Sağlık Sigortacılığı

Sağlık Sigortacılığı

Vize Final
2023-2024 Vize Soruları Final Soruları-Deneme Sınavı
2022-2023 Vize Soruları 2021-2022 Vize-Final Soruları
Vize Soruları-Deneme Sınavı 2018 (Üç Ders Sınav Soruları)
Çıkmış Bütünleme Soruları
2022-2023 Final Soruları

Sağlık Sigortacılığı

1. Sağlık, Sağlığın Önemi, Sağlık Hizmetleri

1. Verimli insan faaliyetlerinin artması için hangisi gereklidir?

a) Eğitim hizmetleri
b) Sağlık hizmetleri
c) Sosyal güvenlik hizmetleri
d) Sosyal hizmetler

Cevap : b) Sağlık hizmetleri

2. Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve boyutunu kim belirler?

a) Sağlık Bakanlığı
b) Genel Sağlık Sigortası
c) Hekimler
d) Hastalar

Cevap : c) Hekimler

3. Hangisi koruyucu sağlık hizmetleri içinde yer almaz?

a) Anne ve çocuk sağlığı
b) Sağlıklı beslenme
c) Sağlık ve hijyen konusunda bireylerin eğitimi
d) Evde sağlık hizmetleri

Cevap : d) Evde sağlık hizmetleri

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sağlık hizmetleri ertelenemez.
b) Sağlık hizmetlerinin faydası para ile ölçülemez.
c) Sağlık hizmet tüketimi rastlantısal değildir.
d) Sağlık hizmetlerinin sunumunda iyileştirme garantisi yoktur.

Cevap : c) Sağlık hizmet tüketimi rastlantısal değildir.

5. Çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi halkın sağlık konusunda eğitilmesi, bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi,

beslenme koşullarının iyileştirilmesi hangi sağlık hizmetlerinin konusudur?

a) Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri
b) Koruyucu sağlık hizmetleri
c) Rehabilitasyon hizmetleri
d) Tedavi edici sağ

lık hizmetleri

Cevap : b) Koruyucu sağlık hizmetleri

6. Aşağıdakilerden hangisi, sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine örnek verilebilir?

a) Evde sağlık hizmetleri
b) Yaşam kalitesi ve yaşam süresinin uzatılması
c) Sağlıklı beslenme
d) İşyeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Cevap : b) Yaşam kalitesi ve yaşam süresinin uzatılması

7. Çocuk ölümlerinin azaltılması; bulaşıcı, salgın veya belirli bölgeye has hastalıkların, mesleki hastalıkların

kontrol edilip önlenmesi, tedavi edilmesi; çevre ve endüstriyel hijyenin geliştirilmesi ne için gereklidir?

a) Sağlıklı yaşam hakkı için
b) Sağlık hakkı için
c) Koruyucu sağlık hizmetleri için
d) Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı için

Cevap : b) Sağlık hakkı için

8. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla kamuda ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının

işletilmesinden kim sorumludur?

a) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Birlikleri
c) Hastane Yöneticileri
d) Sağlık Bakanlığı

Cevap : a) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

9. Ülkemizde Ana-Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması hangi kurum içinde yer alır?

a) Aile Sağlığı Merkezleri
b) Toplum Sağlığı Merkezleri
c) Aile Hekimliği
d) Dal Hastaneleri

Cevap : b) Toplum Sağlığı Merkezleri

10. Diyaliz merkezleri, laboratuvarlar, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri hangi grup içinde yer alır?

a) Birinci basamak sağlık hizmetleri
b) İkinci basamak sağlık hizmetleri
c) Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
d) Basamaklandırılamayan sağlık kurumları hizmetleri

Cevap : d) Basamaklandırılamayan sağlık kurumları hizmetleri

Sağlık Sigortacılığı Vize Soruları Deneme Sınavı

2. Sağlık Hizmetlerinde Devletin Önemi, Sağlık Hizmetleri İle Ekonomik Ve Toplumsal Gelişme Arasında İlişki

1. Sağlık hizmetleri üretiminde devletin birinci derecede önemli rol oynamasının birçok nedeni vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenler arasında yer alamaz?

a) Koruyucu sağlık hizmetlerinde bölünememezlik vardır.
b) Sağlık hizmetleri talebinin belirlenmesi oldukça zordur.
c) Özel sektörde firmalar karlılığın yüksek olduğu bölgelerde sağlık yatırımı yapmaktadır.
d) Bireyin ve toplumun beklentisi, uygun, kaliteli bir sağlık hizmeti sunumudur.

Cevap : d) Bireyin ve toplumun beklentisi, uygun, kaliteli bir sağlık hizmeti sunumudur.

2. Küresel çaptaki olumlu ve olumsuz dışsallıklara yönelik faaliyetlerin her ikisine birden ne ad verilir?

a) Küreselleşme
b) Küresel kamu malı
c) Küresel teknoloji
d) Küresel mal ve hizmet

Cevap : b) Küresel kamu malı

3. Hangisi devletin sağlık hizmetleri üretiminde birinci derecede rol oynamasının nedenlerinden biri değildir?

a) Sağlık hizmetleri talebinin belirlenmesi oldukça zordur.
b) Özel kesimde firmalar karlılığın düşük olduğu bölgelerde sağlık yatırımı yapmakta isteksizdir.
c) Koruyucu sağlık hizmetlerinde bölünememezlik söz konusudur.
d) Sağlık hizmetlerinin üretilmesi kişi açısından önemlidir.

Cevap : b) Özel kesimde firmalar karlılığın düşük olduğu bölgelerde sağlık yatırımı yapmakta isteksizdir.

4. Sağlık hizmetlerinin sunumunda devlet için önemli olan nedir?

a) Uygun ve kaliteli sağlık hizmeti
b) Vatandaşlara sağlık hakkını sunmak
c) Ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak
d) Toplumsal fayda ve maliyeti düşünerek sağlık hizmeti sunmak

Cevap : b) Vatandaşlara sağlık hakkını sunmak

5. Sağlık niçin küresel kamu malıdır?

a) Bütün hastalıkların nedeni ve etkileri küresel bir hal aldığı için sağlık küresel kamu malıdır.
b) Uluslararası ticaret sağlık hizmetlerinin küresel kamu olmasına neden olmuştur.
c) Fakirliğin azaltılması faaliyetinin temel unsuru sağlık olduğu için sağlık küresel kamu malıdır.
d) Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması ve kontrolü açısından sağlık küresel kamu malıdır.

Cevap : d) Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması ve kontrolü açısından sağlık küresel kamu malıdır.

