auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -11 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Soruları Final Deneme Sınavı -11 (2024)

#1. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuklara yönelik planlanan erken müdahale ve destek programlarının ortak noktasıdır?

Cevap : C) Müdahale ve destek programlarının gereksinim temelli olarak planlanması

Erken müdahale ve destek programları, özel gereksinimli çocukların gelişimsel, eğitimsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanır. Bu programların ana hedefi, çocukların mevcut potansiyellerini en üst düzeye çıkararak, onlara mümkün olan en iyi başlangıcı sağlamaktır. Bu programlar genellikle çok yönlüdür ve çocukların yanı sıra ailelerini de desteklemeyi amaçlar. Bununla birlikte, her çocuğun ve ailenin ihtiyaçları farklı olduğundan, programların bireyselleştirilmesi ve çocuğun özgül gereksinimlerine dayandırılması esastır.
Bu bağlamda, erken müdahale ve destek programlarının ortak noktası:
C) Müdahale ve destek programlarının gereksinim temelli olarak planlanması
Bu seçenek, programların her bireyin benzersiz ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlandığını ve uygulandığını vurgular. Diğer seçenekler, programların kapsamı ve uygulama biçimleri açısından daha kısıtlayıcı veya spesifik durumları ifade ederken, gereksinim temelli planlama, erken müdahale ve destek programlarının evrensel bir özelliğidir.

#2. Teknoloji bağımlılığı olan çocukların ailelerine aşağıdakilerden hangisi önerilemez?

Cevap : E) Çocuğun okulunun ve arkadaş çevresinin kesinlikle değiştirilmesi

Bu öneri, teknoloji bağımlılığı olan çocukların ailelerine genel bir tavsiye olarak önerilemez. Çünkü okulun veya arkadaş çevresinin değiştirilmesi, çocuğun sosyal ilişkilerini ve mevcut destek sistemlerini kesintiye uğratabilir ve her durumda faydalı olmayabilir. Diğer seçenekler, çocukların teknoloji bağımlılığı ile başa çıkmak için ailelerin uygulayabileceği pratik ve destekleyici yöntemler arasında yer alır.

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi *risk altındaki birey olma* terimini en iyi şekilde açıklamaktadır?

Cevap : C) İleride yetersizlik gösterme olasılığının fazla olmasıdır.

*Risk altındaki birey olma* terimi, ileride bir veya birden fazla gelişim alanında yetersizlik gösterme olasılığının yüksek olmasını ifade eder. Bu tanım, bireyin şu an bir yetersizlik gösterip göstermediğinden bağımsız olarak, gelecekte yetersizlik gösterme riskinin olması durumunu kapsar. Bu nedenle, sunulan seçenekler arasında bu tanımı en iyi şekilde açıklayan seçenek:
C) İleride yetersizlik gösterme olasılığının fazla olmasıdır.
Bu seçenek, risk altındaki bireyin tanımının özünü yansıtan, gelecekteki potansiyel yetersizliklere odaklanan bir açıklamadır. Diğer seçenekler ya mevcut durumu (D ve E), özel eğitim programına gereksinimi (B), veya yetersizliğin çevresel kaynakları (A) ele alırken, seçenek C risk altında olma durumunun geleceğe yönelik bir öngörü olduğunu belirtir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sıralanan teknoloji bağımlılığı belirtileri arasında yer almaz

Cevap : E) Karar verildiği zaman dijital aygıtlardan uzak durmayı başarmak

Bu seçenek, teknoloji bağımlılığı belirtileri arasında yer almaz; aksine, bireyin teknoloji kullanımı üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve kullanımını sınırlayabileceğini gösteren bir durumu ifade eder. Teknoloji bağımlılığı belirtileri arasında yer alan maddeler, kullanımın kontrolünü kaybetme, yalan söyleme, fiziksel ve sosyal sorunlar yaşama gibi olumsuz sonuçlardır.

#5. Bir sistemin işlevine veya yaşayabilirliğine yönelik rahatsızlıklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : B) Zorluk

#6. Aşağıdakilerden hangisi uzak riskle ilişkili demografik özelliklerden biri değildir?

