Kırsal Coğrafya

Kırsal Coğrafya

 

Final 2020 Soruları
Çıkmış Soruları Vize – Final
2021 Final Soruları

 

Kırsal Coğrafya Ders Kitabı

Auzef Kırsal Coğrafya Auzef Kırsal Coğrafya Ders Kitabı PDF

 

Kırsal Coğrafya

1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, tarımda makinelerin kullanımının ekonomik olmadığı arazi büyüklüğü verilmiştir?

A) 50 dekardan küçük
B) 5 dekardan küçük
C) 20 dekardan küçük
D) 10 dekardan küçük
E) 1000 dekardan küçük

Cevap : A) 50 dekardan küçük

2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi asıl orman ürünlerinden biri değildir?

A) Sanayi odunu
B) Sığla yağı
C) Tomruk
D) Yakacak odun
E) Kâğıtlık odun

Cevap : B) Sığla yağı

3) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bir Amerikalı çiftlik işçisinin üretebildiği yiyecekle besleyebileceği insan sayısı verilmiştir?

A) Yaklaşık yirmi insan
B) Sadece ailesi ve yakınları
C) Yaklaşık on insan
D) Yaklaşık elli insan
E) Sadece kendilerini

Cevap : D) Yaklaşık elli insan

4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’nin tarım alanlarının oranı verilmiştir?

A) %49,70
B) %15,21
C) %54
D) %20
E) %60, 07

Cevap : A) %49,70

5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, hayvanlardan yararlanma biçimi verilmemiştir?

A) Derisinden
B) Etinden
C) Sütünden

D) Yonca ekimi
E) Gücünden

Cevap : D) Yonca ekimi

6) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yetiştirilen hayvanlar içinde küçükbaş hayvanların oranı verilmiştir?

A) %55
B) %32
C) %76
D) %17
E) %23

Cevap : A) %55

7) “……………… ağaç topluluklarının bulunduğu mekân olma yanında, başta odun ham maddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım dengeleri olan, canlı, dinamik ve karmaşık yapıda, karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fundalık
B) Yayla
C) Çayır
D) Mera
E) Orman

Cevap : E) Orman

8) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, soğutmanın, yeni gıda işleme sanayileri ve şirketleri oluşturması ve süpermarketlerin gelişmesini sağlamasıyla oluşan gelişme verilmemiştir?

A) Tarıma küresel ölçekte ticaret yapmada yardımcı olmuştur.
B) Çiftçilerin gıda işleme gücünü kuvvetlendirmiştir.
C) Çiftçilerin uzmanlaşmasını teşvik etmiştir.
D) Yeni gıda işleme sanayilerini kösteklemiştir.
E) Perakende şirketlerinin gücünü kuvvetlendirmiştir.

Cevap : D) Yeni gıda işleme sanayilerini kösteklemiştir.

9) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, AB’yi “yeni kırsal kalkınma politikası” oluşturmaya yöneltmiş yaklaşımlardan biri verilmiştir?

A) Sanayi sektörünü yeniden yapılandırma ihtiyacı
B) Çevre duyarlılıklarını azaltmak
C) Bölgesel gelişme politikası ile birlikte ekonomik ve sosyal bütünleşmenin artırılması gereği
D) Ticaret sektörünü yeniden yapılandırma ihtiyacı

E) Ortak Tarım Politikasında (OTP) çevresel hassasiyetlerin azaltılması

Cevap : E) Ortak Tarım Politikasında (OTP) çevresel hassasiyetlerin azaltılması

10) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İngiltere’de 18. yüzyıl başlarında İngiltere nüfusunun %60’tan fazlasının toplandığı kuşak verilmiştir?

A) Preriler
B) Lorrein
C) New South Wales
D) Bristol ile Londra arasında
E) Normandiya

Cevap : D) Bristol ile Londra arasında

Kırsal Coğrafya

11) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Öyle görünüyor ki ileri derecede küreselleşmenin şartları altında kırsal ve şehirsel alanlar kesişmekte olup, kırsal alanlar,…………….sosyal ve ekonomik süreçlerle birbirine sıkıca bağlıdır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi boşluğu doğru olarak tamamlamaktadır?

