auzefTürk Dili

Türk Dili-2 2022-2023 Final Soruları

Türk Dili-2 2022-2023 Final Soruları

#1. Sözcüklerin yanlış söylenmesini engellemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmalıdır?

Cevap : A) Boğumlama

Boğumlama, doğru seslerin üretilmesi ve sözcüklerin net bir şekilde telaffuz edilmesi için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar, seslerin doğru yerden ve doğru şekilde çıkarılmasını sağlar, bu da sözcüklerin yanlış söylenmesini engeller.

#2. Aşağıdakilerin hangisi güzel, etkileyici konuşma için gerekli bir davranış değildir?

Cevap : B) Konuşmacı, muhatap/muhataplar kim olursa olsun kendi bilgi ve birikimini mutlak aktarmalıdır.

-Konuşma yerel ağız özelliklerinden arındırılarak İstanbul ağzıyla yapılmalıdır: Bu, Türkçenin standart ve anlaşılır bir şekilde konuşulmasını sağlar.
-Konuşmacı, muhatap/muhataplar kim olursa olsun kendi bilgi ve birikimini mutlak aktarmalıdır: Bu ifade, her durumda kendi bilgi ve birikiminizi zorunlu olarak aktarmanız gerektiğini vurgular, ancak dinleyicinin ihtiyaçları ve ilgi alanları göz önünde bulundurulmadan yapılması, etkili bir iletişim sağlamaz.
-Beden diline de başvurulmalıdır: Beden dili, iletişimi destekleyici ve güçlendirici bir unsurdur.
-Sesler ve kelimeler doğru çıkarılmalı, cümleler anlaşılır olmalıdır: Anlaşılır ve düzgün bir konuşma için gereklidir.
-Vurgu, tonlama, durak, ulama gibi unsurlara konuşmada dikkat edilmelidir: Bu unsurlar, konuşmanın etkileyiciliğini ve anlaşılırlığını artırır.
Bu açıklamalara göre, etkili konuşma için gerekli olmayan davranış:
B) Konuşmacı, muhatap/muhataplar kim olursa olsun kendi bilgi ve birikimini mutlak aktarmalıdır.
Bu, dinleyicinin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını göz ardı edebilir ve iletişimin verimliliğini azaltabilir. Etkili konuşma, dinleyiciyi dikkate alarak yapılmalıdır.

#3. Aşağıdakilerin hangisinde mektup türleri bir arada verilmiştir?

Cevap : C) Özel mektup-Edebî mektup-İş mektubu

-Mektup türleri arasında özel mektuplar, edebî mektuplar ve iş mektupları yer alır.
-Resmî mektuplar ve hitap mektupları (D seçeneği) da mektup türlerine girer ancak “hitap mektupları” genel bir kategori değil, daha çok belirli bir tür içinde yer alan bir alt başlık olabilir.
-Sorunları dile getiren mektup ve son lafı dile getiren mektup gibi ifadeler ise mektup türleri arasında yer almaz.
O yüzden doğru cevap C) Özel mektup-Edebî mektup-İş mektubu

#4. Sözcükteki bir heceyi diğer hecelerden, cümledeki bir sözcüğü ise diğer sözcüklerden daha kuvvetli söylemeye ......... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Vurgu

#5. Genel olarak akademik bir konunun uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alınırken seri konuşmaların yapıldığı bilimsel toplantılardır. Bu türün diğer türlerden ayırıcı özelliği, yapılan konuşmaların basılarak kamuoyuna duyurulmasıdır. Yukarıdaki parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Sempozyum

-Münazara: İki karşıt görüşün tartışıldığı ve savunulduğu bir türdür. Katılımcılar belirli bir konu hakkında argümanlarını sunar ve karşı tarafın argümanlarını çürütmeye çalışır.
-Brifing: Belirli bir konu hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan kısa ve öz sunumlardır. Genellikle üst düzey yöneticilere veya karar alıcılara bilgi sağlamak için yapılır.
-Açık oturum: Birden fazla konuşmacının katıldığı, belirli bir konunun çeşitli yönleriyle tartışıldığı ve genellikle dinleyicilerden de soru alınan bir türdür.
-Sempozyum: Akademik bir konunun uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı, seri konuşmaların yapıldığı bilimsel toplantılardır. Bu türün ayırıcı özelliği, yapılan konuşmaların basılarak kamuoyuna duyurulmasıdır.
-Nutuk: Tek bir konuşmacının belirli bir konuda yaptığı uzun ve etkili konuşmadır. Genellikle önemli olaylar veya anma günlerinde yapılır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, akademik konuların uzmanlar tarafından ele alındığı ve konuşmaların basılarak kamuoyuna duyurulduğu anlatım türü sempozyumdur.
Bu nedenle, doğru seçenek:
D) Sempozyum

#6. Yazar kişisel görüşlerinden ziyade, araştırmanın bulgularını ve bu bulgulara ilişkin yorumları paylaşır. Bilimsel bir konuyla ilintilidir ve akademik dergilerde yayımlanır. Yukarıda ifade edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Makale

Bilimsel yazılar, genellikle yazarın kişisel görüşlerinden ziyade, belirli bir konuda yapılan araştırmanın bulgularını ve bu bulgulara ilişkin yorumları içerir. Bu tür yazılar, bilimsel ve akademik disiplinlerde önemli bir yer tutar ve genellikle akademik dergilerde yayımlanır. Yazarın öznelliğinden uzak durularak, objektif ve kanıta dayalı bir şekilde kaleme alınır.
Bu özellikler, makale türünü tanımlar. Makaleler, bilimsel araştırma ve incelemelerin sonuçlarını paylaşmak amacıyla yazılır ve akademik dergilerde yayımlanır.
Bu nedenle, doğru seçenek:
A) Makale

