Fizyoloji

Fizyoloji Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları

Fizyoloji çıkmış sorualr

Vize Final
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
Vize Deneme -1 Vize Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Soruları Final 2020 Soruları
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Auzef Fizyoloji

Online VİZE Deneme Sınavları
Fizyoloji Online Test 1
Fizyoloji Online Test 2
Fizyoloji Online Test 3

Fizyoloji

Auzef Fizyoloji Auzef Fizyoloji Ders Kitabı PDF

Fizyoloji Vize Soruları

1 ) Aşağıdakilerden hangisi ilerleyebilen bir potansiyeldir?

a ) Reseptör potansiyeli
b ) Sinaptik potansiyel
c ) Jeneratör potansiyel
d ) Terminal plak potansiyeli
e ) Aksiyon potansiyeli

Cevap: e ) Aksiyon potansiyeli

2 ) Merkezi sinir sistemi hangi yapılardan oluşur?

a ) Beyin ve omurilik
b ) Talamus ve hipotalamus
c ) Duysal ve motor sinirler
d ) Periferik sinirler
e ) Somatik sinirler

Cevap: a ) Beyin ve omurilik

3 ) Serebellumun temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Hareketlerin kontrolü
b ) Homeostazisi düzenlemek
c ) Bilinç düzeyi kontrolü
d ) Görme fonksiyonunun sağlanması
e ) Duysal uyarıları toplamak

Cevap: a ) Hareketlerin kontrolü

4 ) Aşağıdakilerden hangisi düz kaslarda kalsiyum bağlayıcı olarak görev yapar?

a ) Kalmodulin
b ) Tropomiyozin
c ) Aktin
d ) Miyozin
e ) Troponin

Cevap: a ) Kalmodulin

5 ) Aşağıda belirtilen olaylardan hangisi pozitif-feedback mekanizma ile düzenlenen bölümler içerir?

a ) Soluk hacmi
b ) Kan kalsiyum düzeyi
c ) Kan basıncı
d ) Doğum kasılmaları
e ) Kan şekeri

Cevap: d ) Doğum kasılmaları

6 ) Aşağıdakilerin hangisi kalbin uyarı ve ileti sistemini oluşturan yapılardan değildir ?

a ) Sinoatriyal düğüm
b ) Atriyoventriküler düğüm
c ) Pürkinje hücreleri
d ) His demetleri
e ) Yarım ay kapakları

Cevap: e ) Yarım ay kapakları

7 ) Aşağıdakilerden hangisi AV DÜĞÜM için doğru bir ifadedir ?

a ) Kalp kapaklarının hareketini kontrol eder
b ) Kanın Ventriküllere geri kaçmasını engeller
c ) Atriyumların kasılmasını sağlar
d ) Kalbin önder odağıdır
e ) SA Düğümden çıkan uyarının ventriküllere geçmesini sağlar.

Cevap: e ) SA Düğümden çıkan uyarının ventriküllere geçmesini sağlar.

8 ) Kalp debisi nasıl hesaplanır?

a ) Bir dakikadaki sistol sayısı ile diyastol sayısı toplanarak
b ) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı diyastolde geçirdiği süre ile oranlanarak
c ) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı ile kalbin dakikadaki atım sayısı çarpılarak
d ) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı sistol sayısına bölünerek
e ) Bir dakikadaki sistol sayısı ile diyastol sayısı çarpılarak

Cevap: c ) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı ile kalbin dakikadaki atım sayısı çarpılarak

9 ) Aşağıda belirtilen damarlardan hangisi kapasitans damarlar olarak adlandırılır ?

a ) Sistemik kapillerler
b ) Sistemik venler
c ) Pulmoner kapillerler
d ) Pulmoner arterioller
e ) Sistemik arterler

Cevap: b ) Sistemik venler

Fizyoloji Vize Soruları

10 ) Temel damar tipleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak belirtilmiştir ?

a ) Atriyum ve ventrikül
b ) Kardiyak düz ve çizgili
c ) Arter,kapiller ve venler
d ) Afferent ve efferent
e ) Sistolik ve diyastolik

Cevap: c ) Arter,kapiller ve venler

11 ) Nöromuskuler ( sinir-kas ) iletide görev alan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Adrenalin
b ) Seratonin
c ) Histamin
d ) Asetilkolin
e ) Noradrenalin