A) Yerel
B) Mahallî
C) Kısmî
D) Küresel
E) Bölgesel

Cevap : D) Küresel

12) Kırsal toplumların dünyaya kapalı ve izole özelliklerine karşın, şehirlerin özgürlük, bağımsızlık gibi kavramlarla yarattığı ……….., nüfusu
kendine çekmiş, buna dayalı göçler meydana gelmiştir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğu doğru olarak tamamlamaktadır?

A) çıkarcılık
B) cazibe
C) geleneksellik
D) huzur
E) izolasyon

Cevap : B) cazibe

13) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal alanların sosyal ve ekonomik yaşamını değiştiren teknolojik yeniliklerden soğutmanın yerel düzeydeki etkisi verilmiştir?

A) Kırsal tüketicilerin alış-veriş alışkanlıklarını değiştirmiştir.
B) Kırsal tüketicilerin alış-veriş alışkanlıklarının devamlılığını teşvik etmiştir.
C) Şehirdeki süpermarketlere daha düzenli alış-verişe gidebilme olanağını sağlamıştır.

D) Bazı kırsal dükkan ve hizmetlerin açılmasına sebep olmuştur.
E) Yerel tedarikçilere bağımlılığı arttırmıştır.

Cevap :

14) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Tennessee Vadisindeki sekiz güney eyaletini bir ekonomik değerlendirme programı çerçevesinde yoksulluktan kurtarmak amacıyla oluşturulan, geniş yetkilere sahip teşkilatın kısaltılmış adı verilmiştir?

A) TVA
B) VAT
C) ATV
D) VTA
E) TAV

Cevap : A) TVA

15) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Tarımsal Garanti ve Yön Verme Fonu ( EAGGF )’nın Yön Verme Bölümünün kırsal kalkınma kapsamındaki amaçlarından değildir?

A) Çevrenin korunması ve kırsal yerleşimlerin altyapı sistemlerinin bakımının sağlanması
B) Köylerin yenilenmesi ve kalkınması, kırsal dokunun bozulmasının engellenmesi ve rehabilitasyonu
C) Doğal şartlar sebebiyle zarar görmüş tarım ve orman ürünlerinin uygun koruma önlemleriyle korunması
D) Tarım ve orman ürünlerinin gelişimine bağlı olarak kırsal altyapının geliştirilmesi
E) Şehirlerin tekrar elden geçirilmesi ve altyapının düzenlenmesi

Cevap : E) Şehirlerin tekrar elden geçirilmesi ve altyapının düzenlenmesi

16) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Günümüzde AB’nin kırsal kalkınma politikası, çevre koruma, ekonomik ve sosyal bütünleşme adına kırsal alanlarda……………. iş ve yaşam koşullarını sağlamaya yönelmiştir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

A) sürdürülebilir
B) güvenli
C) sağlıklı
D) üretken
E) kalkınmaya yönelik

Cevap : A) sürdürülebilir

17) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, çağdaş kırsal değişimin özellikle ayırt edilebildiği iki özelliğinden ilki verilmiştir?

A) Değişimin durağanlığı
B) Değişimin perspektifi
C) Değişimin hızı ve sürekliliği
D) Değişimin çarpıcılığı
E) Değişimin yalınlığı

Cevap : C) Değişimin hızı ve sürekliliği

18) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, TVA ( Tenessee Valley Authority ) projesinin hedeflerinin kapsadığı temel esaslardan biridir?

A) Ziraatin modernleşmesini desteklemek için nitrat gübresini üreten kimyasal fabrikaların oluşması
B) Bölgeyi sanayiden arındırmak
C) Geleneksel ziraat yöntemlerini sürdürmek
D) İnşaat projelerini azaltmak
E) Ağaçlandırmayı sınırlandırmak

Cevap : A) Ziraatin modernleşmesini desteklemek için nitrat gübresini üreten kimyasal fabrikaların oluşması

20) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İngiltere’de Devon ve Lancashire da köylere yapılan göçleri çalışan Halfacree’nin ulaştığı sonuç verilmiştir?

