auzefSosyal Psikolojiye Giriş-2sosyoloji

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi göreceli yoksunluk algısına yol açabilecek bir örnek değildir?

Cevap : C) Prim usulü çalışılan bir şirkette en çok ciroyu yapana en yüksek primin verilmesi

Göreceli yoksunluk, bir kişinin veya grubun kendilerini diğerleriyle karşılaştırarak daha az şansa veya kaynağa sahip olduklarını algılamaları durumudur. Bu algı, genellikle eşitsizlik veya adaletsizlik hissine neden olur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin göreceli yoksunluk algısına yol açmayacağını değerlendirmek gerektiğinde, C şıkkı, “Prim usulü çalışılan bir şirkette en çok ciroyu yapana en yüksek primin verilmesi,” bu algıya yol açmayacak bir örnektir. Bu durum, performansa dayalı bir ödül sistemi olduğundan ve genellikle adil olarak görülebilecek bir yapıya sahip olduğundan, performansı karşılayan koşullara dayanmaktadır. Dolayısıyla, çalışanlar arasında göreceli yoksunluk algısına neden olma olasılığı düşüktür. Diğer seçenekler ise adaletsizlik veya eşitsiz muamele durumlarını yansıtarak göreceli yoksunluk hissini tetikleyebilir.

#2. "Ne olursa olsun, insan hayatı her şeyden önemlidir." diye düşünen bir birey, Kohlberg'in Bilişsel Gelişimsel Ahlak Kuramına göre hangi basamaktadır?

Cevap : E) Evrensel etik ilkeleri basamağı

“Ne olursa olsun, insan hayatı her şeyden önemlidir.” diye düşünen bir birey, Kohlberg’in Bilişsel Gelişimsel Ahlak Kuramına göre aşağıdaki basamaklardan hangisinde yer alır?
E) Evrensel etik ilkeleri basamağı
Bu basamak, ahlaki kararların evrensel etik ilkeler ve insan haklarına dayandığı, vicdan ve adalet duygusunun ön planda olduğu en üst düzey ahlaki gelişim seviyesidir. Bu basamaktaki bireyler, evrensel prensipleri kişisel çıkarlar ve sosyal kurallardan üstün tutarlar.

#3. I. Mahremiyet bir haktır. II. Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır. III. Mahremiyet kişisel özerklik sağlar. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : C) I-II-III

Bu ifadelerin hepsi doğrudur:
-Mahremiyet bir haktır.
-Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır.
-Mahremiyet kişisel özerklik sağlar.

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Aidiyet ihtiyacı kökleri evrimsel temele oturan bir motivasyondur. II. Farklı türlerden hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları sosyal bağları olmayan insanlar arasında, sosyal bağları olanlara göre daha yüksektir. III. Dışlanma depresif duygu durumlarına ve kaygı, yoğun stres, öfke gibi olumsuz duyguların ortaya çıkmasına neden olur.

Cevap : E) I, II ve III

Aşağıdaki ifadelerin tümü doğrudur:
I. Aidiyet ihtiyacı kökleri evrimsel temele oturan bir motivasyondur — Bu doğru, çünkü insanlar sosyal canlılar olup, topluluk içinde bir arada yaşamanın sağladığı hayatta kalma ve üreme avantajları nedeniyle evrimsel olarak sosyal bağları geliştirmişlerdir.
II. Farklı türlerden hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları sosyal bağları olmayan insanlar arasında, sosyal bağları olanlara göre daha yüksektir — Araştırmalar, güçlü sosyal bağların, özellikle sağlık üzerinde olumlu etkiler sağladığını ve sosyal destek eksikliğinin hastalık ve erken ölüm riskini artırdığını göstermiştir.
III. Dışlanma depresif duygu durumlarına ve kaygı, yoğun stres, öfke gibi olumsuz duyguların ortaya çıkmasına neden olur — Sosyal dışlanma veya reddedilme, bireylerde depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu duygusal tepkiler, sosyal aidiyet ihtiyacının bozulmasının doğrudan sonuçlarıdır.
Doğru seçenek E) I, II ve III’tir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığın yön değiştirerek ortaya çıkmasına bir örnek değildir?