Cevap: d ) Asetilkolin

12 ) Aşağıdakilerden hangisi canlı yapının bir özelliği değildir?

a ) Üreme
b ) Organizasyon
c ) Sıcaklık
d ) Metabolizma
e ) Hareket

Cevap: c ) Sıcaklık

13 ) Hangisi zar gliko proteinlerinin görevidir?

a ) Kanal görevi üstlenmek
b ) Taşıyıcı olarak görev almak
c ) Enzim olarak görev almak
d ) İyon geçişlerinde görev almak
e ) Homojenik yapı oluşturmak

Cevap: b ) Taşıyıcı olarak görev almak

14 ) Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelin repolarizasyon fazı hangi iyonun hareketi ile gerçekleşir?

a ) Kalsiyum
b ) Magnezyum
c ) Klor
d ) Sodyum
e ) Potasyum

Cevap: e ) Potasyum

15 ) Hangisi pozitif feedback mekanizma ile düzenlenir?

a ) Kanın pıhtılaşması
b ) Soluk sayısı
c ) Kan şekeri
d ) Kan basıncı
e ) Vücut ısıs

Cevap: a ) Kanın pıhtılaşması

16 ) Hangisi kimyasal sinapslarinden değildir?

a ) Nöronal impulsların ilk değerlendirme merkezidir
b ) İki nöronun bağlantı bölgesidir.
c ) İleti elektrikseldir
d ) Kolaylaştırıcı etki oluşturabilir
e ) Nöronlar arasındaki ileti nörotransmitterler ile sağlanır

Cevap: c ) İleti elektrikseldir

17 ) Hücre zarının seçici geçirgen yapısı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a ) Zarın dış yüzeyinde karbonhidrat molekülleri bulunur.
b ) Yağda çözünen maddeler zarı kolayca geçebilir.
c ) Protein molekülleri suda çözünen maddelerin geçişini sağlar. Yanıtı araştır
d ) Fosfolipid çiftkatlı tabakadan oluşur.
e ) İyonlar fosfolipid tabakadan geçebilirler.

Cevap: e ) İyonlar fosfolipid tabakadan geçebilirler.

18 ) Havadaki koku moleküllerinin uyardığı reseptörler hangi tip reseptörlerdir?

a ) Kemoreseptörler
b ) Mekanreseptörler
c ) Termoreseptörler
d ) Fotoreseptörler
e ) Ağrı reseptörler

Cevap: a ) Kemoreseptörler

19 ) Hangisi refleks yayı oluşturan bölümlerden değildir?

a ) İcra organı
b ) Uyaran
c ) Merkez ( sinaps )
d ) Duyu organı
e ) Efferent sini

Cevap: b ) Uyaran

20 ) Hangisi dokuları dış etkenlerden korumak üzere özelleşmiş doku tipidir?

a ) Epitel doku
b ) Kas doku
c ) Bağ doku
d ) Yağ doku
e ) Sinir doku

Cevap: a ) Epitel doku

Fizyoloji Vize Soruları

21 ) Gözde foto reseptörlerin bulunduğu kısım hangisidir?

a ) Retina
b ) İris
c ) Kornea
d ) Sklera
e ) Lens

Cevap: a ) Retina

22 ) Hangisi hücrede enerji ( ATP ) sentezinin gerçekleştiği organeldir?

a ) Mitokondri
b ) Lizozom
c ) Çekirdek
d ) Golgi aygıtı
e ) Endoplazmik retikulum

Cevap: a ) Mitokondri

23 ) Hangisi ilerleyebilen bir potansiyeldir?

a ) Aksiyon potansiyeli
b ) Sinaptik potansiyel
c ) Jeneratör potansiyel
d ) Reseptör potansiyeli
e ) Terminal plak potansiyeli

Cevap: a ) Aksiyon potansiyeli

24 ) Hangisi kalp kasının özelliklerinden değildir?

a ) Motor sinirlerle kontrol edilir.
b ) Hücre dışı kalsiyumdan yararlanır.
c ) Yapısal olarak çizgili kasa benzer
d ) Hücreler arasında interkale diskler vardır
e ) İstemli olarak kontrol edilmez