A) Kırsalın seçilmesinde bölgenin uzaklığı etkili olmuştur.
B) Kırsalın seçilmesinde bölgenin sanayileşmesi etkili olmuştur.
C) Kırsalın seçilmesinde bölgenin kırsal karakteri etkili olmuştur.
D) Kırsalın seçilmesinde bölgenin şehirsel özellik kazanması etkili olmuştur.
E) Kırsalın seçilmesinde bölgenin gelişmişliği etkili olmuştur.

Cevap : C) Kırsalın seçilmesinde bölgenin kırsal karakteri etkili olmuştur.

Kırsal Coğrafya

21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ GAP’taki hedef sınırları içinde öncelikle tarım, sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe …………. sağlamak ve eğitim, sağlık gibi diğer sektörlerin de gelişmesini temin etmektir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

A) koordinasyonu
B) artışı
C) kalkınmayı
D) hedefleri
E) üretimi

Cevap : C) kalkınmayı

22) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’nin tarım alanlarının oranı verilmiştir?

A) %54
B) %60, 07
C) %20
D) %15,21
E) %49,70

Cevap : E) %49,70

23) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, tarımda makinelerin kullanımının ekonomik olmadığı arazi büyüklüğü verilmiştir?

A) 10 dekardan küçük
B) 5 dekardan küçük
C) 1000 dekardan küçük

D) 20 dekardan küçük
E) 50 dekardan küçük

Cevap : E) 50 dekardan küçük

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bir Amerikalı çiftlik işçisinin üretebildiği yiyecekle besleyebileceği insan sayısı verilmiştir?

A) Yaklaşık elli insan
B) Yaklaşık on insan
C) Yaklaşık yirmi insan
D) Sadece ailesi ve yakınları
E) Sadece kendilerini

Cevap : A) Yaklaşık elli insan

25) ……………… ağaç topluluklarının bulunduğu mekân olma yanında, başta odun ham maddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım dengeleri olan, canlı, dinamik ve karmaşık yapıda, karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yayla
B) Orman
C) Fundalık
D) Mera
E) Çayır

Cevap : B) Orman

26) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, hayvanlardan yararlanma biçimi verilmemiştir?

A) Yonca ekimi
B) Etinden
C) Gücünden
D) Derisinden
E) Sütünden

Cevap : A) Yonca ekimi

27) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Öyle görünüyor ki ileri derecede küreselleşmenin şartları altında kırsal ve şehirsel alanlar kesişmekte olup, kırsal alanlar,…………….sosyal ve ekonomik süreçlerle birbirine sıkıca bağlıdır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi boşluğu doğru olarak tamamlamaktadır?

A) Kısmî
B) Küresel

C) Yerel
D) Mahallî
E) Bölgesel

Cevap : B) Küresel

28) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Birleşik Krallık’ta bulunan biyosfer rezervi miktarı verilmiştir?

A) 6 Biyosfer rezervi
B) 15 Biyosfer rezervi
C) 20 Biyosfer rezervi
D) 9 Biyosfer rezervi
E) 3 Biyosfer reservi

Cevap : D) 9 Biyosfer rezervi

29) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İngiltere’de 18. yüzyıl başlarında İngiltere nüfusunun %60’tan fazlasının toplandığı kuşak verilmiştir?

A) Lorrein
B) New South Wales
C) Preriler
D) Bristol ile Londra arasında
E) Normandiya

Cevap : D) Bristol ile Londra arasında

30) Kırsal toplumların dünyaya kapalı ve izole özelliklerine karşın, şehirlerin özgürlük, bağımsızlık gibi kavramlarla yarattığı ……….., nüfusu kendine çekmiş, buna dayalı göçler meydana gelmiştir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğu doğru olarak tamamlamaktadır?

A) izolasyon
B) huzur
C) çıkarcılık
D) geleneksellik
E) cazibe

Cevap : E) cazibe

Kırsal Coğrafya

31) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, soğutmanın, yeni gıda işleme sanayileri ve şirketleri oluşturması ve süpermarketlerin gelişmesini sağlamasıyla oluşan gelişme verilmemiştir?

A) Çiftçilerin gıda işleme gücünü kuvvetlendirmiştir.
B) Çiftçilerin uzmanlaşmasını teşvik etmiştir.
C) Yeni gıda işleme sanayilerini kösteklemiştir.
D) Tarıma küresel ölçekte ticaret yapmada yardımcı olmuştur.

