İnsan Hakları ve Demokratikleşme

İnsan Hakları ve Demokratikleşme

Vize Final
2022 Vize Deneme -1 2022-23 Final Soruları
2022 Vize Deneme -2 2022 Final Deneme -1
Vize Soruları 2022 Final Deneme -2
2021 Vize Soruları Final Soruları
2021 Final Soruları

İnsan Hakları ve Demokratikleşme

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının temel niteliklerinden değildir?

a) Evrensellik
b) Doğuştan olması
c) Mutlaklık
d) Öznesinin bireyler olması
e) Vatandaşlık ilişkisine bağlı olması

Cevap : e) Vatandaşlık ilişkisine bağlı olması

Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili olarak temel yükümlülüklerinden değildir?

a) Tanıma
b) Dokunmama
c) Siyasi hakları yabancılara da verme
d) Koruma
e) Temin/ tedarik etme

Cevap : c) Siyasi hakları yabancılara da verme

Yüzyılın ürünü olan “klasik haklar” hangi gurubu için kullanılır?

a) Kişi hak ve özgürlükleri
b) Anayasal haklar
c) Sosyal haklar
d) Pozitif haklar
e) Aktif statü hakları

Cevap : a) Kişi hak ve özgürlükleri

Bir kimseye, hukuk düzeni tarafından tanınmış yetki olarak adlandırılan kavram hangisidir?

a) Özgürlük
b) Doğal Hukuk
c) Hak
d) Sosyal Güvence
e) Müeyyide

Cevap : c) Hak

Anayasa ve kanunlar tarafından tanınmış hak ve özgürlüklerden yalnızca o ülke vatandaşlarının kullanabileceği hak ve hürriyetleri ifade eden kavram hangisidir?

a) İnsan Hakları
b) Anayasal Haklar
c) Vatandaş hakları
d) Temel hak ve özgürlükler
e) Kişi hakları

Cevap : c) Vatandaş hakları

Çoğunluğun yönetim hakkının azınlıkların hakkını da koruyacak şekilde sınırlandırıldığı demokrasi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çoğulcu demokrasi
b) Çoğunlukçu demokrasi
c) Sınırsız Demokrasi
d) Sınırlı Demokrasi
e) Çerçeve Demokrasi

Cevap : a) Çoğulcu demokrasi

Kendi demokrasi modelini korumak ve yaşatmak için siyasi özgürlüklere sınırlama koyan demokrasi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Katılımcı Demokrasi
b) Özgürlükçü Demokrasi
c) Kısıtlı Demokrasi
d) Militan Demokrasi
e) Çerçeve Demokrasi

Cevap : d) Militan Demokrasi

Aşağıdakilerden hangisi egemenliğin kullanılması bakımından demokrasi tiplerinden birisi değildir?

a) Doğrudan Demokrasi
b) Saf Temsili Demokrasi
c) Yarı Doğrudan Demokrasi
d) Yarı Temsili Demokrasi
e) Temsilsiz Demokrasi

Cevap : e) Temsilsiz Demokrasi

İdeal demokrasiyi değil de ideale yaklaşan gerçek demokrasiyi ifade eden demokrasi teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Normatif Demokratik Teorisi
b) Ampirik Demokrasi Teorisi
c) Vesayetçi Demokrasi Teorisi
d) Sınırlayıcı Demokrasi Teorisi
e) Bilimsel Demokrasi Teorisi

Cevap : b) Ampirik Demokrasi Teorisi

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde doğrudan ve yarı-doğrudan demokrasi uygulamalarının gözlenebildiği ülkelerden birisidir?

a) İsviçre
b) Fransa
c) Avusturya
d) Andora
e) İran

Cevap : a) İsviçre

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardan değildir?

a) Yaşam hakkı
b) Mülkiyet hakkı
c) Seçme ve seçilme hakkı
d) İnanç ve ibadet özgürlüğü
e) Sendika kurma hakkı

Cevap : e) Sendika kurma hakkı

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardandır?

a) Çalışma hakkı
b) Barış hakkı
c) Dilekçe hakkı,
d) Seçme hakkı
e) Seçilme hakkı

Cevap : a) Çalışma hakkı

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardandır?

a) Seyahat özgürlüğü
b) Basın özgürlüğü
c) Dilekçe hakkı
d) Seçilme
e) Çevre hakkı

Cevap : e) Çevre hakkı

Aşağıdakilerden hangisi negatif haklardandır?

a) Seyahat özgürlüğü
b) Sosyal güvenlik
c) Dilekçe hakkı
d) Seçilme
e) Çevre hakkı

Cevap : a) Seyahat özgürlüğü

Aşağıdakilerden hangisi Pozitif statü haklarındandır?

a) Seyahat özgürlüğü
b) Basın özgürlüğü
c) Dilekçe hakkı
d) Seçilme
e) Eğitim hakkı

Cevap : e) Eğitim hakkı

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında dikkate alınacak ilkelerden değildir?

a) Kanunilik
b) Meşru nedene dayanma
c) Demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk
d) Öze dokunmama
e) Yetki genişliği

Cevap : e) Yetki genişliği

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında dikkate alınacak ilkelerdendir?

a) Yürütme işlemiyle sınırlama
b) Ölçülülük
c) Yöntemsel bağımsızlık
d) Sıkıyönetim döneminde işkence yapabilmek
e) İdari vesayet

Cevap : b) Ölçülülük

Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdekli haklardandır?

a) Seyahat özgürlüğü
b) Basın özgürlüğü
c) Dilekçe hakkı
d) Seçilme
e) Din ve vicdan özgürlüğü

Cevap : e) Din ve vicdan özgürlüğü

Bir hakkın kullanılmasını son derece zorlaştıran veya imkansız hale getiren sınırlama yapmama ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ölçülülük
b) Kanunilik
c) Öze dokunmama
d) Laiklik
e) Sert çekirdekli hak

Cevap : c) Öze dokunmama

Sınırlamada başvurulan aracın, sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olmasını; bu aracın, sınırlama amacı açısından gerekli olmasını anlatan ilke hangisidir?

a) Öze dokunmama
b) Kanunilik
c) Ölçülülük
d) Laik Cumhuriyete uygunluk
e) Meşru nedene dayanma

Cevap : c) Ölçülülük

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi BM’nin insan hakları ile ilgili sözleşmelerinden değildir?

a) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
b) Her Tür Irksal Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair Sözleşme
c) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
e) Avrupa Sosyal Şartı

Cevap : e) Avrupa Sosyal Şartı

Aşağıdakilerden hangisi BM’nin insan hakları ile ilgili kurumlarından değildir?

a) Bakanlar Komitesi
b) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
c) İnsan Hakları Komitesi
d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
e) Çocuk Hakları Komitesi

Cevap : a) Bakanlar Komitesi

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin ilan tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 10 Aralık 1948
b) 15 Ocak 1945
c) 4 temmuz 1953
d) 5 Aralık 1973
e) 10 Temmuz 1967

Cevap : a) 10 Aralık 1948

Aşağıdakilerden hangisi BM tarafından hazırlanan ve İkiz Sözleşmeler olarak bilinen Sözleşmelerden biridir?

a) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
b) Her Tür Irksal Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair Sözleşme
c) Kadınlara Yönelik Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair Sözleşme
d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
e) Çocuk Hakları Sözleşmesi

Cevap : d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin denetim yollarından biri değildir?

a) Soruşturma
b) Raporlama
c) Devletlerarası başvuru
d) Bireysel başvuru
e) Yargılama

Cevap : e) Yargılama

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi’nin insan hakları ile ilgili sözleşmelerinden biridir?

a) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
b) Her Tür Irksal Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair Sözleşme
c) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
e) Avrupa Sosyal Şartı

Cevap : e) Avrupa Sosyal Şartı

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi’nin organlarından biridir?

a) Bakanlar Komitesi
b) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
c) İnsan Hakları Komitesi
d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
e) Çocuk Hakları Komitesi

Cevap : a) Bakanlar Komitesi

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin kapsamına aldığı bir hak değildir?

a) Yaşam hakkı
b) Adil yargılanma hakkı
c) Toplanma özgürlüğü
d) Düşünce özgürlüğü
e) Grev hakkı

Cevap : e) Grev hakkı

Aşağıdakilerden hangisi bireysel başvuru koşullarından değildir?

a) Başvuru konusu Sözleşme’de güvence altına alınan bir hakla ilgili olmalıdır
b) İç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır
c) Başvuru açıkça temelsiz olmamalıdır
d) Başvuru iç hukuktaki son karardan itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır
e) Hak ihlali davalı devletin yargı yetkisi alanında meydana gelmiş olmalıdır.

Cevap : d) Başvuru iç hukuktaki son karardan itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını denetleyecek olan organ aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsan Hakları Komiseri
b) Bakanlar Komitesi
c) Venedik Komisyonu
d) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
e) Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

Cevap : b) Bakanlar Komitesi

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin insan hakları ile ilgili çalışmalarından biridir?

a) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
b) Her Tür Irksal Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair Sözleşme
c) Temel Haklar Şartı
d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
e) Avrupa Sosyal Şartı

Cevap : c) Temel Haklar Şartı

Amerikalılar arası İnsan Hakları Sözleşmesi hangi örgütün hazırladığı bir sözleşmedir?

a) Birleşmiş Milletler
b) Avrupa Konseyi
c) Amerika Birleşik Devletleri
d) Latin Amerika Ticaret Örgütü
e) Amerikan Devletleri Örgütü

Cevap : e) Amerikan Devletleri Örgütü

Aşağıdakilerden suçlardan hangisi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı alanına girmez?

a) Savaş
b) Soykırım
c) Saldırı
d) İnsanlığa karşı işlenen suçlar
e) Yüz kızartıcı şuçlar

Cevap : e) Yüz kızartıcı şuçlar

Kopenhag kriterleri aşağıdaki uluslar arası örgütlerden hangisinin bir çalışmasıdır?

a) Birleşmiş Milletler
b) Avrupa Konseyi
c) Amerika Birleşik Devletleri
d) Avrupa Birliği
e) Amerikan Devletleri Örgütü

Cevap : d) Avrupa Birliği

1 Temmuz 2002 itibarıyla Hollanda’nın La Haye kentinde çalışmalarına başlayan Mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi
b) Avrupa Adalet Divanı
c) La Haye Adalet Divanı
d) Uluslararası Ceza Mahkemesi
e) Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

Cevap : d) Uluslararası Ceza Mahkemesi

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda kişi hakları arasında sayılmamıştır?

a) Yaşam hakkı
b) Mülkiyet hakkı,
c) Seçme ve seçilme hakkı
d) İnanç ve ibadet özgürlüğü,
e) Basın özgürlüğü

Cevap : c) Seçme ve seçilme hakkı

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na ilk kez 2010 değişikliği ile gelmiştir?

a) Çalışma hakkı
b) Kamu Denetçisine Başvurma hakkı
c) Dilekçe hakkı,
d) Özel hayatın gizliliği
e) Lokavt hakkı

Cevap : b) Kamu Denetçisine Başvurma hakkı

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında dikkate alınacak ilkelerden değildir?

a) Kanunilik
b) Meşru nedene dayanma
c) Demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk
d) Öze dokunmama
e) Yönetmelikle sınırlama

Cevap : e) Yönetmelikle sınırlama

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesini aşağıdakilerden hangisi yapar?

a) TBMM
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
c) Anayasa Mahkemesi Başkanı
d) Komisyonlar
e) Uyuşmazlık Mahkemesi

Cevap : d) Komisyonlar

Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvuruların olağan başvuru yolları tüketildiği tarihten itibaren kaç gün içinde yapılması gerekir?

a) 15 gün
b) 30 gün
c) 45 gün
d) 60 gün
e) 90 gün

Cevap : b) 30 gün

Auzef İnsan Hakları ve Demokratikleşme Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef İnsan Hakları ve Demokratikleşme Ders Kitabı

siyaset bilimi ve kamu yönetimi, İnsan Hakları ve Demokratikleşme Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları ve Demokratikleşme
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Facebook Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!