ve kaynakların sağlanması, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak ve toplumsal refahın artmasına katkıda bulunacaktır

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -12 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-12 (2024) : Özel Gereksinimli Çocuklar ve Erken Müdahale ve Önleme Programları

1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “risk altındaki birey olma” terimini en iyi şekilde açıklamaktadır?

A) Yetersizliğin bireyin çevresinden kaynaklanmasıdır.
B) Bireyselleştirilmiş özel eğitim programına gereksinim duyulmasıdır.
C) İleride yetersizlik gösterme olasılığının fazla olmasıdır.
D) Halen bir veya birkaç gelişim alanında yetersizlik gösterilmesidir.
E) Gelişim alanlarında güçlük yaşamış olmasıdır.

Cevap : C) İleride yetersizlik gösterme olasılığının fazla olmasıdır.

*Risk altındaki birey olma* terimi, ileride bir veya birden fazla gelişim alanında yetersizlik gösterme olasılığının yüksek olmasını ifade eder. Bu tanım, bireyin şu an bir yetersizlik gösterip göstermediğinden bağımsız olarak, gelecekte yetersizlik gösterme riskinin olması durumunu kapsar. Bu nedenle, sunulan seçenekler arasında bu tanımı en iyi şekilde açıklayan seçenek:
C) İleride yetersizlik gösterme olasılığının fazla olmasıdır.
Bu seçenek, risk altındaki bireyin tanımının özünü yansıtan, gelecekteki potansiyel yetersizliklere odaklanan bir açıklamadır. Diğer seçenekler ya mevcut durumu (D ve E), özel eğitim programına gereksinimi (B), veya yetersizliğin çevresel kaynakları (A) ele alırken, seçenek C risk altında olma durumunun geleceğe yönelik bir öngörü olduğunu belirtir.

2- Özel gereksinimli bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklara ne ad verilir?

A) Yetersizlik
B) Özür
C) Bozukluk
D) Risk Taşıma
E) Engel

Cevap : B) Özür

3- Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin temel ilkelerinden birisi değildir?

A) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden ayrı olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.
B) Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.
C) Özel eğitime erken başlamak esastır.
D) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.
E) Özel gereksinimli bireylere özel eğitim hizmetleri sunumunda bireye eğitim verecek uzmanlarla iş birliğine girmek gerekli değildir.

Cevap : A) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden ayrı olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

Özel eğitimin temel ilkeleri, bireyin ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir, bireyselleştirilmiş ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sağlamayı amaçlar. Bu ilkeler arasında bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden izole etmek yerine, onların topluma entegrasyonunu ve katılımını teşvik etmek önemli bir yer tutar. Ayrıca, özel eğitim hizmetlerinin erken yaşta başlaması, bireyin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda planlanması, ve bu süreçte uzmanlarla iş birliği yapılması gerektiği vurgulanır.
Bu doğrultuda, özel eğitimin temel ilkelerinden birisi olmayan seçenek:
A) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden ayrı olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

4- Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerinden değildir?

A) Anne babanın yaşı
B) Anne ve babanın kan uyuşmazlığının olması
C) Kromozomal bozukluklar
D) Kordon dolanması
E) Annenin hamilelikte kullandığı ilaçlar

Cevap : D) Kordon dolanması

Zihinsel yetersizliğin doğum öncesi (prenatal) nedenleri genetik faktörler, annenin sağlık durumu, yaşam tarzı ve maruz kaldığı çevresel faktörler gibi birçok farklı etkenden kaynaklanabilir. Bu nedenler arasında genetik bozukluklar, annenin hamilelik sırasında maruz kaldığı zararlı maddeler veya yaşam tarzı seçimleri yer alabilir.
Kordon dolanması, genellikle doğum sırası (perinatal) sorunlara yol açabilen bir durumdur ve doğrudan zihinsel yetersizliğin bir nedeni olarak değerlendirilmez. Bu durum, bebek doğarken göbek kordonunun bebek etrafına dolanması ve potansiyel olarak oksijen akışını kısıtlayabilmesi durumudur. Ancak, bu durum doğrudan zihinsel yetersizlikle ilişkilendirilemez ve genellikle fiziksel travma veya oksijen eksikliğiyle bağlantılı akut sorunlara yol açar. Dolayısıyla, doğum öncesi nedenler arasında değildir.
Bu bilgilere dayanarak, zihinsel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerinden değildir seçeneği:
D) Kordon dolanması

5- Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuklara yönelik planlanan erken müdahale ve destek programlarının ortak noktasıdır?

A) Sadece belirli yetersizlik grubuna yönelik planlanması
B) Belirli yaş grubuna yönelik planlanması
C) Müdahale ve destek programlarının gereksinim temelli olarak planlanması
D) Müdahale ve destek programlarının sadece öğrenciyi kapsaması
E) Destek programlarının sadece aileyi temel olarak planlanması

Cevap : C) Müdahale ve destek programlarının gereksinim temelli olarak planlanması

Erken müdahale ve destek programları, özel gereksinimli çocukların gelişimsel, eğitimsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanır. Bu programların ana hedefi, çocukların mevcut potansiyellerini en üst düzeye çıkararak, onlara mümkün olan en iyi başlangıcı sağlamaktır. Bu programlar genellikle çok yönlüdür ve çocukların yanı sıra ailelerini de desteklemeyi amaçlar. Bununla birlikte, her çocuğun ve ailenin ihtiyaçları farklı olduğundan, programların bireyselleştirilmesi ve çocuğun özgül gereksinimlerine dayandırılması esastır.
Bu bağlamda, erken müdahale ve destek programlarının ortak noktası:
C) Müdahale ve destek programlarının gereksinim temelli olarak planlanması
Bu seçenek, programların her bireyin benzersiz ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlandığını ve uygulandığını vurgular. Diğer seçenekler, programların kapsamı ve uygulama biçimleri açısından daha kısıtlayıcı veya spesifik durumları ifade ederken, gereksinim temelli planlama, erken müdahale ve destek programlarının evrensel bir özelliğidir.

6- Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim süreçlerinde bulunması gereken kriterlerden değildir?

A) Özel yetiştirilmiş personel
B) Öğrenciye uygun eğitim ortamı
C) Öğrenciye yönelik eğitim proğramı hazırlama
D) Öğrenciye özel hazırlanmış eğitim proğramı
E) Öğrencinin yaşına uygun hizmetlerin sunulması

Cevap : E) Öğrencinin yaşına uygun hizmetlerin sunulması

7- Öğrenme güçlüğü olan bireyleri zihinsel yetersizliği olan bireylerden ayıran en önemli özellik nedir?

A) Dil becerilerindeki yetersizlik
B) Zeka puanı
C) Akademik beceriler
D) Fiziksel özellikleri
E) Sosyal beceriler

Cevap : B) Zeka puanı

Öğrenme güçlüğü olan bireyler ile zihinsel yetersizliği olan bireyler arasındaki en belirgin ve ayırt edici özellik genellikle zeka puanıdır.
B) Zeka puanı
Öğrenme güçlüğü olan bireyler, genellikle ortalama veya ortalamanın üstünde bir zeka puanına sahiptirler, ancak belirli akademik becerilerde (okuma, yazma, matematik gibi) önemli ölçüde zorluk yaşarlar. Bu, öğrenme güçlüğünün, zekayla değil, belirli öğrenme alanlarında bilgiyi işleme şekliyle ilgili olduğunu gösterir. Öte yandan, zihinsel yetersizliği olan bireylerde genel zeka düzeyi ve adaptif beceriler (günlük yaşam becerileri, sosyal beceriler, iş becerileri gibi) ortalama düzeyin altındadır ve bu durum genel bir öğrenme kapasitesinin sınırlılığını ifade eder.
Bu nedenle, zeka puanı, bu iki grubu ayırt etmede önemli bir kriterdir ve öğrenme güçlüğü ile zihinsel yetersizlik arasındaki temel farklardan birini temsil eder.

8- Çocuklara ve ailelere sağlanan erken müdahale programlarının kültürel inançları, gelenekleri ve uygulamaları tanıması ve bunlara dayanması erken müdahalenin hangi ilkesini içine almaktadır?

A) Programın kapsayıcılığı ilkesi
B) Programın kültüre uygun olması ilkesi
C) Gelişimin çevresel olarak sürdürülmesi ilkesi
D) Programın zamanı ve süresinin gelişimsel olarak planlanması ilkesi
E) Programın esnekliği ilkesi

Cevap : B) Programın kültüre uygun olması ilkesi

Erken müdahale programlarının çocukların ve ailelerin kültürel inançlarını, geleneklerini ve uygulamalarını tanıması ve bunlara dayanması, programların her bireyin benzersiz kültürel arka planını kabul etmesi ve ona uygun hizmetler sunması anlamına gelir. Bu yaklaşım, programların bireysel ve kültürel farklılıkları anlamasını ve bu farklılıklara saygı göstererek hizmetlerini buna göre şekillendirmesini vurgular. Bu nedenle, bu ilke:
B) Programın kültüre uygun olması ilkesi
ile ifade edilir. Kültüre uygunluk ilkesi, erken müdahale hizmetlerinin, bireylerin ve ailelerin kültürel değerleri, inançları ve uygulamaları göz önünde bulundurularak tasarlanmasını ve uygulanmasını içerir. Bu, programların daha etkili ve anlamlı olmasını sağlar çünkü hizmetler bireylerin kendi kültürel bağlamları içinde anlam kazanır.

9- 0-36 ay arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik hazırlanan çocukların küçük kas, büyük kas, alıcı dil gibi genel gelişim alanlarını desteklemeye yönelik sekiz kitaptan oluşan erken eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anne-Çocuk Eğitim Programı
B) PORTAGE Erken Müdahale Programı
C) Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı
D) S.O.S. Erken Müdahale Programı
E) Küçük Adımlar Erken Müdahale Programı

Cevap : E) Küçük Adımlar Erken Müdahale Programı

10- Bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim, sosyal etkileşim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları, oyun oynama gibi davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yetersizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zihinsel yetersizlik
B) Dil ve konuşma bozukluğu
C) Öğrenme güçlüğü
D) İşitme yetersizliği
E) Otizm spektrum bozukluğu

Cevap : E) Otizm spektrum bozukluğu

Bireyin sözel ve sözel olmayan iletişim, sosyal etkileşim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıkları, oyun oynama gibi davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yetersizlik, Otizm spektrum bozukluğudur.
E) Otizm spektrum bozukluğu
Otizm spektrum bozukluğu, genellikle çocukluk döneminde başlayan ve bireyin sosyal etkileşim, iletişim becerileri ve davranış kalıpları üzerinde önemli etkileri olan bir gelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, sosyal etkileşimde zorluklar, sınırlı ve tekrarlayan davranış kalıpları ve genellikle daralan ilgi alanları gösterir. Bu durum, hem sözel hem de sözel olmayan iletişimde zorluklar yaşamalarına neden olabilir.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -12 (2024)

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Erken Müdahale ve Önleme Programları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!