auzefSosyal Psikolojiye Giriş-2sosyoloji

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -6

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -6

#1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Günümüzde psikoloji alanındaki bilimsel araştırmalarda canlı hayvanlar psikolojik, fizyolojik ya da duygusal olarak zarar verilecek şekilde kullanılmamaktadır.

Bu ifade yanlıştır. Günümüzde hâlâ bazı psikolojik, biyomedikal ve diğer bilimsel araştırmalarda canlı hayvanlar kullanılmaktadır ve bu araştırmaların bazıları hayvanlara psikolojik, fizyolojik veya duygusal zarar verebilir. Bununla birlikte, hayvanların kullanıldığı araştırmalarda etik kurallar ve hayvan refahını koruma önlemleri uygulanmaktadır, ancak bu her zaman hayvanların zarar görmeyeceği anlamına gelmez.

#2. I. Kullanıcıların fiziksel ve psikolojik sağlıkları korunmalı II. Çevre dostu tasarımlar tercih edilmeli III. Kullanıcılar planlama sürecine olabildiğince dâhil edilmeli Çevre tasarımı konusunda yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : E) I-II-III

#3. I. Mahremiyet bir haktır. II. Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır. III. Mahremiyet kişisel özerklik sağlar. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : C) I-II-III

Bu ifadelerin hepsi doğrudur:
-Mahremiyet bir haktır.
-Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır.
-Mahremiyet kişisel özerklik sağlar.

#4. Bir gazeteci vegan olduktan sonra yaptığı haberlerde hayvanlardan söz ederken türcü ve taraflı bir dil kullanımına son vermiş ve insanların hayvanlara yönelik zarar verici eylemlerini sterilize dil kullanmadan ve sansürlemeden ifade etmeye başlamıştır. Örneğin önceden hayvanların ölmeleri ile sonuçlanan hadiselerde kullandığı ‘telef oldu’, ‘itlaf edildi’, ‘imha edildi’, , ‘hayvan leşi’ gibi terimler yerine ‘öldü’, ‘can verdi’, ‘hayatını kaybetti’, ‘öldürüldü’, ‘katledildi’, ‘hayvan cesedi’ gibi ifadeler kullanmaya başlamıştır. Gazeteci benimsediği bu yeni söylemle takipçilerinde aşağıdaki ahlaki uzaklaşma mekanizmalarından hangisinin meydana gelmesini engellemeye çalışmaktadır?

Cevap : C) Olumsuz davranışı olumlu etiketleme

#5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Çevre psikolojisi sadece fiziksel çevrelerin ya da mekânların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Bu ifade yanlıştır çünkü çevre psikolojisi, fiziksel çevrelerin yanı sıra sosyal ve kültürel çevrelerin de insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Çevre psikolojisi, insanların çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin davranış, duygu ve düşünceler üzerindeki etkilerini araştırır.

#6. Bireyin “senin paraya ihtiyacın var ancak ben o kadar paraya sahip değilim” şeklinde karşısındakinin talebini reddetme sebebi Schwartz’ın dokuz basamaklı yapısına göre hangi adıma vurgu yapmaktadır?

Cevap : C) İhtiyacı giderebilmek için kendi beceri-yeteneklerinin farkındalığı

Schwartz’ın dokuz basamaklı yardım etme davranışı modeli, bir bireyin yardım etme sürecinde karşılaştığı çeşitli aşamaları içerir. Bu modelde, bir kişinin yardım talebini reddetmesi genellikle kendisinin o anki durumu ve kapasitesiyle ilgili bir değerlendirmeye dayanır.
“Bireyin ‘senin paraya ihtiyacın var ancak ben o kadar paraya sahip değilim’ şeklinde karşısındakinin talebini reddetmesi” ifadesi, Schwartz’ın modelindeki C) İhtiyacı giderebilmek için kendi beceri-yeteneklerinin farkındalığı adımına vurgu yapmaktadır. Bu adım, bireyin ihtiyacı karşılayacak kaynaklara sahip olup olmadığının farkına varılmasını ve bu durumda yardım edip edemeyeceğinin değerlendirilmesini içerir. Burada, bireyin kendisinin maddi kapasitesinin yetersiz olduğu farkındalığı söz konusudur, dolayısıyla ihtiyacı karşılayamayacağını belirtmektedir.