#7. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Sanat eserinin toplumun değer yargılarına göre incelenmesi

-A şıkkı: Sanat eserinin çeşitli yönleriyle incelenip açıklanması eleştirinin temel özelliklerinden biridir.
-B şıkkı: Eleştirinin temel sorumluluklarından biri eseri okuyucuya tanıtmak ve bilgilendirmektir.
-C şıkkı: Sanat eserinin toplumun değer yargılarına göre incelenmesi, eleştirinin öznel ve taraflı olmasına yol açabilir, bu nedenle eleştiri türünün genel özelliklerinden biri değildir. Eleştiriler genellikle eseri kendi bağlamında değerlendirir.
-D şıkkı: Eleştiride olabildiğince öznellikten kaçınılması, tarafsız ve objektif bir değerlendirme yapılması önemlidir.
-E şıkkı: Eleştirinin eseri değerlendirme yöntemlerine göre farklı türleri (örneğin, izlenimci eleştiri, yapısalcı eleştiri vb.) vardır.

#8. Şiirde tema ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Tercih edilen kafiye türü ile tema arasında her zaman bir uyum bulunur.

D) Tercih edilen kafiye türü ile tema arasında her zaman bir uyum bulunur. – Bu yanlış bir ifadedir. Kafiye türü şiirin formu ile ilgilidir ve tema ile doğrudan bir bağı olması gerekmez. Kafiye, şiirin ritmini ve ahengini etkiler, ancak temayı belirlemez.

#9. Husrevâ kullarunun eyle revâ hâcetini Ki ebed oldı müyesser kamu dil-hâh sana Yukarıdaki beyitte geçen "hâcet" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İhtiyaç

“Hâcet” kelimesi, Osmanlı Türkçesinde ve klasik Türk edebiyatında sıkça kullanılan bir kelimedir ve genellikle “ihtiyaç” anlamında kullanılır. Beyitte de “kullarının ihtiyaçlarını karşıla” anlamında kullanılmıştır.
Bu nedenle, doğru seçenek:
B) İhtiyaç

#10. Bilimsel araştırmalarda doğrudn gözleme ya da deneylere dayanan kanıt tabanlı bir yaklaşım izlenir. Diğer bir deyişle sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler dikkate alınır ve bütün kararlar bu veriler çerçevesinde verilir. Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : A) Ampirik yaklaşım

Yukarıdaki metinde, bilimsel araştırmalarda gözleme veya deneylere dayanan kanıt tabanlı bir yaklaşım izlendiği ve tüm kararların bu veriler çerçevesinde verildiği belirtilmektedir. Bu, bilimsel araştırmalarda “ampirik yaklaşım”ın önemini vurgular.
Bu nedenle, doğru seçenek:
A) Ampirik yaklaşım

#11. Metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okumanın eksik yönlerinin eleştirilmesi ile Rumelhart tarafından ortaya konan okuma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Etkileşimli okuma

Metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okumanın eksik yönlerinin eleştirilmesi ile Rumelhart tarafından ortaya konan okuma modeli “etkileşimli okuma” modelidir. Etkileşimli okuma, hem metin özelliklerini hem de okuyucunun ön bilgilerini ve zihinsel süreçlerini dikkate alarak okuma sürecinin dinamik bir etkileşim olduğunu vurgular.
Bu nedenle, doğru seçenek:
D) Etkileşimli okuma

#12. “Kimse bu güzelim kıyı kasabasının kıymetini bilmiyor, her hafta sonu orada eğlendikten sonra çöplerini de arkalarında bırakarak oradan ayrılıyordu.” Yukarıdaki cümlede bulunan anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Özne yüklem uyuşmazlığının olması

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun nedeni “özne yüklem uyuşmazlığının” olmasıdır. Cümlede özne “kimse” olarak kullanılmış, ancak yüklem çoğul olarak “-yorlardı” şeklinde çekimlenmiştir. Doğru yüklem çekimi tekil olmalıdır. Doğru cümle şöyle olmalıdır:
“Kimse bu güzelim kıyı kasabasının kıymetini bilmiyor, her hafta sonu orada eğlendikten sonra çöplerini de arkalarında bırakarak oradan ayrılıyordu.”
Doğru seçenek:
A) Özne yüklem uyuşmazlığının olması

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türkçede konuşma dilinin söyleyişe yansıyan özelliklerinden biridir?

Cevap : E) Türkçede geniş yuvarlak “o” ve “ö” ünlüleri, kendinden sonra gelen “ğ” ünsüzünü söyleyişte “v” ye dönüştürme eğilimi gösterir.

#14. Yukarıdaki kelimelerde görülen konuşma bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Değiştirme

“Köprü” kelimesinin “Körpü” olarak, “Kibrit” kelimesinin “Kirbit” olarak söylenmesi, seslerin yer değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur. Bu, fonemlerin yer değiştirilmesiyle ilgilidir ve “değiştirme” olarak adlandırılır.

