auzefSosyal HizmetSosyal Hizmette Uygulama Alanları

Sosyal Hizmette Uygulama Alanları 2023-2024 Final Soruları

Sosyal Hizmette Uygulama Alanları 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi proje hazırlamanın planlama aşamasında mantıksal çerçeve matrisinde topluca gösterilen alanlardan biri değildir?

Cevap: E) Faaliyetlerin oluşturulması için elde edilen ön bilgiler

Açıklama: Mantıksal çerçeve matrisinde topluca gösterilen alanlar arasında faaliyetlerin oluşturulması için elde edilen ön bilgiler yer almaz.

#2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet meslekî etik ilkelerinin sosyal çalışmacılara sağladığı yararlardan biri değildir?

Cevap: E) Hizmet alanların tespitinde öznel ölçütler kullanılmasının sağlanması

Açıklama: Etik ilkeler, hizmet alanların tespitinde öznel ölçütler kullanılmasını teşvik etmez, aksine nesnel ve adil ölçütler kullanılmasını sağlar.

#3. Aşağıdakilerden hangisi yatılı bakım merkezlerinde engellilere yönelik uygulanan rehabilitasyon hizmetleri kapsamında yer almaz?

Cevap: D) Tıbbi sorunları olan engellilere yönelik yapılacak çalışmaları içeren tedavi destek programı

Açıklama: Yatılı bakım merkezlerinde tıbbi sorunları olan engellilere yönelik tedavi destek programları, genellikle rehabilitasyon hizmetleri kapsamında yer almaz.

#4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan ve yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere kaynakların yeterliliği ölçüsünde nakdi yardım yapılmasına dair esasların belirlendiği yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği

Açıklama: Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere nakdi yardım yapılmasına dair esasları belirler.

#5. Aile danışmanlığı sürecinde; her sabah okula gitmemek için hasta numarası yapan ve huzursuzluk çıkaran bir çocuğu, aile sorun oluşturan problemli bir çocuk olarak nitelendirirken, danışman onu evde duran ve annesinden ayrılmak istemeyen, ailesine düşkün bir çocuk olarak tanımlamıştır. Aile danışmanı olan sosyal çalışmacı bu oturumda aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmıştır?

Cevap: A) Pozitif çağrışım tekniği

#6. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmet Uzmanları Etik İlkeleri kitapçığının ilgili bölümünde sosyal hizmet uzmanlarının bağlı olması gereken sorumluluklardan biri değildir?

Cevap: B) Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarının sorunlarına kendisi çözüm bulur ve bu doğrultuda müdahale planı hazırlar.

Açıklama: Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarının sorunlarına kendileri çözüm bulmaz, birlikte çözüm üretirler.

#7. I. Kadınlar cinsel amaçlı ve ev işlerinde çalıştırılmak için kaçırılırlar. II. Çocuklar uluslararası evlat edindirilme ve cinsel amaçlı kullanılmak üzere kaçırılırlar. III. Yaşlılar zorla çalıştırılıp dilencilik ve seyyar satıcılık yaptırılmak için kaçırılırlar. IV. Erkekler ağır işlerde çalıştırılmak ve tehlikeli işlerde kullanılmak üzere kaçırılırlar. İnsan ticareti mağdurlarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap: C) I, II ve IV

Açıklama: Bu seçenekler, insan ticareti mağdurlarıyla ilgili doğru bilgilerdir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi göçmen ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan çok kültürcü yaklaşıma göre müdahale sürecine dahil edilmesi gereken kültürel boyutlardan biri değildir?

Cevap: A) Direnç

#9. I. Görme engellilerin bedensel engellilere göre kadın engellilerin erkek engellilere göre meslek sahibi olma oranları yüksektir. II. Çoğunluğu günlük etkinliklerini (yemek, tuvalet, banyo, giyinme, alış-veriş, dışarı çıkma, kitap/gazete okuma) tek başlarına karşılasalar da göz ardı edilemeyecek bir bölümü belirtilen etkinlikleri tek başına karşılayamamaktadır. III. Engelli bireyler genel zamanlarını ev, yurt, dernek ve iş yeri gibi alanlarda geçirmekle birlikte, boş zamanlarını da bu alanlarda geçirmektedirler. IV. Engelli bireylerin çoğu bilgisayar kullanmakta veya bilgisayar kullanmayı istemektedirler. V. Bireyler çoğunlukla engelli olmalarından dolayı kimseyi sorumlu tutmamakla birlikte, engelli bireyler arasında, anne-babalarını gerekli ihtimamı göstermemeleri, yakın akrabalarını anne-babalarını yanlış yönlendirmeleri ve sağlık personelini yetersiz ve hatalı uygulamaları nedeniyle sorumlu tutanlar da bulunmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de yaşayan engellilerin genel özellikleri arasında yer almaktadır?

Cevap: C) II, III, IV ve V

#10. Kanunla ihtilafa düşen çocuklar bakımından işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği ile davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının anlaşılması için talep edilen rapor aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) Adli tıp raporu

#11. Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesinde tanımlanan; "bireyle, grupla, aileyle, toplumla sosyal hizmet yöntemlerinin kullanıldığı ve başvuru, inceleme, müdahale, değerlendirme, uygulama, sonuçlandırma ve izleme aşamalarının gerçekleştirildiği” uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Sosyal hizmet müdahalesi

Açıklama: Sosyal hizmet müdahalesi, başvuru, inceleme, müdahale, değerlendirme, uygulama, sonuçlandırma ve izleme aşamalarını içerir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi kentleşme ve sanayileşme nedeniyle yeterince üretken olamayan yaşlı nüfusun yaşadığı en temel sorunlardan biridir?

Cevap: A) Yalnızlık ve sosyal izolasyon

Açıklama: Kentleşme ve sanayileşme nedeniyle yaşlı nüfus yalnızlık ve sosyal izolasyon sorunu yaşamaktadır.

#13. I. Sosyoekonomik düzeyin azalması II. Eğitim düzeyinin yükselmesi III. Gelir durumunun artması IV. Psikososyal gelişimin yavaşlaması V. Suç işleme eğiliminin azalması Koruyucu-önleyici sosyal hizmetler kapsamında yaşamın ilk yıllarında bireye sunulan desteğin uzun dönemde yukarıdaki katkılardan hangilerini sağlaması beklenmektedir?

Cevap: C) II, III ve V

Açıklama: Yaşamın ilk yıllarında sunulan destek, eğitim düzeyinin yükselmesi, gelir durumunun artması ve suç işleme eğiliminin azalması gibi katkılar sağlar.

#14. Projenin etki edeceği kesimi tanımak ve ona göre hareket etmek daha etkili bir proje hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Yukarıdaki ifade doğrultusunda yapılması gereken analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Paydaş analizi

Açıklama: Paydaş analizi, projenin etkileyeceği kesimi tanıyarak daha etkili bir proje hazırlanmasına yardımcı olur.

#15. Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda bakım ve korunma altında bulunan çocukların korunma altına alınma nedenlerinden biri değildir?

Cevap: C) Çocuğun akademik başarısında sorunlar yaşanması

Açıklama: Akademik başarı sorunları, çocuğun korunma altına alınma nedenleri arasında yer almaz.

#16. Türk Aile Yapısı Araştırmasına göre yaşlılar ağırlıklı olarak aşağıdaki ortamların hangisinde yaşamaktadırlar?

Cevap: B) Kendi evlerinde

Açıklama: Türk Aile Yapısı Araştırmasına göre yaşlılar ağırlıklı olarak kendi evlerinde yaşamaktadırlar.

#17. I. Güvenilir bir yetişkine ulaşma II. Olup biteni hiç kimseye anlatmama III. İyi ve kötü dokunuşların farkına varma ve ayırt etme IV. Kötü dokunuş söz konusu ise onu reddetme V. Bulunduğu yerden ayrılmama Yukarıdakilerden hangileri okullarda uygulanan cinsel istismarı önleme programı kapsamında öğrencilere kazandırılması gereken becerilerdendir?

Cevap: B) I, III ve IV

#18. Aşağıdakilerden hangisi cinsel istismara uğrayan çocuklarda ortaya çıkma ihtimali olan duygusal ve davranışsal ipuçlarından biridir?

Cevap: D) Psikosomatik belirtilerde artış

Açıklama: Cinsel istismara uğrayan çocuklarda psikosomatik belirtilerde artış görülebilir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi "hastane temelli çocuk koruma birimi" oluşturulmasının temel nedenlerinden biridir?

Cevap: A) Korunma ihtiyacı olan çocukları tanılamak

Açıklama: Hastane temelli çocuk koruma birimleri, ihmal ve istismara uğrayan çocuklara kurum bakım hizmeti sağlamak amacıyla oluşturulmaktadır.

#20. Türk Medeni Kanunu'na göre korunmaya muhtaç çocuğun evlat edindirilmesine anne-babası tarafından verilen iznin mahkeme tarafından kabul edilmesi şeklinde gerçekleşen karar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Rıza kararı

Açıklama: Rıza kararı, korunmaya muhtaç çocuğun evlat edindirilmesine verilen iznin mahkeme tarafından kabul edilmesidir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Hizmette Uygulama Alanları 2023-2024 Final Soruları

Sosyal Hizmette Uygulama Alanları 2023-2024 Final Soruları

1- Projenin etki edeceği kesimi tanımak ve ona göre hareket etmek daha etkili bir proje hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Yukarıdaki ifade doğrultusunda yapılması gereken analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Strateji analizi
B) Hedef analizi
C) Sorun analizi
D) Paydaş analizi
E) Mevcut durum analizi

Cevap: D) Paydaş analizi

Açıklama: Paydaş analizi, projenin etkileyeceği kesimi tanıyarak daha etkili bir proje hazırlanmasına yardımcı olur.

2- I. Görme engellilerin bedensel engellilere göre kadın engellilerin erkek engellilere göre meslek sahibi olma oranları yüksektir.
II. Çoğunluğu günlük etkinliklerini (yemek, tuvalet, banyo, giyinme, alış-veriş, dışarı çıkma, kitap/gazete okuma) tek başlarına karşılasalar da göz ardı edilemeyecek bir bölümü belirtilen etkinlikleri tek başına karşılayamamaktadır.
III. Engelli bireyler genel zamanlarını ev, yurt, dernek ve iş yeri gibi alanlarda geçirmekle birlikte, boş zamanlarını da bu alanlarda geçirmektedirler.
IV. Engelli bireylerin çoğu bilgisayar kullanmakta veya bilgisayar kullanmayı istemektedirler.
V. Bireyler çoğunlukla engelli olmalarından dolayı kimseyi sorumlu tutmamakla birlikte, engelli bireyler arasında, anne-babalarını gerekli ihtimamı göstermemeleri, yakın akrabalarını anne-babalarını yanlış yönlendirmeleri ve sağlık personelini yetersiz ve hatalı uygulamaları nedeniyle sorumlu tutanlar da bulunmaktadır.

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de yaşayan engellilerin genel özellikleri arasında yer almaktadır?

A) I, III, IV ve V
B) I, II, III ve IV
C) II, III, IV ve V
D) II, III ve V
E) III, IV ve V

Cevap: C) II, III, IV ve V

Açıklama: ?

3- Aşağıdakilerden hangisi “hastane temelli çocuk koruma birimi” oluşturulmasının temel nedenlerinden biridir?

A) Korunma ihtiyacı olan çocukları tanılamak
B) Suç mağduru çocuğun eğitim ihtiyacının karşılanması
C) Suça sürüklenen çocuğun farik ve mümeyyiz olduğunun tespiti
D) Yardıma muhtaç ailenin yoksulluğunu belirlemek
E) İhmal ve istismara uğrayan çocuklara kurum bakım hizmeti sağlamak

Cevap: A) Korunma ihtiyacı olan çocukları tanılamak

Açıklama: Hastane temelli çocuk koruma birimleri, ihmal ve istismara uğrayan çocuklara kurum bakım hizmeti sağlamak amacıyla oluşturulmaktadır.

4- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmet Uzmanları Etik İlkeleri kitapçığının ilgili bölümünde sosyal hizmet uzmanlarının bağlı olması gereken sorumluluklardan biri değildir?

A) Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarından, sonuçları onların yaşamlarını etkileyebilecek eylemlerin belirlenmesinde, kendileriyle iş birliğine girmelerini ve sorumluluk almalarını bekler.
B) Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarının sorunlarına kendisi çözüm bulur ve bu doğrultuda müdahale planı hazırlar.
C) Sosyal hizmet uzmanları mesleki tutum, karar ve eylemlerinde sosyal adaletsizlikle mücadele eder.
D) Sosyal hizmet uzmanlarının kendilerinin yardımına ve tavsiyesine gereksinim duyan herkese mümkün olan en iyi hizmeti sunar.
E) Sosyal hizmet uzmanlarının nesnel olma, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme, uygulama yaptıkları alanlarda yetkin olma sorumlulukları vardır.

Cevap: B) Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarının sorunlarına kendisi çözüm bulur ve bu doğrultuda müdahale planı hazırlar.

Açıklama: Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarının sorunlarına kendileri çözüm bulmaz, birlikte çözüm üretirler.

7- Aşağıdakilerden hangisi göçmen ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan çok kültürcü yaklaşıma göre müdahale sürecine dahil edilmesi gereken kültürel boyutlardan biri değildir?

A) Direnç
B) Mecazlar
C) Kavramlar
D) İçerik
E) Dil

Cevap: A) Direnç

Açıklama: ?.

5- I. Kadınlar cinsel amaçlı ve ev işlerinde çalıştırılmak için kaçırılırlar.
II. Çocuklar uluslararası evlat edindirilme ve cinsel amaçlı kullanılmak üzere kaçırılırlar.
III. Yaşlılar zorla çalıştırılıp dilencilik ve seyyar satıcılık yaptırılmak için kaçırılırlar.
IV. Erkekler ağır işlerde çalıştırılmak ve tehlikeli işlerde kullanılmak üzere kaçırılırlar.

İnsan ticareti mağdurlarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) II, III ve IV
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, II ve III
E) II ve III

Cevap: C) I, II ve IV

Açıklama: Bu seçenekler, insan ticareti mağdurlarıyla ilgili doğru bilgilerdir.

8- Kanunla ihtilafa düşen çocuklar bakımından işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği ile davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının anlaşılması için talep edilen rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal araştırma raporu
B) Adli tıp raporu
C) Klinik değerlendirme raporu
D) Psikososyal değerlendirme raporu
E) Durum değerlendirme raporu

Cevap: B) Adli tıp raporu

Açıklama: ?

6- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet meslekî etik ilkelerinin sosyal çalışmacılara sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Hizmet alanların korunması, yarar ve esenliklerinin sağlaması
B) Değerlerde standartlaşmayı sağlaması
C) Uygulamada uyulması gereken kurallar bütünü sağlaması
D) Profesyonel davranışlar sergilemeyi sağlaması
E) Hizmet alanların tespitinde öznel ölçütler kullanılmasının sağlanması

Cevap: E) Hizmet alanların tespitinde öznel ölçütler kullanılmasının sağlanması

Açıklama: Etik ilkeler, hizmet alanların tespitinde öznel ölçütler kullanılmasını teşvik etmez, aksine nesnel ve adil ölçütler kullanılmasını sağlar.

9- Aşağıdakilerden hangisi yatılı bakım merkezlerinde engellilere yönelik uygulanan rehabilitasyon hizmetleri kapsamında yer almaz?

