Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi

Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi

Vize Final
2022-23 Vize Soruları (Bahar) 2022 Final Soruları
2021 Vize Deneme Sınavı
Vize Soruları
2018 Vize Soruları

Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi

Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi 2022 Final Soruları

1. Risk değerlendirmesinin beş adımından ilki olan bu adımda, çalışma ortamı, çalışanlar, işyerine ilişkin bilgiler ve tehlikeler belirlenir, kayıt altına alınır.
Yukarıda bahsedilen risk değerlendirme adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
B) Dokümantasyon
C) Riskleri belirleme ve analiz etme
D) Tehlikelerin tanımlanması
E) Risklerin yenilenmesi

Cevap : D) Tehlikelerin tanımlanması

2. Oluşma yerine göre riskler sınıflandırılabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oluşma yerlerine göre tanımlanan risk sınıflarından biri değildir?

A) Acil durum riskleri
B) Finansal riskler
C) Stratejik ve kurumsal riskler
D) Operasyonel riskler
E) Beklenen riskler

Cevap : E) Beklenen riskler

3. Risk değerlendirme metodolojileri farklı sınıflarda incelenmektedir. Bu sınıftaki metotlarda, risk hesaplanırken sayısal-rakamsal yöntemler kullanılır. Sayısal değerler matematiksel ve mantıksal metotlar yardımıyla risk değeri hesaplanır. Bahsedilen metodolojiler hangi sınıftadır?

A) Karma Risk Değerlendirme Metotları
B) İleri Risk Değerlendirme Metotları
C) Geleneksel Risk Değerlendirme Metotları
D) Kalitatif Risk Değerlendirme Metotları
E) Kantitatif Risk Değerlendirme Metotları

Cevap : E) Kantitatif Risk Değerlendirme Metotları

4. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyesi olarak tanımlanmış kişilerden/pozisyonlardan biri değildir?

A) İş yeri hekimi
B) Sivil savunma uzmanı
C) Genel müdür
D) İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı
E) İşveren

Cevap : C) Genel müdür

5. Risk değerlendirmesi ile tüm risk yönetimi süreci için stratejik gereklilikleri ortaya koyan stratejik düzeyde oluşturulan bir plandır. Bu planda, ilk olarak risk yönetimi kapsamı ve risk yönetiminin uygulanacağı alanlar tanımlanır. Risklerin can kaybı ve ekonomik kayıplar kapsamında etkileri ve ortaya çıkma olasılıkları ortaya konulur. Ayrıca planda, risk tanımlama ve değerlendirme için hangi tekniklerin kullanılacağı da belirtilebilmektedir.
Yukarıda bahsedilen plan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk azaltıcı önlemler planı
B) Risk yönetim planı
C) Risk seviyesi belirleme planı
D) Risk değerlendirme planı
E) Risk tepki planı

Cevap : B) Risk yönetim planı

6.

….., tümevarim mantığına dayanan bir metodolojidir. Kaza öncesi ve kaza sonrası durumları göstermektedir. Bu yöntemde başlangıçta herhangi bir olay tasarlanır ve bu olayın gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçlar analiz edilir. Bu analiz sonuçların akış diyagramını gösteren bir tekniğe dayanmaktadır. Bu analiz neticesinde ise çıkabilecek sonuçlar üzerine çözümler planlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Neden Sonuç Analizi
B) Olay Ağacı Analizi
C) Hata Ağacı Analizi
D) İş Güvenlik Analizi
E) Hata Türü ve Etkileri Analizi

Cevap : B) Olay Ağacı Analizi

7. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibinde yer almayabilir?

A) Çalışan temsilcisi
B) Destek elemanı
C) Tedarikçiler
D) İş yeri hekimi
E) İşveren

Cevap : C) Tedarikçiler

8.

…. tehlikeleri belirlemek için bir dizi soru soran bir yöntemdir. Kontrol listeleri dışında tehlikeyi tanımlamak için kullanılan en eski yöntem olmakla birlikte hâlâ kullanılmaktadır. “Boru sızıntısı olursa ne olur?” “Akış kontrol edici hata yaparsa ne olur?” gibi sorular yardımıyla olası tehlikeler ve riskler incelenebilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)
B) Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi (HAZOP)
C) Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)
D) Kontrol Listesi Kullanılarak Birincil Risk Analizi (PRA)
E) Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)

Cevap : C) Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)

9. Aşırı yük kaldırma, iş kazası ve meslek hastalıkları nedenleri içerisindeki hangi tehlike sınıfı içinde değerlendirilmektedir?

A) İşyeri ortamından kaynaklanan tehlikeler
B) Tehlikeli yöntem ve işlemler
C) Kimyasal tehlikeler
D) Fiziksel tehlikeler
E) Mekanik tehlikeler

Cevap : B) Tehlikeli yöntem ve işlemler

10. En Düşük Maruziyet Eylem Değeri olan ….. dB de KKD bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 60
B) 90
C) 80
D) 70
E) 105

Cevap : C) 80

Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi 2022 Final Soruları
Auzef İş Sağlığı ve Güenliği Final Sorualrı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi

Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi 2022 Final Soruları

11. Afetlerden sonra….. evresinde, arama kurtarma çalışmaları, halkın uyarılması, başka yere tahliye edilmesi, barındırma faaliyetlerinin organizasyonu, halkın sürekli bilgilendirilmesi, tibbi yardım sağlanması, hasar tespiti, bölge dışından talep edilecek yardımların organizasyonu gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) denetim-kontrol
B) müdahale
C) iyileştirme
D) hazırlıklı olma
E) zarar azaltımı

Cevap : B) müdahale

12. Bu analiz tehlikeli olayların belirlenip ayrı ayrı çözüme gidildiği bir kalitatif risk değerlendirme metodolojisidir. Bu metodoloji erken tasarım aşamasında kullanılmaktadır. Analiz çeşitli tehlikelerin hangi sıklıkla ortaya çıktığını gösterir. Bunun sonucunda tehlikeler için hangi analiz metodları uygulanması gerektiği belirlenir. Yukarıda kısaca açıklanan kalitatif risk değerlendirme analizi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)
B) Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi (HAZOP)
C) Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)
D) Kontrol Listesi (Çeklist) Kullanılarak Birincil Risk Analizi (PRA)
E) Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)

Cevap : E) Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)

13. Kazaların neticesinde oluşan toplam kayıp gün sayısının, toplam iş yerindeki fiilî çalışma süresine (adam saat) bölünmesi ve sonrasında elde edilen değerin 1000 ile çarpılması neticesinde hangi oran elde edilir?

A) Kaza ağırlık oranı
B) Kaza olabilirlik oranı
C) Kaza etki oranı
D) Kaza sıklık oranı
E) Kaza bilinmezlik oranı

Cevap : A) Kaza ağırlık oranı

14.

I. KKD’nin aksesuarları ve parçaları da KKD olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak; “baret” bir baş koruyucu donanım olarak bir KKD’dir. Baretin bir parçası olan “baret bandı” da bir KKD’dir.

II. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipmanlar kişisel koruyucu donanımlara örnek olarak verilebilir.

III. Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir. Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) Il ve III
D) Yalnız III
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

15. Olay ağacı yönteminde hangi sembol, bağlantı ve birleştirme fonksiyonlarında kullanılan aktarma sembolüdür?

A) Elips
B) Kare
C) Daire
D) Üçgen
E) Dikdörtgen

Cevap : D) Üçgen

16. Isıl işlem ve kaynak işleminin gözetlenmesinde kullanılan, başa tutturulmayan, yalıtkan ve zor yanıcı bir malzemeden yapılan sapları olan koruyucu donanımlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) El siperleri
B) Miğferli gözlükler
C) Güvenlik gözlükleri
D) Fincan tipi muhafazalı gözlükler
E) Yalıtkan baretler

Cevap : A) El siperleri

17. Dünyada son yüzyılda teknolojik afetler neticesinde en fazla ölüm hangi sektörde gerçekleşmiştir?

A) Tekstil
B) Yapı-İnşaat
C) Maden
D) Taşıma-Ulaştırma
E) Talaşlı imalat

Cevap : D) Taşıma-Ulaştırma

18. Böcek istilası ne tür bir afettir?

A) Jeolojik afet
B) İnsan kaynaklı afet
C) Mevsimsel afet
D) Biyolojik afet
E) Meteorolojik

Cevap : D) Biyolojik afet

19. Aşağıdakilerden hangisi titreşim (vibrasyon) kaynaklı hastalıklardan biri değildir?

A) Mezotelyoma
B) Karpal tünel sendromu
C) Vasküler bozulma
D) Periferik nöropati
E) Beyaz parmak

Cevap : A) Mezotelyoma

20. Aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirme yöntemlerinden biridir?

A) Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)
B) Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi (HAZOP)
C) Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)
D) Neden-Sonuç Analizi
E) İş Güvenlik Analizi (JSA)

Cevap : A) Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)

Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi 2022 Final Soruları
Auzef İş Sağlığı ve Güenliği Final Sorualrı

oic - wp_under_page_title - under_page_title -->

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

Acil Yardım Ve Afet Yönetimi

Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi Auzef Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi Kitabı PDF

Risk Değerlendirmesi Ve Metodolojisi Kitabı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

 

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!