6. Bir ülkenin en değerli serveti olan insanın ekonomik faaliyetlere verimli bir şekilde katılması için öncelikle hangisi gereklidir?

a) Eğitim seviyesinin yükseltilmesi
b) Sağlık şartlarının iyileştirilmesi
c) Yatırımların artması
d) Ekonomik kalkınmanın sağlanmış olması

Cevap : b) Sağlık şartlarının iyileştirilmesi

7. Bütün ulusların en yüksek sağlık düzeyine ulaşması hangi kuruluşun/kurumun görevidir?

a) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
b) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
c) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
d) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Cevap : a) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

8. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003)’nın finansmanını kim sağlamıştır?

a) DSÖ
b) Dünya Bankası Grubu
c) OECD
d) Uluslararası Finans Kurumu

Cevap : b) Dünya Bankası Grubu

9. Aşağıdakilerden hangisi, HIV/AIDS, kriz önleme ve atlatma, çevre ve enerji, demokratik yönetişim ve yoksulluğun azaltılması olmak üzere beş ana kalkınma hedefi üzerinde durmaktadır?

a) Dünya Sağlık Örgütü
b) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
c) Birleşmiş Milletler Çevre Programı
d) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu

Cevap : b) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

10. Hangisi diğer sağlık göstergelerini değiştirebilecek göstergedir?

a) Yatak başına nüfus
b) Ortalama yaşam beklentisi
c) GSYH’nin yüzdesi olarak kamu harcamaları
d) Sağlık personeli (hekim, hemşire, ebe, vb.) başına düşen nüfus

Cevap : c) GSYH’nin yüzdesi olarak kamu harcamaları

Sağlık Sigortacılığı Vize Soruları Deneme Sınavı

3. Sağlık Sistemleri Ve Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynakları

1) Hangisi, finansman kaynağı olarak vergilerin sigorta primlerine göre üstünlüğünü gösterir?

a) Vergiler küçük miktarlardadır
b) Vergi ödemeleri zorunludur
c) Vergi herkesten alınır
d) Vergi istendiğinde artırılabilir

Cevap : b) Vergi ödemeleri zorunludur

2) Sağlık hizmetlerinde kullanıcıdan katkı payı talep etmenin en önemli gerekçesi nedir?

a) Sağlık hizmetlerinde aşırı ve gereksiz talebin önüne geçmek
b) Sağlık kurumlarında maliyetin düşmesine neden olmak
c) Sağlık hizmetleri için ilave gelir elde etmek
d) Sağlık kurumlarında verimliliğin artışını sağlamak

Cevap : c) Sağlık hizmetleri için ilave gelir elde etmek

3) Devlet koruyucu sağlık hizmetlerinin giderlerini hangi finansman yöntemine başvurarak karşılar?

a) Vergiler ile finansman yönteminden
b) Sigorta ile finansman yöntemlerinden
c) Cepten ödeme yoluyla finansman yönteminden
d) Dış yardım ve bağışlardan

Cevap : a) Vergiler ile finansman yönteminden

4) Sağlık sisteminin fonksiyonları arasına hangisi girmez?

a) Finansman
b) Sağlık hizmet sunumu
c) Yönetim ve düzenleme
d) Fon biriktirme

Cevap : d) Fon biriktirme

5) Hangisi Beveridge modelinin özelliği değildir?

a) Tüm nüfusu kapsamına alır.
b) Sağlık hizmetlerinin sunumu ve organizasyonu tek merkezden yürütülür.
c) Hastaların hekim ve hastanesini seçme hakkı oldukça sınırlıdır.
d) Sağlık hizmetlerinin finansmanı ağırlıklı olarak vergilerden karşılanır.

Cevap : b) Sağlık hizmetlerinin sunumu ve organizasyonu tek merkezden yürütülür.

6) “Kapı doktoru” kimdir?

a) Hastaları uzman hekimlere sevk etmekle yükümlü genel pratisyen hekimler.
b) Birinci basamakta teşhis tedaviden sorumlu hekimler.
c) Sağlık hizmetini birinci basamakta sunan hekimler.
d) Sigortacıların hastalar adına hizmet aldığı hekimler.

Cevap : a) Hastaları uzman hekimlere sevk etmekle yükümlü genel pratisyen hekimler.

7) Vergi ve primlerle finanse edilen ve tüm vatandaşların ücretsiz sağlık hizmeti aldığı, hastaların hekimini seçme özgürlüğü olan sistemin adı nedir?

a) Ulusal sağlık sigortası sistemi
b) Karma sağlık sistemi
c) Ulusal sağlık örgütü sistemi
d) Geleneksel hastalık sigortası sistemi

Cevap : a) Ulusal sağlık sigortası sistemi

8) Özel sektörün sağlık harcamalarında payının yüksek olduğu sağlık sistemi hangisidir?

a) Ulusal sağlık örgütü sistemi
b) Ulusal sağlık sigortası sistemi
c) Karma sağlık sistem
d) Geleneksel hastalık sigortası sistemi

Cevap : c) Karma sağlık sistem

9) Risk havuzu sayesinde finansal kaynağın farklı hizmet gruplarına bölünmesini sağlayan, ödeme gücüne göre finansal yükü dağıtan finansman yöntemi hangisidir?

a) Vergiler
b) Sosyal sağlık sigortası
c) Özel sağlık sigortası
d) Kayıt dışı ödemeler

Cevap : b) Sosyal sağlık sigortası

10) Sağlık hizmetleri finansmanında diğer finansman yöntemlerinin özellikleri arasına hangisi girmez?

a) Ağırlıklı bir yeri yoktur.
b) Bağış, kredi, hibe şeklinde harcamalar yapılır.
c) Düzenli bir finansman kaynağıdırlar
d) Zaman zaman bina, arsa, arazi, sağlıkla ilgili araçgereç bağışı görülür.

Cevap : c) Düzenli bir finansman kaynağıdırlar

Sağlık Sigortacılığı Vize Soruları Deneme Sınavı

4. Sigorta Hakkında Genel Bilgiler

1) Sigorta ile ilgili gerekli tüm bilgileri içeren Sigorta Teklif Formunu kim hazırlar?

a) Sigortacı
b) Sigorta ettiren
c) Sigortalı
d) Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Cevap : a) Sigortacı

2) Sigorta edilen kıymetin günün piyasa koşullarına göre uygun, geçerli değerine ne ad verilir?

a) Sigorta bedeli
b) Sigorta değeri
c) Sigortacının ödeyeceği en yüksek değer
d) Prim

Cevap : b) Sigorta değeri

3) Sigorta şirketlerinin tarifelerini, riziko primlerini, rezerv ve kar paylarını hesaplayan kişiye ne ad verilir?

a) Eksper
b) Broker
c) Aktüer
d) Acente

Cevap : c) Aktüer

4) Belli bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer ve bölge içinde ve daimi olarak sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden ve bunları sigorta şirketi adına yapmayı meslek edinen kişiye ne ad verilir?

a) Eksper
b) Broker
c) Aktüer
d) Acente

Cevap : d) Acente

5) Hangisi hadise olarak isimlendirilir?

a) Emeklilik
b) Yangın
c) Hırsızlık
d) Kaza

Cevap : a) Emeklilik

6) Hangisi kişi sigortaları arasında yer almaz?

a) Hayat sigortası
b) Hırsızlık sigortası
c) Bireysel emeklilik sigortası
d) Bireysel kaza sigortası

Cevap : b) Hırsızlık sigortası

7) Sigorta poliçesi sözleşmeye bağlı olarak en geç hangi sürede sigorta ettirene verilmek zorundadır?

a) 10 gün içerisinde
b) 15 gün içerisinde
c) 7 gün içerisinde
d) 24 saat içerisinde

Cevap : b) 15 gün içerisinde

8) Sigorta şirketlerinin prim üretimini artıran aracılar arasına hangisi girmez?