#7. Aşağıda hepçil bir kişinin vegan gruplara yönelik yaptığı yorumlar yer almaktadır. Hangi yorum vegan paradoksu olarak kavramsallaştırılan yapıya uygun niteliktedir?

Cevap : C) ‘Veganların tüketim alışkanlıkları bence çok ahlaki ve sürdürülebilir yapıda ama kimi zaman bana kibirli ve tutucularmış gibi geliyorlar.’

Bu yorum, vegan paradoksuna uygun niteliktedir çünkü veganların tüketim alışkanlıklarının ahlaki ve sürdürülebilir olduğunu kabul ederken, aynı zamanda onları kibirli ve tutucu olarak nitelendirmektedir. Bu, veganlara karşı olumlu ve olumsuz duyguların aynı anda barındırılmasına dair bir çelişkiyi yansıtır.

#8. Yardım davranışının ortaya çıkıp çıkmamasında hangileri değerlendirilen faktörler arasında değildir?

Cevap : B) Dünyevi Uyarılma

Yardım davranışının ortaya çıkıp çıkmamasında değerlendirilen faktörler arasında, genellikle empati, sosyal ve içsel beklentiler gibi duygusal ve motivasyonel unsurlar ön plandadır. Bunlar, bir bireyin başka birine yardım edip etmeme kararını etkileyebilir.
Bu seçenekler arasında B) Dünyevi Uyarılma, yardım davranışının değerlendirilmesinde kullanılan bir terim değildir. Empatik uyarılma, duygusal uyarılma, sosyal ve içsel beklentiler, yardım davranışını açıklamak için yaygın olarak kullanılan psikolojik faktörlerdir. Dünyevi uyarılma ise bu bağlamda anlamlı bir kategori veya faktör değildir.

#9. Bilişsel haritalar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Bilişsel haritalar mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibidir.

Bu ifade yanlıştır çünkü bilişsel haritalar, bireylerin çevrelerini zihinsel olarak temsil etme biçimidir ve bu temsiller genellikle bireylerin algısal ve deneyimsel süreçlerine dayanır. Bu nedenle, bilişsel haritalar, mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibi kesin ve objektif değildir; daha ziyade subjektif ve kişisel deneyimlere dayanır.

#10. Tek başınayken yardım davranışında bulunmayan bir kişinin başka kişiler varken yardım davranış göstermesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : D) Anonimlik

Bir kişinin tek başına iken yardım davranışında bulunmamakla birlikte, başkalarının yanında yardım davranışı sergilemesi, D) Anonimlik faktörü ile ilişkilendirilebilir. Bu durum, sosyal varlık teorisinin bir göstergesi olabilir. Sosyal varlık teorisi, bireylerin başkalarının gözlemi altında olduklarında davranışlarını değiştirebileceğini önerir. Buna göre, bireyler başkaları tarafından izlendiklerini hissettiklerinde, onaylanma veya olumlu bir sosyal imaj yaratma isteği nedeniyle daha yardımsever davranabilirler. Bu, anonim olmadıkları durumlarda sosyal baskının ve gözlem altında olmanın davranışları nasıl etkileyebileceğine dair bir örnektir.

#11. ............’e/a göre, ........ davetsiz misafirlerin giremeyeceği, kişinin bedenini çevreleyen görünmez bir sınırı olan bir alandır. Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap : C) Robert Sommer – kişisel alan

#12. Aşağıdakilerden hangisi hem hayvanlara ve hem de vegan gruplara yönelik olumsuz tutumları açıklayan unsurlardır?

Cevap : D) Sosyal baskınlık yönelimi / Sağ kanat yetkeciliği / Et paradoksu / Vegan paradoksu

#13. Hollandalı bir grup sosyal psikolog ülkelerinde Müslüman mültecilere yönelik önyargı ve ayrımcılıkların azaltılması/ortadan kaldırılması için bir müdahale programı geliştirmek istemektedir. Araştırmacılar müdahale programında Hollandalıların türcülük düzeylerini ve insan-hayvan ayrımını azaltmaya odaklanmanın Müslüman mültecilere yönelik olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesinde etkili bir yöntem olabileceğini düşünmektedir. Buna göre sosyal psikologlar aşağıdaki seçeneklerden hangisine dair literatürü dikkate alarak ilgili müdahale programını hazırlamayı planlamaktadır?

Cevap : A) Türler arası önyargı modeli

Türler arası önyargı modeli, hayvanlara karşı önyargı ve ayrımcılık ile insanlara karşı önyargı ve ayrımcılık arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu model, hayvanlara karşı daha olumlu tutumların, insanların diğer insan gruplarına karşı da daha olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcı olabileceğini öne sürer. Bu nedenle, araştırmacılar türcülük düzeylerini azaltmaya odaklanarak, Müslüman mültecilere yönelik önyargı ve ayrımcılığı azaltmaya yönelik bir müdahale programı hazırlamayı planlamaktadır.

#14. Kapsayıcı Seçilim Kuramına göre kimlere yardım davranışında bulunulur?

Cevap : C) Kan bağı olan akrabalara

Kapsayıcı Seçilim Kuramı, evrimsel biyoloji kavramlarından biridir ve genlerin bir sonraki nesle aktarılmasını maksimize etmek amacıyla bireylerin kendi genlerini paylaştığı akrabalarına yardım etme eğilimini açıklar. Bu teoriye göre, bireyler en çok genetik olarak benzedikleri kişilere, yani kan bağı olan akrabalara yardım etme olasılığı daha yüksektir. Bu, “genetik özbenzerlik” ve “genetik çıkarların maksimizasyonu” prensipleriyle açıklanır. Dolayısıyla doğru yanıt:
C) Kan bağı olan akrabalara olacaktır.

#15. Bir kişinin bir arkadaşından kendisini ders çalıştırmasını istemesi Carlo ve Randall’ın sınıfladığı hangi tür yardım davranışına girmektedir?

Cevap : B) İtaatkâr Yardım Davranışı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -6
Dönem: Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -6
Dönem: Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -6

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Ders : Sosyal Psikolojiye Giriş-2
Ünite 6 : Sosyal Psikoloji ve Çevre
Dönem: Bahar Dönemi

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -6

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Ünite-6

1- Çevre psikolojisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çevre psikolojisi disiplinler arası bir bilim dalıdır.
B) Çevre psikolojisi teori ve uygulamayı birleştirir.
C) Çevre psikolojisi dünyada 1960lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır.
D) Çevre psikolojisinde “bağlam içinde birey” anlayışı benimsenmektedir.
E) Çevre psikolojisinin ülkemizdeki erken dönem örnekleri 2000li yıllara rastlamaktadır.

Cevap : E) Çevre psikolojisinin ülkemizdeki erken dönem örnekleri 2000li yıllara rastlamaktadır.

Bu ifade yanlıştır çünkü çevre psikolojisi, Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’deki erken dönem örnekleri 2000’li yıllardan daha önceye, 20. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır.

2- Bilişsel haritalar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilişsel haritalar mekânsal davranışta bulunmamızı kolaylaştırır.
B) Bilişsel haritalar mekânın bir tür temsilleridir.
C) Bilişsel haritalar mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibidir.
D) Bilişsel haritalar psikoloji, şehir ve bölge planlama, coğrafya ve bilişsel bilimler gibi çok çeşitli disiplinlerde kullanılmaktadır.
E) Bilişsel haritalar kavramı ilk olarak Tolman’ın labirent üzerinde sıçanların mekânı nasıl öğrendiklerini araştırdığı çalışmalar kapsamında kullanılmıştır.

Cevap : C) Bilişsel haritalar mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibidir.

Bu ifade yanlıştır çünkü bilişsel haritalar, bireylerin çevrelerini zihinsel olarak temsil etme biçimidir ve bu temsiller genellikle bireylerin algısal ve deneyimsel süreçlerine dayanır. Bu nedenle, bilişsel haritalar, mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibi kesin ve objektif değildir; daha ziyade subjektif ve kişisel deneyimlere dayanır.

3- Aşağıdakilerden hangisi Hall’ın mesafe türleri arasında yer almaz?

A) Sosyal mesafe
B) Kamusal mesafe
C) Mahrem mesafe
D) Alansal mesafe
E) Kişisel mesafe

Cevap : D) Alansal mesafe

Edward T. Hall’ın tanımladığı mesafe türleri şunlardır:
-Mahrem mesafe (Intimate distance)
-Kişisel mesafe (Personal distance)
-Sosyal mesafe (Social distance)
-Kamusal mesafe (Public distance)
“Alansal mesafe” Hall’ın mesafe türleri arasında yer almaz.

4- I. Mahremiyet bir haktır.
II. Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır.
III. Mahremiyet kişisel özerklik sağlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) I-II-III
D) Yalnız III
E) I ve III

Cevap : C) I-II-III

Bu ifadelerin hepsi doğrudur:
-Mahremiyet bir haktır.
-Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır.
-Mahremiyet kişisel özerklik sağlar.

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Alansallık belirli bir coğrafi ya da mekânsal konuma bağlılıkla ilgilidir.
B) Kendileme Marksist literatürde üretilmiş bir kavramdır.
C) Kişisel alan değişkendir.
D) Mahremiyet tek boyutlu bir deneyimdir.
E) Yere bağlılığın insan psikolojisine çeşitli faydaları bulunmaktadır.

Cevap : D) Mahremiyet tek boyutlu bir deneyimdir.

Bu ifade yanlıştır çünkü mahremiyet çok boyutlu bir deneyimdir. Mahremiyetin fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilgisel gibi çeşitli boyutları bulunmaktadır. Bu boyutlar, bireyin farklı durumlarda ve bağlamlarda mahremiyet ihtiyacını karşılamasını sağlar.

6- I. Kullanıcıların fiziksel ve psikolojik sağlıkları korunmalı
II. Çevre dostu tasarımlar tercih edilmeli
III. Kullanıcılar planlama sürecine olabildiğince dâhil edilmeli
Çevre tasarımı konusunda yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I-II-III

Cevap : E) I-II-III

7- Aşağıdakilerden hangisi çevre dostu davranışlar arasında sayılmaz?

A) Evsel atıkları geri dönüşüme dâhil etmek
B) Otomobil yerine toplu ulaşım araçları kullanmak
C) Enerji tasarrufu sağlayan araç-gereçler kullanmak
D) Fosil yakıt tüketimini artırmak
E) Ağaçlandırma çalışmalarına katılmak

Cevap : D) Fosil yakıt tüketimini artırmak

Fosil yakıt tüketimini artırmak, çevre dostu bir davranış değildir çünkü fosil yakıtlar, çevreye zararlı emisyonlar yayarak hava kirliliği ve iklim değişikliğine katkıda bulunur. Diğer seçenekler çevre dostu davranışlar arasında sayılır.

8- …………’e/a göre, …….. davetsiz misafirlerin giremeyeceği, kişinin bedenini çevreleyen görünmez bir sınırı olan bir alandır.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kurt Lewin – davranış
B) Carl F. Graumann – kendileme
C) Robert Sommer – kişisel alan
D) Irwin Altman – mahremiyet
E) Stanley Milgram – kentsel imaj

Cevap : C) Robert Sommer – kişisel alan

9- ………’e/a göre …….. mekânın merkeziliği ile ayırt ediciliğinin bir fonksiyonu olarak oluşur.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kurt Lewin – davranış
B) Carl F. Graumann – kendileme
C) Robert Sommer – kişisel alan
D) Stanley Milgram – kentsel imaj
E) Irwin Altman – mahremiyet

Cevap : D) Stanley Milgram – kentsel imaj

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mekânı kendileme hem mekânın niyetli olarak kullanıldığı ve dönüştürüldüğü hem de kişinin kendini gerçekleştirip geliştirdiği karşılıklı bir süreçtir.
B) Yer bağlılığı benlik sürekliliğini ve aidiyet duygusunu deneyimlemeye, psikolojik ve fiziksel olarak rahatlamaya katkı sunar.
C) Okunabilir bir çevre, kullanıcı tarafından kolayca tanınabilen, hatırlanabilen ve içinde yönelinebilen mekândır.
D) Çevre psikolojisi sadece fiziksel çevrelerin ya da mekânların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.
E) Mahremiyet bireyin kendisiyle ve başkalarıyla etkileşimini düzenlemeyi ve yönetmeyi sağlayan önemli bir ihtiyaçtır.

Cevap : D) Çevre psikolojisi sadece fiziksel çevrelerin ya da mekânların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Bu ifade yanlıştır çünkü çevre psikolojisi, fiziksel çevrelerin yanı sıra sosyal ve kültürel çevrelerin de insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Çevre psikolojisi, insanların çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin davranış, duygu ve düşünceler üzerindeki etkilerini araştırır.

Sosyal Psikolojiye Giriş-2

 

LOLONOLO ANDROID

LOLONOLO IOS

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Ünite-6

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!