A) Rehabilitasyon programını tamamlayarak üretken konuma gelmiş engelli bireylerin yaşamlarını bağımsız olarak idame ettirmelerini sağlayıcı bağımsız yaşama geçiş programları
B) Engellinin yakın ve uzak çevresine uyumunu sağlayacak becerileri öğrenmesine yönelik sosyal uyum ve kişisel idare programları
C) Engelli bireylerin mevcut potansiyellerini en az yardımla ve sahip oldukları araç ve cihazları bağımsız olarak kullanabilmelerini sağlayıcı tekniklerin öğretildiği bağımsız hareket programları
D) Tıbbi sorunları olan engellilere yönelik yapılacak çalışmaları içeren tedavi destek programı
E) Akademik eğitim ve örgün eğitimden yararlanan engellilerin merkezde desteklenmesi amacıyla oluşturulan eğitsel destek programları

Cevap: D) Tıbbi sorunları olan engellilere yönelik yapılacak çalışmaları içeren tedavi destek programı

Açıklama: Yatılı bakım merkezlerinde tıbbi sorunları olan engellilere yönelik tedavi destek programları, genellikle rehabilitasyon hizmetleri kapsamında yer almaz.

10- Türk Aile Yapısı Araştırmasına göre yaşlılar ağırlıklı olarak aşağıdaki ortamların hangisinde yaşamaktadırlar?

A) Huzurevlerinde
B) Kendi evlerinde
C) Hastanelerde
D) Bakım merkezlerinde
E) Çocuklarıyla birlikte

Cevap: B) Kendi evlerinde

Açıklama: Türk Aile Yapısı Araştırmasına göre yaşlılar ağırlıklı olarak kendi evlerinde yaşamaktadırlar.

11- Aşağıdakilerden hangisi kentleşme ve sanayileşme nedeniyle yeterince üretken olamayan yaşlı nüfusun yaşadığı en temel sorunlardan biridir?

A) Yalnızlık ve sosyal izolasyon
B) İşsizlik
C) Kronik hastalıklar
D) Ruhsal hastalıklar
E) Bunama ve unutkanlık

Cevap: A) Yalnızlık ve sosyal izolasyon

Açıklama: Kentleşme ve sanayileşme nedeniyle yaşlı nüfus yalnızlık ve sosyal izolasyon sorunu yaşamaktadır.

12- Aile danışmanlığı sürecinde; her sabah okula gitmemek için hasta numarası yapan ve huzursuzluk çıkaran bir çocuğu, aile sorun oluşturan problemli bir çocuk olarak nitelendirirken, danışman onu evde duran ve annesinden ayrılmak istemeyen, ailesine düşkün bir çocuk olarak tanımlamıştır. Aile danışmanı olan sosyal çalışmacı bu oturumda aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmıştır?

A) Pozitif çağrışım tekniği
B) Empatik tepki tekniği
C) Yeniden çerçeveleme tekniği
D) İçeriğin yansıtılması tekniği
E) Kendini açma tekniği

Cevap: A) Pozitif çağrışım tekniği

Açıklama: ?

13- I. Güvenilir bir yetişkine ulaşma
II. Olup biteni hiç kimseye anlatmama
III. İyi ve kötü dokunuşların farkına varma ve ayırt etme
IV. Kötü dokunuş söz konusu ise onu reddetme
V. Bulunduğu yerden ayrılmama

Yukarıdakilerden hangileri okullarda uygulanan cinsel istismarı önleme programı kapsamında öğrencilere kazandırılması gereken becerilerdendir?

A) III, IV ve V
B) I, III ve IV
C) I, II, III ve V
D) II, III, IV ve V
E) I, III, IV ve V

Cevap: B) I, III ve IV

Açıklama: ?

14- Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesinde tanımlanan; “bireyle, grupla, aileyle, toplumla sosyal hizmet yöntemlerinin kullanıldığı ve başvuru, inceleme, müdahale, değerlendirme, uygulama, sonuçlandırma ve izleme aşamalarının gerçekleştirildiği” uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koruyucu önleyici sosyal hizmet
B) Sosyal inceleme
C) Sosyal hizmet araştırması
D) Sosyal hizmet müdahalesi
E) Sosyal hizmet modeli

Cevap: D) Sosyal hizmet müdahalesi

Açıklama: Sosyal hizmet müdahalesi, başvuru, inceleme, müdahale, değerlendirme, uygulama, sonuçlandırma ve izleme aşamalarını içerir.

15- I. Sosyoekonomik düzeyin azalması
II. Eğitim düzeyinin yükselmesi
III. Gelir durumunun artması
IV. Psikososyal gelişimin yavaşlaması
V. Suç işleme eğiliminin azalması

Koruyucu-önleyici sosyal hizmetler kapsamında yaşamın ilk yıllarında bireye sunulan desteğin uzun dönemde yukarıdaki katkılardan hangilerini sağlaması beklenmektedir?

A) III, IV ve V
B) I, III ve IV
C) II, III ve V
D) II, III, IV ve V
E) I, II ve III

Cevap: C) II, III ve V

Açıklama: Yaşamın ilk yıllarında sunulan destek, eğitim düzeyinin yükselmesi, gelir durumunun artması ve suç işleme eğiliminin azalması gibi katkılar sağlar.

16- Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda bakım ve korunma altında bulunan çocukların korunma altına alınma nedenlerinden biri değildir?

A) Anne ya da babanın ceza evine girmesi
B) Çocuğun aile içinde cinsel istismara uğraması
C) Çocuğun akademik başarısında sorunlar yaşanması
D) Ebeveynlerin çocuğu terk etmesi
E) Üvey annenin çocuğu kabul etmemesi

Cevap: C) Çocuğun akademik başarısında sorunlar yaşanması

Açıklama: Akademik başarı sorunları, çocuğun korunma altına alınma nedenleri arasında yer almaz.

17- Aşağıdakilerden hangisi cinsel istismara uğrayan çocuklarda ortaya çıkma ihtimali olan duygusal ve davranışsal ipuçlarından biridir?

A) Düzenli yeme ve uyku alışkanlığı
B) Yardım almadan üzerini giyinip çıkarma
C) El ve beden yıkama hareketleri
D) Psikosomatik belirtilerde artış
E) Yetişkinlere karşı güven duyma

Cevap: D) Psikosomatik belirtilerde artış

Açıklama: Cinsel istismara uğrayan çocuklarda psikosomatik belirtilerde artış görülebilir.

18- Türk Medeni Kanunu’na göre korunmaya muhtaç çocuğun evlat edindirilmesine anne-babası tarafından verilen iznin mahkeme tarafından kabul edilmesi şeklinde gerçekleşen karar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuk talep kararı
B) Velayet kararı
C) Korunma kararı
D) Bakım kararı
E) Rıza kararı

Cevap: E) Rıza kararı

Açıklama: Rıza kararı, korunmaya muhtaç çocuğun evlat edindirilmesine verilen iznin mahkeme tarafından kabul edilmesidir.

19- Aşağıdakilerden hangisi proje hazırlamanın planlama aşamasında mantıksal çerçeve matrisinde topluca gösterilen alanlardan biri değildir?

A) Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının hangi araçlarla kontrol edileceği
B) Bu hedeflere hangi faaliyetlerle ulaşılacağı
C) Projenin amaçları, hedefleri ve çıktıları
D) Hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek riskler
E) Faaliyetlerin oluşturulması için elde edilen ön bilgiler

Cevap: E) Faaliyetlerin oluşturulması için elde edilen ön bilgiler

Açıklama: Mantıksal çerçeve matrisinde topluca gösterilen alanlar arasında faaliyetlerin oluşturulması için elde edilen ön bilgiler yer almaz.

20- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan ve yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere kaynakların yeterliliği ölçüsünde nakdi yardım yapılmasına dair esasların belirlendiği yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği
B) Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
C) Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine İlişkin Yönetmelik
D) Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliği
E) Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği

Cevap: E) Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği

Açıklama: Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere nakdi yardım yapılmasına dair esasları belirler.

@lolonolo_com

Auzef Sosyal Hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmette Uygulama Alanları 2023-2024 Final Soruları

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tammalama 4. Sınıf Bahar  Dönemi Final Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!