auzefBilimsel Araştırma Teknikleriİnsan Kaynakları Yönetimiİşletmesosyoloji

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2023-2024 Final Soruları (SH)

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2023-2024 Final Soruları (SH)

#1. Anket formlarının aşağıdakilerden hangisine uygulanması uygun olmaz?

Cevap: E) Çocuklara

Açıklama: Anket formlarının çocuklara uygulanması uygun değildir.

#2. I. Odaklanma II. Gözlem yapma III. Kapsam daraltma IV. Konu belirleme Yukarıdaki maddeler dikkate alındığında araştırma yapısının oluşturulmasında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap: C) IV-III-I-II

#3. Varsayımlar ve hipotezlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: E) Hipotezler test edilir.

Açıklama: Hipotezler test edilir ve varsayımlar baştan doğru kabul edilmez ve sınanırlar.

#4. Aşağıdakilerden hangisi beş tumturaklı sözcük arasında yer almaz?

Cevap: D) Rassal

#5. Araştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: A) Neden, genellikle çalışma isteğimizin sonucudur.

Açıklama: Neden, genellikle araştırma isteğimizin sonucudur ifadesi yanlıştır.

#6. İstatistikte birlikte değişme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ölçülür?

Cevap: C) Korelasyon katsayısı

Açıklama: Korelasyon katsayısı, birlikte değişmeyi ölçer.

#7. OECD'den (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) alınan "hastanede yatış süresi” verileri aşağıdaki veri kaynaklarından hangisi arasında yer alır?

Cevap: A) İkincil veri kaynakları

Açıklama: OECD’den alınan veriler, ikincil veri kaynakları arasında yer alır.

#8. I. Her bir değişken satırlarda yer alır. II. Ankete katılan her bir katılımcının cevapları sütunlarda yer alır. III. SPSS deki veri dosyaları ".sav" ekiyle saklanır. IV. SPSS, excel formatındaki verileri açabilir. SPSS ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap: C) III ve IV

Açıklama: SPSS veri dosyaları “.sav” ekiyle saklanır ve excel formatındaki verileri açabilir.

#9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hipotezlerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap: B) Tüm hipotezler kabul edilmelidir.

Açıklama: Tüm hipotezler kabul edilmek zorunda değildir, yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.

#10. Araştırma problemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: E) Problem, soru cümlesi olarak ifade edilir.

#11. Sürücü ehliyetiniz var mı?
-Evet
-Hayır
Yukarıdaki soru aşağıdaki soru türlerinden hangisine örnektir?

Cevap: A) Dikotom soru

Açıklama: Bu soru, evet veya hayır cevabıyla yanıtlandığı için dikotom sorudur.

#12. Araştırmaya kanıt olması amacıyla toplanan bilgilerin veri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Cevap: D) Kayıt edilmiş olması gerekir.

Açıklama: Araştırmaya kanıt olması amacıyla toplanan bilgilerin veri olarak kabul edilebilmesi için kayıt edilmiş olması gereklidir.

#13. Veri toplama göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: D) CATI yöntemi ekonomiktir.

#14. Bilimsel araştırmalarda çok yaygın olarak kullanılan ilişkilendirme yöntemi/yöntemleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap: B) Tümevarım ve tümdengelim

Açıklama: Tümevarım ve tümdengelim, bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan ilişkilendirme yöntemleridir.

#15. Örnekleme biriminin tek kişi ya da aile değil bir grup olduğu örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Küme örnekleme

Açıklama: Küme örnekleme, örnekleme biriminin bir grup olduğu yöntemdir.

#16. Değişkenlerden hangisinin bağımsız ve hangisinin bağımlı olduğuyla ilgilenmediğimiz ancak bu değişkenlerin birlikte değiştiklerini, arttıklarını veya azaldıklarını gözlediğimiz değişkenler arasındaki ilişkileri aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Cevap: A) Korelasyonel ilişki

Açıklama: Korelasyonel ilişki, değişkenlerin birlikte değiştiğini gözlemlediğimiz durumu ifade eder.

#17. Ölçülen özellik, sayı doğrusu üzerinde sadece belirli noktalara atanabiliyorsa bu tip değişkenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) Kesikli değişken

Açıklama: Kesikli değişken, sayı doğrusu üzerinde sadece belirli noktalara atanabilir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi Stevens'ın tek boyutlu ölçekler sınıflandırmasında yer almaz?

Cevap: B) Kümesel ölçek

Açıklama: Kümesel ölçek, Stevens’ın tek boyutlu ölçekler sınıflandırmasında yer almaz.

#19. Anketin yeterli sayıda ve ölçülmek istenen olguyu temsil edebilecek sorulardan oluşup oluşmadığından emin olmak amacıyla yapılan geçerlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) İç geçerlilik

#20. Aşağıdakilerden hangisi veriyi en kısa şekilde tanımlamaktadır?