#15. Yeri, zamanı belli bir toplantı için önceden planlanan ve hazırlanan, belirli bir konuda birden çok konuşmacının yaptığı konuşmalar “grup hâlinde yapılan konuşmalar” şeklinde tasnif edilir. Bu konuşmalar "....." türünde olup ..... ve ..... bu türe örnek olarak verilebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) bildirili konuşmalar – sempozyum – kongre

-Bildirili konuşmalar, belirli bir konu üzerine hazırlanmış bildirilerin sunulduğu konuşma türüdür.
-Sempozyum ve kongre de bildirili konuşmalara örnek olarak verilebilir.
**Konferans ve nutuk ise genellikle tek bir konuşmacının olduğu etkinliklerdir, bu nedenle grup halinde yapılan konuşmalar arasında sayılmazlar.

#16. Makale ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Oldukça sade, yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır.

A) Bu konuda yapılmış çalışmalar görülmelidir: Makale yazarken, konu hakkında daha önce yapılmış çalışmaları incelemek önemlidir. Bu, literatür taraması olarak bilinir.
B) Seçilen konu hakkında yeterince bilgi edinmek için araştırma yapılıp notlar alınmalıdır: Araştırma yapmak ve notlar almak, makalenin sağlam temellere dayanmasını sağlar.
C) Ana fikrimizi desteklemek için yeteri kadar yardımcı düşünceye ve sağlam belge ve delillere müracaat edilmelidir: Makalenin inandırıcılığını artırmak için yardımcı düşünceler ve sağlam deliller kullanmak önemlidir.
D) Oldukça sade, yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır: Bu ifade yanlıştır. Makalelerde süslü bir anlatım tarzı yerine, sade, açık ve doğrudan bir dil kullanmak esastır. Akademik makalelerde özellikle, süslü ve yapmacıklı anlatımdan kaçınılmalıdır.
E) Elde edilen bilgiler üzerinde yorumlar yapılıp sonuca varılmalıdır: Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak yorumlar yapmak ve bir sonuca ulaşmak, makalenin önemli bir parçasıdır.
Bu nedenle, makale ile ilgili yanlış bilgi:
D) Oldukça sade, yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır.

#17. 25.02.2019 tarihinde yapılan toplantıda konuşulan konular, aşağıda imzası bulunan kişiler tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. Yukarıdaki cümle ile aşağıdakilerden hangisi örneklendirilmektedir?

Cevap : C) Karar

**Cümlede, belirli bir tarihte yapılan toplantıda alınan ve katılımcılar tarafından oy birliğiyle kabul edilen konulardan bahsedilmektedir. Bu durum, toplantıda alınan bir kararın belgelendiği bir metni örneklendirir.
-Rapor genellikle bir durumun, olayın veya çalışmanın ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı belgedir.
-İlan duyuru veya bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
-Tutanak toplantı veya görüşmelerde konuşulanların kaydedildiği belgedir.
-Dilekçe bir isteği, talebi veya şikayeti belirten resmi yazıdır.
Bu nedenle, verilen cümle bir karar örneğidir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi yazım aşamalarından biri değildir?

Cevap : E) Özetleme

Yazım aşamaları genellikle şu adımları içerir:
A) Değerlendirme: Yazılan metni farklı açılardan değerlendirerek eksiklikleri ve hataları belirleme aşamasıdır. Bu, içeriğin amacına uygun olup olmadığını, mantık hataları içerip içermediğini ve genel olarak ne kadar etkili olduğunu analiz etmeyi içerir.
B) Planlama: Yazının amacını belirleyip, bu amacı en iyi şekilde nasıl ifade edebileceğinizi tasarladığınız aşamadır. Konu seçimi, ana fikirlerin belirlenmesi ve bu fikirlerin nasıl organize edileceği bu aşamada yapılır.
C) Düzenleme: Yazılan metni dilbilgisi, yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirme aşamasıdır. Bu, cümlelerin ve paragrafların daha akıcı ve anlaşılır hale getirilmesini içerir.
D) Gözden geçirme: Metnin son halini tekrar okuyarak küçük düzeltmeler yapma ve son kontrolleri gerçekleştirme aşamasıdır. Bu, yazının genel akışını ve mantığını bir kez daha kontrol etmeyi içerir.
E) Özetleme: Metnin içeriğini kısaca özetleme aşaması yazım sürecinin bir parçası değildir. Özetleme, genellikle mevcut bir metni kısaltma veya ana fikirlerini vurgulama amacıyla yapılan bir çalışmadır ve yazım sürecinin aşamaları arasında yer almaz.
Bu nedenle, “Özetleme” yazım aşamalarından biri değildir.
Doğru seçenek:
E) Özetleme

#19. Dil ve dudak tembelliğine bağlı olarak ortaya çıkan konuşma durumuna ..... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Gevşeklik

#20. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün tarihteki ilk örneklerinden biri olarak değerlendirilemez?

Cevap : C) Ulysses

-Robinson Crusoe (Daniel Defoe, 1719) ve Pamela (Samuel Richardson, 1740) 18. yüzyılın ilk yarısında yazılmış ve roman türünün erken örnekleri olarak kabul edilir.
-Gargantua (François Rabelais, 1534) ve Don Quijote (Miguel de Cervantes, 1605-1615) de roman türünün erken dönem örneklerindendir.
-Ulysses (James Joyce, 1922) ise 20. yüzyılda yazılmış modern bir romandır ve bu bağlamda roman türünün erken örnekleri arasında değerlendirilemez.

#21. Raporun ..... bölümünde var olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tavsiyeler verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) sonuç

#22. I. İstenilen her konuda yazılır. II. İyi bir araştırma yapılmalıdır. III. Konunun uzmanı tarafından yazılmalıdır. Yukarıdaki numaralandırılmış ifadeler aşağıdaki türlerden hangisine aittir?

Cevap : C) Rapor

1.İstenilen her konuda yazılır: Bu ifade, esnek bir konuyu ele alabilen bir metin türüne işaret eder. Herhangi bir konuda yazılabilmesi, geniş bir kapsamın olabileceğini gösterir.
2.İyi bir araştırma yapılmalıdır: Bu ifade, yazının hazırlanmasında detaylı ve titiz bir araştırmanın gerekli olduğunu belirtir. Bu, yazının bilgi ve veri temelli olduğunu gösterir.
3.Konunun uzmanı tarafından yazılmalıdır: Bu ifade, yazının yetkin ve uzman kişilerce kaleme alınmasını gerektirir. Yazının güvenilirliği ve doğruluğu, yazarın uzmanlık alanına bağlıdır.
Bu özellikler, genellikle bir rapor için geçerlidir. Raporlar, belirli bir konuda kapsamlı bilgi vermek, analiz yapmak ve sonuç çıkarmak amacıyla yazılır. İyi bir araştırma gerektirir ve genellikle konunun uzmanı tarafından hazırlanır.
Bu nedenle, doğru seçenek:
C) Rapor

#23. Keşanlı Ali Destanı, Eşeğin Gölgesi, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım oyunları aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

Cevap : A) Haldun Taner

Keşanlı Ali Destanı, Eşeğin Gölgesi, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ve Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Türk tiyatrosunun önemli eserleri arasında yer alır. Bu oyunlar, toplumsal ve politik konuları ele alır ve izleyiciye düşündürücü mesajlar verir. Bu tür eserler genellikle tiyatro dünyasında tanınmış ve saygın yazarlar tarafından yazılmıştır. Bu eserlerin tümü, Haldun Taner’e aittir. Haldun Taner, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biridir ve bu eserleriyle tanınır.
Bu nedenle, doğru seçenek:
A) Haldun Taner

#24. Panel ile ilgili aşağıdekilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Konuşmaların, bilimsel konularda olma zorunluluğu yoktur hatta genellikle geniş kesimleri ilgilendiren popüler konular konuşulur

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Auzef Tüm Bölümler Ortak Ders
Ders : Türk Dili-2 2022-2023 Final Soruları
1. Sınıf Bahar Dönemi
Türk Dili-2 2022-2023 Final Soruları

1) “Kimse bu güzelim kıyı kasabasının kıymetini bilmiyor, her hafta sonu orada eğlendikten sonra çöplerini de arkalarında bırakarak oradan ayrılıyordu.”

Yukarıdaki cümlede bulunan anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne yüklem uyuşmazlığının olması
B) Geçişli fiilin nesnesinin eksik olması
C) Bazı sözcüklerin gereksiz kullanılması
D) Sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanılması
E) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması

Cevap : A) Özne yüklem uyuşmazlığının olması

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun nedeni “özne yüklem uyuşmazlığının” olmasıdır. Cümlede özne “kimse” olarak kullanılmış, ancak yüklem çoğul olarak “-yorlardı” şeklinde çekimlenmiştir. Doğru yüklem çekimi tekil olmalıdır. Doğru cümle şöyle olmalıdır:
“Kimse bu güzelim kıyı kasabasının kıymetini bilmiyor, her hafta sonu orada eğlendikten sonra çöplerini de arkalarında bırakarak oradan ayrılıyordu.”
Doğru seçenek:
A) Özne yüklem uyuşmazlığının olması

2) Aşağıdakilerden hangisi yazım aşamalarından biri değildir?

A) Değerlendirme
B) Planlama
C) Düzenleme
D) Gözden geçirme
E) Özetleme

Cevap : E) Özetleme

Yazım aşamaları genellikle şu adımları içerir:
A) Değerlendirme: Yazılan metni farklı açılardan değerlendirerek eksiklikleri ve hataları belirleme aşamasıdır. Bu, içeriğin amacına uygun olup olmadığını, mantık hataları içerip içermediğini ve genel olarak ne kadar etkili olduğunu analiz etmeyi içerir.
B) Planlama: Yazının amacını belirleyip, bu amacı en iyi şekilde nasıl ifade edebileceğinizi tasarladığınız aşamadır. Konu seçimi, ana fikirlerin belirlenmesi ve bu fikirlerin nasıl organize edileceği bu aşamada yapılır.
C) Düzenleme: Yazılan metni dilbilgisi, yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirme aşamasıdır. Bu, cümlelerin ve paragrafların daha akıcı ve anlaşılır hale getirilmesini içerir.
D) Gözden geçirme: Metnin son halini tekrar okuyarak küçük düzeltmeler yapma ve son kontrolleri gerçekleştirme aşamasıdır. Bu, yazının genel akışını ve mantığını bir kez daha kontrol etmeyi içerir.
E) Özetleme: Metnin içeriğini kısaca özetleme aşaması yazım sürecinin bir parçası değildir. Özetleme, genellikle mevcut bir metni kısaltma veya ana fikirlerini vurgulama amacıyla yapılan bir çalışmadır ve yazım sürecinin aşamaları arasında yer almaz.
Bu nedenle, “Özetleme” yazım aşamalarından biri değildir.
Doğru seçenek:
E) Özetleme

3) Şiirde tema ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir şiiri oluşturan dörtlüklerin temaları farklı olabilir.
B) Aşk, şiirlerde en fazla işlenen temalardandır.
C) Şairlerin sanat anlayışlarına göre işlenen temalar farklı olabilir.
D) Tercih edilen kafiye türü ile tema arasında her zaman bir uyum bulunur.

Cevap : D) Tercih edilen kafiye türü ile tema arasında her zaman bir uyum bulunur.

D) Tercih edilen kafiye türü ile tema arasında her zaman bir uyum bulunur. – Bu yanlış bir ifadedir. Kafiye türü şiirin formu ile ilgilidir ve tema ile doğrudan bir bağı olması gerekmez. Kafiye, şiirin ritmini ve ahengini etkiler, ancak temayı belirlemez.

4) Raporun ….. bölümünde var olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tavsiyeler verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ekler
B) giriş
C) gelişme
D) gerekçe
E) sonuç

Cevap : E) sonuç

5)

KÖPRÜ KÖRPÜ
KİBRİT KİRBİT

Yukarıdaki kelimelerde görülen konuşma bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dizartri
B) Ses atlaması
C) Afazi
D) Islıklama
E) Değiştirme

Cevap : E) Değiştirme

“Köprü” kelimesinin “Körpü” olarak, “Kibrit” kelimesinin “Kirbit” olarak söylenmesi, seslerin yer değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur. Bu, fonemlerin yer değiştirilmesiyle ilgilidir ve “değiştirme” olarak adlandırılır.

6) Aşağıdakilerden hangisi roman türünün tarihteki ilk örneklerinden biri olarak değerlendirilemez?

A) Robinson Crusoe
B) Gargantua
C) Ulysses
D) Pamela
E) Don Quijote

Cevap : C) Ulysses

-Robinson Crusoe (Daniel Defoe, 1719) ve Pamela (Samuel Richardson, 1740) 18. yüzyılın ilk yarısında yazılmış ve roman türünün erken örnekleri olarak kabul edilir.
-Gargantua (François Rabelais, 1534) ve Don Quijote (Miguel de Cervantes, 1605-1615) de roman türünün erken dönem örneklerindendir.
-Ulysses (James Joyce, 1922) ise 20. yüzyılda yazılmış modern bir romandır ve bu bağlamda roman türünün erken örnekleri arasında değerlendirilemez.

7) Aşağıdakilerin hangisinde mektup türleri bir arada verilmiştir?

A) Edebî mektup-Hitap mektupları-Sorunları dile getiren mektup
B) Özel mektup-Hitap mektupları-İş mektubu
C) Özel mektup-Edebî mektup-İş mektubu
D) Edebî mektup-Resmî mektup-Hitap mektupları
E) Resmî mektup-Son lafı dile getiren mektup-Özel Mektup

Cevap : C) Özel mektup-Edebî mektup-İş mektubu

-Mektup türleri arasında özel mektuplar, edebî mektuplar ve iş mektupları yer alır.
-Resmî mektuplar ve hitap mektupları (D seçeneği) da mektup türlerine girer ancak “hitap mektupları” genel bir kategori değil, daha çok belirli bir tür içinde yer alan bir alt başlık olabilir.
-Sorunları dile getiren mektup ve son lafı dile getiren mektup gibi ifadeler ise mektup türleri arasında yer almaz.
O yüzden doğru cevap C) Özel mektup-Edebî mektup-İş mektubu

8) Sözcüklerin yanlış söylenmesini engellemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmalıdır?

A) Boğumlama
B) Ezgi
C) Vurgu
D) Kavşak
E) Ses

Cevap : A) Boğumlama

Boğumlama, doğru seslerin üretilmesi ve sözcüklerin net bir şekilde telaffuz edilmesi için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar, seslerin doğru yerden ve doğru şekilde çıkarılmasını sağlar, bu da sözcüklerin yanlış söylenmesini engeller.

9) 25.02.2019 tarihinde yapılan toplantıda konuşulan konular, aşağıda imzası bulunan kişiler tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yukarıdaki cümle ile aşağıdakilerden hangisi örneklendirilmektedir?

A) Rapor
B) İlan
C) Karar
D) Tutanak
E) Dilekçe

Cevap : C) Karar

**Cümlede, belirli bir tarihte yapılan toplantıda alınan ve katılımcılar tarafından oy birliğiyle kabul edilen konulardan bahsedilmektedir. Bu durum, toplantıda alınan bir kararın belgelendiği bir metni örneklendirir.
-Rapor genellikle bir durumun, olayın veya çalışmanın ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı belgedir.
-İlan duyuru veya bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
-Tutanak toplantı veya görüşmelerde konuşulanların kaydedildiği belgedir.
-Dilekçe bir isteği, talebi veya şikayeti belirten resmi yazıdır.
Bu nedenle, verilen cümle bir karar örneğidir.

