auzefSosyal Psikolojiye Giriş-2sosyoloji

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -7

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -7

#1. Sosyal kimlik kuramına göre bireylerin olumsuz sosyal kimlik algısıyla baş etmek için kullanabilecekleri stratejiler arasında hangisi bulunmaktadır?

Cevap : A) Bireysel Hareketlilik

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri aşkı inceleyen ilk psikologlardan biri olan Zick Rubin’in çalışmalarının ortak sonuçlarından biri değildir? I. Hoşlanma ve aşk arasında çok güçlü bağlar vardır. II. Aşk ölçeklerinden alınan yüksek puanlar kişilerin partnerleri ile daha uzun süreli bağlar kurma eğilimlerini gösterir. III. Aşk ölçeğinde daha yüksek puan alan bireyler partnerleriyle daha az göz teması kurma eğilimindedir.

Cevap : A) Yalnız III

Zick Rubin’in çalışmaları aşk ve hoşlanma arasındaki ilişkileri incelerken, aşkın yoğunluğunun ilişkilerin kalitesi ve süresi üzerindeki etkisine dair önemli bulgular sunmuştur. Bu çalışmaların ortak sonuçlarından biri de aşk ölçeğinde yüksek puan alan bireylerin partnerleriyle daha fazla göz teması kurma eğiliminde olduğunu göstermesidir. Bu nedenle, III. ifade yanlıştır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri Zick Rubin’in çalışmalarının ortak sonuçlarından biri değildir sorusuna verilecek doğru yanıt:
A) Yalnız III – “Aşk ölçeğinde daha yüksek puan alan bireyler partnerleriyle daha az göz teması kurma eğilimindedir.” Bu ifade, Rubin’in bulguları ile çelişmektedir, çünkü onun çalışmaları, aşk ölçeğinde yüksek puan alanların partnerleriyle daha yoğun göz teması kurduğunu göstermiştir.

#3. Aşağıda ünlü bir iklim aktivisti ile yapılan röportajdan küçük bir kesit yer almaktadır Muhabir: ‘Pek çok bilimsel otorite hayvancılık sektörünün ormansızlaşma, biyoçeşitlilik kaybı, sera gazı emisyonu, hava/toprak/su kirliliği veya iklim değişikliği gibi sorunlara neden olduğuna işaret etmektedir. Öyle ki günümüzde bu sektör iklim değişikliğin oluşumunda önde gelen üçüncü ana sebep olarak gösterilmekte. Bu durumda bir çevre aktivisti olarak hayvansal ürünleri tüketmenize dair neler söylemek istersiniz?’ Aktivist: ‘Hayvansal ürünleri bireysel olarak hayatımdan çıkarmamın çevreye büyük bir etki yaratacağını  düşünmüyorum. Benim et yememem ya da bir bardak süt içmemem neyi değiştirebilir ki? Bence asıl sorumlular büyük açgözlü şirketler ve tek amacı kar olan hayvancılık endüstrisi. Politika yapıcıların bu yapıların çevre dostu olmalarını sağlayacak bazı düzenlemeler getirmesi gerekiyor. ‘ İklim aktivistinin hayvansal ürün tüketimine dair vermiş olduğu bu yanıt aşağıdaki ahlaki uzaklaşma mekanizmalarından hangisine örnektir?

Cevap : A) Sorumluluğu üstlenmeme

Aktivist, hayvansal ürünleri tüketmemesinin çevreye büyük bir etki yaratmayacağını ve asıl sorumluların büyük şirketler ve politika yapıcılar olduğunu belirterek, bireysel sorumluluğunu üstlenmemektedir. Bu yaklaşım, sorumluluğu üstlenmeme mekanizmasına örnek teşkil eder.

#4. Romantik/tutkulu aşkın bileşenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B) Yakınlık ve tutku

Romantik veya tutkulu aşkın bileşenleri olarak “yakınlık ve tutku” doğru bir şekilde B şıkkında verilmiştir. Romantik aşk genellikle yüksek düzeyde duygusal yakınlık ve fiziksel çekim (tutku) içerir, ancak bu aşamada bağlılık bileşeni henüz tam olarak gelişmemiş olabilir. Sternberg’in aşk teorisinde, bu tür aşk “romantik aşk” olarak adlandırılır ve tutku ile yakınlık içerir, fakat bağlılık bileşeni daha sonra gelişebilir.