Cevap: C) Henüz işlenmemiş bilgilerdir.

Açıklama: Veri, henüz işlenmemiş bilgilerdir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2023-2024 Final Soruları (SH)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

1- Değişkenlerden hangisinin bağımsız ve hangisinin bağımlı olduğuyla ilgilenmediğimiz ancak bu değişkenlerin birlikte değiştiklerini, arttıklarını veya azaldıklarını gözlediğimiz değişkenler arasındaki ilişkileri aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A) Korelasyonel ilişki
B) Probabilistik ilişki
C) Sonuçsal ilişki
D) Regresyonel ilişki
E) Nedensel ilişki

Cevap: A) Korelasyonel ilişki

Açıklama: Korelasyonel ilişki, değişkenlerin birlikte değiştiğini gözlemlediğimiz durumu ifade eder.

2- I. Odaklanma
II. Gözlem yapma
III. Kapsam daraltma
IV. Konu belirleme
Yukarıdaki maddeler dikkate alındığında araştırma yapısının oluşturulmasında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) II-III-IV-I
B) III-II-IV-I
C) IV-III-I-II
D) II-III-I-IV
E) IV-I-II-III

Cevap: C) IV-III-I-II

Açıklama: ?

3- İstatistikte birlikte değişme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ölçülür?

A) Likert katsayısı
B) Regresyon katsayısı
C) Korelasyon katsayısı
D) Probability katsayısı
E) Semantik farklılıklar katsayısı

Cevap: C) Korelasyon katsayısı

Açıklama: Korelasyon katsayısı, birlikte değişmeyi ölçer.

4- Sürücü ehliyetiniz var mı?
-Evet
-Hayır
Yukarıdaki soru aşağıdaki soru türlerinden hangisine örnektir?

A) Dikotom soru
B) Likert tipi soru
C) Monotom soru
D) Açık uçlu soru
E) Açıklama sorusu

Cevap: A) Dikotom soru

Açıklama: Bu soru, evet veya hayır cevabıyla yanıtlandığı için dikotom sorudur.

5- Aşağıdakilerden hangisi veriyi en kısa şekilde tanımlamaktadır?

A) Bir konu ile ilgili tutum ve davranışların bütünüdür.
B) Elde edilen deneyimin zaman içerisinde pekiştirilmesidir.
C) Henüz işlenmemiş bilgilerdir.
D) Öğrenme için bir anlam çıkarma sürecidir.
E) Araştırma konusu ile ilgili kabul edilmeyen tüm ayrıntılardır.

Cevap: C) Henüz işlenmemiş bilgilerdir.

Açıklama: Veri, henüz işlenmemiş bilgilerdir.

6- OECD’den (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) alınan “hastanede yatış süresi” verileri aşağıdaki veri kaynaklarından hangisi arasında yer alır?

A) İkincil veri kaynakları
B) Birincil veri kaynakları
C) Üçüncül veri kaynakları
D) Yargısal veri kaynakları
E) Nitel veri kaynakları

Cevap: A) İkincil veri kaynakları

Açıklama: OECD’den alınan veriler, ikincil veri kaynakları arasında yer alır.

7- Araştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Neden, genellikle çalışma isteğimizin sonucudur.
B) Araştırma sorusu spesifik olmalıdır.
C) Araştırma projesi genellikle giriş, gelişme ve sonuç şeklinde ele alınır.
D) Araştırma belirli bir amaca yöneliktir.
E) Birimler, örnekleme konusuyla doğrudan ilişkilidir.

Cevap: A) Neden, genellikle çalışma isteğimizin sonucudur.

Açıklama: Neden, genellikle araştırma isteğimizin sonucudur ifadesi yanlıştır.

8- Aşağıdakilerden hangisi beş tumturaklı sözcük arasında yer almaz?

A) Nomotetik
B) Teorik
C) Nedensel
D) Rassal
E) Probabilistik

Cevap: D) Rassal

Açıklama: ?

9- I. Her bir değişken satırlarda yer alır.
II. Ankete katılan her bir katılımcının cevapları sütunlarda yer alır.
III. SPSS deki veri dosyaları “.sav” ekiyle saklanır.
IV. SPSS, excel formatındaki verileri açabilir.
SPSS ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız IV
B) I ve IV
C) III ve IV
D) II ve III
E) I ve II

Cevap: C) III ve IV

Açıklama: SPSS veri dosyaları “.sav” ekiyle saklanır ve excel formatındaki verileri açabilir.

10- Örnekleme biriminin tek kişi ya da aile değil bir grup olduğu örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargısal örnekleme
B) Sistematik örnekleme
C) Kolayda örnekleme
D) Küme örnekleme
E) Kota örneklemesi

Cevap: D) Küme örnekleme

Açıklama: Küme örnekleme, örnekleme biriminin bir grup olduğu yöntemdir.

