İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı 1

Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı 1
Çıkmış Sınav Sorualrı ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2021 Vize Deneme -1 2021 Büt Soruları
2021 Vize Deneme -2
2021 Vize Deneme -3
Vize Soruları
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Bahar Dönemi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı 1

Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 1 2022-2023 Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-1 dersi, iş yerlerinde sağlığın ve güvenliğin korunması, tehlikelerin önlenmesi ve risklerin yönetilmesi ile ilgili temel prensipleri ve yasal yükümlülükleri kapsar. 2022-2023 final sınav soruları, bu önemli konuların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını ve uygulamaya geçirilmesini amaçlar. Bu makale, sınav soruları üzerinden dersin temel konularını ele alacak ve öğrencilere konuları daha iyi anlamaları için rehberlik edecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Temel Prensipleri

İş Yeri Hekimleri ve İlk Yardım Odası

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için, iş yerlerinde yeterli büyüklükte ilk yardım ve acil müdahale odalarının bulunması gerekmektedir. Bu odaların asgari büyüklüğü 15 metrekare olmalıdır. Bu, hem yasal bir zorunluluk hem de acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için gereklidir.

Dünyada İlk İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Düzenlemeler

İş sağlığı ve güvenliği alanında dünya çapında ilk yasal düzenlemeler, İngiltere’de yapılmıştır. Bu tarihi adım, işçi sağlığının ve güvenliğinin korunmasının öneminin uluslararası düzeyde tanınmasında önemli bir rol oynamıştır.

Çalışanların Sorumlulukları

Çalışanların, kendilerine verilen koruyucu donanımları kullanmaları, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki temel sorumluluklardan biridir. Bu, hem bireysel sağlık ve güvenliğin korunması hem de iş yerinde genel bir güvenlik kültürünün teşvik edilmesi açısından kritiktir.

Grup Toplu İş Sözleşmeleri

Grup toplu iş sözleşmeleri, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler, ancak ülkenin ekonomi politikaları üzerinde yönlendirici bir etkide bulunmaz. Bu yanlış bir algıdır ve toplu iş sözleşmelerinin amacı, çalışma koşullarını iyileştirmek ve işçi haklarını korumaktır.

Kaza ve Meslek Hastalıkları

Kasti bir hareket sonucu meydana gelen iş kazaları veya meslek hastalıkları durumunda, sigortalıya ödenecek geçici iş görmezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik ödeneğinin yarısı ödenir. Bu, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin ciddiyetini vurgulamaktadır.

Tehlikeli İşler ve Uzmanlık Gereksinimleri

Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanlarının en az B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu, iş yerlerindeki risklerin doğru bir şekilde yönetilmesi ve azaltılması için gerekli uzmanlığın sağlanmasını amaçlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-1 2022-2023 Final Soruları

Sonuç

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-1 dersi kapsamındaki final sınav soruları, iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlar. Bu makale, öğrencilere sınav sorularını daha iyi anlamaları ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel kavramları kavramaları için bir rehber olarak hizmet eder. Öğrencilerin, bu bilgileri hem sınavlarda hem de iş yaşamında uygulayabilmesi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır

@lolonolo_com

Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-1 2022-2023 Final Soruları

1- Osgb’lerin çalıştırdığı iş yeri hekimini iş sağlığı ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte en az kaç metrekare ilk yardım ve acil müdahale odası vermesi gerekmektedir?

Cevap : 15

2- İş sağlığı ve güvenliği bakımından dünyada ilk yasal düzenlemelerin yapıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İngiltere

3- Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki sorumluluklardan biridir?

Cevap : İşçiye verilen koruyucu donanımı kullanması

4- Grup toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Grup toplu iş sözleşmesi ülkenin ekonomi politikalarının üzerinde yönlendirici etkide bulunur

5- Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan meslek hastalığına tutulan hastalığını veya kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif eden tedaviyi kabul etmeyen sigortalı ya geçici iş görmezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik ödeneği aşağıdaki hangi miktarda ödenir?

Cevap : Yarısı

6- Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalıştırılacak iş güvenliği uzmanları en az hangi sınıf iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmalıdır?

Cevap : B sınıfı

7- 01.07.2023 tarihinden itibaren iş yerlerinde Tam zamanlı görevlendirilmesi gereken iş yeri hekimleri ile ilgili olarak çalışan sayısı ve iş yeri tehlike sınıfı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

Cevap : Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde her 2.000 çalışan için en az bir Tam zamanlı iş yeri hekimi görev yapmalıdır.

8- Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibinde yer almaz?

Cevap : Sivil savunma uzmanı

9- İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik aşağıdaki hangi konuyu düzenlemektedir?

Cevap : İş yerlerinde acil durumlarla ilgili yükümlülükleri ve organizasyonu

10- İş sağlığı ve güvenleri size değerlendirmesi yönetmeliği hükümlerine göre çok tehlikeli sınıfa giren bir iş yerinde yapılan risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren süre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İki yılda bir

11- İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü Ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : İş kazası

12- İş yerinde Meydana gelen iş kazaları aşağıdaki hangi kuruma bildirilir?

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu

13- İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ihmal kusur ya da kastı bulunan gemi adamlarını aşağıdaki kanunların hangisi kapsamında yatırımlar uygulanır?

Cevap : 854 sayılı Deniz iş kanunu

14- İş yeni hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan tespit ve tavsiyelerin yazıldığı işverence hazırlanıp imzalanması gereken onaylı defter ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur

15- İş güvenli uzmanlarının görev yapacakları işyerlerinde görevlendirilmeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Görevlendirmeler çevrimiçi olarak İSG takip programı üzerinden yapılmalıdır

16- Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunu’na göre Çalışanlara iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hakkının tesisi konusunda tanınan proaktif haklardan biridir?

Cevap : Çalışmaktan kaçınma

17- İş yerlerinde acil durumlarla ilgili mevzuat aşağıdaki hangi hukuk dalı kapsamına girmektedir?

Cevap : Karma hukuk

18- Risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre çok tehlikeli bir iş yerinde aşağıdaki hangi sıklıkla risk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilmesi gerekmektedir?

Cevap : Yılda bir defa

19- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ihmal kusur ya da kaslı bulunan kamu görevlilerine uygulanması gereken yaptırımlardan değildir?

Cevap : Devlet memurluğundan çıkarma

20- İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik hükümlerine göre işyeri hekimleri eğitim programı teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır Buna göre iş yeri hekimlerinin toplam eğitim süreleri …
Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 220 saat

21- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verebilecek kişi ve kurumlardan biri değildir?

Cevap : Özel eğitim kurumları

22- İş Güvenliği uzmanlarında,
(C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta
(B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda
(A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesini aşağıda nitelikleri verilen kişilerden hangisi alamaz?

Cevap : (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile en az 10 yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan kişiler

23- Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde her bir çalışan için düzenlenecek temel eğitimlerin uygulama saatleri en az aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Cevap : 8 saat

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı-1

 

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı-1 Ders Kitabı PDF

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı 1 Kitabı

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!