#5. Fiske’in ilişki modelleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : C) Birlik modeli

Fiske’in ilişki modelleri dört tanedir ve şunlardır:
Müşterek paylaşım düzeni (Communal Sharing)
Otorite düzeni (Authority Ranking)
Eşit ilişki modeli (Equality Matching)
Orana dayalı ilişki modeli (Market Pricing)
“Birlik modeli” bu dört model arasında yer almaz.

#6. Aşağıdakilerden hangisi göreceli yoksunluk algısına yol açabilecek bir örnek değildir?

Cevap : C) Prim usulü çalışılan bir şirkette en çok ciroyu yapana en yüksek primin verilmesi

Göreceli yoksunluk, bir kişinin veya grubun kendilerini diğerleriyle karşılaştırarak daha az şansa veya kaynağa sahip olduklarını algılamaları durumudur. Bu algı, genellikle eşitsizlik veya adaletsizlik hissine neden olur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin göreceli yoksunluk algısına yol açmayacağını değerlendirmek gerektiğinde, C şıkkı, “Prim usulü çalışılan bir şirkette en çok ciroyu yapana en yüksek primin verilmesi,” bu algıya yol açmayacak bir örnektir. Bu durum, performansa dayalı bir ödül sistemi olduğundan ve genellikle adil olarak görülebilecek bir yapıya sahip olduğundan, performansı karşılayan koşullara dayanmaktadır. Dolayısıyla, çalışanlar arasında göreceli yoksunluk algısına neden olma olasılığı düşüktür. Diğer seçenekler ise adaletsizlik veya eşitsiz muamele durumlarını yansıtarak göreceli yoksunluk hissini tetikleyebilir.

#7. Yeni Kohlbergci Yaklaşım göre aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?

Cevap : A) Uzlaşım sonrası şeması 5 ve 6 basamaklara karşılık gelir. Bu şemada ideal toplum, adil dağılım, paylaşılan idealler söz konusudur

Yeni Kohlbergci Yaklaşımda, “Uzlaşım sonrası şeması” Kohlberg’in 5. ve 6. basamaklarına karşılık gelir ve bu şemada adil bir toplum ideali, paylaşılan idealler ve adil dağılım gibi kavramlar vurgulanır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığın yön değiştirerek ortaya çıkmasına bir örnek değildir?

Cevap : E) Maaşını vaktinde almayan bir işçinin iş verenine hakaret etmesi

Saldırganlığın yön değiştirerek ortaya çıkması, bir kişinin asıl hedefine yönelik öfkesini doğrudan ifade edememesi durumunda, bu öfkeyi daha zayıf veya daha az riskli bir hedefe yönlendirerek ifade etmesi sürecidir. Bu durum, saldırganlığın hedef değişikliği olarak da bilinir.
Aşağıdaki seçeneklerden A, B, C ve D seçenekleri, kişinin asıl öfkelendiği kaynağa yönelik saldırganlığını başka bir hedefe yönlendirerek ifade ettiği durumları temsil eder. Örneğin, iş yerinde yaşanan bir stresin evde çocuğa bağırma (A), iş stresinin trafikte saldırganlık (B), iş yükü stresinin grubun sessiz üyesine sataşma (C) ve evdeki öfkenin evcil hayvana yansıtılması (D) şeklinde ortaya çıkması gibi.
E seçeneği, “Maaşını vaktinde almayan bir işçinin iş verenine hakaret etmesi” ise, saldırganlığın yön değiştirmesi değil, doğrudan ve ilgili bir hedefe yönelik saldırganlık örneğidir. İşçi, öfkesini doğrudan sorunun kaynağı olan iş verenine yönelterek ifade etmiştir.
Dolayısıyla, saldırganlığın yön değiştirerek ortaya çıkmasına örnek olmayan seçenek E’dir.