11- Bilimsel araştırmalarda çok yaygın olarak kullanılan ilişkilendirme yöntemi/yöntemleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Hipotez
B) Tümevarım ve tümdengelim
C) Felsefe
D) Teori
E) Kuram

Cevap: B) Tümevarım ve tümdengelim

Açıklama: Tümevarım ve tümdengelim, bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan ilişkilendirme yöntemleridir.

12- Araştırma problemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Alt problemler, soru cümleleri şeklinde oluşturulabilir.
B) Alt problemler sınamayı amaçladığı hipotezler biçiminde ifade edilebilir.
C) Tezin problem kısmında, cevap verilmesi planlanan araştırma sorusunun ne olduğu belirtilmelidir.
D) Her bir alt problem kendi içinde alt maddeler olarak yazılabilir.
E) Problem, soru cümlesi olarak ifade edilir.

Cevap: E) Problem, soru cümlesi olarak ifade edilir.

Açıklama: ?

13- Araştırmaya kanıt olması amacıyla toplanan bilgilerin veri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Ham bilgi olmaması gereklidir.
B) Şematik olması gerekir.
C) Anlaşılabilir olması gerekir.
D) Kayıt edilmiş olması gerekir.
E) Herkes tarafından kabul edilmesi gerekir.

Cevap: D) Kayıt edilmiş olması gerekir.

Açıklama: Araştırmaya kanıt olması amacıyla toplanan bilgilerin veri olarak kabul edilebilmesi için kayıt edilmiş olması gereklidir.

14- Aşağıdakilerden hangisi Stevens’ın tek boyutlu ölçekler sınıflandırmasında yer almaz?

A) Sırasal ölçek
B) Kümesel ölçek
C) Aralıksal ölçek
D) İsimsel ölçek
E) Oransal ölçek

Cevap: B) Kümesel ölçek

Açıklama: Kümesel ölçek, Stevens’ın tek boyutlu ölçekler sınıflandırmasında yer almaz.

15- Veri toplama göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kişisel görüşmelerde derinlemesine sorular sorulabilir.
B) Kişisel görüşmelerde kaynak ihtiyacı fazladır.
C) Kişisel görüşmeler çok zaman alıcıdır.
D) CATI yöntemi ekonomiktir.
E) CATI yönteminde telefon ve bilgisayar kullanılır.

Cevap: D) CATI yöntemi ekonomiktir.

Açıklama: ?

16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi hipotezlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
B) Tüm hipotezler kabul edilmelidir.
C) Probleme çözüm önermelidir.
D) Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
E) Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.

Cevap: B) Tüm hipotezler kabul edilmelidir.

Açıklama: Tüm hipotezler kabul edilmek zorunda değildir, yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.

17- Ölçülen özellik, sayı doğrusu üzerinde sadece belirli noktalara atanabiliyorsa bu tip değişkenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürekli değişken
B) Kesikli değişken
C) Ara değişken
D) Kontrol değişkeni
E) Nitel değişken

Cevap: B) Kesikli değişken

Açıklama: Kesikli değişken, sayı doğrusu üzerinde sadece belirli noktalara atanabilir.

18- Anket formlarının aşağıdakilerden hangisine uygulanması uygun olmaz?

A) Çalışanlara
B) İşsizlere
C) Üniversite öğrencilerine
D) Hane halkına
E) Çocuklara

Cevap: E) Çocuklara

Açıklama: Anket formlarının çocuklara uygulanması uygun değildir.

19- Anketin yeterli sayıda ve ölçülmek istenen olguyu temsil edebilecek sorulardan oluşup oluşmadığından emin olmak amacıyla yapılan geçerlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış geçerlilik
B) Yüzey geçerliliği
C) Yapısal geçerlilik
D) Anlam geçerliliği
E) İç geçerlilik

Cevap: E) İç geçerlilik

Açıklama: ?

20- Varsayımlar ve hipotezlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Varsayımlar, hipotezleri yanlış olarak kabul eden yargılardır.
B) Varsayımlar baştan doğru kabul edilmez ve sınanırlar.
C) Araştırma sonuçlarının geçerliliği varsayımların yanlışlanabilirliğine bağlıdır.
D) Bir araştırmada en az iki varsayım bulunmalıdır.
E) Hipotezler test edilir.

Cevap: E) Hipotezler test edilir.

Açıklama: Hipotezler test edilir ve varsayımlar baştan doğru kabul edilmez ve sınanırlar.

@lolonolo_com

 

Auzef Sosyal Hizmetler

Auzef Sosyal Hizmet lisans tamamlama 2024 bahar dönemi 3. sınıf soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!