Fair Play

Auzef Fair Play Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Büt Soruları
2023-24 Final Soruları
2022-23 Büt Soruları
Auzef Egzersiz ve Spor Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

Fair Play’in Temelleri

Sporda ve hayatta, saygı, dürüstlük, ve sorumluluk gibi değerlerin somut bir ifadesidir. Bu kavram, rekabetin ötesinde, bireyler arası ilişkilerde ve toplumsal etkileşimde etik davranışların önemini vurgular. Fair play, sadece rakibe karşı adil olmakla kalmaz, aynı zamanda kurallara, yarışma ruhuna ve herkesin hakkına saygı göstermeyi de içerir.

Spor, bu değerlerin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılması için eşsiz bir ortam sunar. Sporcular, fair play’i sahada sergileyerek, genç nesillere model oluşturur ve toplumda olumlu değişikliklere öncülük eder. Sporda fair play’in teşvik edilmesi, sonuçtan ziyade sürece odaklanmayı, mücadele ve çabanın değerini anlamayı sağlar.

Antik Olimpiyat Oyunları’ndan bu yana, fair play sporun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Oyunlar, sadece fiziksel yetenekleri değil, aynı zamanda sporcuların karakterini, erdemlerini ve birbirlerine olan saygısını da test eder. Modern spor anlayışında fair play, uluslararası barışın ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunan temel bir değer olarak kabul edilir.

Bu bölüm, fair play’in yalnızca bir kavram olmadığını, aynı zamanda sporun ve toplumun daha geniş bir anlayışına hizmet eden bir yaşam biçimi olduğunu vurgular. Sporcuların, antrenörlerin, seyircilerin ve tüm ilgili tarafların fair play ilkelerini benimsemesi, daha adil, saygılı ve kapsayıcı bir toplumun temellerini atar.

Mete Gazoz ve Fair Play’in Önemi

Bu bölümde, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz’un başarısını ve fair play konusundaki örnek davranışlarını ele alacağım. Mete Gazoz’un sporculuk kariyeri ve fair play’e olan katkıları üzerinden, sporcuların nasıl pozitif rol modeller olabileceğini ve fair play’in spor dünyasındaki etkisini inceleyeceğim.

Önerilen İçerik:

– Mete Gazoz’un 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki başarısı.
– Fair play kavramına olan katkıları ve bu konudaki örnek davranışları.
– Sporcuların toplum üzerindeki olumlu etkileri ve rol model olarak önemi

Mete Gazoz ve Fair Play’in Önemi

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye’yi gururlandıran Mete Gazoz, sadece sportif başarısıyla değil, aynı zamanda fair play ruhuyla da öne çıkmış bir isimdir. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk ve rakiplerine karşı sergilediği saygı, onu sadece bir sporcu değil, aynı zamanda bir örnek kişilik haline getirmiştir.

Mete Gazoz’un başarısı, FP’nin yalnızca teoride değil, pratikte de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sahada ve saha dışında sergilediği davranışlarla, genç sporculara ve topluma genel olarak fair play değerlerinin nasıl yaşatılacağını öğretmiştir. Gazoz, mücadele sırasında karşılaşılan zorluklara rağmen dürüstlük ve saygıyı korumanın, kazanmanın ötesinde bir değere sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Sporcuların toplum üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Onlar, özellikle gençler için rol modellerdir ve davranışları, hayranları tarafından taklit edilir. Mete Gazoz gibi sporcular, fair play ve spor ahlakı konularında toplumsal bilinci artırmada kritik bir role sahiptir. Onların örnek davranışları, sporun birleştirici ve eğitici gücünü pekiştirir.

Mete Gazoz’un hikayesi, başarıya ulaşmanın yalnızca fiziksel yeteneklerle değil, aynı zamanda karakter gücü ve etik değerlerle de mümkün olduğunu göstermektedir. O, fair play’in sadece bir kural seti olmadığını, aynı zamanda sporcuların ve tüm bireylerin hayatlarını zenginleştiren bir yaşam felsefesi olduğunu hatırlatır.

Finansal FP ve Sosyal Sorumluluk

Bu bölümde, finansal fair play (FFP) kavramının önemini ve spor kulüplerinin finansal sürdürülebilirliği üzerine etkilerini inceleyeceğiz. Ayrıca, FFP’nin sosyal sorumluluk ve sporun genel sağlığı açısından taşıdığı değeri ele alacağız.

Önerilen İçerik:

– Finansal fair play kavramının tanımı ve amacı.
– FFP’nin spor kulüpleri üzerindeki etkileri ve önemi.
– Sporun genel sağlığı ve sosyal sorumluluk bağlamında FFP’nin rolü

Finansal Fair Play ve Sosyal Sorumluluk

Finansal fair play (FFP), spor kulüplerinin finansal sürdürülebilirlik içinde hareket etmelerini sağlamak için UEFA tarafından geliştirilmiş bir düzenlemedir. Bu düzenleme, kulüplerin gelirleriyle orantılı harcama yapmalarını, borçlarını kontrol altında tutmalarını ve uzun vadede finansal sağlık ve istikrarlarını korumalarını amaçlar. FFP’nin temel hedefi, rekabet dengesini sağlamak ve kulüpler arası finansal farklılıkların adil bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktır.