Cevap: a ) Motor sinirlerle kontrol edilir

25 ) Hangisinde homeostazinin düzenlenmesini sağlayan sistemler doğru olarak verilmiştir?

a ) Sinir ve endokrin sistemi
b ) Sindirim ve Sinir sistemi
c ) Dolaşım ve sindirim sistemi
d ) Solunum ve üreme sistemi
e ) Boşaltım ve dolaşım sistemi

Cevap: a ) Sinir ve endokrin sistemi

26 ) Serebellumun temel görevi hangisidir?

a ) Hareketlerin kontrolü
b ) Duysal uyarıları toplamak
c ) Homeostazisi düzenlemek
d ) Bilinç düzeyi kontrolü
e ) Görme fonksiyonu sağlanması

Cevap: a ) Hareketlerin kontrolü

27 ) Aşağıdakilerden hangisi normal kalpte oluşan seslerden biri değildir?

a ) Semilunar kapakların neden olduğu ses
b ) Atriyumlardan ventriküllere dolan kanın neden olduğu ses
c ) Atriyumların kontraksiyonunun hemen ardından oluşan ses
d ) Kalpten çıkan damarların gerilmesi ile oluşan ses
e ) Atriyo-ventriküler kapakların neden olduğu ses

Cevap: d ) Kalpten çıkan damarların gerilmesi ile oluşan ses

28 ) Aşağıda kalp sesleri ile ilgili sıralanan önermelerden hangisi yanlıştır?

a ) Sağlıklı bir insanda 4 kalp sesi tanımlanmıştır.
b ) 2. kalp sesi, 1. Kalp sesine göre daha tiz bir sestir.
c ) Gençlerde 3. Kalp sesinin duyulması normal kabul edilir.
d ) Sporcularda 4. Kalp sesinin duyulması normaldir.
e ) Sağlıklı normal bir erişkinde ilk iki kalp sesi duyulabilir.

Cevap: d ) Sporcularda 4. Kalp sesinin duyulması normaldir.

29 ) Sıçrayarak ileti aşağıdaki hücrelerden hangisinde görülür?

a ) Epitel doku hücresinde
b ) Miyelinli aksona sahip sinir hücresinde
c ) Bağ doku hücresinde
d ) Düz kas hücresinde
e ) Kalp kası hücresinde

Cevap: b ) Miyelinli aksona sahip sinir hücresinde

30 ) Kanın dolaşım sistemindeki ortalama dağılımı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a ) Toplam kanın %65’lik kısmı sistemik venler ve venüllerde bulunur.
b ) Toplam kanın %25’lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.
c ) Toplam kanın %7’lik kısmı sistemik kapillerlerde bulunur.
d ) Toplam kanın %9’luk kısmı pulmoner dolaşımda bulunur.
e ) Toplam kanın %7’lik kısmı kalpte bulunur.

Cevap: b ) Toplam kanın %25’lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.

31 ) Bir EKG kaydında QRS kompleksi hangi elektriksel aktivite sırasında çizilir?

a ) Atriyum repolarizasyonu
b ) Ventrikül depolarizasyonu
c ) Ventrikül diyastolü
d ) Atriyum depolarizasyonu
e ) Atriyum depolarizasyonu

Cevap: b ) Ventrikül depolarizasyonu

32 ) Aşağıdakilerden hangisi boyun kısaltabilmek üzere özelleşmiş doku tipidir?

a ) Kas doku
b ) Epitel doku
c ) Bağ doku
d ) Sinir doku
e ) Yağ doku

Cevap: a ) Kas doku

Fizyoloji Vize Soruları

33 ) Aşağıda belirtilen damarlardan hangisinde valf bulunur?

a ) Sistemik kapillerler
b ) Sistemik venler
c ) Pulmoner arterioller
d ) Sistemik arterler
e ) Pulmoner kapillerler

Cevap: b ) Sistemik venler

34 ) Aşağıdakilerden hangisi özel duyulardan değildir?

a ) Basınç
b ) İşitme
c ) Görme
d ) Tat
e ) Duyma

Cevap: a ) Basınç

35 ) Sinir sisteminin temel sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Duysal ve parasempatik sinir sistemi
b ) Otonom ve somatik sinir sistemi
c ) Sempatik ve parasempatik sinir sistemi
d ) Duysal ve motor sinir sistemi
e ) Merkezi ve periferik sinir sistemi