Cevap : E) Maaşını vaktinde almayan bir işçinin iş verenine hakaret etmesi

Saldırganlığın yön değiştirerek ortaya çıkması, bir kişinin asıl hedefine yönelik öfkesini doğrudan ifade edememesi durumunda, bu öfkeyi daha zayıf veya daha az riskli bir hedefe yönlendirerek ifade etmesi sürecidir. Bu durum, saldırganlığın hedef değişikliği olarak da bilinir.
Aşağıdaki seçeneklerden A, B, C ve D seçenekleri, kişinin asıl öfkelendiği kaynağa yönelik saldırganlığını başka bir hedefe yönlendirerek ifade ettiği durumları temsil eder. Örneğin, iş yerinde yaşanan bir stresin evde çocuğa bağırma (A), iş stresinin trafikte saldırganlık (B), iş yükü stresinin grubun sessiz üyesine sataşma (C) ve evdeki öfkenin evcil hayvana yansıtılması (D) şeklinde ortaya çıkması gibi.
E seçeneği, “Maaşını vaktinde almayan bir işçinin iş verenine hakaret etmesi” ise, saldırganlığın yön değiştirmesi değil, doğrudan ve ilgili bir hedefe yönelik saldırganlık örneğidir. İşçi, öfkesini doğrudan sorunun kaynağı olan iş verenine yönelterek ifade etmiştir.
Dolayısıyla, saldırganlığın yön değiştirerek ortaya çıkmasına örnek olmayan seçenek E’dir.

#6. Kolektif psikolojik sahiplikle ilgili motivasyon olan “ilk yerleşen olma” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) İlk yerleşen olma, coğrafi bir alanda sahipliğin meşrulaştırma unsurlarındandır.

#7. Grup temelli duyguların davranışlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Özdeşleşme, grup temelli duyguların oluşumunda etkili bir faktördür.

#8. Yakın ve kalıcı ilişkiler kurmamızda etkili olan benzerlik faktörüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Bireylerin kendilerini tutumları konusunda olumlu olarak değerlendiren kişileri beğenmeye yönelik bir eğilimleri vardır.

Doğru olan ifade D şıkkıdır: “Bireylerin kendilerini tutumları konusunda olumlu olarak değerlendiren kişileri beğenmeye yönelik bir eğilimleri vardır.” Bu ifade, benzerlik faktörünün yakın ilişkilerde ne kadar etkili olduğunu açıkça belirtir. İnsanlar genellikle kendi düşünceleri, değerleri ve tutumları ile uyumlu olan kişilere doğru daha fazla çekilir ve onları daha fazla beğenir. Benzer düşüncelere sahip olmak, kişiler arasında anlayış ve uyumun artmasına yardımcı olur, bu da ilişkilerin daha sağlıklı ve tatmin edici olmasını sağlar.

#9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde evrimsel temelli iki kuram bir arada verilmiştir?

Cevap : D) Haidt’ın Ahlaki Temeller Kuramı ve İşbirliği Olarak Ahlak Kuramı

Hem Haidt’ın Ahlaki Temeller Kuramı hem de İşbirliği Olarak Ahlak Kuramı, ahlakın evrimsel temellerini açıklamaya çalışan teorilerdir. Haidt’ın Ahlaki Temeller Kuramı, ahlaki yargıların evrimsel olarak gelişmiş beş temel üzerine kurulduğunu savunur. İşbirliği Olarak Ahlak Kuramı ise, ahlaki davranışların insanların evrimsel geçmişlerinde işbirliğini teşvik etmek için geliştiğini öne sürer.

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Çevre psikolojisi sadece fiziksel çevrelerin ya da mekânların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Bu ifade yanlıştır çünkü çevre psikolojisi, fiziksel çevrelerin yanı sıra sosyal ve kültürel çevrelerin de insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Çevre psikolojisi, insanların çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin davranış, duygu ve düşünceler üzerindeki etkilerini araştırır.

#11. Rest ve ekibinin yaklaşımına göre ahlakın bileşenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : D) inanç

James Rest ve ekibinin ahlaki gelişim teorisine göre, ahlakın dört bileşeni şunlardır: ahlaki duyarlılık, ahlaki muhakeme, ahlaki motivasyon ve ahlaki karakter. Bu dört bileşen, bir kişinin ahlaki bir durumu tanıma, bu durumu değerlendirme, doğru eylemi seçme ve bu eylemi gerçekleştirme süreçlerini kapsar. “İnanç” ise bu bileşenler arasında yer almaz.