Finansal fair play, sadece kulüplerin ekonomik açıdan sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda genç yeteneklerin gelişimine ve altyapı yatırımlarına önem verilmesini teşvik eder. Bu yaklaşım, sporun bütününe katkıda bulunur ve genç sporcuların yetişmesi için daha sağlıklı bir ortam oluşturur. Kulüplerin sosyal sorumlulukları da bu düzenleme kapsamında ön plana çıkar; çünkü finansal istikrar, topluma ve taraftarlara karşı olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kritik bir rol oynar.

FFP uygulamaları, kulüpleri sadece kısa vadeli başarıları hedeflemekten ziyade, uzun vadeli planlama ve sürdürülebilir gelişime odaklanmaya teşvik eder. Bu, sporun genel sağlığı açısından önemlidir; zira finansal istikrar, sportif başarının yanı sıra toplumsal etki ve katkı açısından da kulüplere daha geniş bir vizyon kazandırır. Kulüplerin topluluklarla olan ilişkilerini güçlendirir ve sporun sosyal birleştirici gücünü pekiştirir.

Finansal fair play, sporun geleceğini koruma altına almak ve adil bir rekabet ortamı sağlamak için önemli bir adımdır. Bu düzenleme sayesinde, spor kulüpleri finansal disiplin içinde hareket etmeyi öğrenirken, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmenin yollarını ararlar.

Sporda Etik ve Erdemler

Bu bölüm, sporda etiğin önemini ve sporcuların sahip olması gereken erdemleri ele alacak. Sporda etik, fair play’in temelini oluşturur ve sporcuların, antrenörlerin ve diğer ilgililerin nasıl davranması gerektiğini belirleyen bir rehberdir. Ayrıca, Aristoteles ve Platon gibi filozofların insanın sahip olması gereken erdemler üzerine düşüncelerini inceleyerek, bu erdemlerin sporda nasıl yansıtıldığını tartışacağız.

Önerilen İçerik:

– Sporda etik kavramının tanımı ve önemi.

– Sporcuların sahip olması gereken temel erdemler.
– Antik filozofların erdemler üzerine düşünceleri ve bu düşüncelerin sporda nasıl uygulandığı

Sporda Etik ve Erdemler

Sporda etik, adil oyun, dürüstlük, saygı ve takım ruhu gibi değerlerin bütününü ifade eder. Bu kavram, sporcuların, antrenörlerin ve tüm ilgililerin rekabet içinde ve dışında göstermeleri gereken davranışların temelini oluşturur. Etik, sadece kurallara uyumu değil, aynı zamanda rakiplere, hakemlere ve izleyicilere karşı gösterilen saygıyı da kapsar. Spor, bireylerin bu erdemleri pratiğe dökme ve geliştirme fırsatı bulduğu benzersiz bir alan sunar.

Temel Erdemler

Sporcuların sahip olması gereken temel erdemler arasında dürüstlük, saygı, sorumluluk, ve disiplin bulunur. Bu erdemler, hem bireysel hem de takım sporlarında, sporcuların kendi yeteneklerinin yanı sıra karakterlerini de geliştirmelerine yardımcı olur. Sporcuların bu değerleri benimsemesi, sahadaki performanslarının ötesinde, toplumda örnek bireyler olmalarını sağlar.

Antik Filozofların Bakış Açısı

Aristoteles ve Platon gibi antik filozoflar, insanın sahip olması gereken erdemler üzerine derinlemesine çalışmalar yapmışlardır. Aristoteles, ‘orta yol’ kavramıyla, aşırılıklardan kaçınmanın ve dengede yaşamanın önemini vurgulamıştır. Bu, sporda aşırı rekabetçiliğin ve kazanma hırsının zararlarına karşı bir uyarı olarak görülebilir. Platon ise, adalet, cesaret, ölçülülük ve bilgelik olmak üzere dört temel erdemi tanımlar. Bu erdemler, sporcuların hem saha içinde hem de dışında sergilemesi gereken davranışları şekillendirir.

Sporda Erdemlerin Uygulanması

Sporda erdemlerin uygulanması, sadece bireysel başarıları değil, aynı zamanda sporun topluma sağladığı katkıları da artırır. Sporcular, bu erdemleri benimseyerek, gençlere olumlu rol modeller olarak hizmet eder ve toplumda saygı ve adil oyunun değerini yükseltir. Ayrıca, etik davranışlar, sporun bütünleştirici ve eğitici yönünü güçlendirir, çeşitliliği ve inklüzyonu teşvik eder.

Sporda etik ve erdemler, sadece adil oyunu teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda sporcuların kişisel gelişimine ve toplumun genel iyiliğine katkıda bulunur. Bu değerler, sporcunun karakterini şekillendirir ve onları hayatın her alanında başarıya ulaşmaları için donatır.

Sonuç: Fair Play ve Sporun Geleceği

Bu bölümde, makalede ele alınan konuların özetini yaparak, fair play ve etik değerlerin sporun geleceğindeki rolü üzerine genel bir değerlendirme sunacağız. Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerlerin, karakter gelişiminin ve uluslararası dostluğun pekiştirilmesinde önemli bir araç olduğunu vurgulayacağız.

