Sağlık Sigortacılığı Çıkmış Bütünleme Soruları

Sağlık Sigortacılığı Çıkmış Bütünleme Soruları

#1. Bağkur sigortalıları için sağlık sigortası uygulaması yurt genelinde hangi tarihte yaygınlaşmıştır?

#2. Kamu idarelerinde 657 sayılı Devlet Memurlara Kanununa göre görevlendirilenlerin sağlık sigortası ne zaman başlar?

#3. Sağlık Sigortasında riski devreden sigorta şirketine ne ad verilir?

NOT: Riski devreden sigorta şirketine sedan, riski devralan reasürans şirketine de reasürör adı verilir.

#4. Sigorta ettiren ya da sigortalı rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren kaç gün içinde sigortacıya rizikonun gerçekleştiğini yazı ile bildirmek durumundadır?

#5. Sağlık hizmetlerine ulaşabilirliğin kolay olduğu ve tedavi hizmetlerinin maliyetinin düşük olduğu sağlık hizmet sunucuları hangi basamakta yer alır?

#6. Sigortalılar hakkında vazife maluluk derecesi iş kazası meslek hastalığı sonucu iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin sosyal güvenlik kurumunca verilen kararlardan itiraz konu olanları incleyerek karar vermek kimin görevidir?

#7. Hayat Sigortaları dıŞında sigorta bedelini alma veya zararı tazmin ettirme hakkı kime aittir?

#8. Özel sağlık sigortası Türkiye' de hangi tarihten sonra yaygınlaşmaya başlamıştır?

#9. Genel sağlık sigortası ile devletin üzerindeki sağlık finansman yükünün azalması hedeflenmişdir. Bu hedefe ulaşan, aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele en geniş yetkiye sahip olan kuruluş hangisidir?

#11. Hangisi sigortacılık kanunu hükümlerine tabi değildir?

#12. Sağlık uygulama tebliğlerini kim hazırlar?

#13. Grup sigorta poliçelerinde sigortalı kimdir?

#14. Hangi kurum sigorta şirketlerinin sigorta kaçaklarını görerek sigortacılık oranını artırma çabasına girmesinde, sigorta sisteminin şeffaflaşmasmda yardımcıdır?

#15. Hangisi üçüncü basamak sağlık hizmetleri vermez?

#16. Özel sağlık sigortalarında prim artışı olabilmesi için hangisi gereklidir?

#17. Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla sağlık hizmetleri talebinde ilk başvurular için aile hekimliği sistemi yaygınlık kazanmış, sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmıştır. Halen aile hekimliğinde görülen en önemli eksiklik hangi alandadır?

#18. İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi %1,5 - %7 arasında olup iş kolunun hangi tehlike sınırına girdiği tespit edilerek bir tarifeye göre belirlenmektedir. İş kazası ve meslek hastalıklarında primi karşılayan kimdir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Sigortacılığı Çıkmış Bütünleme Soruları

1- Hayat Sigortaları dışında sigorta bedelini alma veya zararı tazmin ettirme hakkı kime aittir?

A) Acenteye
B) Lehtara
C) Sigorta ettirene
D) Sigortacıya
E) Sigortalıya

Cevap : D) Sigortacıya

2- Kamu idarelerinde 657 sayılı Devlet Memurlara Kanununa göre görevlendirilenlerin sağlık sigortası ne zaman başlar?

A) Göreve başladıkları tarihte
B) Göreve başladıktan 30 gün sonra
C) Göreve başladıktan 10 gün sonra
D) Göreve başladıktan 7 gün sonra
E) Göreve başladıktan 3 ay sonra

Cevap : A) Göreve başladıkları tarihte

3- Sağlık hizmetlerine ulaşabilirliğin kolay olduğu ve tedavi hizmetlerinin maliyetinin düşük olduğu sağlık hizmet sunucuları hangi basamakta yer alır?

A) birinci basamak
B) ikinci basamak
C) üçüncü basamak
D) ikinci ve üçüncü basamak
E) birinci ve ikinci basamak

Cevap : A) birinci basamak

4- Sağlık uygulama tebliğlerini kim hazırlar?

A) Sağlık bakanlığı
B) Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü
C) Sosyal güvenlik kurumu
D) Sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu
E) Sosyal sigortalar genel müdürlüğü

Cevap : C) Sosyal güvenlik kurumu

5- Hangisi üçüncü basamak sağlık hizmetleri vermez?

A) üniversite hastaneleri
B) üniversite diş hekimliği fakülteleri
C) vakıflara ait eğitim ve araştırma hastaneleri
D) Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri
E) özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri

Cevap : D) Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri

6- Hangi kurum sigorta şirketlerinin sigorta kaçaklarını görerek sigortacılık oranını artırma çabasına girmesinde, sigorta sisteminin şeffaflaşmasmda yardımcıdır?