10) Dil ve dudak tembelliğine bağlı olarak ortaya çıkan konuşma durumuna ….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Değiştirme
B) Islıklama
C) Tutukluk
D) Gevşeklik
E) Kekemelik

Cevap : D) Gevşeklik

11) Yeri, zamanı belli bir toplantı için önceden planlanan ve hazırlanan, belirli bir konuda birden çok konuşmacının yaptığı konuşmalar “grup hâlinde yapılan konuşmalar” şeklinde tasnif edilir. Bu konuşmalar “…..” türünde olup ….. ve ….. bu türe örnek olarak verilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bildirili konuşmalar – konferans – nutuk
B) bildirili konuşmalar – sempozyum – kongre
C) bildirili konuşmalar – tartışma – sohbet
D) sormaya dayalı konuşmalar – kongre – konferans
E) sormaya dayalı konuşmalar – sempozyum – konferans

Cevap : B) bildirili konuşmalar – sempozyum – kongre

-Bildirili konuşmalar, belirli bir konu üzerine hazırlanmış bildirilerin sunulduğu konuşma türüdür.
-Sempozyum ve kongre de bildirili konuşmalara örnek olarak verilebilir.
**Konferans ve nutuk ise genellikle tek bir konuşmacının olduğu etkinliklerdir, bu nedenle grup halinde yapılan konuşmalar arasında sayılmazlar.

12) Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Sanat eserinin çeşitli yönleriyle incelenip açıklanması
B) Temel sorumluluğun eser hakkında bilgilendirme olması
C) Sanat eserinin toplumun değer yargılarına göre incelenmesi
D) Olabildiğince öznellikten kaçınılması
E) Eseri değerlendirme yöntemlerine göre farklı türlerinin olması

Cevap : C) Sanat eserinin toplumun değer yargılarına göre incelenmesi

-A şıkkı: Sanat eserinin çeşitli yönleriyle incelenip açıklanması eleştirinin temel özelliklerinden biridir.
-B şıkkı: Eleştirinin temel sorumluluklarından biri eseri okuyucuya tanıtmak ve bilgilendirmektir.
-C şıkkı: Sanat eserinin toplumun değer yargılarına göre incelenmesi, eleştirinin öznel ve taraflı olmasına yol açabilir, bu nedenle eleştiri türünün genel özelliklerinden biri değildir. Eleştiriler genellikle eseri kendi bağlamında değerlendirir.
-D şıkkı: Eleştiride olabildiğince öznellikten kaçınılması, tarafsız ve objektif bir değerlendirme yapılması önemlidir.
-E şıkkı: Eleştirinin eseri değerlendirme yöntemlerine göre farklı türleri (örneğin, izlenimci eleştiri, yapısalcı eleştiri vb.) vardır.

13) Keşanlı Ali Destanı, Eşeğin Gölgesi, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım oyunları aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) Haldun Taner
B) Nazım Hikmet Ran
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Turan Oflazoğlu
E) Nahit Sırrı Örik

Cevap : A) Haldun Taner

Keşanlı Ali Destanı, Eşeğin Gölgesi, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ve Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Türk tiyatrosunun önemli eserleri arasında yer alır. Bu oyunlar, toplumsal ve politik konuları ele alır ve izleyiciye düşündürücü mesajlar verir. Bu tür eserler genellikle tiyatro dünyasında tanınmış ve saygın yazarlar tarafından yazılmıştır. Bu eserlerin tümü, Haldun Taner’e aittir. Haldun Taner, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biridir ve bu eserleriyle tanınır.
Bu nedenle, doğru seçenek:
A) Haldun Taner

14) Yazar kişisel görüşlerinden ziyade, araştırmanın bulgularını ve bu bulgulara ilişkin yorumları paylaşır. Bilimsel bir konuyla ilintilidir ve akademik dergilerde yayımlanır.
Yukarıda ifade edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale
B) Hikâye
C) Şiir
D) Köşe yazısı
E) Eleştiri

Cevap : A) Makale

Bilimsel yazılar, genellikle yazarın kişisel görüşlerinden ziyade, belirli bir konuda yapılan araştırmanın bulgularını ve bu bulgulara ilişkin yorumları içerir. Bu tür yazılar, bilimsel ve akademik disiplinlerde önemli bir yer tutar ve genellikle akademik dergilerde yayımlanır. Yazarın öznelliğinden uzak durularak, objektif ve kanıta dayalı bir şekilde kaleme alınır.
Bu özellikler, makale türünü tanımlar. Makaleler, bilimsel araştırma ve incelemelerin sonuçlarını paylaşmak amacıyla yazılır ve akademik dergilerde yayımlanır.
Bu nedenle, doğru seçenek:
A) Makale

15) I. İstenilen her konuda yazılır.
II. İyi bir araştırma yapılmalıdır.
III. Konunun uzmanı tarafından yazılmalıdır.
Yukarıdaki numaralandırılmış ifadeler aşağıdaki türlerden hangisine aittir?

A) Dilekçe
B) Öz geçmi
C) Rapor
D) Duyuru
E) Karar

Cevap : C) Rapor

1.İstenilen her konuda yazılır: Bu ifade, esnek bir konuyu ele alabilen bir metin türüne işaret eder. Herhangi bir konuda yazılabilmesi, geniş bir kapsamın olabileceğini gösterir.
2.İyi bir araştırma yapılmalıdır: Bu ifade, yazının hazırlanmasında detaylı ve titiz bir araştırmanın gerekli olduğunu belirtir. Bu, yazının bilgi ve veri temelli olduğunu gösterir.
3.Konunun uzmanı tarafından yazılmalıdır: Bu ifade, yazının yetkin ve uzman kişilerce kaleme alınmasını gerektirir. Yazının güvenilirliği ve doğruluğu, yazarın uzmanlık alanına bağlıdır.
Bu özellikler, genellikle bir rapor için geçerlidir. Raporlar, belirli bir konuda kapsamlı bilgi vermek, analiz yapmak ve sonuç çıkarmak amacıyla yazılır. İyi bir araştırma gerektirir ve genellikle konunun uzmanı tarafından hazırlanır.
Bu nedenle, doğru seçenek:
C) Rapor