#12. Yakın ilişkilerin kurulmasını ve kişiler arasında kalıcı bağların oluşmasını sağlayan faktörlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Fiziksel çekicilik yalnızca erkekler için karşı cinse duyulan çekimin, hoşlanmanın ve beğeninin en önemli belirleyicilerinden birisidir.

C şıkkı, “Fiziksel çekicilik yalnızca erkekler için karşı cinse duyulan çekimin, hoşlanmanın ve beğeninin en önemli belirleyicilerinden birisidir,” yanlıştır. Araştırmalar, fiziksel çekiciliğin hem erkekler hem de kadınlar için karşı cinsten hoşlanma ve beğenide önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Her iki cins için de çekicilik, başlangıçtaki çekim ve ilişki kurma sürecinde rol oynar. Bu nedenle, ifade cinsiyete özgü bir etkiyi belirtmek için yanlış bir genellemedir.

#13. ............’e/a göre, ........ davetsiz misafirlerin giremeyeceği, kişinin bedenini çevreleyen görünmez bir sınırı olan bir alandır. Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap : C) Robert Sommer – kişisel alan

#14. Bilişsel haritalar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Bilişsel haritalar mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibidir.

Bu ifade yanlıştır çünkü bilişsel haritalar, bireylerin çevrelerini zihinsel olarak temsil etme biçimidir ve bu temsiller genellikle bireylerin algısal ve deneyimsel süreçlerine dayanır. Bu nedenle, bilişsel haritalar, mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibi kesin ve objektif değildir; daha ziyade subjektif ve kişisel deneyimlere dayanır.

#15. Aşağıdakilerden hangisi Bobo bebek deneyindeki aşamalardan biridir?

Cevap : A) Saldırganlığın uyarılması

#16. Shweder'in Üç Etik Kuramı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Doğu toplumlarında özerklik etiğine rastlanmaz.

Bu ifade yanlıştır çünkü özerklik etiği, bireyin haklarına ve özgürlüklerine odaklanır ve bu etik anlayışı Doğu toplumlarında da bulunabilir, ancak Batı toplumlarında daha baskın olabilir. Shweder’in Üç Etik Kuramı’na göre, farklı toplumlarda özerklik, topluluk ve kutsallık etiklerinin çeşitli kombinasyonları ve öncelikleri olabilir. Bu nedenle, özerklik etiği Doğu toplumlarında tamamen yok sayılamaz.

#17. Kalıpyargı kavramıyla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi doğrudur?

Cevap : B) Kalıpyargılar, belirli bir grup veya kültürün basitleştirilmiş temsilleridir ve dar bir anlayışa dayanır.

#18. Babasının tartıştığı bir market çalışanını hakaret ederek aşağıladığına tanık olan bir çocuğun benzer davranışı anaokulunda arkadaşına sergilemesi, saldırganlığın ortaya çıkma yolu olarak aşağıdakilerden hangisine kesin bir örnek olabilir?

Cevap : E) Model alarak-taklit ederek öğrenme

Bahsedilen durum, bir çocuğun babasının davranışını taklit etmesi ve bu davranışı başka bir bağlamda sergilemesi, “model alarak-taklit ederek öğrenme”yi yansıtmaktadır. Bu öğrenme biçimi, Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisinde önemli bir yer tutar ve gözlem yoluyla öğrenmeyi içerir. Dolayısıyla, doğru seçenek:
E) Model alarak-taklit ederek öğrenme.

#19. I. Kullanıcıların fiziksel ve psikolojik sağlıkları korunmalı II. Çevre dostu tasarımlar tercih edilmeli III. Kullanıcılar planlama sürecine olabildiğince dâhil edilmeli Çevre tasarımı konusunda yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : E) I-II-III

#20. Göçmenlerde bireysel kültürleşme stratejilerinden marjinalleşme hangi durumu ifade eder?

Cevap : E) Hem kendi kültürünü hem de egemen kültürü reddeder.

#21. Turiel’in Alan Kuramı’na göre, aşağıdakilerden hangisi uzlaşımsal alan ile ahlaki alanların birbirinden ayrılmasıyla ilgili olarak doğrudur?