#9. Dış gruba karşı güvensizlik ve şüphe duyma, iç grubun savunulamaz olduğu inancını oluşturarak bireylerde grup temelli korku ve endişe duygularını besleyebileceğini iddia eder. Aşağıdaki kuramlardan hangisi bu iddiayı öne sürer?

Cevap : B) Dış grup paranoya kuramı

#10. Allport’a göre bazı grupları değersizleştiren ve bu gruplar hakkında olumsuz tutumlar geliştiren bireylerin bu yaklaşımlarını diğer grupları da içine alacak şekilde genişletmesi beklenen bir eğilimdir. Örneğin hayvanlara sosyal yaşam içinde reva görülen aşağı statüyü normal, doğal ve gerekli olarak meşrulaştıran bir kimse büyük olasılıkla erkek egemenliği, göçmen karşıtlığını ya da heteroseksüelliğin üstünlüğünü de normal, doğal ve gerekli olarak meşrulaştırmaktadır. Allport tarafından, ‘bir gruba yönelik olumsuz tutumların görünüşte ilgisiz olan diğer gruplara taşıma eğilimi’ olarak kavramsallaştırılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Genelleştirilmiş önyargı

Allport’un genelleştirilmiş önyargı kavramı, bir gruba yönelik olumsuz tutumların diğer, görünüşte ilgisiz gruplara da taşınması eğilimini açıklar. Bu, bireylerin belirli bir grubu değersizleştirdiklerinde, benzer olumsuz tutumları ve önyargıları diğer gruplara da genişletebilecekleri anlamına gelir.

#11. Aşağıdaki durumlardan hangisi insan merkezli tür ayrımcılığına örnektir?

Cevap : D) Bazı kültürlerde köpek, yunus veya kurbağaların insanların karınlarının doğurulması adına öldürülmesi.

#12. Gilligan, neyi iddia ederek Kohlberg'i eleştirmektedir?

Cevap : D) Kohlberg’in kadınları üçüncü basamağa yerleştirdiğini iddia ederek

#13. Babasının tartıştığı bir market çalışanını hakaret ederek aşağıladığına tanık olan bir çocuğun benzer davranışı anaokulunda arkadaşına sergilemesi, saldırganlığın ortaya çıkma yolu olarak aşağıdakilerden hangisine kesin bir örnek olabilir?

Cevap : E) Model alarak-taklit ederek öğrenme

Bahsedilen durum, bir çocuğun babasının davranışını taklit etmesi ve bu davranışı başka bir bağlamda sergilemesi, “model alarak-taklit ederek öğrenme”yi yansıtmaktadır. Bu öğrenme biçimi, Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisinde önemli bir yer tutar ve gözlem yoluyla öğrenmeyi içerir. Dolayısıyla, doğru seçenek:
E) Model alarak-taklit ederek öğrenme.

#14. Aşağıdakilerden hangisi hayvani insanlıktan çıkarma örneğidir?

Cevap : C) İsrail ordusu çalışanlarının Gazze halkını insansı hayvanlara benzetmesi.

Bu ifade, hayvani insanlıktan çıkarma örneğidir. İnsan gruplarını hayvanlara benzetmek, onların insanlık dışı muameleye maruz kalmasını meşrulaştırabilir ve bu grupların değersizleştirilmesine yol açabilir. Bu tür söylemler, hedef alınan grubun insani değer ve haklarının göz ardı edilmesine neden olabilir.

#15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kolektif psikolojik sahiplik kavramını en iyi açıklar?

Cevap : E) Şeylerin bir grup adına kullanımı, düzenlemesi ve kontrol hakkına kolektif olarak sahiplik inancı

#16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kaçınmacı bağlanma stiline sahip bir kişinin düşüncesini içerir?

Cevap : B) Diğer insanlara yakın olmak benim için biraz rahatsız edicidir.

Kaçınmacı bağlanma stiline sahip bir kişinin düşüncesini en iyi ifade eden seçenek B’dir: “Diğer insanlara yakın olmak benim için biraz rahatsız edicidir.” Bu ifade, kaçınmacı bağlanma stili olan bireylerin tipik olarak diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmaktan kaçınma eğiliminde olduklarını ve bu tür yakınlıkları rahatsız edici bulduklarını yansıtır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi boşanma risk ve olasılıklarının daha düşük olduğu uzun süreli evliliklerde etkin olan özelliklerden biri değildir?