a) Brokerler
b) Acenteler
c) Eksperler
d) Bireysel emeklilik aracıları

Cevap : c) Eksperler

9) Kooperatif şirket ya da karşılıklı sigorta şirketi biçiminde kurulan sigorta şirketlerinin en önemli özelliği hangisidir?

a) Şirketin sigortalılar tarafından kurulması ve yönetilmesi
b) Kuruluş sermayesinin fazla olması
c) Belirli rizikoları karşılaması
d) Kuruluşunun kanunlarla belirtilmiş olması

Cevap : a) Şirketin sigortalılar tarafından kurulması ve yönetilmesi

10) Prim tespitinde uyulması gerekli kurallar aşağıda verilmiştir. Bu kurallardan hangisi yanlıştır?

a) Prim adil olmalıdır
b) Prim yeterli olmalıdır
c) Prim ekonomik ölçülere göre kabul edilebilir düzeyde olmalıdır
d) Prim miktarından hiçbir şekilde indirim yapılmamalı, fiyat sabit olmalıdır

Cevap : d) Prim miktarından hiçbir şekilde indirim yapılmamalı, fiyat sabit olmalıdır

Sağlık Sigortacılığı Vize Soruları Deneme Sınavı

5. Sosyal Güvenlik Sistemi Ve Sağlık Sigortası Uygulaması

1) Sosyal güvenliğin hemen her uygar ülkede yaygın bir terim olarak kullanılması hangi yıldan başlar?

a) 1935
b) 1944
c) 1952

d) 1974

Cevap : b) 1944

2) Sosyal güvenliğin sağladığı yararlar arasına hangisi girmez?

a) Sosyal risklerin yol açacağı gelir kayıplarını engeller.
b) Ülkede tüm çalışanları kapsamına alır.
c) Kişilere, çalıştığı sürece elde ettiği yaşam standardının devamını sağlar.
d) Kişilere karşılaştığı riskin vereceği zarara karşı çalışma gücü kazandırır.

Cevap : b) Ülkede tüm çalışanları kapsamına alır.

3) Ülkemizde 65 yaş üstünde düzenli geliri olmayanlara verilen aylıklar hangi isimle anılır?

a) Sosyal yardım
b) Sosyal hizmet
c) Sosyal sigorta
d) Yaşlı bakım hizmeti

Cevap : a) Sosyal yardım

4) Ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/b kapsamında yer alan sigortalılar kimlerdir?

a) SSK’ya tabi olanlar
b) Emekli Sandığı’na tabi olanlar
c) Yeşilkartlılar
d) Bağ-Kur’lular

Cevap : d) Bağ-Kur’lular

5) Hangisi sosyal sağlık sigortasının özelliği değildir?

a) Sosyal sağlık sigortasında sigortacı devlettir.
b) Sosyal sağlık sigortasında amaç kamu hizmeti olarak sağlık hizmeti sunmaktır
c) Sosyal sağlık sigortasında sigortalının sigortacıyı seçme, sözleşme içeriğini tespit etme özgürlüğü yoktur.
d) Sosyal sağlık sigortasında sigortalı-sigortacı ilişkisinin kaynağını sosyal güvenlik sistemi oluşturmaktadır.

Cevap : d) Sosyal sağlık sigortasında sigortalı-sigortacı ilişkisinin kaynağını sosyal güvenlik sistemi oluşturmaktadır.

6) Hangisi özel sağlık sigortasının özelliği değildir?

a) Özel sağlık sigortasında bireysel çıkarlar söz konusudur.
b) Özel sağlık sigortasında sigortacı, özel sigorta şirketleridir.
c) Özel sağlık sigortalarında talep kısa süreli ve yüksek maliyetli olduğu için hizmet kapsamı daha geniştir.
d) Özel sağlık sigortasında sigorta konusu ekonomik nitelikte ve para ile ölçülebilen çıkarlardır.

Cevap : c) Özel sağlık sigortalarında talep kısa süreli ve yüksek maliyetli olduğu için hizmet kapsamı daha geniştir.

7) Hangisi özel sağlık sigortasının özelliğidir?

a) Sigorta fiyatını belirleyen en önemli faktör risk yönetimidir.
b) Prim oranı çok kere sabit olup sadece gelir miktarına bağlı olarak değişir.
c) Önemli olan toplum sağlığını korumak, iyileştirmek ve gerektiğinde tedavisini sağlamaktır.
d) Sigorta sözleşmesinin içeriğini tespit etme özgürlüğü bulunmamaktadır.

Cevap : a) Sigorta fiyatını belirleyen en önemli faktör risk yönetimidir.

8) Özel sağlık sigortalarına talebin artması için gelişmekte olan ülkelerde öncelikle hangisi gereklidir?

a) Kişi başına gelirin artması
b) Eğitim düzeyinin yükselmesi
c) Sigorta bilincinin artması
d) Sosyal sağlık sigortası ile alınan sağlık yardımından memnuniyetin azalması

Cevap : a) Kişi başına gelirin artması

9) Hangisi sosyal sağlık sigortasının konusu içinde değildir?

a) Toplum sağlığını korumak
b) Sigortalıların çıkarlarına önem vermek
c) Sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak
d) Sağlık hizmetlerini iyileştirmek

Cevap : b) Sigortalıların çıkarlarına önem vermek

10) Özel sağlık sigortaları için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

a) Özel sağlık sigortası için hiçbir statü gerekmez.
b) Özel sağlık sigortasında sigortacı özel sigorta şirketleridir
c) Özel sağlık sigortasında prim oranı sabit olup sadece gelir miktarına bağlı olarak değişir.
d) Özel sağlık sigortalarında hizmet kapsamı dardır.

Cevap : c) Özel sağlık sigortasında prim oranı sabit olup sadece gelir miktarına bağlı olarak değişir.

Sağlık Sigortacılığı Vize Soruları Deneme Sınavı

6. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminde Sağlık Sigortası Uygulaması

1) Sosyal güvenlik sisteminin en büyük sorunu hangisidir?

a) İşsizlik oranının yüksek olması
b) Kayıtdışı istihdamın olması
c) Yaşam süresinin artması
d) Finansman sıkıntısının artması

Cevap : d) Finansman sıkıntısının artması

2) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hangi tarihte yasalaşmıştır?

a) 2006
b) 2007
c) 2008
d) 2012

Cevap : a) 2006

3) 1992 yılında uygulamaya giren Yeşil kart uygulaması ile ilgili Kanun kapsamında kimlerin tedavi giderlerini devlet üstlenmiştir?

a) Asgari ücretin altında gelir elde edenlerin
b) Asgari ücretin üçte birinden az aylık gelir elde edenlerin
c) Aylık gelir elde etmeyenlerin
d) Ailenin elde ettiği gelirden geçimlerini sağlayanların

Cevap : b) Asgari ücretin üçte birinden az aylık gelir elde edenlerin

4) Ülkemizde sağlık sigortası ilk kez ne zaman kurulmuştur?

a) 1949 yılında kabul edilen Emekli Sandığı Kanunu ile
b) 1971 yılında kabul edilen Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
c) 1921 yılında kabul edilen 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden
Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile
d) 1945 yılında İşçi Sigortaları Kurumuna ait Kanun ile