Cevap: e ) Merkezi ve periferik sinir sistemi

36 ) Tat tomurcukları hangi tip reseptörlerdir?

a ) Termoreseptör
b ) Ağrı reseptörü
c ) Kemoreseptör
d ) Mekanoreseptör
e ) Fotoreseptör

Cevap: c ) Kemoreseptör

37 ) “Arterler oksijenden zengin kan taşır” ifadesi aşağıda sıralanan damarlardan hangisi için geçerli değildir?

a ) Pulmoner arter
b ) Karaciğer arteri
c ) Aort
d ) Bağırsak arteri
e ) Böbrek arteri

Cevap: a ) Pulmoner arter

38 ) Aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisi koku duyusu hariç bütün duysal bilginin toplandığı ve beynin alt bölgelerine iletildiği alandır?

a ) Talamus
b ) Serebellum
c ) Korteks
d ) Limbik sistem
e ) Hipotalamus

Cevap: a ) Talamus

39 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir nöronun kısımlarını içerir?

a ) Korteks ve medulla
b ) Merkezi ve periferik
c ) Duysal ve motor
d ) Soma, dentrit ve akson
e ) Sempatik ve parasempati

Cevap: d ) Soma, dentrit ve akson

40 ) Normal sağlıklı bir erişkinde ortalama arteriyel kan basıncı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

a ) Sistolik: 90/119 mmHg, Diyastolik 70/89 mmHg
b ) Sistolik: 90/119 mmHg, Diyastolik 60/79 mmHg
c ) Sistolik: 90/129 mmHg, Diyastolik 69/89 mmHg
d ) Sistolik: 99/119 mmHg, Diyastolik 69/89 mmHg
e ) Sistolik: 100/119 mmHg, Diyastolik 69/79 mmHg

Cevap: b ) Sistolik: 90/119 mmHg, Diyastolik 60/79 mmHg

41 ) Arteriyel kan basıncının oluşumunda önemli rol oynayan ve resistans damarları olarak adlandırılan damarlar aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Arterler
b ) Arteriyoller
c ) Venalar
d ) Kapillerler
e ) Venüller

Cevap: b ) Arteriyoller

42 ) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarından enerji harcanmadan gerçekleştirilen bir taşıma şeklidir?

a ) Kolaylaştırılmış difüzyon
b ) Ekzositoz
c ) Pinositoz
d ) Aktif taşıma
e ) Endositoz

Cevap: a ) Kolaylaştırılmış difüzyon

Fizyoloji Vize Soruları

43 ) Aşağıdakilerden hangisi yaşamın devam edebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

a ) Uygun canlı sayısına sahip bir ortam
b ) Uygun ısıya sahip bir ortam
c ) Uygun basınca sahip bir ortam
d ) Uygun besin maddesine sahip bir ortam
e ) Tüketilebilecek su bulunan bir ortam

Cevap: a ) Uygun canlı sayısına sahip bir ortam

44 ) Aşağıdaki tanımlardan hangisi bir kalp siklusunu en iyi şekilde açıklar?

a ) Bir ventrikül diyastolü ile takip eden atriyum sistolü arasında geçen süredir.
b ) Atriyumların sistol de geçirdiği süredir.
c ) Ventriküllerin diyastolde geçirdikleri süredir.
d ) Bir atriyum sistolü ile bir sonraki atriyum sistolü arasında geçen süredir.
e ) Ventriküllerin diyastol de geçirdiği süredir.

Cevap: d ) Bir atriyum sistolü ile bir sonraki atriyum sistolü arasında geçen süredir.

45 ) Aşağıdakilerden hangisi dinenim membran potansiyelinin oluşumunda etkili değildir?

a ) Voltaj kapılı sodyum kanalları
b ) Sodyum potasyum pompası
c ) Sızma kanallarının sodyum geçirgenliği
d ) Hücre zarından dışarı çıkamayan anyonlar
e ) Sızma kanallarının potasyum geçirgenliği

Cevap: d ) Hücre zarından dışarı çıkamayan anyonlar

46 ) Aşağıdakilerden hangisi homeostatik düzenlemeye bir örnek değildir?

a ) Egzersiz sırasında kan basıncının artması
b ) Heyecanlanınca kalp hızının artması
c ) Gece üşüyünce üstümüzü örtmek
d ) Kan şekeri azalınca acıkmak
e ) Koşarken soluk frekansının artmas

Cevap: c ) Gece üşüyünce üstümüzü örtmek

47 ) Kanın dolaşım sistemindeki ortalama dağılımı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a ) Toplam kanın %7’lik kısmı kalpte bulunur.
b ) Toplam kanın %65’lik kısmı sistemik venler ve venüllerde bulunur.
c ) Toplam kanın %9’luk kısmı pulmoner dolaşımda bulunur.
d ) Toplam kanın %25’lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.
e ) Toplam kanın %7’lik kısmı sistemik kapillerlerde bulunur.

Cevap: d ) Toplam kanın %25’lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.

48 ) Soğuk duyumu aşağıda belirtilen reseptif yapılardan hangisi tarafından algılanır?

a ) Paccini cisimciği
b ) Merkel diskleri
c ) Ruffini cisimciği
d ) Krause cisimciği
e ) Kıl dibi foliküller

Cevap: d ) Krause cisimciği

49 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sodyum/potasyum pompasının işlevini doğru olarak belirtir?

a ) 2 Ca+2 dışarı atarken 3 K+ içeri alır.
b ) 2 Na+ dışarı atarken 3 K+ içeri alır.
c ) 2 Na+ dışarı atarken 3 Cl- içeri alır.
d ) 3 Na+ dışarı atarken 2 Ca+2 içeri alır.
e ) 3 Na+ dışarı atarken 2 K+ içeri alır.

Cevap: e ) 3 Na+ dışarı atarken 2 K+ içeri alır.

50 ) Aşağıdakilerden hangisi kasın en küçük fonksiyonel ünitesidir?

a ) Sarkoplazmik retikulum
b ) Çekirdek
c ) Sarkomer
d ) Tropomiyozin
e ) Aktin

Cevap: c ) Sarkomer

51 ) Aşağıdakilerden hangisi adequat uyaranı ışık olan reseptörlerdir?

a ) Mekanoreseptörler
b ) Ağrı reseptörleri
c ) Fotoreseptörler
d ) Kemoreseptörler
e ) Termoreseptörler

Cevap: c ) Fotoreseptörler

52 ) Aşağıdaki nöronal yapılardan hangisi alınan uyarıyı bir başka hücreye iletir?

a ) Schwan hücresi
b ) Akson
c ) Dendrit
d ) Soma
e ) Akson tepesi

Cevap: b ) Akson

Fizyoloji Vize Soruları

53 ) Aşağıdaki tanımlardan hangisi “homeostazi”yi en iyi şekilde tanımlar?

a ) Hücrelerin dengesidir.
b ) Vücudun dengede tutulmasıdır.
c ) Sabit bir denge durumudur.
d ) İç ortam koşullarının devamlı denge durumudur.
e ) Vücut sıcaklığının sabit kalmasıdır

Cevap: b ) Vücudun dengede tutulmasıdır.

54 ) İç ortam tanımı kim tarafından yapılmıştır?

a ) Walter B. Cannon
b ) Marie Curie
c ) William Harvey
d ) Ivan Petrovich Pavlov
e ) Claude Bernard

Cevap: e ) Claude Bernard

55 ) Aşağıdakilerden hangisi sekonder aktif taşıma ile taşınan bir maddedir?

a ) Proteinler
b ) Kolesterol
c ) Yağ asitleri
d ) Glikoz

Cevap: d ) Glikoz

56 ) Nöromuskuler ( sinir-kas ) iletide görev alan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Adrenalin
b ) Seratonin
c ) Histamin
d ) Asetilkolin
e ) Noradrenalin

Cevap: d ) Asetilkolin

57 ) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının bir özelliği değildir?

a ) Elektro kimyasal potansiyeller oluşturup iletebilir
b ) Hücrenin içi ile dışı arasında madde iletimini sağlar.
c ) Hücrede ATP sentezinden sorumludur.
d ) Hücrenin şeklini korur.
e ) Hücre içi ile dış ortamı birbirinden ayırır

Cevap: c ) Hücrede ATP sentezinden sorumludur.

58 ) Aşağıda belirtilen yapılardan hangisi işitmeyi sağlayan reseptör yapıları içerir?

a ) Vestibüler aparat
b ) Kulak zarı
c ) Kohlea
d ) Östaki borusu
e ) Dış kulak

Cevap: c ) Kohlea

59 ) EKG yöntemini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektir.
b ) Kalbin hızını kaydetmektir.
c ) Kan basıncının kaydedilmesidir.
d ) Vücudun elektriksel aktivitesini kaydetmektir.
e ) Kalbin kasılıp gevşemesini kaydetmektir.

Cevap: a ) Kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektir.

60 ) Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelin depolarizasyon fazı hangi iyonun hareketi ile gerçekleşir?

a ) Magnezyum
b ) Potasyum
c ) Sodyum
d ) Klor
e ) Kalsiyum

Cevap: c ) Sodyum

61 ) Aşağıdakilerden hangisi homeostazinin devamlılığını sağlayan bir sistem değildir?

a ) Boşaltım sistemi
b ) Sinir sistemi
c ) Üreme sistemi
d ) Dolaşım sistemi
e ) Sindirim sistem

Cevap: c ) Üreme sistemi

Fizyoloji Vize Soruları

62 ) Savaş ya da kaç” reaksiyonu hangi sistemin uyarıları ile gerçekleşir?

a ) Parasempatik sinir sistemi
b ) Motor sinirler
c ) Medulla spinalis
d ) Sempatik sinir sistemi
e ) Somatik sinir sistemi

Cevap: d ) Sempatik sinir sistemi

63 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde homeostazinin düzenlenmesini sağlayan sistemler doğru olarak verilmiştir?

a ) Boşaltım sistemi ve dolaşım sistemi
b ) Sindirim sistemi ve sinir sistemi
c ) Sinir sistemi ve endokrin sistem
d ) Solunum sistemi ve üreme sistemi
e ) Dolaşım sistemi ve sindirim sistemi

Cevap: c ) Sinir sistemi ve endokrin sistem

64 ) Arteriyel kan basıncının ölçümü sırasında duyulan seslerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Kalp sesleri
b ) Korotkoff sesleri
c ) Ventrikül sesi
d ) Kalp kapağı sesleri
e ) Nabız sesi

Cevap: b ) Korotkoff sesleri

65 ) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısında yer almaz?

a ) Kolesterol
b ) Kortizol
c ) Karbonhidrat
d ) Fosfolipid
e ) Protein

Cevap: b ) Kortizol

66 ) Arteriyel kan basıncının ölçümü sırasında duyulan seslerin adı aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Nabız sesi
b ) Ventrikül sesi
c ) Korotkoff sesleri
d ) Kalp kapağı sesleri
e ) Kalp sesleri

Cevap: c ) Korotkoff sesleri

67 ) Aşağıdaki şıklardan hangisi nabız tanımını en doğru şekilde yapar?

a ) Kanın pulmoner kapillerlerde oluşturduğu basınçtır.
b ) Kanın venlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.
c ) Kalp diyastol evresindeyken damarlarda oluşan basınçtır.
d ) Kanın kalbe dönerken oluşturduğu basınç dalgasıdır.
e ) Kanın arterlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.

Cevap: e ) Kanın arterlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.

68 ) Atriyumlar ile ventriküller dokuları ayıran doku aşağıdakilerden hangisidir?

a ) İnterkale diskler
b ) Sinoatriyal düğüm
c ) Pürkinje lifleri
d ) Anulus fibrosus cordis
e ) His demetleri

Cevap: d ) Anulus fibrosus cordis

69 ) Aşağıdaki şıklardan hangisinde foto reseptörlerin duyar olduğu 3 temel renk doğru olarak verilmiştir?

a ) Mavi-Sarı-Yeşil
b ) Kırmızı-Yeşil-Mavi
c ) Mavi-Mor-Kırmızı
d ) Sarı-Kırmızı-Turuncu
e ) Sarı-Yeşil

Cevap: b ) Kırmızı-Yeşil-Mavi

70 ) Aşağıda belirtilen yapıların hangisinde genel duyulara ait reseptörler yoğunluktadır?

a ) Kulak
b ) Dil
c ) Göz
d ) Deri
e ) Buru

Cevap: d ) Deri

tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik
facebook iş sağlığı ve güvenliği Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!