E) Perakende şirketlerinin gücünü kuvvetlendirmiştir.

Cevap : C) Yeni gıda işleme sanayilerini kösteklemiştir.

32) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Tennessee Vadisindeki baraj sayısı verilmiştir?

A) 43 adet
B) 21 adet
C) 25’in üzerinde
D) 32 adet
E) 50’nin üzerinde

Cevap : B) 21 adet

33) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ülkemizde 1927’de şehir nüfus oranı %24,2 iken 2012’deki şehir nüfus oranı verilmiştir?

A) %40
B) %30
C) %65
D) %77,2
E) %25

Cevap : D) %77,2

34) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, eğitim, mesleki eğitim ve istihdam konularında modernleştirme çabalarının kapsama alındığı hedef programı verilmiştir?

A) Hedef 4
B) Hedef 1
C) Hedef 5
D) Hedef 3
E) Hedef 2

Cevap : D) Hedef 3

35) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avustralya’da kırsal nüfustaki artışın olmadığı bölge verilmiştir?

A) Batı Avustralya
B) Sidney
C) Viktorya
D) New South Wales’ın kıyı kesiminde
E) Queensland

Cevap : B) Sidney

36) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, hem çevre savunucuları hem de hükümetler için kırsal çevrenin korunmasının önemli bir konu olmaya başladığı dönem verilmiştir?

A) 14. yüzyıl ortalarından itibaren

B) 15. yüzyıl sonlarında
C) 16. yüzyıl başlarında
D) 19. yüzyılın ortalarından itibaren
E) 12. yüzyıl başlarında

Cevap : D) 19. yüzyılın ortalarından itibaren

37) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “kırsal değişim söylemlerinde, mevcut dinamik kırsal ve değişmeyen geçmiş kırsal arasında yanlış ……………… sıklıkla tekrarlanmaktadır” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

A) tavır
B) uygulama
C) bir ikili yapı
D) seçenek
E) hareket

Cevap : C) bir ikili yapı

38) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Avustralya’nın güneydoğusunda yer alan New South Wales kıyılarında yer alan kırsal bölgelere nüfusun gelmesinde önemli olan faktör değildir?

A) İklim
B) Sanayileşme
C) Çevre olanakları
D) Hayat şartları
E) İş ve ev olanakları

Cevap : B) Sanayileşme

39) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yetiştirilen hayvanlar içinde küçükbaş hayvanların oranı verilmiştir?

A) %76
B) %23
C) %55
D) %32
E) %17

Cevap : C) %55

40) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünya Bankasının raporuna göre 2025 yılında ulaşılacak olan şehirde yaşayan fakir insan sayısı verilmiştir?

A) 2,1 milyar
B) 1 milyar
C) 2 milyar
D) 3,1 milyar

E) 1,6 milyar

Cevap : D) 3,1 milyar

Kırsal Coğrafya

41) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Birleşmiş Milletlerin dünyada hızla yayılan uygulamaya dikkatleri çekmek ve daha da yaygınlaşmasını sağlamak için 2005 yılını ilan ettiği yıl adı verilmiştir?

A) Finans yılı
B) Makrokredi yılı
C) Mikrokredi yılı
D) Kalkınma yılı
E) Sermaye yılı

Cevap : C) Mikrokredi yılı

42) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Türkiye’nin çeşitli doğal ekosistemleri barındıran korunan alanlarından değildir?

A) Deniz ve kıyılar
B) Ormanlar
C) Deltalar
D) Şehirler
E) Yaylalar

Cevap : D) Şehirler

43) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, korunan alanların birçok temel faydasından biri değildir?

A) Sosyal
B) Ekonomik
C) Ekolojik
D) Dermotolojik
E) Kültürel

Cevap : D) Dermotolojik

44) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avustralya’da kırsal nüfustaki artışın olmadığı bölge verilmiştir?

A) Viktorya
B) New South Wales’ın kıyı kesiminde
C) Batı Avustralya
D) Sidney
E) Queensland

Cevap : D) Sidney

45) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, tarımda makinelerin kullanımının ekonomik olmadığı arazi büyüklüğü verilmiştir?

A) 20 dekardan küçük
B) 50 dekardan küçük
C) 1000 dekardan küçük
D) 10 dekardan küçük
E) 5 dekardan küçük

Cevap : B) 50 dekardan küçük

46) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’nin tarım alanlarının oranı verilmiştir?

A) %15,21
B) %20
C) %60, 07
D) %54
E) %49,70

Cevap : E) %49,70

47) “……………… ağaç topluluklarının bulunduğu mekân olma yanında, başta odun ham maddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım dengeleri olan, canlı, dinamik ve karmaşık yapıda, karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yayla
B) Mera
C) Fundalık
D) Çayır
E) Orman

Cevap : E) Orman

48) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İngiltere’de Devon ve Lancashire da köylere yapılan göçleri çalışan Halfacree’nin ulaştığı sonuç verilmiştir?

A) Kırsalın seçilmesinde bölgenin sanayileşmesi etkili olmuştur.
B) Kırsalın seçilmesinde bölgenin gelişmişliği etkili olmuştur.
C) Kırsalın seçilmesinde bölgenin şehirsel özellik kazanması etkili olmuştur.
D) Kırsalın seçilmesinde bölgenin uzaklığı etkili olmuştur.
E) Kırsalın seçilmesinde bölgenin kırsal karakteri etkili olmuştur.

Cevap : E) Kırsalın seçilmesinde bölgenin kırsal karakteri etkili olmuştur.

49) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal alanların sosyal ve ekonomik yaşamını değiştiren teknolojik yeniliklerden soğutmanın yerel düzeydeki etkisi verilmiştir?

A) Şehirdeki süpermarketlere daha düzenli alış-verişe gidebilme olanağını sağlamıştır.

B) Bazı kırsal dükkan ve hizmetlerin açılmasına sebep olmuştur.
C) Kırsal tüketicilerin alış-veriş alışkanlıklarını değiştirmiştir.
D) Kırsal tüketicilerin alış-veriş alışkanlıklarının devamlılığını teşvik etmiştir.
E) Yerel tedarikçilere bağımlılığı arttırmıştır.

Cevap : C) Kırsal tüketicilerin alış-veriş alışkanlıklarını değiştirmiştir.

50) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, çağdaş kırsal değişimin özellikle ayırt edilebildiği iki özelliğinden ilki verilmiştir?

A) Değişimin durağanlığı
B) Değişimin perspektifi
C) Değişimin hızı ve sürekliliği
D) Değişimin çarpıcılığı
E) Değişimin yalınlığı

Cevap : C) Değişimin hızı ve sürekliliği

Kırsal Coğrafya

51) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Birleşik Krallık’ta bulunan biyosfer rezervi miktarı verilmiştir?

A) 6 Biyosfer rezervi
B) 3 Biyosfer reservi
C) 15 Biyosfer rezervi
D) 20 Biyosfer rezervi
E) 9 Biyosfer rezervi

Cevap : E) 9 Biyosfer rezervi

52) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, soğutmanın, yeni gıda işleme sanayileri ve şirketleri oluşturması ve süpermarketlerin gelişmesini sağlamasıyla oluşan gelişme verilmemiştir?

A) Perakende şirketlerinin gücünü kuvvetlendirmiştir.
B) Çiftçilerin uzmanlaşmasını teşvik etmiştir.
C) Tarıma küresel ölçekte ticaret yapmada yardımcı olmuştur.
D) Çiftçilerin gıda işleme gücünü kuvvetlendirmiştir.
E) Yeni gıda işleme sanayilerini kösteklemiştir.

Cevap : E) Yeni gıda işleme sanayilerini kösteklemiştir.

53) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Birleşmiş Milletlerin dünyada hızla yayılan uygulamaya dikkatleri çekmek ve daha da yaygınlaşmasını sağlamak için 2005 yılını ilan ettiği yıl adı verilmiştir?

A) Sermaye yılı
B) Kalkınma yılı
C) Finans yılı
D) Mikrokredi yılı
E) Makrokredi yılı

Cevap : D) Mikrokredi yılı

54) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Tennessee Vadisindeki baraj sayısı verilmiştir?

A) 21 adet
B) 43 adet
C) 50’nin üzerinde
D) 25’in üzerinde
E) 32 adet

Cevap : A) 21 adet

55) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 1851’de İngiltere ve Galler’deki nüfusun yarısı kırsalda yaşamaktayken, 100 yıl sonra 1951’de kırlarda yaşayan nüfusun oranı verilmiştir?

A) %35’i
B) %38’i
C) %60’ı
D) %20’si
E) %30’u

Cevap : D) %20’si

56) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Tennessee Vadisinde hakim olarak yetiştirilen ürünlerden biri verilmiştir?

A) Kiraz
B) Tütün
C) Ananas
D) Muz
E) Avakado

Cevap : B) Tütün

57) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Avustralya’nın güneydoğusunda yer alan New South Wales kıyılarında yer alan kırsal bölgelere nüfusun gelmesinde önemli olan faktör değildir?

A) İş ve ev olanakları
B) Çevre olanakları
C) Hayat şartları
D) İklim
E) Sanayileşme

Cevap : E) Sanayileşme

58) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Tennessee Vadisindeki sekiz güney eyaletini bir ekonomik değerlendirme programı çerçevesinde yoksulluktan kurtarmak amacıyla oluşturulan, geniş yetkilere sahip teşkilatın kısaltılmış adı verilmiştir?

A) TAV

B) VAT
C) VTA
D) ATV
E) TVA

Cevap : E) TVA

59) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, BM listesinde bulunan korunan alanların son değerlendirmedeki sayısı verilmiştir?

A) 104 000’i aşkın
B) 75 000
C) 25 000
D) 82 000
E) 50 000’i aşkın

Cevap : A) 104 000’i aşkın

60) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, GAP’ta yetiştirilecek ürünlere dayalı olarak kurulabilecek sanayilerden değildir?

A) Çay sanayi
B) Pamuklu dokuma
C) Konfeksiyon sanayileri
D) Makarna, bisküvi
E) Pamuk ipliği

Cevap : A) Çay sanayi

61) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, BM listesinde bulunan korunan alanların son değerlendirmedeki sayısı verilmiştir?

A) 25 000
B) 50 000’i aşkın
C) 104 000’i aşkın
D) 82 000
E) 75 000

Cevap : C) 104 000’i aşkın

62) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde,muhafazakar hareket için düzeni ve kırsal toplumun dayanıklılığını açıklamakta kullanılan ifade yer almaktadır?

A) Modernitenin belirsizliği
B) Yaşam standartlarının yükseltilmesi
C) Modernleşme
D) Manevi düzensizlik
E) Gelenek

Cevap : E) Gelenek

63) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Tarımsal Garanti ve Yön Verme Fonu ( EAGGF )’nın Yön Verme Bölümünün kırsal kalkınma kapsamındaki amaçlarından değildir?

A) Köylerin yenilenmesi ve kalkınması, kırsal dokunun bozulmasının engellenmesi ve rehabilitasyonu
B) Tarım ve orman ürünlerinin gelişimine bağlı olarak kırsal altyapının geliştirilmesi
C) Çevrenin korunması ve kırsal yerleşimlerin altyapı sistemlerinin bakımının sağlanması
D) Şehirlerin tekrar elden geçirilmesi ve altyapının düzenlenmesi
E) Doğal şartlar sebebiyle zarar görmüş tarım ve orman ürünlerinin uygun koruma önlemleriyle korunması

Cevap : D) Şehirlerin tekrar elden geçirilmesi ve altyapının düzenlenmesi

64) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, AB’yi “yeni kırsal kalkınma politikası” oluşturmaya yöneltmiş yaklaşımlardan biri verilmiştir?

A) Sanayi sektörünü yeniden yapılandırma ihtiyacı
B) Ortak Tarım Politikasında ( OTP ) çevresel hassasiyetlerin azaltılması
C) Ticaret sektörünü yeniden yapılandırma ihtiyacı
D) Çevre duyarlılıklarını azaltmak
E) Bölgesel gelişme politikası ile birlikte ekonomik ve sosyal bütünleşmenin artırılması gereği

Cevap : B) Ortak Tarım Politikasında ( OTP ) çevresel hassasiyetlerin azaltılması

Kırsal Coğrafya

Auzef Coğrafya

Kırsal Coğrafya

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: