auzefHavayolu YönetimiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Havayolu Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

#1. Amerikan havayolu firması Amerika'nın New York şehrinde JFK havalimanından (kendi ülkesinden) kalkış yaptıktan sonra Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan Schiphol Havalimanı’na uğramış ve buradan aldığı yolcuyu ve kargoyu da Almanya hava sahasından geçerek Türkiye'deki İstanbul Atatürk Havalimanı'na taşımıştır. Amerikan Hava Yolları hangi trafik hakkını kullanmıştır?

Cevap : A) 5

#2. Genel olarak siyasal, ekonomik ve politik huzurun bozulması amacıyla gerçekleştirilen baskı, korkutma ve yıldırma amaçlı kanunsuz eylemlere ne ad verilir?

Cevap : D) terör

#3. Avrupa'daki serbestleşme hareketleri ABD'ye kıyasla daha geç gerçekleşmiştir. 1993'te başlayan serbestleşme adımları (son aşama) 1997'de aşağıdakilerden hangisi ile istenen düzeye ulaşmıştır?

Cevap : E) Kabotaj

Verilen seçenekler arasından, Avrupa’daki serbestleşme hareketlerinin son aşamasının 1997’de hangi kavramla ilişkilendirilebileceğini belirlememiz gerekiyor. Avrupa’daki serbestleşme hareketlerinin son aşaması, genellikle “Kabotaj” olarak adlandırılan bir kavramla ilişkilendirilir. Kabotaj, bir ülkenin ulusal sınırları içinde bir başka ülkenin taşımacılık araçlarının işletilmesine izin verme veya kısıtlama sürecidir. Bu bağlamda, doğru cevap E) Kabotaj olacaktır.

#4. “Bir havayolu işletmesinin filosunda bulunan bir hava aracının uçuş ekibi ile birlikte ya da ayrı olarak başka bir havayolu İşletmesine kiraya verilmesi durumunda kiralayan havayolu firması hava aracı sahibi havayolu firmasının ......... olmaktadır.” Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : C) Müşterisi

#5. Havalimanı işletiminden sorumlu olan ve Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma yönetmeliği kapsamında SHGM tarafından ruhsatlandırılan kuruluşlar Havalimanı işletmeleridir. Açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma yönetmeliği kodudur?

Cevap : D) SHY-14A

#6. I. Yasal II. teknolojik III. müşteriler IV. Rakipler Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işletmelerin dikkate alması gereken iş çevresi unsurları arasında yer alır?

Cevap : A) III ve IV

İşletmelerin dikkate alması gereken iş çevresi unsurları genellikle dört kategoride değerlendirilir: yasal, teknolojik, müşteriler ve rakipler.
I. Yasal faktörler, işletmelerin faaliyet gösterdikleri yerdeki yasal düzenlemeleri, mevzuatı ve diğer yasal gereklilikleri kapsar.
II. Teknolojik faktörler, işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri içerir.
III. Müşteriler, işletmenin hedef kitlesi ve müşteri talepleri, tercihleri, beklentileri gibi unsurları ifade eder.
IV. Rakipler, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarda bulunan diğer işletmeleri ve rekabet ortamını kapsar.
Verilen seçenekler arasında bu unsurların hangilerinin işletmelerin dikkate alması gereken iş çevresi unsurları olduğu sorulmuş. Dolayısıyla, doğru cevap A) III ve IV olacaktır: Müşteriler (III) ve Rakipler (IV).

#7. Havayolu işletmelerinde Uçucu ekip planlaması periyodik kaç günden az olamaz?

Cevap : B) 15

#8. Uçucu ekibin, bir önceki uçuş görev süresinin bittiği andan itibaren başlayan ve yeni bir uçuş görev süresinin başlama saatine kadar süren, her türlü görevden muaf tutulduğu süre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) dinlenme süresi

#9. Havayolu işletmeleri yetkilendirme esaslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Hava araçlarının arızi durumlar haricinde uçuşa elverişli durumda tutulması gerekmektedir. Hava aracının uçuşa elverişli olmadığı ve uçuş yapmadığı süre 12 aydan uzun olmamalıdır.

#10. Özellikle tarım sektörü için havadan ilaçlama işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan hava aracı operasyonlarının yürütüldüğü işletmelere ne ad verilir?

Cevap : B) zirai ilaçlama işletmeleri

#11. Düşük maliyetli havayolu işletmelerinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Düşük maliyetli taşıyıcıların filolarından genellikle çok farklı tiplerde uçaklar bulunmaktadır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi işletme içi güvenlik denetçisi olarak seçilebilecek personel arasında yer almaz?

Cevap : C) Hava trafik memuru

İşletme içi güvenlik denetçisi olarak seçilebilecek personel, genellikle güvenlikle ilgili konularda uzmanlık veya deneyime sahip olan kişiler arasından seçilir. Bu bağlamda, A) Konusunda uzman personel, B) Güvenlik yöneticisi, D) Havacılık güvenliği bilgisine sahip kalite sistemi personeli ve E) Güvenlik personeli gibi adaylar uygun olabilir. Ancak, C) Hava trafik memuru, genellikle hava trafik kontrol ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir pozisyondur ve işletme içi güvenlik denetçisi olarak seçilmesi beklenmez. Bu nedenle, doğru cevap C) Hava trafik memuru olacaktır.

#13. I. Fiyatların müşteriler tarafından bilinmesini sağlar II. pazarda rekabeti azaltır III. tercih edilmemeye sebep olur IV. maliyetler azalır Yukarıdakilerden hangileri gelir yönetiminin İşletmeleri sunduğu avantajlar arasında yer almaz?

Cevap : E) II ve III

#14. Ödenen fiyat karşılığında fayda sağlanmasına yönelik algıdır. Sunulan hizmetler ile müşteri beklentilerinin ötesine geçmektedir. Yukarıda elle alınan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Değer

#15. I. Türk devleti hava araçları II. Türk uçak siciline kayıtlı olmayan sivil hava araçları III. Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalara uygun şekilde Türk hava sahasında uçmalarına izin verilen hava araçları Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uçuş yapmaya elverişli olmak koşulu ile Türk Hava sahasından faydalanacak hava araçları arasında yer alır?

Cevap : B) I ve III

#16. Küçük bölgelerdeki havayollarının aynı terminali kullanarak sadece yolcu ve bagaj işlemlerini ayırdıkları alanlara ne ad verilir?

Cevap : A) bütünleşik terminaller

#17. Türkiye'de hava taşımacılığı yapmak amacıyla kurulmuş veya kurulacak işletmelerin ........ Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bulunmak zorundadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

Cevap : A) Ticaret merkezleri

#18. Filosunda koltuk kapasitesi 100 ve daha fazla olan uçaklar ile operasyon yapacak işletmeler göz önüne alındığında, mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az kaç adet uçağın Türk sivil hava aracı sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekmektedir?

Cevap : A) 5

#19. Alara havayolu İşletmesi iç hat ve dış hat seferleri olan bir havayolu işletmesidir. Yurt dışında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine seferleri bulunmaktadır. Ancak yaşanan salgın nedeniyle talep daralması sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. bu nedenle Alara havayolu İşletmesi Avrupa pazarından geçici bir süre çekilme kararı almıştır. Açıklamaya uygun olarak Alara havayolu işletmesinin uyguladığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kısmi tasfiye

#20. Türkiye'de 28 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen havalimanı saldırısı nerede yaşanmıştır?

Cevap : B) Atatürk Havalimanı

#21. Uçuşu gerçekleştirilen hava taşıma İşletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen ........ iptale neden olduğu kanıtlayabilirse tazminat hakkı hükümlerine göre tazminat ödemekle yükümlü olmaz. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : D) olağanüstü hallerin

#22. Mal ve hizmetlerde ufak değişiklikler yapmak, reklamlar ile hatırda kalmayı sağlamak, yeni teknoloji kullanımını ile küçük iyileştirme faaliyetlerini yürütmekle alakalı unsurlar hangi stratejiler içinde yer alır?

Cevap : C) Durağan stratejileri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Havayolu Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi işletme içi güvenlik denetçisi olarak seçilebilecek personel arasında yer almaz?

A) Konusunda uzman personel
B) Güvenlik yöneticisi
C) Hava trafik memuru
D) Havacılık güvenliği bilgisine sahip kalite sistemi personeli
E) Güvenlik personeli

Cevap : C) Hava trafik memuru

İşletme içi güvenlik denetçisi olarak seçilebilecek personel, genellikle güvenlikle ilgili konularda uzmanlık veya deneyime sahip olan kişiler arasından seçilir. Bu bağlamda, A) Konusunda uzman personel, B) Güvenlik yöneticisi, D) Havacılık güvenliği bilgisine sahip kalite sistemi personeli ve E) Güvenlik personeli gibi adaylar uygun olabilir. Ancak, C) Hava trafik memuru, genellikle hava trafik kontrol ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir pozisyondur ve işletme içi güvenlik denetçisi olarak seçilmesi beklenmez. Bu nedenle, doğru cevap C) Hava trafik memuru olacaktır.

2) Havalimanı işletiminden sorumlu olan ve Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma yönetmeliği kapsamında SHGM tarafından ruhsatlandırılan kuruluşlar Havalimanı işletmeleridir.
Açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma yönetmeliği kodudur?

A) SHY-6A
B) SHY-6B
C) SHY-22
D) SHY-14A
E) SHY-44

Cevap : D) SHY-14A

3) I. Fiyatların müşteriler tarafından bilinmesini sağlar
II. pazarda rekabeti azaltır
III. tercih edilmemeye sebep olur
IV. maliyetler azalır
Yukarıdakilerden hangileri gelir yönetiminin İşletmeleri sunduğu avantajlar arasında yer almaz?

A) III ve IV
B) I ve III
C) II ve IV
D) I ve II
E) II ve III

Cevap : E) II ve III

4) Havayolu işletmelerinde Uçucu ekip planlaması periyodik kaç günden az olamaz?

A) 25
B) 15
C) 18
D) 30
E) 20

Cevap : B) 15

5) Amerikan havayolu firması Amerika’nın New York şehrinde JFK havalimanından (kendi ülkesinden) kalkış yaptıktan sonra Hollanda’nın Amsterdam şehrinde bulunan Schiphol Havalimanı’na uğramış ve buradan aldığı yolcuyu ve kargoyu da Almanya hava sahasından geçerek Türkiye’deki İstanbul Atatürk Havalimanı’na taşımıştır. Amerikan Hava Yolları hangi trafik hakkını kullanmıştır?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 6
E) 4

Cevap : A) 5

6) I. Türk devleti hava araçları
II. Türk uçak siciline kayıtlı olmayan sivil hava araçları
III. Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara uygun şekilde Türk hava sahasında uçmalarına izin verilen hava araçları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uçuş yapmaya elverişli olmak koşulu ile Türk Hava sahasından faydalanacak hava araçları arasında yer alır?

A) II ve III
B) I ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : B) I ve III

7) Küçük bölgelerdeki havayollarının aynı terminali kullanarak sadece yolcu ve bagaj işlemlerini ayırdıkları alanlara ne ad verilir?

A) bütünleşik terminaller
B) ulusal terminaller
C) uluslararası terminaller
D) çoklu terminaller
E) Ayrık terminaller

Cevap : A) bütünleşik terminaller

8) Uçuşu gerçekleştirilen hava taşıma İşletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen …….. iptale neden olduğu kanıtlayabilirse tazminat hakkı hükümlerine göre tazminat ödemekle yükümlü olmaz.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) doğal hallerin
B) sorunlu hallerin
C) olağan hallerin
D) olağanüstü hallerin
E) kültürel hallerin

Cevap : D) olağanüstü hallerin

9) Mal ve hizmetlerde ufak değişiklikler yapmak, reklamlar ile hatırda kalmayı sağlamak, yeni teknoloji kullanımını ile küçük iyileştirme faaliyetlerini yürütmekle alakalı unsurlar hangi stratejiler içinde yer alır?

A) küçülme stratej
B) dağIlma stratejileri
C) Durağan stratejileri
D) değer stratejileri
E) Büyüme stratejileri

Cevap : C) Durağan stratejileri

10) Türkiye’de hava taşımacılığı yapmak amacıyla kurulmuş veya kurulacak işletmelerin …….. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bulunmak zorundadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

A) Ticaret merkezleri
B) malları
C) uçakları
D) havalimanları
E) çalışanları

Cevap : A) Ticaret merkezleri

11) Uçucu ekibin, bir önceki uçuş görev süresinin bittiği andan itibaren başlayan ve yeni bir uçuş görev süresinin başlama saatine kadar süren, her türlü görevden muaf tutulduğu süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) dinlenme süresi
B) geçici süre
C) boş süre
D) görev süresi
E) pas süresi

Cevap : A) dinlenme süresi

12) Genel olarak siyasal, ekonomik ve politik huzurun bozulması amacıyla gerçekleştirilen baskı, korkutma ve yıldırma amaçlı kanunsuz eylemlere ne ad verilir?

A) zorlama
B) baskı
C) yıldırma
D) terör
E) saldırı

Cevap : D) terör

13) Özellikle tarım sektörü için havadan ilaçlama işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan hava aracı operasyonlarının yürütüldüğü işletmelere ne ad verilir?

A) balon işletmesi
B) zirai ilaçlama işletmeleri
C) havacılık bakım işletmeleri
D) havacılık sağlık işletmeleri
E) havacılık eğitim işletmeleri

Cevap : B) zirai ilaçlama işletmeleri

14) Türkiye’de 28 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen havalimanı saldırısı nerede yaşanmıştır?

A) Gazipaşa Alanya havalimanı
B) Atatürk Havalimanı
C) Esenboğa Havalimanı
D) Zafer Havalimanı
E) Antalya Havalimanı

Cevap : B) Atatürk Havalimanı

15) Düşük maliyetli havayolu işletmelerinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düşük maliyetli taşıyıcıların filolarından genellikle çok farklı tiplerde uçaklar bulunmaktadır.
B) Uçakların sürekli seferde olması (gerekli zamanda yerde ve bakımda) olması istenir
C) Uçakların atıl kalması istenmez
D) Genellikle kısa ve ortam menzil sefer düzenlerler.
E) Tek tip filoların bakım onarım, pilot ve personel yetiştirme maliyetleri daha azdır.

Cevap : A) Düşük maliyetli taşıyıcıların filolarından genellikle çok farklı tiplerde uçaklar bulunmaktadır.

16) Havayolu işletmeleri yetkilendirme esaslarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmenin paydaşlarının ticari faaliyetlerinden dolayı devlete vergi ve SGK prim borcunun olmaması gerekmektedir.
B) Hava araçlarının arızi durumlar haricinde uçuşa elverişli durumda tutulması gerekmektedir. Hava aracının uçuşa elverişli olmadığı ve uçuş yapmadığı süre 12 aydan uzun olmamalıdır.
C) Hava araçlarının koltuk ve Kargo kapasitesi üretici firma tarafından onaylı maksimum koltuk/Kargo kapasitesi üzerinden hesaplanmaktadır.
D) İşletmecilerin şart koşulan kurallar doğrultusunda filosunda bulunması gereken uçak sayısında eksilme olması halinde işletmeciye en fazla 6 ay süre verilmektedir.
E) Filosunda 50 ve üzeri hava aracı bulunan işletmelerin filosundaki her 50 uçak için 1 adet uçağı işletme mülkiyetinde bulundurması zorunludur.

Cevap : B) Hava araçlarının arızi durumlar haricinde uçuşa elverişli durumda tutulması gerekmektedir. Hava aracının uçuşa elverişli olmadığı ve uçuş yapmadığı süre 12 aydan uzun olmamalıdır.

17) Alara havayolu İşletmesi iç hat ve dış hat seferleri olan bir havayolu işletmesidir. Yurt dışında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine seferleri bulunmaktadır. Ancak yaşanan salgın nedeniyle talep daralması sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. bu nedenle Alara havayolu İşletmesi Avrupa pazarından geçici bir süre çekilme kararı almıştır. Açıklamaya uygun olarak Alara havayolu işletmesinin uyguladığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımlı işletme
B) Yüksek dereceli çeşitlendirme
C) Tam tasfiye
D) Kısmi tasfiye
E) İflas

Cevap : D) Kısmi tasfiye

18) Ödenen fiyat karşılığında fayda sağlanmasına yönelik algıdır. Sunulan hizmetler ile müşteri beklentilerinin ötesine geçmektedir.
Yukarıda elle alınan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talep
B) Tutum
C) Arz
D) Değer
E) Maliyet

Cevap : D) Değer

19) Filosunda koltuk kapasitesi 100 ve daha fazla olan uçaklar ile operasyon yapacak işletmeler göz önüne alındığında, mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az kaç adet uçağın Türk sivil hava aracı sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekmektedir?

A) 5
B) 15
C) 30
D) 10
E) 3

Cevap : A) 5

20) Avrupa’daki serbestleşme hareketleri ABD’ye kıyasla daha geç gerçekleşmiştir. 1993’te başlayan serbestleşme adımları (son aşama) 1997’de aşağıdakilerden hangisi ile istenen düzeye ulaşmıştır?

A) Benzerlik
B) Salınım
C) Emisyon
D) Uygunluk
E) Kabotaj

Cevap : E) Kabotaj

Verilen seçenekler arasından, Avrupa’daki serbestleşme hareketlerinin son aşamasının 1997’de hangi kavramla ilişkilendirilebileceğini belirlememiz gerekiyor. Avrupa’daki serbestleşme hareketlerinin son aşaması, genellikle “Kabotaj” olarak adlandırılan bir kavramla ilişkilendirilir. Kabotaj, bir ülkenin ulusal sınırları içinde bir başka ülkenin taşımacılık araçlarının işletilmesine izin verme veya kısıtlama sürecidir. Bu bağlamda, doğru cevap E) Kabotaj olacaktır.

21) I. Yasal
II. teknolojik
III. müşteriler
IV. Rakipler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işletmelerin dikkate alması gereken iş çevresi unsurları arasında yer alır?

A) III ve IV
B) I ve II
C) II ve IV
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : A) III ve IV

İşletmelerin dikkate alması gereken iş çevresi unsurları genellikle dört kategoride değerlendirilir: yasal, teknolojik, müşteriler ve rakipler.
I. Yasal faktörler, işletmelerin faaliyet gösterdikleri yerdeki yasal düzenlemeleri, mevzuatı ve diğer yasal gereklilikleri kapsar.
II. Teknolojik faktörler, işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri içerir.
III. Müşteriler, işletmenin hedef kitlesi ve müşteri talepleri, tercihleri, beklentileri gibi unsurları ifade eder.
IV. Rakipler, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarda bulunan diğer işletmeleri ve rekabet ortamını kapsar.
Verilen seçenekler arasında bu unsurların hangilerinin işletmelerin dikkate alması gereken iş çevresi unsurları olduğu sorulmuş. Dolayısıyla, doğru cevap A) III ve IV olacaktır: Müşteriler (III) ve Rakipler (IV).

22) “Bir havayolu işletmesinin filosunda bulunan bir hava aracının uçuş ekibi ile birlikte ya da ayrı olarak başka bir havayolu İşletmesine kiraya verilmesi durumunda kiralayan havayolu firması hava aracı sahibi havayolu firmasının ……… olmaktadır.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Rakibi
B) Sahibi
C) Müşterisi
D) Tedarikçisi
E) İkamesi

Cevap : C) Müşterisi

Havayolu Yönetimi

Havayolu Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Havayolu Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!