Önerilen İçerik:

– Fair play ve etik değerlerin sporun temelini nasıl oluşturduğu.
– Sporcuların, antrenörlerin ve spor kurumlarının bu değerleri nasıl benimsemesi ve yayması gerektiği.
– Sporun geleceği için fair play ve etik değerlerin önemi

Sonuç: Fair Play ve Sporun Geleceği

Makalemiz boyunca, fair play ve etik değerlerin, sporun sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda bireylerin karakterini şekillendiren ve toplumsal değerleri pekiştiren bir araç olduğunu gördük. Mete Gazoz’un olimpiyat zaferi, finansal fair play’in spor kulüpleri üzerindeki etkisi, ve sporda etik ve erdemlerin önemi, bu değerlerin spor dünyasında ne kadar hayati olduğunu göstermektedir.

Sporcular, antrenörler ve spor kurumları, fair play ve etik değerleri benimseyerek ve bu değerleri yayarak, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, toplumsal bir işlevi olduğunu vurgulayabilir. Bu değerler, gençlere olumlu rol modeller sunar, toplumda saygı ve anlayışı artırır ve uluslararası dostlukları pekiştirir.

Sporun geleceği, bu etik değerlere ne kadar bağlı kalındığına büyük ölçüde bağlıdır. Fair play, sporun ruhunu canlı tutar ve onu sadece bir eğlence veya yarışma olmaktan çıkarıp, bireylerin ve toplumların gelişimine katkıda bulunan bir kültüre dönüştürür. Sporun geleceği, fair play ve etik değerlerin korunması ve geliştirilmesiyle daha parlak hale gelecektir.

Spor, bireylerin kendilerini ifade etme, yeteneklerini geliştirme ve toplumla bağ kurma yollarından biridir. Fair play ve etik değerlerin bu süreçte merkezi bir rol oynaması, sporun tüm katılımcıları için daha zengin ve anlamlı bir deneyim sunar. Bu yüzden, sporun her seviyesinde, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin sorumluluğudur

@lolonolo_com

Fair Play 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında (Okçuluk) dalında şampiyon olup altın madalya kazanan ve genç yaşında fair play hususunda herkese örnek olan sporcumuz kimdir?

A) Mete Gazoz
B) Sümeyye Boyacı
C) Arda Turan
D) Buse Naz Çakıroğlu
E) Rıza Kayaalp

Cevap : A) Mete Gazoz

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal fair play uygulamasının sosyal amaçları arasında gösterilmez?

A) Avrupa futbol kulüplerinin üretkenliğini devam ettirebilmek
B) Finansal yapısında denge sağlamak
C) Kulüplerin borçlandığı kişilerin borcunu üstlenmek
D) Kulüplerin borçlandığı kişileri ve kurumları korumak
E) Futbol kulüplerinin altyapılarına ve tesislerine yatırım yapılmasını sağlamak

Cevap : C) Kulüplerin borçlandığı kişilerin borcunu üstlenmek

3. Sporda etik kavramı kaç alt başlıktan oluşmaktadır?

A) 4
B) 1
C) 2
D) 5
E) 3

Cevap : A) 4

4. Finansal fair play kuralları ilk olarak hangi yılda kamuoyuna açıklanmıştır?

A) 2006
B) 2009
C) 2012
D) 2015
E) 2018

Cevap : B) 2009

5. Sadece zafer kazanan övülmekte, buna karşın kaybedenle, elinden geleni yapmış olmasına rağmen alay edilmektedir.
Bu gibi davranışlar hangi çağda yer almaktadır?

A) Orta Çağ
B) Antik Çağ
C) Modern Çağ
D) Yeni Çağ
E) İlk Çağ

Cevap : B) Antik Çağ

6. Aşağıdakilerden hangisi Coubertin tarafından olimpizm hakkında söylenen sözler arasında yer almamaktadır?

A) 1931 – Asil bir okul, temiz bir ahlak, dayanıklılık ve fiziksel enerji
B) 1908 – Güçlü bir fiziksel kültür kavramı; centilmenlik ruhu ve estetik duyarlılığa dayalı bir yaşam biçimi
C) 1896 – Uluslararası barışı sağlamak için güçlü bir etken
D) 1929 – Felsefik ve dini teoriye dayalı bir doktrin
E) 1946 – Sağlıklı bir inanış ve düşünce

Cevap : E) 1946 – Sağlıklı bir inanış ve düşünce

7. Kanunname-i Rimat nedir?

A) Çevgan Yasası
B) Cündiler Yasası
C) Ciritciler Yasası
D) Güreşçiler Yasası
E) Kemankeşler Yasası

Cevap : E) Kemankeşler Yasası

8. Aşağıdakilerden hangisi Millî Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu’nun kurulmasının amacıdır?

A) Fair play ruhunun amatör branşlarda tanıtımını sağlamak
B) Fair play felsefesini tüm ülkeye tanıtmak
C) Türk sporunu tanıtmak
D) Bireyleri erdemli davranmaya teşvik etmek
E) Ülke çapında fair play ruhunun yayılması ve bu ruhun her kesim insan tarafından bilinmesi

Cevap : E) Ülke çapında fair play ruhunun yayılması ve bu ruhun her kesim insan tarafından bilinmesi

9. Aristo ve Platon’a göre insanın sahip olması gereken erdemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi
B) Sevgi
C) İçgüdü
D) Basiret
E) Hiyerarşi

Cevap : D) Basiret

10. “Müsabakada numara yapmak, hakemi aldatmaya yönelik davranmak, kısacası kasıtlı olarak hakemi aldatmaya çalışmak, sadece hakemin güvenilirliğini zedeler ve nihayetinde oyunun …… baltalar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) adaletini
B) sorumluluğunu
C) saygısını
D) sevgisini
E) bütünlüğünü

Cevap : E) bütünlüğünü

11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması’nın ana stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karikatür sanatının gelişimine katkı sunmak
B) Bireyleri aydınlatarak bir zincir kurmak
C) İnsanları eğlendirmek
D) Karikatürün önemine dikkat çekmek
E) Bireyleri karikatür yapmaya yönlendirmek

Cevap : B) Bireyleri aydınlatarak bir zincir kurmak

12. Sporcuların sportmen ve erdemli şekilde davranışlar sergilemesi sporcuların hangi yönlerini geliştirmektedir?

A) Aile ilişkilerini
B) Kondisyonlarını
C) Sosyal ilişkilerini
D) Toplumsal bilinçlerini
E) Hızlarını

Cevap : D) Toplumsal bilinçlerini

13. Seul Olimpiyatları’nda dopingle yakalanan atlet Ben Johnson hangi ülke vatandaşıdır?

A) Avusturya
B) Arjantin
C) Amerika Birleşik Devletleri
D) Kanada
E) Jamaika

Cevap : D) Kanada

14. 2016 yılında sporculuk kariyeri boyunca elde ettiği önemli başarılarının yanında, saha içi ve dışında sporculara ve topluma örnek davranışlar sergilemesi nedeniyle fair play ödülüne layık görülen sporcumuz Taha Akgül’ün branşı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Yüzme
B) Futbol
C) Güreş
D) Voleybol
E) Eskrim

Cevap : C) Güreş

15. Sultan II. Selim zamanı atıcılarından Abdi Ağa’nın ok meydanında 960 geze diktiği taş neden çıkarılmıştır?

A) Atıcılığı bırakması nedeniyle
B) Kurallara aykırı hareketlerde bulunması ve uyarıları dikkate almaması nedeniyle
C) Yerine yeni taş dikilmesi nedeniyle
D) Kendisinin rekorunu kıran başka bir atıcı olması nedeniyle
E) Atış yapılan alanın değiştirilmesi nedeniyle

Cevap : B) Kurallara aykırı hareketlerde bulunması ve uyarıları dikkate almaması nedeniyle

16. 15 yıllık profesyonel futbol yaşantısında ne sarı ne de kırmızı kart görmemesi üzerine fair play ödülü alan ünlü İngiliz futbolcu kimdir?

A) David Beckham
B) Alan Shearer
C) Gary Lineker
D) Steve Mcmanaman
E) Michael Owen

Cevap : C) Gary Lineker

17. FFP’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Football Fair Play
B) Financial Fair Programme
C) Football Federation Play
D) Financial Fair Play
E) Financial Football Play

Cevap : D)

18. Fair play ruhunu öğrenme ve hayat boyu sürdürmede çocukların ilk yol göstericileri kimlerdir?

A) Anne ve babaları
B) Danışmanları
C) Antrenörleri
D) Öğretmenleri
E) Kondisyonerleri

Cevap : A) Anne ve babaları

19. Heysel faciası sonrası Liverpool takımına kaç yıl ceza verilmiştir?

A) 6
B) 2
C) 10
D) 8
E) 4

Cevap : A) 6

20. Aşağıdakilerden hangisi modern olimpiyat oyunlarının düzenleme amaçları arasında yer almaz?

A) Uluslararası evrensel bir iyi niyet ortamı yaratmak ve geliştirmek amacı ile olimpizm prensiplerini dünyaya yaymak
B) Daha iyi ve barışçı bir dünya için, gençlerin spor yoluyla birbirlerini anlamaları ve dost olmaları imkânlarını yaratmak
C) Uluslararası rekabeti arttırıcı çalışmaların yapılacağı bir platform oluşturmak
D) Dünya’nın dört köşesindeki sporcu gençliği, olimpiyat oyunları dediğimiz büyük spor şöleninde bir araya getirmek
E) Spor yapmanın amacının, insanın bedensel olduğu kadar beyinsel gelişmesinde de katkısı olduğunu anlatmak

Cevap : C) Uluslararası rekabeti arttırıcı çalışmaların yapılacağı bir platform oluşturmak

2023-2024 Bütünleme Soruları

Fair Play 2023-2024 Final Soruları

Sporun Ahlaki ve Etik Boyutu

Fair play, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, ahlaki ve etik değerlerle de iç içe olduğunu vurgular. Bu kavram, kazanmanın önemli olduğu spor dünyasında, saygı, dürüstlük ve eşitlik ilkelerini ön plana çıkarır. lolonolo.com olarak hazırladığımız bu makalede, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için fair play’in önemi, tarihçesi ve uygulama alanlarına dair temel bilgileri sunmayı amaçlıyoruz.

Finansal Fair Play ve Spor Ahlakı

Finansal Fair Play (FFP), spor kulüplerinin sağlıklı bir finansal yapı içinde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla UEFA tarafından geliştirilmiş bir düzenlemedir. Bu düzenleme, kulüplerin gelirleriyle orantılı harcama yapmalarını, borçlarını zamanında ödemelerini ve bütçe denkliğini korumalarını zorunlu kılar. FFP’nin temel amacı, spor kulüpleri arasında adil bir rekabet ortamı yaratmak ve finansal istikrarı teşvik etmektir.

Spor ve Toplumsal Değerler

Fair play, sporcuların yalnızca sahada değil, hayatın her alanında uyması gereken etik kuralları içerir. Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze, ciritçilerin kin gütmemeleri gibi, sporcuların uyması gereken davranış kuralları, toplumsal değerlerin bir yansımasıdır. Fair play anlayışı, karşılıklı saygı ve anlayışı teşvik ederek, sporun birleştirici ve eğitici gücünü ön plana çıkarır.

Spor Müsabakalarında Eşitlik ve Adalet

Türkiye’de Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde oluşturulan Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu gibi yapılar, spor müsabakalarında eşitlik ve adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu komisyonlar, doping gibi sporun fair play ruhuna aykırı davranışlarla mücadele ederek, sporcular arasında sağlıklı ve adil bir rekabet ortamı yaratmayı amaçlar.

Fair Play ve Sporcu Davranışları

Sporcuların, antrenörlerin ve tüm spor paydaşlarının fair play ilkelerine göre hareket etmeleri, sporun toplumsal etkisini olumlu yönde artırır. Hoşgörü, saygı ve eşitlik, fair play kavramının temel taşlarıdır. Sporcuların ve takımların bu değerlere bağlı kalmaları, sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini güçlendirir.

Fair Play’in Teşviki ve Eğitimi

Fair play ruhunun yayılması ve özendirilmesinde aileler, eğitim kurumları ve medya kuruluşları gibi çeşitli aktörler önemli bir rol oynar. Özellikle ailelerin çocuklarına spor yaparken adil davranışlar sergilemenin önemini aşılamaları, fair play anlayışının gelecek nesillere aktarılmasında kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca, medya kuruluşlarının spor haberlerini öğretici ve özendirici bir şekilde yapmaları, fair play olgusunun toplumda daha geniş bir kabul görmesine katkıda bulunur.

Sonuç

Fair play, sporun sadece fiziksel bir mücadele olmadığını, aynı zamanda ahlaki ve etik değerlere dayalı bir etkinlik olduğunu hatırlatır. lolonolo.com olarak, spor bilimleri ve fair play ile ilgili konularda öğrencilere yol göstermeyi ve onların bu değerleri anlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Sporun fair play ilkeleriyle donatılmış bir şekilde yapılması, toplumsal uyumu ve karşılıklı saygıyı teşvik eder.

@lolonolo_com

Fair Play 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi finansal fair play kriterleri arasında yer almaz?

A) Kulüp üzerinden oyunculara yönelik yapılacak ödemeler, sahip olunan toplam gelir kaleminin yüzde 70’ini geçmeyecektir.
B) Kulüpte oynayan futbolculara ya da ilgili kamu kuruluşlarına olan borçlar vadesinde ödenecektir.
C) Kulüpler sahip oldukları transfer işlemlerinden elde ettikleri gelirlerin fazlasını harcama konusu yapamayacaktır ve bütçede denkliği esas alacaktır.
D) Finansal tablolarda futbol dışında diğer gelirlerin olması halinde, bu tutarlar kulüp gelirleri olarak kabul edilmeyecektir.
E) Kulüp üzerinden oyunculara yönelik yapılacak ödemeler tek seferde yapılacaktır.

Cevap : E) Kulüp üzerinden oyunculara yönelik yapılacak ödemeler tek seferde yapılacaktır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet öncesi dönemde ciritçilerin uyması zorunlu olan sporcu davranışlarına örnek gösterilebilir?

A) İyi birer ciritçi olmaları
B) Her şeye rağmen galip gelmeleri
C) Kin gütmemeleri
D) Cirit araç ve gereçlerini iyi muhafaza etmeleri
E) Ustasından öğrendiği teknik ve taktikleri doğru uygulamaları

Cevap : C) Kin gütmemeleri

3. Türkiye’de Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde spor müsabakalarında bireysel ve takım oyunlarında eşitsizlik oluş dopinge karşı oluşturulan komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye Dopingle Savaş Komisyonu
B) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu
C) Türkiye Fair Play Komisyonu
D) Türkiye Sağlık Komisyonu
E) Türkiye Sağlıklı Yaşam Komisyonu

Cevap : B) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu

4. Sportif fair playe karşı olmayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irkçılık
B) Hoşgörü
C) Doping
D) Saldırganlık
E) Şiddet

Cevap : B) Hoşgörü

5. Aşağıdakilerden hangisi fair play kavramını içermez?

A) Sporda centilmenlik
B) Doğrudan yana olma becerisi
C) Vicdanın sesini duyma
D) Hırslara göre hareket etme
E) Dürüst oyun

Cevap : D) Hırslara göre hareket etme

6. Türkiye’de fair playe ilişkin Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından oluşturulan ilk kurumsal yapılanma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye Fair Play Derneği
B) Türkiye Fair Play Şurası
C) Türkiye Adil Oyun Derneği
D) Türkiye Millî Fair Play Merkezi
E) Fair Play Komisyonu

Cevap : E)

7. Fair play anlayışının aşılanmasında en etkili rolü üstlenen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakemler
B) Sporcular
C) Kulüp yöneticileri
D) Aileler
E) Antrenörler

Cevap : D) Aileler

8. Türkiye’de örnek teşkil etmiş ve ödüle layık görülmüş fair play örnekleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 2000 yılında Tuncer Can (binicilik), İstanbul Classis Golf&Coontry Club’da yapılan binicilik şampiyonasında Maxi Shopping City Kupası’nda yarışan Can, en büyük rakibi Aldo Baldini’nin parkuru şaşırdığını görünce onu uyararak yarışı başarılı bir şekilde tamamlamasını sağlaması nedeniyle ödüle layık görülmüştür.
B) 1995 yılında Oğuz Çetin (futbol), futbol hayatı boyunca hem millî takımlarda hem kendi takımında ve aile yaşamında örnek davranışları nedeniyle fair play büyük ödülüne layık görülmüştür.
C) 1998 senesinde Aykut Canik (futbol), Göztepe Zonguldak maçında rahatsızlanan maçın hakemi için örnek davranışta bulunması nedeniyle fair play ödülüne layık görülmüştür.
D) 2001 yılında Mehmet Özdilek (futbol), jübile maçının tüm hasilatını eğitime bağışlaması nedeniyle ödüle layık görülmüştür.
E) 2003 yılında Harun Erdenay (basketbol antrenörü), takımının kural dışı kazandığı sayıları iptal ettirmesi nedeniyle ödüle layık görülmüştür.

Cevap : E) 2003 yılında Harun Erdenay (basketbol antrenörü), takımının kural dışı kazandığı sayıları iptal ettirmesi nedeniyle ödüle layık görülmüştür.

9. Aşağıdakilerden hangisi FFP temel amaçları arasında yer almaz?

A) Yeni nesil sporcuların kazanımına yönelik uzun vadeli yatırımları teşvik etmek
B) Kulüplerin ekonomik ve finansal şeffaflığını ve güvenilirliğini arttırmak
C) Sahip olunan gelirlerin hızlı bir şekilde tüketimini sağlamak
D) Maaş ve transfer ücretleri üzerindeki baskıyı azaltmak ve enflasyon etkisini sınırlamak
E) Finansal yönden, futbol kulüplerini daha disiplinli ve rasyonel davranmaya, rekabetçi yönlerini geliştirmeye çalışmak

Cevap : C) Sahip olunan gelirlerin hızlı bir şekilde tüketimini sağlamak

10. Sözlük anlamı olarak …..; ahlaki onay veya onaylamamayı içeren veya ifade eden, kabul edilen davranış standartlarına uygun anlamına gelmektedir.
Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) adalet
B) etik
C) fair play
D) ahlak
E) felsefe

Cevap : B) etik

11. 1924 Olimpiyat Oyunları nerede yapılmıştır?

A) Amsterdam
B) Los Angeles
C) Tokyo
D) Paris
E) Madrid

Cevap : D) Paris

12. I. Tarafsızlık ilkesine sahip olmak
II. Sorumluluk sahibi olmak
III. Güçlünün yanında olmak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri “etik ve ahlaki kurallara uyan” insanlarda görülmesi gereken özelliklerdendir?

A) II ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : D) I ve II

13. Fair Play Komisyonu kaç yılından itibaren Uluslararası Fair Play Konseyi’ne sporcu göndermeye başlamıştır?

A) 1983
B) 1993
C) 2013
D) 2003
E) 2017

Cevap : A) 1983

14. Aşağıdakilerden hangisi, fair play olgusunun yayılmasında ve etkili bir şekilde kitlelere ulaştırılmasında yönlendirici ve öğretici rol üstlenmektedir?

A) Futbol Okulları
B) Kütüphaneler
C) Etüt Merkezleri
D) Sosyal Çevre
E) Spor Basını

Cevap : E) Spor Basını

15. 1682’de kabul edilen ve uygulanmaya başlayan ilk sporcu yasası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atıcılar Yasası
B) Cündiler Yasası
C) Kabza Yasası
D) Pehlivanlar Yasası
E) Sporda Eşitlik Yasası

Cevap : A) Atıcılar Yasası

16. Millî futbolcu…..1996 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Hırvatistan’a karşı oynanan müsabakada gole giden rakibini düşürmeyerek 1-0 geriye düşmemize sebep olmasına rağmen önemli bir fair play örneği olarak tarihte yerini almıştır.
Yukarıdaki cümledeki boşlukta ifade edilen millî futbolcumuz kimdir?

A) Yıldıray Baştürk
B) Bülent Korkmaz
C) Alpay Özalan
D) Hamit Altıntop
E) Rüştü Reçber

Cevap : C) Alpay Özalan

17. Türklerde toplumsal olarak inşa edilmiş olan ve sportif değerlere de erdemlik olarak yansıyan davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kararlı olma
B) Güçlü, kuvvetli olma
C) Hoşgörülü olma
D) Azimli olma
E) Disiplinli olma

Cevap : C) Hoşgörülü olma

18. “TMOK Fair Play Komisyonu ….. yılından başlayarak Türkiye’de fair play ödülü kazanan sporcuları Uluslararası Fair Play Komitesine bildirmeye başlamıştır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1990
B) 1983
C) 1998
D) 1982
E) 1981

Cevap : B) 1983

19. UEFA kaç yılında kurulmuştur?

A) 1954
B) 1924
C) 1934
D) 1944
E) 1914

Cevap : A) 1954

20. Fair play ruhunun kitlelere yayılması ve özendirilmesi için, medya kuruluşları sportif haberleri hangi şekilde yapmalıdır?

A) Öğretici ve Özendirici
B) Bilgilendirici
C) Heyecanlandırıcı
D) Öğretici ve Tanımlayıcı
E) Öğretici ve Heyecanlandırıcı

Cevap : A) Öğretici ve Özendirici

 

2022-2023 Bütünleme Soruları Üzerinden Bir İnceleme

Giriş

Fair Play, sporun ruhunu temsil eden bir kavramdır. Bu kavram, sadece sporcuların sahadaki davranışlarını değil, aynı zamanda sporun kendine has etik değerlerini de yansıtır. 2022-2023 akademik yılında sorulan bütünleme soruları, Fair Play’in çeşitli yönlerini ortaya koymaktadır.

Fair Play’in Tarihi ve Kökeni

Fair Play kavramının tarihsel kökenleri, Jesse Owens ve Lutz Long gibi sporcuların olimpiyatlardaki efsanevi davranışları ile başlar. Owens’in 1936 Berlin Olimpiyatları’ndaki zaferi, Fair Play’in sadece sporda değil, aynı zamanda siyaset ve toplumsal değerler üzerinde de etkili olduğunu göstermektedir.

Fair Play’in Spor Ahlakındaki Yeri

Etik ve ahlak, Fair Play kavramının temelini oluşturur. Aristo’nun “Nikomakhos’a Etik” eseri ve etik kuralların ahlaki davranışlar üzerindeki etkileri, sporcuların karar verme süreçlerinde nasıl bir yol gösterici olduğunu ortaya koyar.

Fair Play ve Olimpizm

Pierre de Coubertin’in Olimpizm felsefesi, Fair Play’in temel prensiplerini yansıtır. Bu felsefe, zaferin yanı sıra katılımın ve mücadelenin önemini vurgular. Fair Play, bu anlayışla sadece sporcuların performansını değil, aynı zamanda onların karakter gelişimini de etkiler.

Fair Play’in Kurumsal Yapılanması

Türkiye’de ve dünyada Fair Play’e ilişkin kurumsal yapılanmalar, bu kavramın sporda nasıl bir standart haline geldiğini gösterir. Türkiye’de 1981 yılında kurulan ilk Fair Play komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin rolü, Fair Play’in spor dünyasındaki yerini pekiştirir.

Finansal Fair Play

Finansal Fair Play kuralları, spor kulüplerinin mali sağlığını korumayı amaçlar. Bu kurallar, kulüplerin sürdürülebilir bir finansal yapı içinde faaliyet göstermelerini sağlayarak, sporun ekonomik yönüne de dikkat çeker.

Fair Play Örnekleri ve Ödülleri

Oliver Kahn ve Santiago Canizares arasındaki anlamlı an, Fair Play’in sporda nasıl bir dayanışma ruhu yarattığını gösterir. Türkiye Fair Play ödüllerinin verilme amacı ve bu ödülleri kazanan sporcular, Fair Play’in spor topluluğu içindeki önemini vurgular.

Sonuç

Sadece kurallara uymak değil, aynı zamanda sporun etik ve ahlaki değerlerine saygı duymaktır. 2022-2023 bütünleme soruları, Fair Play’in sporcunun kişisel ve toplumsal gelişimi üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir.

@lolonolo_com

Fair Play 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Jesse Owens’in Hitler’le karşı karşıya geldiği olimpiyatın tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1926
B) 1936
C) 1946
D) 1956
E) 1836

Cevap : B) 1936

2. “Gerek dünyada gerekse de ülkemizde fair play …… açısından oldukça önemlidir.”
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) spor ekonomisi
B) sporun ruhu
C) spor türü
D) sporun maddi olanakları
E) spor gerginliği

Cevap : B) sporun ruhu

3. “Nikomakhos’a Etik” adlı kitap hangi ünlü düşünüre aittir?

A) Kant
B) Platon
C) Freud
D) Aristo
E) Socrates

Cevap : D) Aristo

4. Türkiye’de Fair Play’e ilişkin ilk kurumsal yapılanma ne zaman oluşturulmuştur?

A) 1981
B) 1992
C) 1996
D) 1978
E) 1988

Cevap : A) 1981

5. Pankrasyonda ısırma ve tırmalama dışında her türlü tutuş, vuruş ve kurnazlık yapılabildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Çağ
B) Antik Çağ
C) İlk Çağ
D) Yeni Çağ
E) Modern Çağ

Cevap : B) Antik Çağ

6. Fair play kavramının Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgi
B) Hakkaniyet
C) Sıcakkanlı
D) İyimser
E) Dürüst oyun

Cevap : E) Dürüst oyun

7. Etik ve ahlak ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Etik kurallar, insana yaşaması için bir amaç verir. İnsanlara kurallar dahilinde bir şeyleri başarabilme noktasında cesaretlendirir.
B) Etik iyi ve kötü, doğru ve yanlış arasındaki farklılıkları birbirinden ayırmayı amaçlar.
C) Ahlak kavramı daha çok toplum bilim ve felsefi kavramlar üzerinden değerlendirilir.
D) Etik, herhangi bir konuda belirlemiş ilke ve kuralların tartışılması ve uygulanması üzerinedir.
E) Etik kurallara uyan birinin ahlaklı bir insan olduğu sonucuna da varılır. Etik kurallara uyan biri aynı zamanda ahlaklı da biridir.

Cevap : E) Etik kurallara uyan birinin ahlaklı bir insan olduğu sonucuna da varılır. Etik kurallara uyan biri aynı zamanda ahlaklı da biridir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Coubertin tarafından Olimpizm hakkında söylenen sözler arasında yer almamaktadır?

A) 1946 Sağlıklı bir inanış ve düşünce
B) 1931 – Asil bir okul, temiz bir ahlak, dayanıklılık ve fiziksel enerji
C) 1929 Felsefik ve dini teoriye dayalı bir doktrin
D) 1896 Uluslararası barışı sağlamak için güçlü bir etken
E) 1908 Güçlü bir fiziksel kültür kavramı; centilmenlik ruhu ve estetik duyarlılığa dayalı bir yaşam biçimi

Cevap : A) 1946 Sağlıklı bir inanış ve düşünce

9. Aşağıdakilerden hangisi finansal fair play uygulamasının sosyal amaçları arasında gösterilmez?

A) Kulüplerin borçlandığı kişilerin borcunu üstlenmek
B) Kulüplerin borçlandığı kişileri ve kurumları korumak
C) Avrupa futbol kulüplerinin üretkenliğini devam ettirebilmek
D) Futbol kulüplerinin altyapılarına ve tesislerine yatırım yapılmasını sağlamak
E) Finansal yapısında denge sağlamak

Cevap : A) Kulüplerin borçlandığı kişilerin borcunu üstlenmek

10. “UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Munich – Valencia maçında Oliver Kahn, penaltı vuruşunun ardından o yıl UEFA final zaferini takımına kazandırmıştı. Ama ünlü kaleci bu zaferi takım arkadaşlarıyla kutlamak yerine doğruca İspanyol rakibi Santiago Canizares’e giderek ona sarılıp rakibine moral vererek önemli bir fair play davranışı sergilemiştir.”
Yukarıda belirtilen kaleci Oliver Kahn nerelidir?

A) Almanya
B) Danimarka
C) İsviçre
D) Polonya
E) Avusturya

Cevap : A) Almanya

11. Sergiledikleri davranıştan dolayı dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü tarafından 2001 Yılı Fair Play Ödülüne aday gösterilen takım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beşiktaş
B) Denizlispor
C) Galatasaray
D) Kayseri Erciyes
E) Göztepe

Cevap : B) Denizlispor

12. 1936 yılında Berlin’de düzenlenen oyunlarda rakibinin altın madalya almasını sağlayıp kendi gümüş madalya kazanarak fair play davranışı sergileyen uzun atlamacı kimdir?

A) Lucas Leiva
B) Yelene Isinbayeva
C) N. Armstrong
D) Lutz Long
E) Bobby Robson

Cevap : D) Lutz Long

13. Dünya Anti Doping Ajansı aşağıdakilerden hangisidir?

A) WHO
B) IOC
C) ECRI
D) WADA
E) FIFA

Cevap : D) WADA

14. Etik (Ethos) sözcüğünün temeli nerede gelmektedir?

A) Almanca
B) Fransızca
C) Rumca
D) İtalyanca
E) Yunanca

Cevap : E) Yunanca

15. “Fair play” terimi spor diline kaçıncı yüzyılda dahil olmuştur?

A) 19. yy.
B) 16. yy.
C) 17. yy.
D) 18. yy.
E) 20. yy.

Cevap : D) 18. yy.

16. Profesyonel futbol kulüplerinin başarı peşinde koşmak için kazandıklarından daha fazlasını harcamasını ve bunu yaparken uzun vadede varlıklarını tehdit edebilecek finansal sorunlara girmelerini önlemek için oluşturulmuş bir dizi düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müsabaka Kuralları
B) Futbol Oyun Kuralları
C) Finansal Fair Play Kuralları
D) Dopingle Mücadele Kuralları
E) Disiplin Kuralları

Cevap : C)

17. İçerisinde Uluslararası Fair Play Komitesinin de bulunduğu Uluslararası Olimpiyat Komitesinin merkezi aşağıdaki ülkelerden hangisinde yer almaktadır?

A) İngiltere
B) İzlanda
C) Almanya
D) İskoçya
E) İsviçre

Cevap : E) İsviçre

18. Spor tekkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Şeyhlerin iyi bir sporcu olmaları gerekmiyordu.
B) Tekkelere alınan öğrencilerin etnik yapısı önemliydi.
C) Tekkelerin başında “şeyh” olarak adlandırılan kişiler vardı.
D) Tekkelerde usta-çırak ilişkisi kesinlikle olmaz, herkes eşit sayılırdı.
E) Spor tekkeleri II. Beyazıt döneminde kurulmaya başlamıştır.

Cevap : C) Tekkelerin başında “şeyh” olarak adlandırılan kişiler vardı.

19. Aşağıdakilerden hangisi Coubertin’in Olimpizm felsefesini içermez?

A) Yaşamdaki en önemli unsur zafer değil, mücadeledir.
B) Olimpiyatlardaki en önemli unsur kazanmak değil, katılmaktır.
C) Olimpizm birlikte yaşamanın bir sonucudur.
D) Olimpizm bir yaşam felsefesidir.
E) Önemli olan birinci gelmek değil, sonuna kadar savaşabilmektir.

Cevap : C) Olimpizm birlikte yaşamanın bir sonucudur.

20. Türkiye Fair Play ödüllerinin verilmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Fair Play bilincinin yaygınlaştırılması
B) Genç kuşakların Fair Play’e özendirilmesi
C) Fair Play anlayışının teşvik edilmesi
D) Ödüllendirme yoluyla sporcuların reklamının yapılması
E) Örnek davranışlar sergileyen kişilerin takdir edilmesi

Cevap : C)

 

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

Auzef Grafik Tasarım Çıkmış Sınav Sorualrı e Deneme Sınavları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!