Cevap : C) Büyük bir şehirde yaşıyor olmaları.

C şıkkı, “Büyük bir şehirde yaşıyor olmaları,” boşanma risk ve olasılıklarının daha düşük olduğu uzun süreli evliliklerde etkin olan özelliklerden biri değildir. Araştırmalar genellikle evliliklerin başarısını etkileyen faktörler olarak eşlerin gelir durumu, evlilik yaşı, eğitim seviyeleri ve aile geçmişlerini işaret eder. Ancak, büyük bir şehirde yaşamanın evliliğin uzun süreli başarısı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu belirten güçlü bir kanıt bulunmamaktadır. Gerçekten de, büyük şehirlerde yaşamanın bazı zorlukları ve avantajları olabilir, ancak bu tek başına boşanma olasılığını düşürücü bir faktör olarak kabul edilmez.

#18. Piaget’nin ahlaka yaklaşımında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Ahlaki gerçeklik dönemi – niyetler dikkate alınır

#19. Kültürleşme sürecinde ayrışma stratejisi uygulayan bir bireyin davranışları nasıl şekillenir?

Cevap : A) Orijinal kültürüne sadık kalarak baskın yerel grup kültürlüyle etkileşimden uzak davranışlar sergiler.

#20. Aşağıdaki seçenekler, Bandura’nın Ahlaki Kayıtsızlık/Uzaklaşma Kuramı’ndan olumlu etiketleme, ahlaki meşrulaştırma, sorumluluğun üstlenilmemesi ve mağduru suçlama mekanizmalarıyla eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

Cevap : B) Otel inşa etmek için orman yangını çıkaran bir şirket yöneticisinin diğer şirketlerin de bunu yaptığını düşünerek kendini rahatlatması.

#21. Aşağıda verilen saldırganlıkla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Saldırganlığın temeli klasik koşullanma yoluyla öğrenmedir.

Yanlış bilgi C şıkkında verilmiştir: “Saldırganlığın temeli klasik koşullanma yoluyla öğrenmedir.” Saldırganlık, genellikle sosyal öğrenme yoluyla veya doğrudan taklit yoluyla öğrenilir; klasik koşullanma ise saldırganlığın ana öğrenme yöntemi olarak kabul edilmez. Klasik koşullanma, bireyin belirli bir uyarıcıya koşulsal bir tepki geliştirmesi sürecidir ve genellikle duygusal tepkilerin öğrenilmesinde önemlidir, ancak saldırganlık gibi karmaşık davranışların ana öğrenme mekanizması değildir. Saldırganlık daha çok operant koşullanma ve sosyal öğrenme mekanizmalarıyla ilişkilendirilir.

#22. Aşağıdakilerden hangisi Bobo bebek deneyindeki aşamalardan biridir?

Cevap : A) Saldırganlığın uyarılması

#23. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri insanların yakın ilişkiler kurmasını sağlayan ve aralarındaki çekimi arttıran faktörlerdendir? I. Benzerlik II. Fiziksel Çekicilik III. Yakınlık

Cevap : E) I, II ve III

İnsanların yakın ilişkiler kurmasını sağlayan ve aralarındaki çekimi artıran faktörler arasında benzerlik, fiziksel çekicilik ve yakınlık bulunmaktadır:
I. Benzerlik — Benzer düşüncelere, değerlere, inançlara veya ilgilere sahip olmak insanların birbirlerine çekilmesine yardımcı olur ve ilişki memnuniyetini artırır.
II. Fiziksel Çekicilik — Fiziksel olarak çekici bulunan kişilere karşı genellikle daha fazla ilgi gösterilir, bu da romantik ilişkilerin başlangıcında önemli bir rol oynar.
III. Yakınlık — Mekansal veya sıklıkla karşılaşma açısından yakınlık, insanların birbirlerini daha sık görmelerini ve dolayısıyla ilişki kurmalarını sağlar.
Bu faktörlerin hepsi, insanların birbirlerine çekilmesini ve yakın ilişkiler kurmasını teşvik eder. Dolayısıyla, doğru seçenek E) I, II ve III’tir.

#24. Grup temelli duygular ortaya çıkaran aşamalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Dikkat kesilme

#25. İnsanların hayvanları hem severken hem de onları yemeleri kimi zaman bilişsel bir çelişki meydana getirir. Et paradoksu olarak isimlendirilen bu çelişkili durumu çözmek için insanların aşağıdaki stratejilerden hangisini geliştirmesi beklenmez?

Cevap : B) Dış grupları insanlıktan çıkarmak

Et paradoksu, hayvanları sevip korumak isteyen insanların aynı zamanda onları yemelerini açıklayan çelişkili bir durumdur. Bu çelişkiyi çözmek için insanlar genellikle şu stratejileri geliştirirler:
-Et yemeyi bırakmak (A)
-Hayvanları bilinçsizleştirmek ve düşük düzeyde ahlaki statü atfetmek (C)
-İnsan-hayvan benzerliğini en aza indirmek (D)
-Vegan gruplara yönelik olumsuz tutumlar geliştirmek (E)
Ancak, dış grupları insanlıktan çıkarmak (B) et paradoksuyla doğrudan ilgili bir strateji değildir. Bu strateji daha çok, insanlar arasındaki sosyal önyargılar ve ayrımcılık bağlamında kullanılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -7
Dönem: Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -7
Dönem: Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -7

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -7
Dönem: Bahar Dönemi

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Final Deneme Sınavı -7

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Ünite-7

1- Aşağıdaki durumlardan hangisi insan merkezli tür ayrımcılığına örnektir?

A) Belirli bir bölgede yaşayan yerli bir türün diğer türlerden daha fazla koruma altına alınması ve özel ilgi gösterilmesi.
B) Eğitim kurumlarında, öğrencilerin başarılarını değerlendirirken akademik performansın yanında inanç kimliklerinin de dikkate alınması.
C) Bir hayvanat bahçesinde, nadir bulunan bir türün diğerlerine göre daha fazla öne çıkarılması ve ona daha fazla kaynak ayrılması.
D) Bazı kültürlerde köpek, yunus veya kurbağaların insanların karınlarının doğurulması adına öldürülmesi.
E) Sıçan, tavşan ve bıldırcınların bilimsel gelişmeler için deney hayvanı olarak kullanımını desteklerken şempanze, kedi, köpek ve atların bu alanda kullanımının yasaklanmasının talep edilmesi.

Cevap : D) Bazı kültürlerde köpek, yunus veya kurbağaların insanların karınlarının doğurulması adına öldürülmesi.

2- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Psikolojide hayvanların konu olduğu çalışmalar genellikle insan-merkezci bakış açısıyla yürütülmüştür.
B) Anaakım (geleneksel) sosyal psikolojinin benimsemiş olduğu paradigmanın, insan-hayvan ilişkilerinin uzun yıllar inceleme konusu olarak görülmesini engellediği söylenebilir.
C) Sosyal psikolojide türcülüğü konu alan çalışmaların sayısı insan grupları arasında gözlenen ayrımcılık biçimlerini (örn., ırkçılık, cinsiyetçilik, yaşçılık) konu olan çalışmalarla karşılaştırıldığında daha azdır.
D) Son yıllarda pek çok toplumda görülen hayvan hakları alanındaki gelişmelerin, sosyal psikolojide türcülüğe ve beslenme grupları arası ilişkilere olan ilgiyi arttırdığı savunulabilir.
E) Günümüzde psikoloji alanındaki bilimsel araştırmalarda canlı hayvanlar psikolojik, fizyolojik ya da duygusal olarak zarar verilecek şekilde kullanılmamaktadır.

Cevap : E) Günümüzde psikoloji alanındaki bilimsel araştırmalarda canlı hayvanlar psikolojik, fizyolojik ya da duygusal olarak zarar verilecek şekilde kullanılmamaktadır.

Bu ifade yanlıştır. Günümüzde hâlâ bazı psikolojik, biyomedikal ve diğer bilimsel araştırmalarda canlı hayvanlar kullanılmaktadır ve bu araştırmaların bazıları hayvanlara psikolojik, fizyolojik veya duygusal zarar verebilir. Bununla birlikte, hayvanların kullanıldığı araştırmalarda etik kurallar ve hayvan refahını koruma önlemleri uygulanmaktadır, ancak bu her zaman hayvanların zarar görmeyeceği anlamına gelmez.

3- Aşağıdakilerden hangisi hayvani insanlıktan çıkarma örneğidir?

A) Avrupa’da bir zamanlar bazı kadınların cadı olduğu inanılarak yakılması veya linç edilerek öldürülmesi.
B) Bir iş yerinde çalışanlara sanki bir robot gibi muamele edilerek fazla çalıştırılmaya zorlanması.
C) İsrail ordusu çalışanlarının Gazze halkını insansı hayvanlara benzetmesi.
D) Bir doktorun hastalarını yalnızca hastalıklı organlarından ibaret görmesi.
E) Felsefeci René Descartes’ın hayvanları hissetme ve düşünme kapasitesi olmayan makineler olarak tanımlaması.

Cevap : C) İsrail ordusu çalışanlarının Gazze halkını insansı hayvanlara benzetmesi.

Bu ifade, hayvani insanlıktan çıkarma örneğidir. İnsan gruplarını hayvanlara benzetmek, onların insanlık dışı muameleye maruz kalmasını meşrulaştırabilir ve bu grupların değersizleştirilmesine yol açabilir. Bu tür söylemler, hedef alınan grubun insani değer ve haklarının göz ardı edilmesine neden olabilir.

4- Hollandalı bir grup sosyal psikolog ülkelerinde Müslüman mültecilere yönelik önyargı ve ayrımcılıkların azaltılması/ortadan kaldırılması için bir müdahale programı geliştirmek istemektedir. Araştırmacılar müdahale programında Hollandalıların türcülük düzeylerini ve insan-hayvan ayrımını azaltmaya odaklanmanın Müslüman mültecilere yönelik olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesinde etkili bir yöntem olabileceğini düşünmektedir. Buna göre sosyal psikologlar aşağıdaki seçeneklerden hangisine dair literatürü dikkate alarak ilgili müdahale programını hazırlamayı planlamaktadır?

A) Türler arası önyargı modeli
B) Evcil hayvan türcülüğü
C) Mekanik insanlıktan çıkarma
D) İnsanlıktan uzaklaştırma
E) Et paradoksu

Cevap : A) Türler arası önyargı modeli

Türler arası önyargı modeli, hayvanlara karşı önyargı ve ayrımcılık ile insanlara karşı önyargı ve ayrımcılık arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu model, hayvanlara karşı daha olumlu tutumların, insanların diğer insan gruplarına karşı da daha olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcı olabileceğini öne sürer. Bu nedenle, araştırmacılar türcülük düzeylerini azaltmaya odaklanarak, Müslüman mültecilere yönelik önyargı ve ayrımcılığı azaltmaya yönelik bir müdahale programı hazırlamayı planlamaktadır.

5- Allport’a göre bazı grupları değersizleştiren ve bu gruplar hakkında olumsuz tutumlar geliştiren bireylerin bu yaklaşımlarını diğer grupları da içine alacak şekilde genişletmesi beklenen bir eğilimdir. Örneğin hayvanlara sosyal yaşam içinde reva görülen aşağı statüyü normal, doğal ve gerekli olarak meşrulaştıran bir kimse büyük olasılıkla erkek egemenliği, göçmen karşıtlığını ya da heteroseksüelliğin üstünlüğünü de normal, doğal ve gerekli olarak meşrulaştırmaktadır.
Allport tarafından, ‘bir gruba yönelik olumsuz tutumların görünüşte ilgisiz olan diğer gruplara taşıma eğilimi’ olarak kavramsallaştırılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlişkili baskılar hipotezi
B) Ahlaki meşrulaştırma
C) Genelleştirilmiş önyargı
D) Sosyal baskınlık yönelimi
E) Türler arası önyargı modeli

Cevap : C) Genelleştirilmiş önyargı

Allport’un genelleştirilmiş önyargı kavramı, bir gruba yönelik olumsuz tutumların diğer, görünüşte ilgisiz gruplara da taşınması eğilimini açıklar. Bu, bireylerin belirli bir grubu değersizleştirdiklerinde, benzer olumsuz tutumları ve önyargıları diğer gruplara da genişletebilecekleri anlamına gelir.