Cevap : c) 1921 yılında kabul edilen 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden

5) Sağlık sigortası yardımını en geç alan sosyal güvenlik kuruluşu hangisidir?

a) TC Emekli Sandığı
b) BAĞ-KUR
c) Sosyal Sigortalar Kurumu
d) OYAK

Cevap : b) BAĞ-KUR

6) Sağlıkta Dönüşüm Programının temel hedefleri arasına hangisi girmez?

a) Tüm nüfusu kapsayacak genel bir sağlık sigortası sisteminin kurulması
b) Temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi
c) Sağlık işletmelerinin idari ve mali yönden Sağlık Bakanlığına bağlı olması
d) Erişimi kolay, hasta memnuniyetini sağlayıcı bir sağlık sisteminin kurulması

Cevap : c) Sağlık işletmelerinin idari ve mali yönden Sağlık Bakanlığına bağlı olması

7) Sosyal güvenlik reformunun yapılmasında en önemli etken hangisidir?

a) Sosyal güvenlik kapsamında olanların hak ve yükümlülükler açısından farklılık göstermesi
b) Bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transfer harcamalarının her yıl
artış göstermesi
c) Bilgi işlem alt yapısının yetersizliği
d) Nüfusta artış, ömür süresinin artışı, yeni hastalıklar nedeniyle orta ve uzun dönemde beklenen değişimler

Cevap : a) Sosyal güvenlik kapsamında olanların hak ve yükümlülükler açısından farklılık göstermesi

8) Hangi sosyal güvenlik kuruluşunda sağlık sigortası yardımları hastalık ve iş kazası hallerini kapsar?

a) SSK
b) Emekli Sandığı
c) BAĞ-KUR
d) Koç Holding Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Cevap : c) BAĞ-KUR

9) Hangisinde sağlık sigortası kapsamında sadece hastalık hali bulunur?

a) Emekli Sandığı
b) BAĞ-KUR
c) SSK
d) Amele Birliği

Cevap : a) Emekli Sandığı

10) Meslek hastalıklarının en önemli özelliği nedir?

a) İşin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle ortaya çıkmaktadır.
b) Meslek hastalığı olabilmesi için hastalığı doğuran olay birden fazla görülmelidir.
c) Hastalık ile görülen iş arasında uygun nedensellik bağının olması gerekir.
d) Meslek hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet

Cevap : d) Meslek hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet

Sağlık Sigortacılığı Vize Soruları Deneme Sınavı

7. Genel Sağlık Sigortası

1) Yeşil kartlılar ve hiçbir güvencesi olmayan kişiler gelir durumunu tespit ettirmek için nereye başvururlar?

a) Sağlık Bakanlığı
b) İl Sağlık Müdürlükleri
c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
d) Sosyal Güvenlik Kurumu

Cevap : c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

2) Ülkemizde ilk kez hangi Anayasada Genel Sağlık Sigortasına yer verilmiştir?

a) 1961 Anayasası
b) 1982 Anayasası
c) 1924 Anayasası
d) 1876 Anayasası

Cevap : b) 1982 Anayasası

3) Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, iş kazası ve meslek hastalıkları,
acil haller, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda sağlık hizmetinden yararlananlar hangi kapsamda yer alır?

a) Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır.
b) Genel sağlık sigortası kapsamında olup hiçbir şart aranmaksızın sağlık hizmetinden yararlananlar kapsamındadır.
c) Genel sağlık sigortası kapsamında şarta bağlı sağlık hizmetinden yararlananlar kapsamındadır.
d) Sosyal hizmetler ve yardımlar kapsamında olup sağlık hizmetlerinden yararlananlar kapsamındadır.

Cevap : b) Genel sağlık sigortası kapsamında olup hiçbir şart aranmaksızın sağlık hizmetinden yararlananlar kapsamındadır.

4) Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası hangi tarihte uygulamaya girmiştir?a) 15.12.2006 tarihinde
b) 01.01.2008 tarihinde
c) 01.01.2012 tarihinde
d) 01.01.2013 tarihinde

Cevap : c) 01.01.2012 tarihinde

5) Hangisi Genel Sağlık Sigortasının amacını veren en iyi tanımdır?

a) GSS’nın amacı sağlık harcamalarının finansmanını sağlamaktır.
b) GSS’nın amacı toplumda bütün kişilerin sağlık hizmetlerinden eşit ve etkin şekilde faydalanmasını sağlamaktır.
c) GSS’nın amacı, kişilerin sağlıklarının korunmasını sağlamak, sağlık riskleri ile karşılaştıklarında oluşan harcamaların finansmanını sağlamaktır.
d) GSS’nın amacı, toplumdaki tüm bireylerin sağlıklı yaşam güvencesine sahip olmasını sağlamaktır.

Cevap : c) GSS’nın amacı, kişilerin sağlıklarının korunmasını sağlamak, sağlık riskleri ile karşılaştıklarında oluşan harcamaların finansmanını sağlamaktır.

6) Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a, 4/b, 4/c maddeleri kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren kaç gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanabilirler?

a) 90 gün
b) 30 gün
c) 7 gün
d) 10 gün

Cevap : d) 10 gün

Sağlık Sigortacılığı Vize Deneme Sınavı

7) Genel Sağlık Sigortası uygulamasında hiçbir şart aranmaksızın sağlık hizmeti verilecek olan haller arasına hangisi girmez?

a) İşsizlik halleri
b) İş kazası ve meslek hastalığı halleri
c) Acil haller
d) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık halleri

Cevap : a) İşsizlik halleri

8) Genel Sağlık Sigortasının başlangıcı ile ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır?

a) Mesleki eğitime veya zorunlu staja başlanılan tarihte sağlık sigortası başlar.
b) Köy ve mahalle muhtarları seçildikleri tarihten itibaren sağlık sigortası başlar.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa görev görevlendirilenler göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık sigortası başlar.
d) Tarımsal faaliyette bulunanlar faaliyete başladığı tarihten itibaren sağlık sigortası başlar.

Cevap : d) Tarımsal faaliyette bulunanlar faaliyete başladığı tarihten itibaren sağlık sigortası başlar.

9) Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar ve Türkiye’de ikamet izni almış ve bir yıldan fazla Türkiye’de ikamet eden yabancılar 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Vatansızlar ve sığınmacılar için hangisi doğrudur?

a) Vatansızlar ve sığınmacılar Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer almaz.
b) Vatansızlar ve sığınmacılar Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır.
c) Vatansızlar ve sığınmacılar sadece devletin koruyucu sağlık hizmetinden yararlanır.
d) Vatansızlar ve sığınmacıların sağlık ihtiyacı özel bir fondan sağlanarak karşılanır.

Cevap : b) Vatansızlar ve sığınmacılar Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır.

10) Hangisi Genel Sağlık Sigortasının uygulama nedenleri arasına girmez?

a) Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmemiştir.
b) Sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitsizlikler vardır.
c) Sağlık çalışanlarının (hekim, hemşire, diğer sağlık personeli) sayısı yetersiz kalmıştır.
d) Bütçeden sağlığa ayrılan pay oldukça düşük kalmıştır.

Cevap : c) Sağlık çalışanlarının (hekim, hemşire, diğer sağlık personeli) sayısı yetersiz kalmıştır.

Sağlık Sigortacılığı Vize Deneme Sınavı

Auzef Sağlık Sigortacılığı Auzef Sağlık Sigortacılığı Ders Kitabı PDF

Sağlık Sigortacılığı Auzef Ders Kitabı

Sağlık Sigortacılığı

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık Sigortacılığı Final Deneme Sınavı

8. Genel Sağlık Sigortasında Finansmanı Sağlanacak Sağlık Hizmetleri

Sağlık Sigortacılığı Final Deneme Sınavı

1) Sosyal Güvenlik Kurumunca Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmeti hangisidir?

a) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak verilen sağlık hizmetleri
b) Estetik amaçlı ortodondik diş tedavisi giderleri
c) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
d) İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

Cevap : b) Estetik amaçlı ortodondik diş tedavisi giderleri

2) Hangisi katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri arasında yer alır?

a) Ayakta tedavide sağlanacak ilaçlar
b) Aile hekimliği muayeneleri
c) Yardımcı üreme yöntemi tedavileri
d) Diş hekimi muayenesi

Cevap : b) Aile hekimliği muayeneleri

3) Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasına hangisi girmez?

a) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar
b) Yardımcı üreme yöntemleri
c) Diş hekimi muayenesi
d) Meslek hastalıkları

Cevap : d) Meslek hastalıkları

4) Katılım payı alınmayacak kişiler arasına hangisi girmez?

a) Vatani hizmet tertibinden aylık alan kişiler
b) Askeri öğrenciler, askerlik eğitimine tabi tutalan adaylar
c) Vatansızlar ve sığınmacılar
d) Harp malullüğü aylığı alanlar

Cevap : c) Vatansızlar ve sığınmacılar

5) Sağlık hizmetleri için alınan katılım payı sabit bir ücret olmayıp her yıl arttırılır. Bu artış için hangi Kanunda belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınır?

a) Bütçe Kanunu
b) Gelir Vergisi Kanunu
c) Vergi Usul Kanunu
d) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Cevap : c) Vergi Usul Kanunu

Sağlık Sigortacılığı

6) Katılım payı tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu için hangisi önemsizdir?

a) Kişilerin prime esas kazançlarının düşük olup olmaması
b) Sağlık hizmetlerinin hayati öneme sahip olup olmaması
c) İyileştirme araç gereçlerinin gereksiz kulllanımını azaltma
d) Tedavide kullanılan araçların gereksiz kullanımını azaltma

Cevap : a) Kişilerin prime esas kazançlarının düşük olup olmaması

7) Hangi basamakta verilen sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik kolaydır?

a) Birinci basamakta
b) İkinci basamakta
c) Üçüncü basamakta
d) Basamaklandırılmayan sağlık hizmetlerinde

Cevap : a) Birinci basamakta

8) Uzman tıp ve sağlık personelinin yer aldığı farklı büyüklükteki hastanelerin tedavi amaçlı verdiği hizmetler hangisinde gerçekleşir?

a) Birinci basamak sağlık hizmetleri
b) İkinci basamak sağlık hizmetleri
c) Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
d) Ağız ve diş sağlığı sunan özel sağlık kuruluşları

Cevap : b) İkinci basamak sağlık hizmetleri

9) Sevk zinciri uygulamasına örnek olarak verilen aşağıdaki örneklerden hangisi doğrudur?

a) Birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi edilmeyen hastalar ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarana gitmelidir.
b) Hastalar kendilerine en yakın buldukları hastaneye gitmeli, sağlık ihtiyacını karşılayamazsa üniversite hastanesine gitmelidir.
c) Kişiler önce ikinci basamak sağlık kurumlarına memnun kalmazlarsa üçüncü basamak sağlık kurumlarına gitmelidir.
d) Hastalar önce özel hastanelere gitmeli gerekirse üniversite hastanelerine gitmelidir.

Cevap : a) Birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi edilmeyen hastalar ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarana gitmelidir.

10) Hangi ifade yanlıştır?

a) Genel Sağlık Sigortası primi, prime esas kazancın % 12,5 olup % 5’i sigortalı, % 7,5’i işveren payıdır.
b) İşsiz ödeneğinden yararlandırılanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12’idir.
c) Emekli Sandığı çalışanlarından sağlık primi altında prim alınmamaktadır.
d) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi % 1,5 ile % 7 arasında olup prim işçi ve işveren tarafından yarı yarıya alınmaktadır.

Cevap : d) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi % 1,5 ile % 7 arasında olup prim işçi ve işveren tarafından yarı yarıya alınmaktadır.

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

9. Genel Sağlık Sigortası Uygulamasıyla İlgili Mevzuat Ve Diğer Kurumlar

1) Medula sistemi nedir?

a) Sağlık hizmeti sunucularının sağladığı sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan bir bilgisayar sistemidir.
b) Sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek bedellerini belirlemektir.
c) Beşeri tıbbi ürünlerle/beşeri ilaçlarla ilgili firmaların yaptığı başvuruları inceleyip karara bağlayan sistemdir.
d) Sigortalılar hakkında vazife, malullük derecesi, iş kazası ve meslek hastalıklarında iş göremezlik derecesini tespit eden, karara bağlayan bir kuruldur.

Cevap : a) Sağlık hizmeti sunucularının sağladığı sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan bir bilgisayar sistemidir.

2) Genel sağlık sigortası hizmetleri hangi kurum tarafından yerine getirilir?

a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
d) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Cevap : b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

3) Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması ve bünyesinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ve bunların idari ve mali açıdan özerk bir yönetim sistemi ile yönetilmesi konularını kapsayan hukuki kaynak hangisidir?

a) 2006 yılında çıkartılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
b) 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı Kanunda 23. 24. Maddeleri değiştiren 5763 sayılı Kanun
c) 2011 yılında çıkartılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
d) 2007 yılında çıkartılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Cevap : c) 2011 yılında çıkartılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

4) Sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan Sağlık Uygulama Tebliğleri kim tarafından çıkartılır?

a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Sağlık Bakanlığı
c) Sağlık Politikaları Kurulu
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Cevap : a) Sosyal Güvenlik Kurumu

5) Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) hangi konuda usul ve esasları belirlemez?

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması,
b) Organ ve doku nakli tedavileri
c) Trafik kazazedelerine ilişkin uygulamalar
d) Reçete ile ilaç kullanım raporu ve ilaç yazım ilkeleri

Cevap : a) Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması,

6) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görevi nedir?

a) Genel sağlık sigortası hizmetlerini yerine getirmek
b) Genel sağlık sigortasının denetimini yapmak
c) Sağlık hizmetlerinin temininde usul ve esasları belirlemek
d) Özel sağlık sunucuları, eczaneler, üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile sağlık hizmetleri temini için sözleşme/protokol yapmak

Cevap : b) Genel sağlık sigortasının denetimini yapmak

7) Sigortalılar hakkında; vazife ve malullük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlamak hangisinin görevidir?

a) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
b) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
c) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu
d) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

Cevap : d) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

8) Beşeri ve tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarını kim belirler?

a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu
c) Ödeme Komisyonu
d) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

Cevap : c) Ödeme Komisyonu

9) Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, standartları belirlemek, bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek kimin görevidir?

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu
c) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
d) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Cevap : a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

10) Sağlık harcamaları konusunda uzman gruplara hazırlatılan raporlarla birlikte özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla mükellef oldukları asgari ücret tarifesini kim belirler?

a) Türk Eczacılar Birliği
b) Türk Tabipler Birliği
c) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu

Cevap : b) Türk Tabipler Birliği

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

10. Genel Sağlık Sigortasının Değerlendirilmesi

1) Gelişmekte olan ülkelerde vergilere dayalı ulusal sağlık hizmetinden çok sağlık sigortasına dayalı bir sistem önerilmesinin nedeni hangisidir?

a) Sağlık sigortası primleri miktar olarak daha fazladır.
b) Vergilerle karşılanacak hizmet sayısı fazla olduğu için sağlığa ayrılan pay düşük kalacaktır.
c) Vergilerle finansman gelişmiş ülkelere uygundur.
d) Sigorta primlerinin toplanması daha kolaydır

Cevap : b) Vergilerle karşılanacak hizmet sayısı fazla olduğu için sağlığa ayrılan pay düşük kalacaktır.

2) Sağlık hizmetleri mevcut kamu ya da özel kuruluşlardan ve doktorlardan alınıyor ve bu hizmeti sağlayanlara ödemede bulunuluyorsa bu yönteme ne ad verilir?

a) Direkt yöntem
b) Endirekt yöntem
c) İsteğe bağlı yöntem
d) Hizmet başına ödeme yöntemi

Cevap : b) Endirekt yöntem

3) Ahlaki tehlike nedir?

a) Sağlık sigortası nedeniyle sağlık hizmetlerine talebin artması.
b) Sağlık sigortası nedeniyle sağlık hizmetlerinin fiyatı artsa bile talebin artması.
c) Sağlık sigortası olan kişinin sağlığına dikkat etmemesi nedeniyle hastalanması.
d) Fiyatı düşen sağlık hizmetlerine talebin azalması.

Cevap : c) Sağlık sigortası olan kişinin sağlığına dikkat etmemesi nedeniyle hastalanması.

4) Hangisi genel sağlık sigortasının olumlu sonucu değildir?

a) Türkiye’de ikamet eden kişiler sağlık konusunda eşit haklara sahip olmuştur.
b) Özel sektörün sağlık konusunda yatırım harcamaları artış göstermeye başlamıştır.
c) Sağlık giderleri Sosyal güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir.
d) Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcamaları kompozisyonunda tedavi giderleri payı azalırken ilaç giderleri payı artmıştır.

Cevap : d) Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık harcamaları kompozisyonunda tedavi giderleri payı azalırken ilaç giderleri payı artmıştır.

5) Sağlık harcamalarının bütçeye yükü artmaktadır. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

a) Sigortalıların prim borçlarını zamanında ödememesi.
b) Genel sağlık sigortası kapsamının geniş olması.
c) Sevk zinciri konusunda vatandaşların bilinçli olmaması.
d) Sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin artması.

Cevap : a) Sigortalıların prim borçlarını zamanında ödememesi.

6) Hangisi tanı ilişkili gruplara dayalı ödeme sisteminin özelliği değildir?

a) Faturalandırma daha kolaydır.
b) Hızlı geri ödeme sağlanmaktadır.
c) Sağlık hizmetinin kapsamına dikkat etmemektedir.
d) Hastaneler arası adil kaynak dağılımı gerçekleşir.

Cevap : c) Sağlık hizmetinin kapsamına dikkat etmemektedir.

7) Performansa dayalı ücret sistemi uygulamasının sağlık harcamalarına etkisi nedir?

a) Hekim yapay talep yarattığı için sağlık harcamaları artar.
b) Hastalar bilgi eksikliğinden dolayı sağlık hizmet talebini artırırlar.
c) Kurum açısından sağlık hizmet talebinin artması mümkün olmaktadır.
d) Sağlık çalışanları arasında çalışma barışı bozulduğu için harcamalar üzerinde kontrol azalmaktadır.

Cevap : a) Hekim yapay talep yarattığı için sağlık harcamaları artar.

8) Global bütçelemenin sağlık hizmetleri üzerinde olumsuz etkisi hangisidir?

a) Global bütçeleme sağlık hizmetlerinin kapsamına dikkat etmez.
b) Global bütçe sağlık hizmetlerinin kalitesine dikkat etmez.
c) Global bütçe, devletin daha önce yaptığı sağlık ödemelerini dikkate alarak belirlediği ödeme miktarıdır.
d) Global bütçede pahalı ve karmaşık hizmetler için ek ödeme yoktur.

Cevap : d) Global bütçede pahalı ve karmaşık hizmetler için ek ödeme yoktur.

9) Ülkemizde kaynak israfını önlemek için sevk zincirinin düzgün işlemesi gerekmektedir. Hangisi doğru ifadedir?

a) Sevk zinciri düzgün işlemektedir.
b) Sevk zinciri sadece geliri yeterli olmayan ve sigorta primi ödemeyenlerce dikkat edilen bir uygulamadır.
c) Sevk zinciri konusunda henüz halkın bilgilenmesi yeterli değildir.
d) Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları tam olarak tanıtılamamıştır.

Cevap : c) Sevk zinciri konusunda henüz halkın bilgilenmesi yeterli değildir.

10) Sağlık hizmetlerine ilişkin maliyetlerin azaltılmasında aile hekimleri nasıl faydalı olabilir?

a) Sağlık hizmeti olarak tedaviye ağırlık vermelidir.
b) Sevk ve danışma hizmeti vermelidir.
c) Reçete yazımı konusunda faydalı olmalıdır.
d) Hastalarını yakından tanımalı, hasta için daha fazla zaman ayırmalıdır.

Cevap : a) Sağlık hizmeti olarak tedaviye ağırlık vermelidir.

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

11. Özel Sağlık Sigortası

1) Sağlık sigortasının bir sigorta branşı olarak kabul edilmesi hangi tarihte mümkün olmuştur?

a) 1982
b) 1990
c) 2005
d) 2012

Cevap : b) 1990

2) Hangisi özel sigorta özelliği değildir?

a) Sigorta ilişkisi sözleşmeye dayanır.
b) Sigortalı olmak isteğe bağlıdır.
c) Sigorta kapsamında çok çeşitli risk vardır.
d) Sigorta kamu çıkarını gözetir.

Cevap : d) Sigorta kamu çıkarını gözetir.

3) Sigorta poliçesinin ekinde yer alan genel şartları kim hazırlar?

a) Hazine müsteşarlığı
b) Sigortacı
c) Sigortacı ile sigorta ettiren
d) Tahkim komisyonu

Cevap : a) Hazine müsteşarlığı

4) Sigorta ile gerekli tüm bilgileri içeren Sigorta Teklif Formunu kim hazırlar?

a) Sigortacı
b) Sigorta ettiren
c) Sigortalı
d) Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Cevap : a) Sigortacı

5) Sağlık sigortası ile sigortacının verdiği teminatlar arasına hangisi girmez?

a) Yatarak tedavide günlük hastane giderleri
b) Sigortalının hastalık nedeniyle çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası
c) Hastalık sonucu gerekli ilaç, tıbbi bakım, vb. gibi sözleşmede kararlaştırılan giderler
d) Hastalıkların erken tanısına yönelik ayaktaki incelemeler için yapılan giderler

Cevap : d) Hastalıkların erken tanısına yönelik ayaktaki incelemeler için yapılan giderler

6) Sigortalı ve sigorta şirketini bir araya getirerek sigorta sözleşmesinden önce hazırlık çalışmalarını yapan ve sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı temsil eden gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?

a) Aktüer
b) Broker
c) Prodüktör
d) Acente

Cevap : b) Broker

7) Eşi ve çocuğu için sağlık sigortası yaptıran aile reisi taraf olarak kimdir?

a) Sigortalı
b) Sigorta ettiren
c) Lehtar
d) Kanuni temsilci

Cevap : b) Sigorta ettiren

8) Sigorta poliçesi ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerin hangisi yanlıştır?

a) Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin yazılı şeklidir.
b) Sigorta poliçesi sigortalı ile sigortacının hak ve yükümlülüklerini göstermektedir.
c) Sigorta poliçesi olmadan sigorta sözleşmesi yapılabilir.
d) Sigorta poliçesi sigorta sözleşmesinin yapıldığını belgeleyen tek ispat aracıdır.

Cevap : d) Sigorta poliçesi sigorta sözleşmesinin yapıldığını belgeleyen tek ispat aracıdır.

9) Özel sağlık sigortasında ilaç ve tedavi giderlerini kim öder?

a) Sigortacı
b) Sosyal Güvenlik Kurumu
c) Acente
d) Sigorta Tahkim Komisyonu

Cevap : a) Sigortacı

10) Sigortalı ödenecek tazminat miktarını yetersiz ve haksız bulursa öncelikle kima itiraz eder?

a) Sigorta Tahkim Komisyonuna
b) Yargı organına
c) Sigorta şirketine
d) Sigortacılık Genel Müdürlüğüne

Cevap : c) Sigorta şirketine

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

12. Hastalık/sağlık Sigorta Branşında Yer Alan Sağlık Sigortası Çeşitleri

1) Özel sağlık sigortaları içinde daha kısa süreler ( 1 gün, 1 hafta vb.) için yapılan sigorta branşı hangisidir?

a) Hastalık sigortası
b) Sağlık sigortası
c) Seyahat sağlık sigortası
d) Tamamlayıcı sağlık sigortası

Cevap : c) Seyahat sağlık sigortası

2) Riski devreden sigorta şirketine ne ad verilir?

a) Reasürör
b) Sedan
c) Sesyon
d) Reasürans şirketi

Cevap : b) Sedan

3) Sigorta şirketinin reasüröre devrettiği prime ne ad verilir?

a) Sesyon komisyonu
b) Sedan komisyonu
c) Risk paylaşımı
d) Sesyon

Cevap : a) Sesyon komisyonu

4) Seyahat sağlık sigortasında sigorta süresi ne zaman başlar?

a) Yabancı ülke sınırlarına girildiğinde
b) Ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği anda
c) Seyahatin başladığı günde
d) Seyahat sağlık sigorta poliçesinin alındığı anda

Cevap : b) Ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği anda

5) Hastalık sigortası ile sağlık sigortasının farkı nedir?

a) Hastalık sigortası sadece hastalık karşılığı teminat verir
b) Hastalık sigortasında kronik hastalıklar veya bir hastalıkla ilgili hastalık sigortası ürünü satılmaktadır
c) Hastalık sigortası kaza sonucu yaralanmayı kapsar
d) Hastalık, kişilerin bulaşıcı nedenlerle yakalandığı hastalığı ifade etmektedir

Cevap : b) Hastalık sigortasında kronik hastalıklar veya bir hastalıkla ilgili hastalık sigortası ürünü satılmaktadır

Sağlık Sigortacılığı

6) Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi sağlık hizmetlerini kapsamına almaktadır?

a) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüğü olduğu kişiler tarafından ilave ücret ödemesini gerektiren sağlık hizmetlerini
b) Teminat paketi dışında kalan ilaç giderlerini
c) Sağlık harcamalarında fark ücreti alınmışsa, fark ücretlerini
d) Estetik amaçlı ameliyat giderlerini

Cevap : a) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüğü olduğu kişiler tarafından ilave ücret ödemesini gerektiren sağlık hizmetlerini

7) Grup sigorta poliçelerinde sigortacının muhatabı kimdir?

a) Sigortalı
b) İşverenler
c) Kurum
d) Sigorta poliçesine sahip olan grup

Cevap : b) İşverenler

8) Sigorta ettiren prim borcunu temerrüde düştüğü tarihten itibaren kaç gün ödeme yapmazsa sigorta teminatı durur?

a) 15 gün
b) 30 gün
c) 7 gün
d) 10 gün

Cevap : a) 15 gün

9) Özel sağlık sigortası aşağıda sayılan hangi harcamaları karşılamaz?

a) Tedavi ve ameliyata bağlı ilaç giderleri
b) Ameliyat giderleri
c) Uzun ve kısa süreli tedavi giderleri
d) Diş tedavi giderleri

Cevap : d) Diş tedavi giderleri

10) Hangisi hayat sigortalarının özelliği değildir?

a) Hayat sigortaları sigorta süresi sonunda kişiye toplu para ödemesi yapar
b) Hayat sigortaları insan hayatını ilgilendiren riskleri kapsamına alır
c) Hayat sigortalarında sigorta ettiren ile sigortalı her zaman aynı kişidir
d) Hayat sigortaları risk unsuru kadar tasarruf unsurunu da dikkate alır

Cevap : c) Hayat sigortalarında sigorta ettiren ile sigortalı her zaman aynı kişidir

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

13. Sağlık Teminatı Veren Diğer Sigorta Branşları

1) Sigortacılığın devlet adına denetimini gerçekleştiren, sigortacılık sektörü ve diğer piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenleyen kurum hangisidir?

a) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
b) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
c) Sigorta Denetleme Kurulu
d) Sigorta Bilgi Merkezi

Cevap : c) Sigorta Denetleme Kurulu

2) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesinden kim sorumludur?

a) Güvence hesabı
b) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
c) Sigorta Tahkim Komisyonu
d) Sigorta Denetleme Kurulu

Cevap : c) Sigorta Tahkim Komisyonu

3) Doğrudan özel sağlık sigortası olmayıp içinde sağlıkla ilgili ödemelerin de gerçekleştiği ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim gönderen sigorta hangisidir?

a) Hırsızlık sigortası
b) Trafik sigortası
c) KASKO sigortası
d) Zorunlu Deprem Sigortası

Cevap : b) Trafik sigortası

4) Kişinin kendi iradesi dışında herhangi bir kaza veya dışsal bir olayın etkisiyle ölmesi, sakat kalması, tehlikeli bir hastalığa yakalanması nedeniyle karşılaşacağı ekonomik kayıpları güvence altına alan sigorta hangisidir?

a) Ferdi kaza sigortası
b) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
c) Yeşilkart Sigortası
d) Trafik Sigortası

Cevap : a) Ferdi kaza sigortası

5) Yeşilkart sigortasının yapılabilmesi için ülke içinde hangi sigortanın yaptırılması zorunludur?

a) Hastalık Sigortası
b) Seyahat Sağlık Sigortası
c) Ferdi Kaza Sigortası
d) Trafik Sigortası

Cevap : d) Trafik Sigortası

6) Sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, sigortalıların korunması için tedbirler almak kimin görevidir?

a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
c) Sigorta Denetleme Kurulu
d) Türkiye Sigorta Birliği

Cevap : b) Sigortacılık Genel Müdürlüğü

7) Sigortacılığın devlet adına denetimini hangisi yapar?

a) Sigorta Tahkim Komisyonu
b) Sigortacılık Genel Müdürlüğü
c) Sigorta Denetleme Kurulu
d) Türkiye Sigorta Birliği

Cevap : c) Sigorta Denetleme Kurulu

8) Sigortalı/sigorta ettiren ile sigortacı arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre sigortalı öncelikle nereye başvurması gerekir?

a) Sigorta Tahkim Komisyonuna
b) Sigortacılık yapan kuruluşa
c) Tüketici Sorunları Hakem Heyetine
d) Davayı görmeye yetkili mahkemeye

Cevap : b) Sigortacılık yapan kuruluşa

9) Sağlık Sigortası Bilgi Merkezinin görevi hangisidir?

a) Sağlık ve hastalık branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin istatistik üretmek
b) Sigortalının sahte poliçe almasını önlemek
c) Sigorta sahtekarlıklarını önlemek, sağlık konusunda fiyatlandırmaları yapmak
d) Sigorta faaliyetlerinin daha etkin ve güvenli sürdürülmesini sağlamak

Cevap : a) Sağlık ve hastalık branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin istatistik üretmek

10) Aşağıdakilerden hangisi, Sigorta Hukuku başlığı altında düzenlenmiş sigorta ile ilgili hükümlerin yer aldığı Kanundur?

a) Sigortacılık Kanunu
b) Gelir Vergisi Kanunu
c) Türk Ticaret Kanunu
d) Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu

Cevap : c) Türk Ticaret Kanunu

Sağlık Sigortacılığı Final Soruları Deneme Sınavı

14. Özel Sağlık Sigortasının Değerlendirilmesi

1) Sağlık hizmet maliyetlerinin artmasında sayılan nedenler arasına hangisi girmez?

a) Teknolojik yenilikler
b) Sağlık yatırımlarının artması
c) Enflasyon oranının yüksek olması
d) Daha iyi hizmet beklentisinin artması

Cevap : d) Daha iyi hizmet beklentisinin artması

2) Hangisi sağlık sigortası talebini artırır?

a) Okuma yazma oranının yüksek olması
b) Eğitim düzeyinin artması
c) Okuma yazma bilmeyenlerin oranının düşük olması
d) Kadınların okuma yazma oranının yüksek olması

Cevap : b) Eğitim düzeyinin artması

3) Tüketicinin özel sağlık sigortasına talebinin düşük olması hangi nedenledir?

a) Tüketici sigortanının gereğine inanmaz
b) Tüketici sigorta ihtiyacını devamlı erteler
c) Tüketici sigorta karşılığında somut bir karşılık görmemektedir
d) Tüketici sadece risk gerçekleştiğinde karşılığını alabilir

Cevap : c) Tüketici sigorta karşılığında somut bir karşılık görmemektedir

4) Hangisi sigortacıya güven eksikliğini gösterir?

a) Sigorta pazarlama elemanlarının konusunda bilgili olmaması
b) Tazminat ödemelerinin geç ve istenilen şekilde olmaması
c) Sigorta ürünlerinin yeterince tanıtılmaması
d) Aynı ürün için farklı fiyat uygulaması

Cevap : b) Tazminat ödemelerinin geç ve istenilen şekilde olmaması

5) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerine talep artışını göstermez?

a) Nüfusun yaşlanması
b) Kronik hastalıkların artması
c) Sağlık kuruluşlarına kolay erişim
d) Sağlık yatırımlarının artması

Cevap : d) Sağlık yatırımlarının artması

6) Fiyat rekabeti nasıl yapılırsa sigortaya olan talep ve beraberinde prim gelirleri artar?

a) Aynı bölgede farklı fiyat uygulaması
b) Aynı üründe farklı fiyat uygulaması
c) Risk gruplarına göre farklı fiyat uygulaması
d) Aynı haastalıkta farklı fiyat uygulaması

Cevap : c) Risk gruplarına göre farklı fiyat uygulaması

Sağlık Sigortacılığı

7) Hangisi sağlık sigortası gelişimini engelleyen fakat sağlık sigortası sisteminden kaynaklanan faktör değildir?

a) Sigorta şirketi, sağlık hizmet sunucuları ve sigortalı arasında belgelerin tanzimi ve iletilmesinde bürokratik engeller
b) Özel sağlık sigortası sahibi olan kişilere poliçenin tekrarı için özendirici teklifler yapılmaması
c) Prim hesaplamada ve fiyat tespitinde yaşanan zorluklar
d) Sigortalı-sigortacı uyuşmazlıklarının geç çözümlenmesi nedeniyle sigortalının güven eksikliği

Cevap : d) Sigortalı-sigortacı uyuşmazlıklarının geç çözümlenmesi nedeniyle sigortalının güven eksikliği

8) Özel sağlık sigortalarıyla ilgili devlet politikasında yapılan değişiklikler arasına hangisi girmez?

a) 5684 sayılı 2007 yılında çıkartılan Sigortacılık Kanunu
b) Sigorta Tahkim Sistemi
c) Sağlık Sigortaları Bilgi Merkezi
d) 5502 sayılı 2006 yılında çıkartılan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Cevap : d) 5502 sayılı 2006 yılında çıkartılan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

9) Özel sağlık sigortalarında tehditler arasına hangisini koyamayız?

a) Nüfus artışı ve şehirleşme oranındaki artış özel sağlık sigortalarına talebi artıracaktır.
b) Sağlık sigortalarında fiyat odaklı rekabet sağlık sigortalarına güveni sarsmaktadır.
c) İşgücüne katılım oranının düşük olması nedeniyle kişi başına gelir seviyesinin düşük olması sağlık sigortasına talebi düşürmektedir.
d) Ülkemizde yabancı sermayeli sigorta şirketleri sayıca fazla olduğu gibi birikim, teknolojik alt yapı, ürün çeşitliliği, mali güç açısından Türk sigorta şirketlerinden üstündür.

Cevap : a) Nüfus artışı ve şehirleşme oranındaki artış özel sağlık sigortalarına talebi artıracaktır.

10) Özel sağlık sigortalarına talep artışı hangi durumda olmaz?

a) Turizm hareketlerinin artması durumunda
b) Küreselleşme etkisiyle yeni ilaç ve tedavi yöntemlerinin bulunması durumunda
c) Sağlık sigortalarında fiyat odaklı rekabetin olması durumunda
d) Her yıl salgın hastalık beklentisi, yeni görülen hastalıklar, pahalı ilaçlar nedeniyle

Cevap : c) Sağlık sigortalarında fiyat odaklı rekabetin olması durumunda

Sağlık Sigortacılığı Final Deneme Sınavı

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!