Cevap : C) Uzlaşımsal buyruklar otoriteye göre şekillenebilir

Turiel’in Alan Kuramı’na göre, uzlaşımsal buyruklar, toplumsal normlar ve kurallar ile ilgilidir ve otorite figürleri veya toplum tarafından belirlenebilir ve şekillendirilebilir. Buna karşın, ahlaki buyruklar, evrensel etik ilkelerle ilgilidir ve genellikle kültürler arası değişmez, evrensel olarak kabul edilir.

#22. Olumsuz sosyal benlik algısıyla baş etme mekanizmalarından "bireysel hareketlilik" mekanizması hangi durumlarda devreye girebilir ve bu durum göçmenin davranışlarını nasıl etkiler?

Cevap : B) Sosyal kimlik algısının değersizleştirildiği durumlarda, göçmenin kendi etnik grubundan uzaklaşarak sosyal mesafe almasıdır.

#23. Sternberg’in aşk üçgeni teorisindeki aşkın bileşenleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Yakınlık romantik bir ilişkinin erken aşamalarında ortaya çıkan ve en güçlü bileşendir.

Sternberg’in aşk üçgeni teorisindeki aşkın bileşenleri ile ilgili yanlış ifade A şıkkıdır: “Yakınlık romantik bir ilişkinin erken aşamalarında ortaya çıkan ve en güçlü bileşendir.” Sternberg’in teorisine göre, yakınlık, ilişkinin başlangıcından itibaren önemli olmakla birlikte, zorunlu olarak en güçlü veya baskın bileşen değildir. Yakınlık, ilişkideki duygusal bağlantı ve birbirini anlama durumunu ifade eder ve zamanla değişebilir veya gelişebilir. Aşkın diğer bileşenleri olan tutku ve bağlılık gibi, yakınlık da ilişkinin farklı evrelerinde farklı derecelerde önem kazanabilir.

#24. Aşağıda verilen saldırganlıkla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Saldırganlığın temeli klasik koşullanma yoluyla öğrenmedir.

Yanlış bilgi C şıkkında verilmiştir: “Saldırganlığın temeli klasik koşullanma yoluyla öğrenmedir.” Saldırganlık, genellikle sosyal öğrenme yoluyla veya doğrudan taklit yoluyla öğrenilir; klasik koşullanma ise saldırganlığın ana öğrenme yöntemi olarak kabul edilmez. Klasik koşullanma, bireyin belirli bir uyarıcıya koşulsal bir tepki geliştirmesi sürecidir ve genellikle duygusal tepkilerin öğrenilmesinde önemlidir, ancak saldırganlık gibi karmaşık davranışların ana öğrenme mekanizması değildir. Saldırganlık daha çok operant koşullanma ve sosyal öğrenme mekanizmalarıyla ilişkilendirilir.

#25. Fiziksel çekiciliğe ilişkin bu ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Erkekler için fiziksel çekicilik kadınlara göre daha önemlidir.

Seçenek B, “Erkekler için fiziksel çekicilik kadınlara göre daha önemlidir,” yanlıştır. Araştırmalar göstermiştir ki fiziksel çekicilik her iki cins için de partner seçimi sürecinde önemli bir rol oynamakta, ancak genellikle bu konuda cinsiyetler arasında büyük bir fark olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. Fiziksel çekicilik her iki cins için de farklı bağlamlarda ve farklı derecelerde önem taşıyabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Ders : Sosyal Psikolojiye Giriş-2
Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1
Dönem: Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Ders : Sosyal Psikolojiye Giriş-2
Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1
Dönem: Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Ders : Sosyal Psikolojiye Giriş-2
Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1
Dönem: Bahar Dönemi

Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1

Yakın İlişkiler ve Çekicilik

Giriş

Yakın ilişkiler ve çekicilik, sosyal psikolojinin en merak uyandıran konularından biridir. Bu yazıda, fiziksel çekicilik, bağlanma stilleri, aşk teorileri ve çekiciliği artıran faktörler üzerinden yakın ilişkilerin dinamiklerini inceleyeceğiz. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sosyal psikoloji öğrencileri için hazırlanan bu çalışma, ders materyallerini pekiştirmeyi ve konulara derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