16) Genel olarak akademik bir konunun uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alınırken seri konuşmaların yapıldığı bilimsel toplantılardır. Bu türün diğer türlerden ayırıcı özelliği, yapılan konuşmaların basılarak kamuoyuna duyurulmasıdır.
Yukarıdaki parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Münazara
B) Brifing
C) Açık oturum
D) Sempozyum
E) Nutuk

Cevap : D) Sempozyum

-Münazara: İki karşıt görüşün tartışıldığı ve savunulduğu bir türdür. Katılımcılar belirli bir konu hakkında argümanlarını sunar ve karşı tarafın argümanlarını çürütmeye çalışır.
-Brifing: Belirli bir konu hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan kısa ve öz sunumlardır. Genellikle üst düzey yöneticilere veya karar alıcılara bilgi sağlamak için yapılır.
-Açık oturum: Birden fazla konuşmacının katıldığı, belirli bir konunun çeşitli yönleriyle tartışıldığı ve genellikle dinleyicilerden de soru alınan bir türdür.
-Sempozyum: Akademik bir konunun uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı, seri konuşmaların yapıldığı bilimsel toplantılardır. Bu türün ayırıcı özelliği, yapılan konuşmaların basılarak kamuoyuna duyurulmasıdır.
-Nutuk: Tek bir konuşmacının belirli bir konuda yaptığı uzun ve etkili konuşmadır. Genellikle önemli olaylar veya anma günlerinde yapılır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, akademik konuların uzmanlar tarafından ele alındığı ve konuşmaların basılarak kamuoyuna duyurulduğu anlatım türü sempozyumdur.
Bu nedenle, doğru seçenek:
D) Sempozyum

17) Aşağıdakilerin hangisi güzel, etkileyici konuşma için gerekli bir davranış değildir?

A) Konuşma yerel ağız özelliklerinden arındırılarak İstanbul ağzıyla yapılmalıdır.
B) Konuşmacı, muhatap/muhataplar kim olursa olsun kendi bilgi ve birikimini mutlak aktarmalıdır.
C) Beden diline de başvurulmalıdır.
D) Sesler ve kelimeler doğru çıkarılmalı, cümleler anlaşılır olmalıdır.
E) Vurgu, tonlama, durak, ulama gibi unsurlara konuşmada dikkat edilmelidir.

Cevap : B) Konuşmacı, muhatap/muhataplar kim olursa olsun kendi bilgi ve birikimini mutlak aktarmalıdır.

-Konuşma yerel ağız özelliklerinden arındırılarak İstanbul ağzıyla yapılmalıdır: Bu, Türkçenin standart ve anlaşılır bir şekilde konuşulmasını sağlar.
-Konuşmacı, muhatap/muhataplar kim olursa olsun kendi bilgi ve birikimini mutlak aktarmalıdır: Bu ifade, her durumda kendi bilgi ve birikiminizi zorunlu olarak aktarmanız gerektiğini vurgular, ancak dinleyicinin ihtiyaçları ve ilgi alanları göz önünde bulundurulmadan yapılması, etkili bir iletişim sağlamaz.
-Beden diline de başvurulmalıdır: Beden dili, iletişimi destekleyici ve güçlendirici bir unsurdur.
-Sesler ve kelimeler doğru çıkarılmalı, cümleler anlaşılır olmalıdır: Anlaşılır ve düzgün bir konuşma için gereklidir.
-Vurgu, tonlama, durak, ulama gibi unsurlara konuşmada dikkat edilmelidir: Bu unsurlar, konuşmanın etkileyiciliğini ve anlaşılırlığını artırır.
Bu açıklamalara göre, etkili konuşma için gerekli olmayan davranış:
B) Konuşmacı, muhatap/muhataplar kim olursa olsun kendi bilgi ve birikimini mutlak aktarmalıdır.
Bu, dinleyicinin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını göz ardı edebilir ve iletişimin verimliliğini azaltabilir. Etkili konuşma, dinleyiciyi dikkate alarak yapılmalıdır.

18) Aşağıdakilerden hangisi Türkçede konuşma dilinin söyleyişe yansıyan özelliklerinden biridir?

A) Yeterlik ve sürerlik oluşturan eylemler : ünlülerle biten gövdelere geldiğinde aralarına giren ”y” kaynaştırma ünsüzü, kendinden önceki ünlüyü hem yazı dilince hem konuşmada daraltır.
B) Türkçe sözcüklerde söyleyişte ”ğ” ünsüzü belirgin bir şekilde söylenmelidir.
C) Türkçede ”y” ünsüzü, önündeki ”a” ve ”e” ünlülerini hem yazı hem konuşma dilinde daraltır.
D) ”ğ” ünsüzü son seste kendisinden önce gelen ünlülerin kalınlaşmasına sebep olur.
E) Türkçede geniş yuvarlak ”o” ve ”ö” ünlüleri, kendinden sonra gelen ”ğ” ünsüzünü söyleyişte ”v” ye dönüştürme eğilimi gösterir.

Cevap : E) Türkçede geniş yuvarlak “o” ve “ö” ünlüleri, kendinden sonra gelen “ğ” ünsüzünü söyleyişte “v” ye dönüştürme eğilimi gösterir.

19) Sözcükteki bir heceyi diğer hecelerden, cümledeki bir sözcüğü ise diğer sözcüklerden daha kuvvetli söylemeye ……… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Durak
B) Boğumlanma
C) Tonlama
D) Vurgu
E) Ulama

Cevap : D) Vurgu

20) Makale ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu konuda yapılmış çalışmalar görülmelidir.
B) Seçilen konu hakkında yeterince bilgi edinmek için araştırma yapılıp notlar alınmalıdır.
C) Ana fikrimizi desteklemek için yeteri kadar yardımcı düşünceye ve sağlam belge ve delillere müracaat edilmelidir.
D) Oldukça sade, yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır.
E) Elde edilen bilgiler üzerinde yorumlar yapılıp sonuca varılmalıdır.

Cevap : D) Oldukça sade, yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır.

A) Bu konuda yapılmış çalışmalar görülmelidir: Makale yazarken, konu hakkında daha önce yapılmış çalışmaları incelemek önemlidir. Bu, literatür taraması olarak bilinir.
B) Seçilen konu hakkında yeterince bilgi edinmek için araştırma yapılıp notlar alınmalıdır: Araştırma yapmak ve notlar almak, makalenin sağlam temellere dayanmasını sağlar.
C) Ana fikrimizi desteklemek için yeteri kadar yardımcı düşünceye ve sağlam belge ve delillere müracaat edilmelidir: Makalenin inandırıcılığını artırmak için yardımcı düşünceler ve sağlam deliller kullanmak önemlidir.
D) Oldukça sade, yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır: Bu ifade yanlıştır. Makalelerde süslü bir anlatım tarzı yerine, sade, açık ve doğrudan bir dil kullanmak esastır. Akademik makalelerde özellikle, süslü ve yapmacıklı anlatımdan kaçınılmalıdır.
E) Elde edilen bilgiler üzerinde yorumlar yapılıp sonuca varılmalıdır: Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak yorumlar yapmak ve bir sonuca ulaşmak, makalenin önemli bir parçasıdır.
Bu nedenle, makale ile ilgili yanlış bilgi:
D) Oldukça sade, yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır.

21) Husrevâ kullarunun eyle revâ hâcetini Ki ebed oldı müyesser kamu dil-hâh sana Yukarıdaki beyitte geçen “hâcet” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Giysi
B) İhtiyaç
C) Hayal
D) İstek
E) Yiyecek

Cevap : B) İhtiyaç

“Hâcet” kelimesi, Osmanlı Türkçesinde ve klasik Türk edebiyatında sıkça kullanılan bir kelimedir ve genellikle “ihtiyaç” anlamında kullanılır. Beyitte de “kullarının ihtiyaçlarını karşıla” anlamında kullanılmıştır.
Bu nedenle, doğru seçenek:
B) İhtiyaç

22) Metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okumanın eksik yönlerinin eleştirilmesi ile Rumelhart tarafından ortaya konan okuma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoğun okuma
B) Sessiz okuma
C) Gözden geçirerek okuma
D) Etkileşimli okuma
E) Tarayarak okuma

Cevap : D) Etkileşimli okuma

Metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okumanın eksik yönlerinin eleştirilmesi ile Rumelhart tarafından ortaya konan okuma modeli “etkileşimli okuma” modelidir. Etkileşimli okuma, hem metin özelliklerini hem de okuyucunun ön bilgilerini ve zihinsel süreçlerini dikkate alarak okuma sürecinin dinamik bir etkileşim olduğunu vurgular.
Bu nedenle, doğru seçenek:
D) Etkileşimli okuma

23) Bilimsel araştırmalarda doğrudn gözleme ya da deneylere dayanan kanıt tabanlı bir yaklaşım izlenir. Diğer bir deyişle sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler dikkate alınır ve bütün kararlar bu veriler çerçevesinde verilir.
Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Ampirik yaklaşım
B) Tekrar yapma
C) Analiz yapma
D) Hipotez oluşturma
E) Bilim etiği

Cevap : A) Ampirik yaklaşım

Yukarıdaki metinde, bilimsel araştırmalarda gözleme veya deneylere dayanan kanıt tabanlı bir yaklaşım izlendiği ve tüm kararların bu veriler çerçevesinde verildiği belirtilmektedir. Bu, bilimsel araştırmalarda “ampirik yaklaşım”ın önemini vurgular.
Bu nedenle, doğru seçenek:
A) Ampirik yaklaşım

24) Panel ile ilgili aşağıdekilerden hangisi yanlıştır?

A) Konuşmacı sayısı üç ila altı arasında değişir
B) Her konuşmacı kendi uzmanlık alanıyla ilgili konuşur
C) Konuşmaların, bilimsel konularda olma zorunluluğu yoktur hatta genellikle geniş kesimleri ilgilendiren popüler konular konuşulur
D) Başkan tarafından konuşmacıların konuşma sırası, süresi belirlenir
E) Panelin sonunda soru-cevap bölümüne dinleyiciler de katılırsa foruma dönüşür.

Cevap : C) Konuşmaların, bilimsel konularda olma zorunluluğu yoktur hatta genellikle geniş kesimleri ilgilendiren popüler konular konuşulur

Türk Dili-2

Türk Dili-2 2022-2023 Final Soruları

Auzef Türk Dili 2

Türk Dili-2 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!