Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

Vize Final
2022 Vize Deneme Sınavı -1 2022 Final Deneme Sınavı -1
2022 Vize Deneme Sınavı -2 2022 Final Deneme Sınavı -2
2022 Vize Deneme Sınavı -3 2022 Final Deneme Sınavı -3
2021 Vize Soruları

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi Vize

Aşağıdakilerden hangisi ‘mal ve hizmet üretiminde kullanılan üretim bilgisi, bu bilginin türetilmesi ve kullanım becerisi’ tanımı için kullanılır?

a) Strateji
b) Pazarlama
c) Teknoloji
d) Ar – ge
e) Üretim

Cevap : c) Teknoloji

Aşağıdakilerden hangisinde teknoloji öznel olarak belirlenmiş iki unsura dayanır?

a) Süreç ve ürün
b) Süreç ve üretim
c) Süreç ve hizmet
d) Ürün ve hizmet
e) Ürün ve üretim

Cevap :a) Süreç ve ürün

Aşağıdakilerden hangisi teknolojide bilgisel kısım araçlara ait örneklerden birisi değildir?

a) Ustalık bilgisi
b) Üretim
c) Pazarlama
d) Kalite kontrol
e) Ekipman

Cevap : e) Ekipman

Aşağıdakilerden hangisi ‘günümüzde destekleyici olmanın ötesinde mal ve hizmet üretiminin ve satışının kendisini gerçekleştirmesi’ cümlesini en iyi şekilde açıklar?

a) Teknoloji
b) Üretim
c) Kalite
d) Pazarlama
e) Satış

Cevap : a) Teknoloji

Aşağıdakilerden hangisi maddi olan teknolojilere örnektir?

a) Doğal kaynak şirketinin arsaları
b) İyi bilinen marka ismi
c) Bilgi işgücü
d) Yaratıcı işgücü
e) Kamu yönetimiyle iyi iletişim

Cevap : a) Doğal kaynak şirketinin arsaları

Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan teknolojilere örnektir?

a) Ar – ge firmasının patenti
b) Bir imalat firmasının donanımı
c) Mobilya şirketinin bayileri
d) Mağazanın envanteri
e) Uygun örgüt yapısı

Cevap : e) Uygun örgüt yapısı

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi teknolojinin kullanıldığı alanlardan birisi değildir?

a) Makine
b) Kimya
c) İnşaat
d) Elektrik – Elektronik
e) Metalürji

Cevap : c) İnşaat

Üretim süreci, ürünün kendisi, üretim ve yönetim organizasyonu pazarlama ve satış sonrası servis ile ilgili bilgi ve deneyimler stokudur.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

a) Teknolojik süreç
b) Teknolojik düzey
c) Teknolojik gelişme
d) Teknolojik yönetim
e) Teknolojik verimlilik

Cevap : b) Teknolojik düzey

Aşağıdakilerden hangisinde teknolojik gelişimdeki iki yaklaşım doğru olarak verilmiştir?

a) Neo – klasik ve Modern Yaklaşım
b) Neo – klasik ve Post – Modern Yaklaşım
c) Neo – klasik ve Klasik Yaklaşım
d) Neo – klasik ve Evrimci Yaklaşım
e) Modern ve Post – Modern Yaklaşım

Cevap : d) Neo – klasik ve Evrimci Yaklaşım

Mevcut ürünlerin üretiminde, yeni yöntemlerin geliştirilmesi, yeni nitelikte ürünler üretilmesi, organizasyon, piyasalama ve yönetim tekniklerinde gelişme ve yenilik şeklinde bir olaydır.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

a) Teknolojik gelişme
b) Teknolojik düzey
c) Teknolojik süreç
d) Teknolojik yönetim
e) Teknolojik verimlilik

Cevap : a) Teknolojik gelişme

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi ‘organizasyonların stratejik ve işlevsel hedeflerini şekillendirmek ve gerçekleştirmek için gerekli teknolojileri geliştirme ve uygulamasını planlayan ve kontrol eden bir süreç’ olarak tanımlanır?

a) Teknolojik süreç
b) Teknolojik verim
c) Teknolojik gelişme
d) Teknolojik düzey
e) Teknoloji yönetimi

Cevap : e) Teknoloji yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji yönetiminde ‘ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma hedeflerine uygun olarak, bilim-teknolojiyi planlaması, politika tespiti, teknolojik yatırım ve alt yapı faaliyetlerini yürütmesi’ konularını ele alan yaklaşımdır?

a) Makro Yaklaşım
b) Mikro Yaklaşım
c) Demografik Yaklaşım
d) Kültür Yaklaşımı
e) Çevre Yaklaşımı

Cevap : a) Makro Yaklaşım

Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Yönetimi’nin içerdiği konulardan birisi değildir?

a) Strateji ve Politikalar
b) Matematiksel ve İstatistiksel Modelleme
c) Ürün Geliştirme, Proje Yönetimi
d) Tedarik Zinciri Yönetimi
e) Anapazar Analizi

Cevap : e) Anapazar Analizi

Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Yönetimi’nin ilişkili olduğu yönetim türlerinden birisi değildir?

a) İşletme Yönetimi
b) Entelektüel Sermaye Yönetimi
c) Belge Yönetimi
d) Ar – Ge Yönetimi
e) Yaratıcılık ve Yenilikçilik Yönetimi

Cevap : c) Belge Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Yönetimi Döngüsü’nde bulunmayan unsurlardan birisidir?

a) Planlama ve değerlendirme
b) Bütçeleme ve finansman
c) Satın alma ve lojistik
d) Çalışma ve güvenlik
e) Pazarlama

Cevap : e) Pazarlama

‘Stratejik Teknoloji politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında yönetsel alanların, konuyu ele alış ve uygulayış düzeyleridir.’ Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı oluşturan kademelerdir?

a) Ülke ve gelir düzeyi teknoloji yönetimi
b) Ülke ve değer düzeyi teknoloji yönetimi
c) Ülke ve birim düzeyi teknoloji yönetimi
d) Uluslararası ve birim düzeyi teknoloji yönetimi
e) Uluslararası ve gelir düzeyi teknoloji yönetimi

Cevap : c) Ülke ve birim düzeyi teknoloji yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji temini için seçenekler arasında bulunmaz?

a) Mevcut teknolojinin kullanımı
b) Firma içi Ar-Ge faaliyetleriyle ürün geliştirmek
c) Firma içi Ar-Ge faaliyetleriyle süreç geliştirmek
d) Strateji geliştirmek
e) Lisans Alma

Cevap : d) Strateji geliştirmek

Teknolojiyi organizasyon bazında planlama, örgütleme, yöneltme, koordine etme ve kontrolüdür.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

a) Pazarlama Yaklaşımı
b) Yönetim Yaklaşımı
c) Makro Yaklaşım
d) Durum Yaklaşımı
e) Mikro Yaklaşım

Cevap : e) Mikro Yaklaşım

Teknoloji Yönetimi’nin uzun dönemde kar elde etmesini sağlayan unsurlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Yönetimi’nin bir araya getirerek uzun dönemde kar elde etmesini sağlayan unsurlardan biri değildir?

a) Satış
b) Üretim
c) Mühendislik
d) Yazılım
e) İletişim

Cevap : a) Satış

Sağlık Teknolojisi Yönetimi Avrupa’da hangi tarihte ortaya çıkmıştır?

a) 1940’larda
b) 1950’lerde
c) 1960’larda
d) 1970’lerde
e) 1980’lerde

Cevap : d) 1970’lerde

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi ‘bilgiyi üretme, kullanma ve yönetmenin her zamankinden çok daha fazla önem kazanması’ ile birlikte tüm dünyada geçiş yapılmış ekonomidir?

a) Bilgi Ekonomisi
b) Sanayi Ekonomisi
c) Tarım Ekonomisi
d) Entelektüel Ekonomi
e) İlkel Ekonomi

Cevap : a) Bilgi Ekonomisi

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel sermayeye örnek değildir?

a) Makine
b) Fabrika
c) Teçhizat
d) Yatırım
e) Stoklar

Cevap : d) Yatırım

Aşağıdakilerden hangisi finansal sermayeye örnek değildir?

a) Alacaklar
b) Hisse senedi
c) Stoklar
d) Nakit
e) Tahvil

Cevap : c) Stoklar

Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermaye girdilerinden birisi değildir?

a) Bilgi
b) Yetenekler
c) Marka değerleri
d) Tüme yayılmış kurumsal işletme kültürü
e) Marka stratejileri

Cevap : e) Marka stratejileri

Aşağıdakilerden hangisinde Bilgi Ekonomisi’nin karakteristik özellikleri yanlış verilmiştir?

a) Bilgi
b) Dijitalleşme
c) Yenilikçilik
d) Sektörel genişleme
e) Sanallaşma

Cevap : d) Sektörel genişleme

Aşağıdakilerin hangisi Entelektüel Sermaye ölçümünün sağlık işletmelerine sağlayacağı avantajlardan birisi değildir?

a) Risk sermayesi bulma olanağını artırır
b) İşletmenin hisse senetlerinin fiyat performansını artırır
c) Satış fiyatını artırır
d) Sektörün karlılık derecesini ölçer
e) Zayıf yönlerini geliştirir

Cevap : d) Sektörün karlılık derecesini ölçer

Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermayeyi ölçmede yaşanan zorluklardan birisi değildir?

a) Farklı sektörlerde bilginin farklı olması
b) Maddi olan varlıkların ülkeden ülkeye farklılık göstermesi
c) Farklı sektörlerde bilginin değersiz olabilmesi
d) Formal bilginin değerlemesinin kolay olması
e) Maddi olmayan varlıkların ülkeden ülkeye farklılık göstermesi

Cevap : b) Maddi olan varlıkların ülkeden ülkeye farklılık göstermesi

Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Mülkiyet Varlıklarına örnek değildir?

a) Lisanslı patentler
b) Patentler
c) Telif hakları
d) Ticari markalar
e) Ticari sırlar

Cevap : a) Lisanslı patentler

Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermaye Modelleri’nden birisi değildir?

a) Soyut Varlıkları İzleme Modeli
b) Skandia Değer Şeması Modeli
c) Somut Varlıkları İzleme Modeli
d) Skandia Pusulası Modeli
e) Kavramsal Model

Cevap : c) Somut Varlıkları İzleme Modeli

Entelektüel Sermaye’de kullanılan yöntemlerden birisi de Kurumsal Performans Ölçüm Yöntemidir.
Yukarıdaki açıklamaya göre diğer adı Kurumsal Performans Ölçüm Yöntemi olan model aşağıdakilerden hangisidir?

a) Somut Varlıkları İzleme Modeli
b) Skandia Değer Şeması Modeli
c) Kavramsal Model
d) Skandia Pusulası Modeli
e) Dengelenmiş Başarı Karnesi Modeli

Cevap : e) Dengelenmiş Başarı Karnesi Modeli

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Auzef Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi Ders Kitabı PDF

Auzef Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi Ders Kitabı

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!