6- Aşağıdakilerden hangisi hem hayvanlara ve hem de vegan gruplara yönelik olumsuz tutumları açıklayan unsurlardır?

A) Sosyal baskınlık yönelimi / Mekanik insanlıktan çıkarma / Et pradoksu / Vegan paradoksu
B) Sağ kanat yetkeciliği / Zihinsizleştirme / Et pradoksu / Vegan pradoksu
C) Sosyal baskınlık yönelimi / İnsanlıktan uzaklaştırma /Zihinsizleştirme /İlişkili baskılar hipotezi
D) Sosyal baskınlık yönelimi / Sağ kanat yetkeciliği / Et paradoksu / Vegan paradoksu
E) Vegan paradoksu / İlişkili baskılar hipotezi / Sağ kanat yetkeciliği / Et paradoksu

Cevap : D) Sosyal baskınlık yönelimi / Sağ kanat yetkeciliği / Et paradoksu / Vegan paradoksu

7- İnsanların hayvanları hem severken hem de onları yemeleri kimi zaman bilişsel bir çelişki meydana getirir. Et paradoksu olarak isimlendirilen bu çelişkili durumu çözmek için insanların aşağıdaki stratejilerden hangisini geliştirmesi beklenmez?

A) Et yemeyi bırakmak
B) Dış grupları insanlıktan çıkarmak
C) Hayvanları bilinçsizleştirmek ve düşük düzeyde ahlaki statü atfetmek
D) İnsan-hayvan benzerliğini en aza indirmek
E) Vegan gruplara yönelik olumsuz tutumlar geliştirmek

Cevap : B) Dış grupları insanlıktan çıkarmak

Et paradoksu, hayvanları sevip korumak isteyen insanların aynı zamanda onları yemelerini açıklayan çelişkili bir durumdur. Bu çelişkiyi çözmek için insanlar genellikle şu stratejileri geliştirirler:
-Et yemeyi bırakmak (A)
-Hayvanları bilinçsizleştirmek ve düşük düzeyde ahlaki statü atfetmek (C)
-İnsan-hayvan benzerliğini en aza indirmek (D)
-Vegan gruplara yönelik olumsuz tutumlar geliştirmek (E)
Ancak, dış grupları insanlıktan çıkarmak (B) et paradoksuyla doğrudan ilgili bir strateji değildir. Bu strateji daha çok, insanlar arasındaki sosyal önyargılar ve ayrımcılık bağlamında kullanılır.

8- Bir gazeteci vegan olduktan sonra yaptığı haberlerde hayvanlardan söz ederken türcü ve taraflı bir dil kullanımına son vermiş ve insanların hayvanlara yönelik zarar verici eylemlerini sterilize dil kullanmadan ve sansürlemeden ifade etmeye başlamıştır. Örneğin önceden hayvanların ölmeleri ile sonuçlanan hadiselerde kullandığı ‘telef oldu’, ‘itlaf edildi’, ‘imha edildi’, , ‘hayvan leşi’ gibi terimler yerine ‘öldü’, ‘can verdi’, ‘hayatını kaybetti’, ‘öldürüldü’, ‘katledildi’, ‘hayvan cesedi’ gibi ifadeler kullanmaya başlamıştır.
Gazeteci benimsediği bu yeni söylemle takipçilerinde aşağıdaki ahlaki uzaklaşma mekanizmalarından hangisinin meydana gelmesini engellemeye çalışmaktadır?

A) Sorumluluğu yayma
B) Ahlaki meşrulaştırma
C) Olumsuz davranışı olumlu etiketleme
D) Mağdurun önemsizleştirilmesi
E) Sonuçların önemsizleştirilmesi

Cevap : C) Olumsuz davranışı olumlu etiketleme

9- Aşağıda ünlü bir iklim aktivisti ile yapılan röportajdan küçük bir kesit yer almaktadır
Muhabir: ‘Pek çok bilimsel otorite hayvancılık sektörünün ormansızlaşma, biyoçeşitlilik kaybı, sera gazı emisyonu, hava/toprak/su kirliliği veya iklim değişikliği gibi sorunlara neden olduğuna işaret etmektedir. Öyle ki günümüzde bu sektör iklim değişikliğin oluşumunda önde gelen üçüncü ana sebep olarak gösterilmekte. Bu durumda bir çevre aktivisti olarak hayvansal ürünleri tüketmenize dair neler söylemek istersiniz?’
Aktivist: ‘Hayvansal ürünleri bireysel olarak hayatımdan çıkarmamın çevreye büyük bir etki yaratacağını  düşünmüyorum. Benim et yememem ya da bir bardak süt içmemem neyi değiştirebilir ki? Bence asıl sorumlular büyük açgözlü şirketler ve tek amacı kar olan hayvancılık endüstrisi. Politika yapıcıların bu yapıların çevre dostu olmalarını sağlayacak bazı düzenlemeler getirmesi gerekiyor. ‘
İklim aktivistinin hayvansal ürün tüketimine dair vermiş olduğu bu yanıt aşağıdaki ahlaki uzaklaşma mekanizmalarından hangisine örnektir?

A) Sorumluluğu üstlenmeme
B) Sonuçların çarptırılması
C) Olumsuz davranışı olumlu etiketleme
D) Ahlaki meşrulaştırma
E) Zihinsizleştirme

Cevap : A) Sorumluluğu üstlenmeme

Aktivist, hayvansal ürünleri tüketmemesinin çevreye büyük bir etki yaratmayacağını ve asıl sorumluların büyük şirketler ve politika yapıcılar olduğunu belirterek, bireysel sorumluluğunu üstlenmemektedir. Bu yaklaşım, sorumluluğu üstlenmeme mekanizmasına örnek teşkil eder.

10- Aşağıda hepçil bir kişinin vegan gruplara yönelik yaptığı yorumlar yer almaktadır.
Hangi yorum vegan paradoksu olarak kavramsallaştırılan yapıya uygun niteliktedir?

A) ‘Veganların et tükettiğim için beni çoğu zaman yargıladığını ve küçümsediğini düşünüyorum, dolayısıyla yanlarında kendimi huzursuz hİssediyorum.’
B) ‘Veganların oldukça renkli kişilikleri ve yaşam tarzları var, onlarla zaman geçirmekten çok hoşlanıyorum.’
C) ‘Veganların tüketim alışkanlıkları bence çok ahlaki ve sürdürülebilir yapıda ama kimi zaman bana kibirli ve tutucularmış gibi geliyorlar.’
D) ‘Veganlar ülke ekonomimize büyük bir tehdit oluşturuyor, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin mesleklerini ortadan kaldırıp onları işsizliğe mahkûm edecekler’
E) ‘Hep vegan bir partnerim olsun istemişimdir, eminim onun vasıtasıyla daha sağlıklı beslenip yeni yemek tarifleri öğrenebilirim.’

Cevap : C) ‘Veganların tüketim alışkanlıkları bence çok ahlaki ve sürdürülebilir yapıda ama kimi zaman bana kibirli ve tutucularmış gibi geliyorlar.’

Bu yorum, vegan paradoksuna uygun niteliktedir çünkü veganların tüketim alışkanlıklarının ahlaki ve sürdürülebilir olduğunu kabul ederken, aynı zamanda onları kibirli ve tutucu olarak nitelendirmektedir. Bu, veganlara karşı olumlu ve olumsuz duyguların aynı anda barındırılmasına dair bir çelişkiyi yansıtır.

Sosyal Psikolojiye Giriş-2

Sosyal Psikoloji ve Türcülük

LOLONOLO ANDROID

Sosyal Psikoloji ve Türcülük

LOLONOLO IOS

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Ünite-7

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!