A) Türkiye Sigorta Birliği
B) Sigorta Denetleme Kurulu
C) Sigorta Bilgi Merkezi
D) Sigorta Tahkim Komisyonu
E) Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Cevap : C) Sigorta Bilgi Merkezi

7- Sigortalılar hakkında vazife maluluk derecesi iş kazası meslek hastalığı sonucu iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin sosyal güvenlik kurumunca verilen kararlardan itiraz konu olanları incleyerek karar vermek kimin görevidir?

A) Genel sağlık sigortası genel müdürlüğü
B) Rehberlik ve teftiş başkanlığı
C) Sosyal sigortalar genel müdürlüğü
D) Sosyal sigortalar yüksek sağlık kurulu
E) Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü

Cevap : D) Sosyal sigortalar yüksek sağlık kurulu

8- Bağkur sigortalıları için sağlık sigortası uygulaması yurt genelinde hangi tarihte yaygınlaşmıştır?

A) 1982
B) 1986
C) 1996
D) 1991
E) 1989

Cevap : E) 1989

9- Hangisi sigortacılık kanunu hükümlerine tabi değildir?

A) Sigorta ve reasürans şirketleri
B) Türkiye sigorta birliği
C) Sigorta aracıları
D) Aktüerler sigorta eksperleri
E) Sigorta tahkim kamisyonu

Cevap : E) Sigorta tahkim kamisyonu

10- Sigorta ettiren ya da sigortalı rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren kaç gün içinde sigortacıya rizikonun gerçekleştiğini yazı ile bildirmek durumundadır?

A) 8
B) 10
C) 15
D) 30
E) 3

Cevap : A) 8

11- Özel sağlık sigortası Türkiye’ de hangi tarihten sonra yaygınlaşmaya başlamıştır?

A) 1980
B) 1982
C) 1991
D) 2017
E) 2012

Cevap : C) 1991

12- Bulaşıcı hastalıklarla mücadele en geniş yetkiye sahip olan kuruluş hangisidir?

A) Dünya sağlık örgütü
B) Dünya bankası grubu
C) uluslar arası finans gurubu
D) birlşemiş milletler çocuklara yardım fonu
E) birleşmişmiletler kalkınma programı

Cevap : A) Dünya sağlık örgütü

13- İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi %1,5 – %7 arasında olup iş kolunun hangi tehlike sınırına girdiği tespit edilerek bir tarifeye göre belirlenmektedir. İş kazası ve meslek hastalıklarında primi karşılayan kimdir?

A) Devlet
B) sigortalı
C) sigorta ettiren
D) işçi ve iş veren
E) iş veren

Cevap : E) iş veren

14- Grup sigorta poliçelerinde sigortalı kimdir?

A) iş veren
B) iş yerinde çalışanlar ya da ismi belirtilen çalışanlar
C) sağlık hizmetlerinden yararlananlar
D) iş yerinde çalışanlar
E) iş yerinde ismi belirtilen sigortadan yararlanacaklar

Cevap : B) iş yerinde çalışanlar ya da ismi belirtilen çalışanlar

15- Genel sağlık sigortası ile devletin üzerindeki sağlık finansman yükünün azalması hedeflenmişdir. Bu hedefe ulaşan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin sağlığa ayırdığı pay azalmıştır
B) Devletin sağlığa ayırdığı pay artmıştır
C) Devletin sağlığa ayırdığı pay değişmemiştir.
D) Devletin sağlığa ayırdığı pay çok az azalmıştır
E) Devletin sağlığa ayırdığı pay azalırken özel sektörün payı artmıştır

Cevap : B) Devletin sağlığa ayırdığı pay artmıştır

16- Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla sağlık hizmetleri talebinde ilk başvurular için aile hekimliği  sistemi yaygınlık kazanmış, sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmıştır. Halen aile hekimliğinde görülen en önemli eksiklik hangi alandadır?

A) Reçete yazımı
B) İstatistiki veri toplama
C) Danışma hizmeti
D) Tedavi hizmetleri
E) Sevk sistemi

Cevap : D) Tedavi hizmetleri

17- Sağlık Sigortasında riski devreden sigorta şirketine ne ad verilir?

A) Sedan
B) Sesyon
C) Reasürör
D) Retrosesyon
E) Kotpar

Cevap : A) Sedan
NOT: Riski devreden sigorta şirketine sedan, riski devralan reasürans şirketine de reasürör adı verilir.

18- Özel sağlık sigortalarında prim artışı olabilmesi için hangisi gereklidir?

A) Sigorta şirketlerinin iyi ürün pazarlaması yapması
B) Sigorta talebinin fazla olması yapması
C) Sigorta şirketlerinin fiyat odaklı rekabet yapması
D) Sigorta talebinde bulunacak kişilerin yapması gelirlerinin artması
E) Sigorta primlennin arttırılması

Cevap : D) Sigorta talebinde bulunacak kişilerin yapması gelirlerinin artması

Sağlık Sigortacılığı Çıkmış Bütünleme Soruları

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: