İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Vize Final
2021 Vize Deneme -1 2022-2023 Final Soruları
2021 Vize Deneme -2 2022-2023 Bütünleme Soruları
2021 Vize Soruları 2021 Final  Deneme -1
2022-2023 Vize Soruları 2021 Final  Deneme -2
2021 Final Soruları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

I. Kolluk Kuvvetleri
II. Sosyal Güvenlik Kurumu
III. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Soru 1 : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, bir işletmede iş kazası gerçekleştiğinde yukarıdaki
kurumlardan hangisi veya hangilerine haber vermesi gerekmektedir?

Cevap : I ve II

I. İş kazalarının artmasına bir diğer sebep olarak da niteliksiz işe alımlar gösterilmektedir.
II. Kazaların olmasında işçinin işe uyumu çok önemlidir.
III. Ergonomi biliminden yararlanan kalifiye firmalar da iş kazalarının daha az olduğunu gözlenmektedir
Soru 2 :Yukarıda iş kazaları hakkında verilen yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : I-II ve III

I. Avukatlık masrafları
II. Mahkeme giderleri
III. Tedavi harcamaları
Soru 3 :Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri iş kazasının görünür etkileri arasında yer almaktadır ?

Cevap : I-II ve III

I. Sigortalının iş yerine bulunduğu sırada
II. İşveren tarafından verilen bir işin yürütümü esnasında
III. Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
Soru 4 :Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir ?

Cevap : I-II ve III

I. Kazalının çalışmaması,
II. Kaza sonrası diğer çalışanların çalışmaması,
III. Malzeme kaybı
Soru 5 :Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri iş gücü kaybı olarak yorumlanabilir ?

Cevap : I ve II

I. Tazminatlar
II. İlk yardım masrafları
III. Dinlenme süresi ücretleri
Soru 6 :Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri iş kazasının görünür etkileri arasında yer almaktadır?

Cevap : I,II ve III

I. Teknolojik İşler
II. Sendikaların Gücü
III. Esnek Çalışma
Soru 7 :Yukarıda verilen faktörlerden hangisi/hangileri iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirler alınması
sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında değerlendirilmesi gerekmektedir?

Cevap : I-II ve III

I. Domino Teorisi
II. Falcon Teorisi
III. Epidemiyoloji Teoremi
Soru 8 :Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri iş kazası teori türleri arasında yer almaktadır?

Cevap : I ve III

I. Periyodik olarak gerçekleşir.
II. Şikâyete bağlı gerçekleşir
III. Sosyal Güvenlik kurumu tarafından gerçekleşir
Soru 9 :Yukarıda verilen iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki kamu denetimi hakkında yargılardan
hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : I-II ve III

I. Maden İşleri
II. Yapı işleri
III. Eğitim işleri
Soru 10 :İş Teftişi Kurulu Yönetmeliği kapsamında, yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri denetim
kapsamındaki işler arasında yer almaktadır?

Cevap : I-II ve III

I. Erkekler kadınlara göre daha gazla iş kazası yaşamaktadır.
II. Erkekler kadınlara göre daha fazla meslek hastalığına yakalanmaktadır.
III. Erkekler kadınlara göre daha fazla iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasına neden olmaktadır.
Soru 11 :Yukarıda iş kazasına ait verilen yargılardan hangisi/hangileri doğdurur?

Cevap : I-II-III

I. Kişisel Koruyucu Donanım tutanakları
II. Ücret Bordroları
III. İşveren vergi sicil kaydı
Soru 12 :İş kazası sonrası yapılan denetim sürecinde işletmeye gelen müfettiş yukarıda verilen yargılardan
hangisi/hangileri talep etmektedir?

Cevap : I-II ve III

I. Çekirdek işgücünün durumu
II. Çevre işgücünün durumu
III. Verimlilik
Soru 13 :Yukarıda verilen faktörlerden hangisi/hangileri iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirler alınması
sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan arasında değerlendirilmesi gerekmektedir ?

Cevap : I-II ve III

I. İş kazalarının artış göstermesinde nüfus ve istihdam oranlarının artışının payı büyüktür.
II. Eğitim, iş kazalarının azaltılmasında önemli faaliyetlerden birisidir.
III. Eğitim uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında işverenin inisiyatifine bırakılmıştır.
Soru 14 :Yukarıda iş kazaları hakkında verilen yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : Yalnız II

Soru 15 :Sanayi Devrimi ile insan, rüzgar, su, hayvan enerjisi gibi doğa gücünün ve organik gücün yerini; buhar
gücünün harekete geçirdiği makinelerin alma… zanaat, tezgah ve atölye üretimi yerine yeni teknik buluş ve
makinelerle donatılmış fabrika üretimine geçilmiştir. Bu durum çalışma ortam ve şartlarını araç ve yöntemlerinde
büyük değişikliklere neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz sonuçlarından biridir ?

Cevap : Meslek hastalıkları artmıştır

Soru 16 : “Sanayi kazalarının %… engellenemez olduğunu ortaya koymuştur.”
Yukarıda domino Teorisine ait verilen bilgiye ait boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

Cevap : % 2

Soru 17 : “Önceden planlanmamış çoğu zaman kişisel yaralanmalara veya makine kullanılan araç gereç gibi
aletlerin zarara uğramasına yol açan ve üretimin bir süre durmasına sebebiyet gösteren bir olaydır”.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : İş kazası

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 2021 Vize Soruları

Soru 18 :Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında denetim mekanizmasının içerisinde yer almaz ?

Cevap : Uluslar Arası Denetim

Soru 19 :Ergonomi, insan ve çalışma ortamı arasındaki ilişkiler topluluğudur. İş yeri şartlarında mesleki
risklerin araştırılması, hata ve kazaların azaltılması, işçinin sağlık, güvenlik ve mutluluğunun korunması, iş
verminin arıtılması gibi temel iş sağlığı ve güvenliği prensipleri ergonominin temel yasalarını oluşturur.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi ergonominin esas amacıdır?

Cevap : İş ve işçi arasından en iyi uyumu sağlamak

Soru 20 :Aşağıdakilerden hangisi kişisel stres yönetimlerinden biri değildir?

Cevap : Çay, kahve ya da sigara ile konsantrasyon artırma

Soru 21 :Müfettişler iş kazası hakkında gerekli araştırmaları yaptıktan sonra rapor düzenleyerek hangi
kuruma göndermektedir?

Cevap : Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

I. Sigortalının işe gelmek amacıyla, araca binerken elinin kapıya sıkışması,
II. Taşıt içinde diğer işçi ile kavga etmesi sonucunda yaralanması,
III. Sigortalının aracın içindeyken dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanması
Soru 22:Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir?

Cevap : I-II ve III

Soru 23 :Uluslararası Çalışma Örgütü, hangi sayılı karar ile iş sağlığı ve güvenliğinin kavramsal çerçevesini
duyurmuştur?

Cevap : 112 Sayılı Tavsiye Kararı

Soru 24 :Aşağıdakilerden hangisi iş kazasına neden olan kişisel faktörlerden birisi değildir?

Cevap : Mobbing

Soru 25 : “Sanayi kazalarının %… için iş arkadaşları tarafından ortaya konan güvenli olmayan
hareketlerin (emniyetsiz hareketler) neden olduğunu”….
Yukarıda Domino teorisine ait verilen bilgiye ait boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmesi gerekmektedir ?

Cevap : % 88

Soru 26 :………….. kuramı, çalışan grubunu kazaların temel sebebi olarak görür. Çalışmalar bu grubun
varlığının, kazaların ana nedeni olamayacağında birleşmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Kazaya çanak tutulması

Soru 27 :Aşağıdakilerden hangisi Kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan biri değildir ?

Cevap : Kişisel kusurları göz ardı etme

Soru 28 :Domino Teorisine göre bir kazaya neden olan olaylar dizisinde beş faktör vardır
Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden (kaza zinciri) biri değildir?

Cevap : Ekonomik çevre

Soru 29 :……………… : Kazaların, sonuçta, insan kusurundan ortaya çıktığı ileri sürülerek kusurlu davranışa yol
açan etmenler incelenir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : İnsan Etmenleri Kuramı

Soru 30 :Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilen iş teftişi kapsamında aşağıdaki unsurlardan
hangisi denetim kapsamı dışındadır ?

Cevap : Vergi Muafiyet Kontrolleri

Soru 31 :Uluslar arası çalışma Örgütü hangi yılda iş sağlığı ve güvenliğinin kavramsal çerçeversini literatüre
kazandırmıştır ?

Cevap : 1950

I. Sayıştay Denetimi
II. Özel Sektör Denetim
III. Kamu Denetimi
Soru 32 :Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki dış denetim türleri
arasında yer almaz ?

Cevap : Yalnız I

Soru 33 : Aşağıdakilerden hangisi iş kazarına neden olan fizyolojik faktörlerden birisi değildir ?

Cevap : Mobbing

Soru 34 :Aşağıdakilerden hangisi iş çevresi bakımından strese yol açan nedenlerden değildir?

Cevap : Ekip çalışması

Soru 35 :Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına neden olan “Tehlikeli Durum” kapsamına girmez?

Cevap : İşe uygun olmayan el aleti kullanmak

Soru 36 :Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları sonucu yaralanmanın cinsine göre meydana gelen türleri arasında
yer almaz ?

Cevap : Düşme ve incinme

Soru 37 :Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücü kaybı açısından dolayı maliyetlerden biri değildir?

Cevap : Makinelerin durması ya da hasara uğramasından kaynaklanan kayıpla

Soru 38 :Aşağıdakilerden hangisi kaza inceleme aşamalarından olan düzeltici eylemlerden biri değildir ?

Cevap : Kazalının eğilimi kuramı

Soru 39 :Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının görünmeyen etkileri arasında yer almaktadır?

Cevap : Firma adının zedelenmesi

Soru 40 :Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının işveren açısından görünür etkilerinden biri değildir ?

Cevap : Kaza sırasında üretime ara verilmesi ile oluşan kayıplar

Soru 41 : “ Sanayi kazalarının %… ait güvenli olmayan koşulların (emniyetsiz durumlar) neden olduğunu”
Yukarıda Domino teorisine ait verilen bilgiye ait boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmesi gerekmektedir?

Cevap : %10

Soru 42 : Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı iş kazası sonucu ne kadar oranda iş göremezlik görülmesi durumunda
denetim sürecini başlatmaktadır ?

Cevap : %10

Soru 43 :Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını düzeltici eylemler kapsamındaki teorilerden birisi değildir?

Cevap : Fine-Kinley kuramı

Soru 44 :Aşağıdakilerden hangisi kaza inceleme aşamaları içerisinde değerlendirilmez ?

Cevap : Yönetimle görüşme

Soru 45 :Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına neden olan “Tehlikeli Hareket” Kapsamına girmez?

Cevap : Topraklanmamış ekipmanlar

Soru 46 :Aşağıdakilerden hangisi işyerinde çalışma koşullarını etkileyen fiziksel faktörler arasında
gösterilmez?

Cevap : Mobbing

Auzef İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Ders Hakkında

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Auzef Güz Dönemi Dersleri, Çıkmış Sorular, Online deneme sınavlar

facebook iş sağlığı ve güvenliği Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!