Cevap : E) Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma

Uzak riskle ilişkili demografik özellikler, bireylerin veya toplulukların karşı karşıya kaldığı genel risk faktörlerini ifade eder ve bu faktörler genellikle kişinin doğrudan kontrolü dışındadır. Bu özellikler, bireyin veya grupların karşılaşabileceği risk düzeyini artırabilir ve genellikle sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle ilgilidir.
-Düşük sosyoekonomik statü (A),
-Zayıf ekonomik fırsat (B),
-İyi eğitime erişimde yetersizlik (C),
-Etnik bir azınlık grubuna mensubiyet (D),
gibi faktörler, riskin artmasına katkıda bulunan demografik özellikler arasında yer alır. Bunlar, bireylerin ve toplulukların karşılaşabileceği çeşitli zorlukları ve dezavantajları ifade eder.
Ancak, *Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma* (E) ifadesi, riskle ilişkili bir demografik özellikten ziyade, riskin azaltılmasıyla ilişkilendirilebilecek bir durumu ifade eder. Yani, bu ifade, bireyin veya topluluğun risk durumunu artırmak yerine, potansiyel olarak daha az risk altında olduklarını gösterir. Dolayısıyla, *Aşağıdakilerden hangisi uzak riskle ilişkili demografik özelliklerden biri değildir?* sorusunun cevabı (E) Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma olacaktır.

#7. Aşağıdakilerden hangsi çocukların teknoloji bağımlılığı riskinden korunabilmeleri için dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaz?

Cevap : B) 3 yaşını tamamladıktan sonra çocuğun aileye ait tableti değil kişisel tabletini kullanması gerekir.

Bu öneri, çocukların teknoloji bağımlılığı riskinden korunmaları için dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaz. Çocukların erken yaşta kişisel dijital cihazlara sahip olmaları, bağımlılık riskini artırabilir. Bu nedenle, çocukların teknoloji kullanımını sınırlamak ve denetlemek, aile içi ortamın teknoloji kullanımı konusunda sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek önemlidir. Çocuklara erken yaşta kendi kişisel dijital aygıtlarını vermek yerine, teknoloji kullanımı konusunda ailece sağlıklı sınırlar koymak ve bu sınırlar içerisinde teknolojiyi kullanmalarını sağlamak daha uygun bir yaklaşım olacaktır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi ihmalin çocuk üzerindeki davranışsal göstergelerindendir?

Cevap : B) Kendi kendine zarar veren davranışlar

İhmalin Çocuk Üzerindeki Davranışsal Göstergeleri: Kendi kendine zarar veren davranışlar, dilenme, yiyecek çalma, okulda bulunma süresinin uzaması, sürekli yorgunluk, halsizlik, derste uyuyakalma, yetişkin sorumluluklarını ve ilgilerini yüklenme, sık sık okula devamsızlık yapma veya gecikme…

#9. Aşağıdakilerden hangisi Jean Piaget’e göre ergenlik dönemi özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar

Jean Piaget, çocukların bilişsel gelişimini dört aşamada inceleyen bir teorisyendir. Bu aşamalar sensorimotor, ön-operasyonel, somut operasyonlar ve resmi operasyonel aşamalardır. Piaget’e göre, ergenlik dönemi resmi operasyonel aşamaya denk gelir ve bu dönemde bireyler (A) resmi operasyonel aşamadadırlar, yani 11 yaş ve yetişkinlik arasında, (B) kavramlar ve fikirlerle ilgilenir, (C) soyut düşünmeye başlar ve (D) tümdengelimli ve kavramsal düşünmeye sahiptirler.
Bu seçenekler, Piaget’in teorilerine uygun özelliklerdir. Ancak, (E) kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar ifadesi Erik Erikson’ın psikososyal gelişim teorisine ait bir özelliktir. Erikson, insan ömrünü sekiz aşamada incelemiş ve her bir aşamanın kendi içinde bir kriz barındırdığını öne sürmüştür. Ergenlik dönemi için Erikson, kimlik versus rol karmaşası krizini belirtir. Dolayısıyla, sorulan soruya cevap olarak (E) seçeneği, Jean Piaget’e göre ergenlik dönemi özelliklerinden biri değildir.

#10. Ekolojik Sistem Modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisi ailenin ekolojik katmanlarını oluşturan sistemlerden değildir?

Cevap : E) Megasistem

E) Megasistem, Ekolojik Sistem Modeli’ne göre ailenin ekolojik katmanlarını oluşturan sistemlerden biri değildir. Urie Bronfenbrenner tarafından geliştirilen Ekolojik Sistem Teorisi, bireyin gelişimini etkileyen çeşitli katmanları tanımlar:
Mikrosistem: Bireyin doğrudan etkileşimde olduğu ortamları (aile, okul, iş yeri) içerir.
Mezosistem: Bir bireyin mikrosistemlerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini içerir.
Egzosistem: Bireyin doğrudan bir parçası olmadığı, ancak onu etkileyen daha geniş sosyal sistemleri içerir (ebeveynlerin iş yeri, mahalle).
Makrosistem: Kültür, ekonomi, sosyal politikalar gibi geniş toplumsal değerler ve inanç sistemlerini içerir.
*Megasistem* terimi, Bronfenbrenner’ın Ekolojik Sistem Teorisinde tanımlanan katmanlardan biri değildir.

#11. Dünya Bankası’nın Yetimler ve Savunmasız Çocuklar (OVC) araç setinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

Cevap : E) Okul devamsızlığı olan çocuklar

Dünya Bankası’nın Yetimler ve Savunmasız Çocuklar (OVC) araç seti, özellikle zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalan çocukların ihtiyaçlarını ele almak üzere tasarlanmış bir dizi kaynak ve politika önerisini içerir. Bu araç seti, genellikle aşağıdaki grupları hedef alır:
-Sokak çocukları (A)
-Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine maruz kalan çocuklar (B)
-Silahlı çatışmalardan etkilenen çocuklar (C)
-HIV/AIDS’ten etkilenen çocuklar (D)
Bu gruplar, genellikle savunmasızlıklarının çok katmanlı olması ve ciddi risklerle karşı karşıya kalmaları nedeniyle özel dikkat gerektiren kategoriler arasında yer alır.
Okul devamsızlığı olan çocuklar (E), eğitimle ilgili genel bir sorun olarak kabul edilir ve her ne kadar bu durum savunmasız çocuklar için önemli bir endişe kaynağı olsa da, bu çocuklar genellikle Dünya Bankası’nın OVC araç setinde özel olarak tanımlanan gruplar arasında yer almaz. Okul devamsızlığı, yukarıda belirtilen gruplara dahil olan çocukların karşılaştığı birçok sorundan yalnızca biri olabilir, ancak kendisi bir grup olarak spesifik olarak belirtilmez. Bu nedenle, *Dünya Bankası’nın Yetimler ve Savunmasız Çocuklar (OVC) araç setinde  aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?* sorusunun cevabı (E) Okul devamsızlığı olan çocuklar olur.

#12. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin temel ilkelerinden birisi değildir?

Cevap : A) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden ayrı olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

Özel eğitimin temel ilkeleri, bireyin ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir, bireyselleştirilmiş ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sağlamayı amaçlar. Bu ilkeler arasında bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden izole etmek yerine, onların topluma entegrasyonunu ve katılımını teşvik etmek önemli bir yer tutar. Ayrıca, özel eğitim hizmetlerinin erken yaşta başlaması, bireyin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda planlanması, ve bu süreçte uzmanlarla iş birliği yapılması gerektiği vurgulanır.
Bu doğrultuda, özel eğitimin temel ilkelerinden birisi olmayan seçenek:
A) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden ayrı olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

#13. Öğrenme güçlüğü olan bireyleri zihinsel yetersizliği olan bireylerden ayıran en önemli özellik nedir?

Cevap : B) Zeka puanı

Öğrenme güçlüğü olan bireyler ile zihinsel yetersizliği olan bireyler arasındaki en belirgin ve ayırt edici özellik genellikle zeka puanıdır.
B) Zeka puanı
Öğrenme güçlüğü olan bireyler, genellikle ortalama veya ortalamanın üstünde bir zeka puanına sahiptirler, ancak belirli akademik becerilerde (okuma, yazma, matematik gibi) önemli ölçüde zorluk yaşarlar. Bu, öğrenme güçlüğünün, zekayla değil, belirli öğrenme alanlarında bilgiyi işleme şekliyle ilgili olduğunu gösterir. Öte yandan, zihinsel yetersizliği olan bireylerde genel zeka düzeyi ve adaptif beceriler (günlük yaşam becerileri, sosyal beceriler, iş becerileri gibi) ortalama düzeyin altındadır ve bu durum genel bir öğrenme kapasitesinin sınırlılığını ifade eder.
Bu nedenle, zeka puanı, bu iki grubu ayırt etmede önemli bir kriterdir ve öğrenme güçlüğü ile zihinsel yetersizlik arasındaki temel farklardan birini temsil eder.

#14. Çocuklarda teknoloji kullanımının yaygınlığını ortaya koyan raporlar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : A) Çocuklar sosyalleşmek, iletişim kurmak, eğlenmek gibi amaçlarla teknoloji kullanabilmektedirler.

Çocukların teknoloji kullanımı üzerine yapılan raporlar, çocukların çeşitli amaçlarla teknolojiyi aktif olarak kullandıklarını göstermektedir. Bu amaçlar arasında sosyalleşme, iletişim kurma, bilgi edinme ve eğlence gibi önemli faktörler yer almaktadır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ihmalinin alt türlerinden değildir?

Cevap : E) Sosyal ihmal

E) Sosyal ihmal, çocuk ihmalinin genellikle bahsedilen alt türlerinden biri değildir. Çocuk ihmalinin yaygın olarak kabul edilen alt türleri şunlardır:
-Fiziksel ihmal: Çocuğun temel fiziksel ihtiyaçlarının (yemek, barınma, uygun giysiler) karşılanmaması.
-Duygusal ihmal: Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının ve duygusal destek sağlanmaması.
-Tıbbi ihmal: Çocuğun sağlık hizmetlerine ve tıbbi bakıma erişiminin engellenmesi veya ihmal edilmesi.
-Eğitim ihmali: Çocuğun eğitime erişiminin engellenmesi veya eğitiminin ihmal edilmesi.

#16. 0-36 ay arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik hazırlanan çocukların küçük kas, büyük kas, alıcı dil gibi genel gelişim alanlarını desteklemeye yönelik sekiz kitaptan oluşan erken eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Küçük Adımlar Erken Müdahale Programı

#17. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik kötü muamele örüntüsünü oluşturan unsurlardan değildir?

Cevap : E) Gelişimsel destek

E) Gelişimsel destek, çocuğa yönelik kötü muamele örüntüsünü oluşturan unsurlardan biri değildir. Aksine, gelişimsel destek, çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve entelektüel gelişimine olumlu katkıda bulunan ve çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olan destekleyici bir unsurdur. Diğer seçenekler (Fiziksel istismar, Duygusal istismar, Cinsel istismar ve İhmal), çocuğa yönelik kötü muamele örüntüsünü oluşturan zararlı ve kabul edilemez davranışlardır.

#18. Aşağıdakilerden hangisi çocuk istismarını önlemeye yönelik kanıt temelli müdahale programlarından değildir?

Cevap : E) Siyah Bayrak/Beyaz Bayrak Programı

#19. Teknoloji bağımlılığı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) İlaçlı tedavi uygulanmadığında teknoloji bağımlılığı azalmaz.

*C* şıkkında bulunan ifade yanlıştır. Teknoloji bağımlılığının tedavisi için mutlaka ilaçlı tedavi uygulanması gerekmez. Psikolojik danışmanlık, davranışsal terapiler ve ailenin desteği gibi yöntemlerle de teknoloji bağımlılığı üzerinde çalışılabilir ve azalma sağlanabilir. Bağımlılığın şiddetine ve bireyin özel durumuna göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -11 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -11 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Soruları Final Deneme Sınavı -11

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -11 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Final

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Soruları Final Deneme Sınavı -11

Giriş

Çocuk yoksulluğu, dünya genelinde ve Türkiye’de ciddi bir sosyal sorun olarak öne çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer uluslararası kuruluşlar, çocuk yoksulluğunu, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklardan yoksun olmaları durumu olarak tanımlar. Bu durum, çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve entelektüel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Çocuk Yoksulluğunun Tanımı ve Etkileri

“Refahtan yoksunluk” durumu, yani yoksulluk, çocukların yeterli beslenmeye, sağlık hizmetlerine, eğitime ve güvenli bir yaşam alanına erişimlerinin olmamasını ifade eder. Çocuk yoksulluğu, sadece ekonomik bir problem olmanın ötesinde, çocukların toplumsal entegrasyonu ve gelecekteki yaşam şansları üzerinde derin etkiler bırakır. Eğitim fırsatlarından yoksun bırakılan çocuklar, yetişkinlik dönemlerinde sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı konumlara itilirler.

Türkiye’deki Çocuk Yoksulluğu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de çocuk yoksulluğu özellikle kırsal bölgelerde yaygındır. Gelir dağılımındaki düzensizlikler, ekonomik krizler, enflasyon ve vergi adaletsizlikleri gibi ekonomik nedenler yoksulluğu derinleştirmektedir. Çocuklar üzerindeki yoksulluğun etkileri yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişimde güçlükler ve eğitimdeki eşitsizlikler şeklinde kendini göstermektedir.

Avrupa Birliği ve Çocuk Yoksulluğu Ölçümü

Avrupa Birliği, üye ülkelerde çocuk yoksulluğunu ölçmek için çocukların ve içinde yaşadıkları hanelerin ekonomik durumlarını değerlendirir. Bu ölçümler, çocukların yaşam kalitesi ve refah seviyesi hakkında önemli bilgiler sunar ve politika yapıcılar için yol gösterici olur.

Türkiye’de Çocuk Yoksulluğuna Yönelik Politikalar

Türkiye’de çocuk yoksulluğu ile mücadelede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar aktif rol almaktadır. Bu kurumlar, yoksul ailelere yönelik sosyal yardım programları, eğitim bursları ve sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı sağlayan politikalar geliştirmektedir.

Sonuç:

Çocuk yoksulluğu, sadece ekonomik bir mesele olmayıp, aynı zamanda sosyal adalet ve insan hakları meselesidir. Çocukların yoksulluk içinde büyümeleri, toplumun geleceği üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, çocuk yoksulluğu ile mücadele, tüm dünya ve Türkiye için öncelikli bir konu olmalıdır. Etkili politika ve uygulamalarla çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak ve toplumsal refahın artmasına katkıda bulunacaktır.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Final Deneme Sınavı -11 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-11 (2024) : Çocuk Yoksulluğu

1- “Refahtan yoksunluk” durumuna ne denir?

A) Yoksulluk
B) Yetersiz imkan
C) Mutlak açlık
D) Kişisel imkanlardan geri kalmışlık
E) Gıdada dışa bağımlılık

Cevap : A) Yoksulluk

*Refahtan yoksunluk* durumuna genellikle *yoksulluk* denir. Bu durum, bireylerin veya toplulukların temel ihtiyaçlarını, özellikle de barınma, beslenme, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda karşılayamama durumunu ifade eder. Yoksulluk, sadece maddi imkansızlıklarla değil, aynı zamanda eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve eşitlik gibi çeşitli sosyal hizmetlere erişimdeki eksikliklerle de ilgilidir.

2- Türkiye’de yoksulluk sınırı ilk olarak hangi sene hesaplanmıştır?

A) 1998
B) 2000
C) 2002
D) 2004
E) 2006

Cevap : C) 2002

3- “Gelir dağılımındaki düzensizlik, küresel ve ulusal çaptaki ekonomik krizler, enflasyon ve vergi adaletsizlikleri yoksulluğu etkileyen …… nedenler olarak sayılabilir.” Cümlede boş bırakılan yer için uygun seçenek hangisidir?

A) İşgücü piyasası
B) Ekonomik
C) Sosyal ve demografik
D) Coğrafik
E) Siyasal

Cevap : B) Ekonomik

Cümlede bahsedilen faktörler gelir dağılımındaki düzensizlik, küresel ve ulusal ekonomik krizler, enflasyon ve vergi adaletsizlikleri ekonomik faktörler kategorisine girer. Bu nedenle, bu faktörler yoksulluğu etkileyen “ekonomik” nedenler olarak sayılabilir.

4- Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde bulunan devletler için çocuk yoksulluğunu ölçmek amacıyla hangi faktörleri ölçmektedir?

A) Çocuğun ve içinde yaşadığı hanenin ekonomik durumu
B) Çocuğun toplumsal sorumluluk projelerine katılımı
C) Çocuğun sosyal hayata katılımı
D) Çocuğun sağlık hizmetlerine erişimi
E) Çocuğun eğitime erişimi

Cevap : B) Çocuğun toplumsal sorumluluk projelerine katılımı

5- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuk yoksulluğunun etkileri bireysel ve toplumsal olarak iki temel boyutta ele alınabilir
B) Yoksulluğa alışmış bünyelerde beslenme düzeninde değişiklik sonucunda tip 2 diyabet görülme olasılığı diğerlerinden daha yüksektir.
C) “Küçük doğma” yoksul ailelerin çocuklarında görülebilen bir durumdur.
D) Yoksul ailelerde yetişen çocuklar genel olarak yetişkinliklerinde bu yoksulluk çemberinden çıkma eğilimindedirler.
E) Okullaşmanın; ekonomik ve maddi büyüme ile pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi vardır.

Cevap : D) Yoksul ailelerde yetişen çocuklar genel olarak yetişkinliklerinde bu yoksulluk çemberinden çıkma eğilimindedirler.

Bu ifade yanlıştır. Yoksulluk çemberi, yoksul ailelerde yetişen çocukların genellikle yetişkinlik dönemlerinde de benzer ekonomik zorluklar yaşama olasılığının yüksek olduğu bir kavramı ifade eder. Yoksulluk içinde büyüyen çocukların karşılaştığı eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimdeki sınırlılıklar, yetişkinlik dönemlerinde ekonomik durumlarını iyileştirmelerini zorlaştırabilir. Dolayısıyla, yoksul ailelerde yetişen çocukların otomatik olarak yoksulluk çemberinden çıkma eğiliminde olduklarına dair genel bir ifade yanıltıcı olabilir.

6- I- Yetersiz Besin
II- Sağlık İmkanlarından Yoksunluk
III-Eğitim Hakkından Yoksunluk
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yoksulluğun çocuklarda sebep olduğu etkilerdendir?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) Yalnız III

Cevap : C) I, II ve III

Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri çok yönlüdür ve yetersiz beslenme, sağlık imkanlarından yoksunluk, eğitim hakkından yoksunluk gibi birçok alanı kapsar. Bu nedenle, yukarıdaki I (Yetersiz Besin), II (Sağlık İmkanlarından Yoksunluk) ve III (Eğitim Hakkından Yoksunluk) seçeneklerinin hepsi yoksulluğun çocuklarda sebep olduğu etkiler arasında yer alır.

7- Hangisi çocuk yoksulluğunun toplumsal yansımalarından biri değildir?

A) Ev işlerine destek olma
B) Çocuk işçiliği
C) Madde kullanımı
D) Erken yaşta suça itilme
E) Sokak çocukları

Cevap : A) Ev işlerine destek olma

Ev işlerine destek olma, çocuk yoksulluğunun toplumsal yansımalarından biri olarak kabul edilmez. Çocukların aile içinde ev işlerine yardımcı olması, genellikle normal bir aile yaşamının parçası olarak görülür ve yoksullukla doğrudan ilişkilendirilemez. Diğer seçenekler (B) Çocuk işçiliği, (C) Madde kullanımı, (D) Erken yaşta suça itilme ve (E) Sokak çocukları ise çocuk yoksulluğunun toplumsal yansımaları arasında yer alır ve bu durumun ciddi sonuçlarını yansıtan faktörlerdir.

8- Aşağıdakilerden hangisi “kurum bakımına muhtaç” çocukları tanımlamaz?

A) Fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimi tehlike altında olan çocuklar
B) Güvenliği tehlike altında olan çocuklar
C) Hanehalkı gelirinin yoksulluk sınırında olduğu evlerde yaşayan çocuklar
D) Ebeveynlerinden birisi ya da her ikisi birden hayatta olmayan ya da bilinmeyen çocuklar
E) Terk edilmiş olan ya da ihmal ve istismar edilen çocuklar

Cevap : C) Hanehalkı gelirinin yoksulluk sınırında olduğu evlerde yaşayan çocuklar

Bu seçenek, “kurum bakımına muhtaç” çocukları tanımlamaz. Çünkü yalnızca hanehalkı gelirinin yoksulluk sınırında olması, çocuğun otomatik olarak kurum bakımına ihtiyacı olduğu anlamına gelmez. Diğer seçeneklerde bahsedilen fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimin tehlike altında olması, güvenliğin tehlike altında olması, ebeveynlerinin olmaması ya da bilinmemesi ve terk edilmiş ya da ihmal ve istismar edilmiş olmaları gibi durumlar, çocukların kurum bakımına muhtaç olduğunu belirten daha spesifik koşullardır.

9- Çocuk Hakları Sözleşmesi kaç yılında imzalanmıştır?

A) 1988
B) 1989
C) 1990
D) 1991
E) 1992

Cevap : B) 1989

Çocuk Hakları Sözleşmesi, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Bu tarih, sözleşmenin imzalandığı ve uluslararası bir yasal bağlayıcılığa kavuştuğu yıldır.

10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çocuk yoksulluğuna yönelik politika uygulayıcılarından değildir?

A) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Gençlik ve Spor Bakanlığı
D) Savunma Bakanlığı
E) Belediyeler

Cevap : D) Savunma Bakanlığı

Savunma Bakanlığı, Türkiye’de çocuk yoksulluğuna yönelik doğrudan politika uygulayıcıları arasında yer almaz. Bu bakanlık, ülkenin savunma ve güvenlik politikalarıyla ilgilenir. Çocuk yoksulluğuna yönelik politikalar ve uygulamalar genellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetimler (belediyeler) gibi kurumlar tarafından yürütülür.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Çocuk Yoksulluğu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!