1. Fiziksel Çekicilik ve İlişkiler

Fiziksel çekicilik, çoğu yakın ilişkide önemli bir rol oynar. Ancak, bu çekiciliğin değerlendirilmesi cinsiyete veya kültüre göre farklılık gösterebilir. Araştırmalar, fiziksel çekiciliğin hem erkekler hem de kadınlar için önemli olduğunu, ancak her iki cins için de farklı bağlamlarda ve derecelerde etkili olabileceğini göstermektedir. Bu bölüm, fiziksel çekicilik kavramını, sosyal etkileşimlerdeki rolünü ve ilişki başlangıçlarındaki etkisini analiz eder.


2. Bağlanma Stilleri

Kaçınmacı bağlanma stili, bireylerin diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmaktan kaçınmalarına neden olan bir bağlanma biçimidir. Bu stil, genellikle bireyin geçmiş deneyimlerinden ve erken çocukluk dönemindeki ilişkilerden kaynaklanır. Bağlanma teorisi, bireylerin ilişkilerde nasıl davrandıklarını anlamamıza yardımcı olur ve psikoterapi veya kişisel gelişim süreçlerinde önemli bir yer tutar.


3. Sternberg’in Aşk Üçgeni

Sternberg’in aşk teorisine göre, aşk üç temel bileşenden oluşur: yakınlık, tutku ve bağlılık. Yakınlık, ilişkideki duygusal bağlantıyı ifade ederken, tutku çekim ve arzu ile ilgilidir. Bağlılık ise, ilişkinin uzun vadeli devamını sağlama kararlılığı ile alakalıdır. Bu bölüm, her bileşenin aşkın farklı türlerinde nasıl farklı roller oynadığını detaylandırır.


4. Çekiciliği Artıran Faktörler

Yakın ilişkilerde çekiciliği artıran üç ana faktör benzerlik, fiziksel çekicilik ve yakınlıktır. Benzerlik, bireyler arasında ortak değerler, inançlar ve ilgi alanları bulunması durumunda ilişki memnuniyetini artırabilir. Fiziksel çekicilik başlangıçta daha etkiliyken, yakınlık ise bireylerin coğrafi veya duygusal olarak birbirine yakın olması anlamına gelir

Sonuç

Yakın ilişkiler ve çekicilik, sosyal psikolojinin karmaşık ve çok yönlü bir alanıdır. Fiziksel çekicilikten bağlanma stillerine, aşk teorilerinden ilişki dinamiklerine kadar birçok faktör, insanların birbirleriyle kurduğu ilişkilerin derinliğini ve niteliğini etkilemektedir. AUZEF sosyoloji ve felsefe öğrencileri için bu çalışma, teorik bilgileri somut örneklerle ilişkilendirerek derinlemesine bir kavrayış sağlama fırsatı sunmaktadır.

@lolonolo_com

Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1

Yakın İlişkiler ve Çekicilik

1. Fiziksel çekiciliğe ilişkin bu ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel çekicilik tüm yakın ilişkilerimizde diğer insanlara ilişkin değerlendirmelerimizde önemli bir rol oynar.
B) Erkekler için fiziksel çekicilik kadınlara göre daha önemlidir.
C) Çekici görülen özellikler kültürlere göre farklılıklar gösterebilir.
D) Kendilerini fiziksel olarak çekici gören kişiler, partner seçiminde fiziksel özelliklere daha fazla önem verir.
E) İnsanlar fiziksel olarak çekici buldukları kişileri olumlu özellikler ile değerlendirme eğilimindedir.

Cevap : B) Erkekler için fiziksel çekicilik kadınlara göre daha önemlidir.

Seçenek B, “Erkekler için fiziksel çekicilik kadınlara göre daha önemlidir,” yanlıştır. Araştırmalar göstermiştir ki fiziksel çekicilik her iki cins için de partner seçimi sürecinde önemli bir rol oynamakta, ancak genellikle bu konuda cinsiyetler arasında büyük bir fark olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. Fiziksel çekicilik her iki cins için de farklı bağlamlarda ve farklı derecelerde önem taşıyabilir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kaçınmacı bağlanma stiline sahip bir kişinin düşüncesini içerir?

A) Genellikle terk edilme veya birinin bana fazla yaklaşması konusunda endişelenmem.
B) Diğer insanlara yakın olmak benim için biraz rahatsız edicidir.
C) Diğer insanlara yakınlaşmak benim için oldukça kolaydır ve onlara bağlı olmak ve onların da bana bağlı olmaları beni rahatlatır.
D) Başkalarının benimle istediğim kadar yakın olmak istemediklerini düşünürüm.
E) Çoğu zaman partnerimin beni gerçekten sevmediği veya benimle kalmak istemeyeceği endişesini taşırım.

Cevap : B) Diğer insanlara yakın olmak benim için biraz rahatsız edicidir.

Kaçınmacı bağlanma stiline sahip bir kişinin düşüncesini en iyi ifade eden seçenek B’dir: “Diğer insanlara yakın olmak benim için biraz rahatsız edicidir.” Bu ifade, kaçınmacı bağlanma stili olan bireylerin tipik olarak diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmaktan kaçınma eğiliminde olduklarını ve bu tür yakınlıkları rahatsız edici bulduklarını yansıtır.

3. Sternberg’in aşk üçgeni teorisindeki aşkın bileşenleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yakınlık romantik bir ilişkinin erken aşamalarında ortaya çıkan ve en güçlü bileşendir.
B) Tutku aşkın duygusal bileşenidir.
C) Bağlılık partnerlerin zaman içinde aşkı sürdürme kararlılığıdır.
D) Yakınlık çiftlerin birbirlerinin mutlulukları için çaba sarfetmelerini ve birbirlerine duygusal destek ve anlayış ağlamalarını ifade eder.
E) Bağlılık kurulan ilişkinin devamlılığının sağlanmasına yönelik eğilimleri ve kararları ifade etmektedir.

Cevap : A) Yakınlık romantik bir ilişkinin erken aşamalarında ortaya çıkan ve en güçlü bileşendir.

Sternberg’in aşk üçgeni teorisindeki aşkın bileşenleri ile ilgili yanlış ifade A şıkkıdır: “Yakınlık romantik bir ilişkinin erken aşamalarında ortaya çıkan ve en güçlü bileşendir.” Sternberg’in teorisine göre, yakınlık, ilişkinin başlangıcından itibaren önemli olmakla birlikte, zorunlu olarak en güçlü veya baskın bileşen değildir. Yakınlık, ilişkideki duygusal bağlantı ve birbirini anlama durumunu ifade eder ve zamanla değişebilir veya gelişebilir. Aşkın diğer bileşenleri olan tutku ve bağlılık gibi, yakınlık da ilişkinin farklı evrelerinde farklı derecelerde önem kazanabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi boşanma risk ve olasılıklarının daha düşük olduğu uzun süreli evliliklerde etkin olan özelliklerden biri değildir?

A) Eşlerin iyi bir işe ve istikrarlı bir gelire sahip olmaları.
B) 20 yaşından sonra evlenmiş olmaları.
C) Büyük bir şehirde yaşıyor olmaları.
D) İyi ve benzer düzeyde eğitim seviyesine sahip olmalarına
E) Her ikisinin de iki ebeveynli ve istikrarlı, sağlıklı ailelerde büyümüş olmaları

Cevap : C) Büyük bir şehirde yaşıyor olmaları.

C şıkkı, “Büyük bir şehirde yaşıyor olmaları,” boşanma risk ve olasılıklarının daha düşük olduğu uzun süreli evliliklerde etkin olan özelliklerden biri değildir. Araştırmalar genellikle evliliklerin başarısını etkileyen faktörler olarak eşlerin gelir durumu, evlilik yaşı, eğitim seviyeleri ve aile geçmişlerini işaret eder. Ancak, büyük bir şehirde yaşamanın evliliğin uzun süreli başarısı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu belirten güçlü bir kanıt bulunmamaktadır. Gerçekten de, büyük şehirlerde yaşamanın bazı zorlukları ve avantajları olabilir, ancak bu tek başına boşanma olasılığını düşürücü bir faktör olarak kabul edilmez.

Yakın İlişkiler ve Çekicilik

5. Yakın ilişkilerin kurulmasını ve kişiler arasında kalıcı bağların oluşmasını sağlayan faktörlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bize fiziksel olarak daha yakın mesafede bulunan insanlarla tanışma olasılığımız diğerlerine göre daha yüksektir.
B) Simetrik yüz hatlarına sahip kişiler fiziksel olarak daha çekici olarak algılanmaktadır.
C) Fiziksel çekicilik yalnızca erkekler için karşı cinse duyulan çekimin, hoşlanmanın ve beğeninin en önemli belirleyicilerinden birisidir.
D) Ortak tutumlara sahip olduğumuz kişilerle ilişki kurma olasılığımız daha yüksektir.
E) Bireylerin kendilerini tutumları konusunda olumlu olarak değerlendiren kişileri beğenmeye yönelik eğilimleri vardır.

Cevap : C) Fiziksel çekicilik yalnızca erkekler için karşı cinse duyulan çekimin, hoşlanmanın ve beğeninin en önemli belirleyicilerinden birisidir.

C şıkkı, “Fiziksel çekicilik yalnızca erkekler için karşı cinse duyulan çekimin, hoşlanmanın ve beğeninin en önemli belirleyicilerinden birisidir,” yanlıştır. Araştırmalar, fiziksel çekiciliğin hem erkekler hem de kadınlar için karşı cinsten hoşlanma ve beğenide önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Her iki cins için de çekicilik, başlangıçtaki çekim ve ilişki kurma sürecinde rol oynar. Bu nedenle, ifade cinsiyete özgü bir etkiyi belirtmek için yanlış bir genellemedir.

6. Romantik/tutkulu aşkın bileşenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yakınlık, tutku ve bağlılık
B) Yakınlık ve tutku
C) Yakınlık ve bağlılık
D) Tutku ve bağlılık
E) Tutku

Cevap : B) Yakınlık ve tutku

Romantik veya tutkulu aşkın bileşenleri olarak “yakınlık ve tutku” doğru bir şekilde B şıkkında verilmiştir. Romantik aşk genellikle yüksek düzeyde duygusal yakınlık ve fiziksel çekim (tutku) içerir, ancak bu aşamada bağlılık bileşeni henüz tam olarak gelişmemiş olabilir. Sternberg’in aşk teorisinde, bu tür aşk “romantik aşk” olarak adlandırılır ve tutku ile yakınlık içerir, fakat bağlılık bileşeni daha sonra gelişebilir.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Aidiyet ihtiyacı kökleri evrimsel temele oturan bir motivasyondur.
II. Farklı türlerden hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları sosyal bağları olmayan insanlar arasında, sosyal bağları olanlara göre daha yüksektir.
III. Dışlanma depresif duygu durumlarına ve kaygı, yoğun stres, öfke gibi olumsuz duyguların ortaya çıkmasına neden olur.

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

Aşağıdaki ifadelerin tümü doğrudur:
I. Aidiyet ihtiyacı kökleri evrimsel temele oturan bir motivasyondur — Bu doğru, çünkü insanlar sosyal canlılar olup, topluluk içinde bir arada yaşamanın sağladığı hayatta kalma ve üreme avantajları nedeniyle evrimsel olarak sosyal bağları geliştirmişlerdir.
II. Farklı türlerden hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları sosyal bağları olmayan insanlar arasında, sosyal bağları olanlara göre daha yüksektir — Araştırmalar, güçlü sosyal bağların, özellikle sağlık üzerinde olumlu etkiler sağladığını ve sosyal destek eksikliğinin hastalık ve erken ölüm riskini artırdığını göstermiştir.
III. Dışlanma depresif duygu durumlarına ve kaygı, yoğun stres, öfke gibi olumsuz duyguların ortaya çıkmasına neden olur — Sosyal dışlanma veya reddedilme, bireylerde depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu duygusal tepkiler, sosyal aidiyet ihtiyacının bozulmasının doğrudan sonuçlarıdır.
Doğru seçenek E) I, II ve III’tir.

Yakın İlişkiler ve Çekicilik

8. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri insanların yakın ilişkiler kurmasını sağlayan ve aralarındaki çekimi arttıran faktörlerdendir?
I. Benzerlik
II. Fiziksel Çekicilik
III. Yakınlık

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

İnsanların yakın ilişkiler kurmasını sağlayan ve aralarındaki çekimi artıran faktörler arasında benzerlik, fiziksel çekicilik ve yakınlık bulunmaktadır:
I. Benzerlik — Benzer düşüncelere, değerlere, inançlara veya ilgilere sahip olmak insanların birbirlerine çekilmesine yardımcı olur ve ilişki memnuniyetini artırır.
II. Fiziksel Çekicilik — Fiziksel olarak çekici bulunan kişilere karşı genellikle daha fazla ilgi gösterilir, bu da romantik ilişkilerin başlangıcında önemli bir rol oynar.
III. Yakınlık — Mekansal veya sıklıkla karşılaşma açısından yakınlık, insanların birbirlerini daha sık görmelerini ve dolayısıyla ilişki kurmalarını sağlar.
Bu faktörlerin hepsi, insanların birbirlerine çekilmesini ve yakın ilişkiler kurmasını teşvik eder. Dolayısıyla, doğru seçenek E) I, II ve III’tir.

9. Yakın ve kalıcı ilişkiler kurmamızda etkili olan benzerlik faktörüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ortak olumlu deneyimleri paylaşma kişilerin birbirlerine hissettikleri çekimi azaltır.
B) Kişilik özelliklerindeki benzerlik yakın olma isteğinin en etkili belirleyicisidir.
C) Dünya görüşü bizden farklı olan kişilere karşı güçlü bir çekim hissederiz.
D) Bireylerin kendilerini tutumları konusunda olumlu olarak değerlendiren kişileri beğenmeye yönelik bir eğilimleri vardır.
E) Reddedileceğimizi düşündüğümüz kişilere karşı güçlü bir çekim hissetme eğilimimiz vardır.

Cevap : D) Bireylerin kendilerini tutumları konusunda olumlu olarak değerlendiren kişileri beğenmeye yönelik bir eğilimleri vardır.

Doğru olan ifade D şıkkıdır: “Bireylerin kendilerini tutumları konusunda olumlu olarak değerlendiren kişileri beğenmeye yönelik bir eğilimleri vardır.” Bu ifade, benzerlik faktörünün yakın ilişkilerde ne kadar etkili olduğunu açıkça belirtir. İnsanlar genellikle kendi düşünceleri, değerleri ve tutumları ile uyumlu olan kişilere doğru daha fazla çekilir ve onları daha fazla beğenir. Benzer düşüncelere sahip olmak, kişiler arasında anlayış ve uyumun artmasına yardımcı olur, bu da ilişkilerin daha sağlıklı ve tatmin edici olmasını sağlar.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri aşkı inceleyen ilk psikologlardan biri olan Zick Rubin’in çalışmalarının ortak sonuçlarından biri değildir?
I. Hoşlanma ve aşk arasında çok güçlü bağlar vardır.
II. Aşk ölçeklerinden alınan yüksek puanlar kişilerin partnerleri ile daha uzun süreli bağlar kurma eğilimlerini gösterir.
III. Aşk ölçeğinde daha yüksek puan alan bireyler partnerleriyle daha az göz teması kurma eğilimindedir.

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap : A) Yalnız III

Zick Rubin’in çalışmaları aşk ve hoşlanma arasındaki ilişkileri incelerken, aşkın yoğunluğunun ilişkilerin kalitesi ve süresi üzerindeki etkisine dair önemli bulgular sunmuştur. Bu çalışmaların ortak sonuçlarından biri de aşk ölçeğinde yüksek puan alan bireylerin partnerleriyle daha fazla göz teması kurma eğiliminde olduğunu göstermesidir. Bu nedenle, III. ifade yanlıştır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri Zick Rubin’in çalışmalarının ortak sonuçlarından biri değildir sorusuna verilecek doğru yanıt:
A) Yalnız III – “Aşk ölçeğinde daha yüksek puan alan bireyler partnerleriyle daha az göz teması kurma eğilimindedir.” Bu ifade, Rubin’in bulguları ile çelişmektedir, çünkü onun çalışmaları, aşk ölçeğinde yüksek puan alanların partnerleriyle daha yoğun göz teması kurduğunu göstermiştir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Ders : Sosyal Psikolojiye Giriş-2
Ünite 1 : Yakın İlişkiler ve Çekicilik
Dönem: Bahar Dönemi

Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş -2

Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -1

LOLONOLO ANDROID

LOLONOLO IOS

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Ünite-1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!