Anadolu AöfÇMH104U Toplanti ve Sunu TeknikleriTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -7

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -7

#1. Aşağıdakilerden hangisi Audio konferans kapsamında yer alır? I- Ses II- Ses ve görüntü III- Görüntü IV- Beden dili

Cevap : a. Yalnız I

Audio konferanslar, yalnızca ses iletişimi üzerine kuruludur ve katılımcıların birbiriyle sesli olarak iletişim kurmalarını sağlar. Ses ve görüntü, beden dili gibi unsurlar video konferans veya diğer iletişim araçlarının kapsamına girer.

#2. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç olduğunda daha üretken ve etkili konuşmalar yapabilmek için kullanabilecek stratejilerden biri değildir?

Cevap : d. Tartışmaları başlatma

Tartışmaları Başlatma

Tartışmaları başlatma, sunum sırasında daha etkili ve üretken konuşmalar yapmak için önerilen bir strateji değildir. Sunumlar genellikle tek yönlü bir iletişim biçimi olarak planlanır ve sunucunun bilgiyi dinleyicilere aktarması üzerine kuruludur. Etkili bir sunumda hedef, dinleyicilerin dikkatini çekmek, mesajı net bir şekilde iletmek ve istenen tepkiyi alabilmek olmalıdır. Tartışmaları başlatmak, özellikle eğitim ve workshop gibi etkileşimli ortamlarda tercih edilen bir yöntem olabilir ancak klasik sunum formatında ana stratejiler arasında genellikle yer almaz. Bunun yerine, sunumun amacını netleştirmek, düşünceleri yapılandırmak, zamanı etkin bir şekilde yönetmek ve ortak zemin bulmak gibi stratejiler, sunucunun mesajını etkili bir şekilde iletebilmesi için daha uygun yöntemler olarak öne çıkar.

#3. Bağımsız bir ünite olarak kurum içindeki görevlilerin tartışma, bilgilendirme, proje ve küçük ölçekli eğitim toplantıları için 10-15 kişinin katılımına uygun olarak tasarlanan toplantı mekânı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Kurum içi toplantı salonları

Kurum içi toplantı salonları: Bağımsız bir ünite olarak kurum içindeki görevlilerin tartışma, bilgilendirme, proje ve küçük ölçekli eğitim toplantıları için 10-15 kişinin katılımına uygun olarak tasarlanan toplantı mekânı “kurum içi toplantı salonları”dır. Bu tür mekanlar, daha küçük ve daha odaklı toplantılar için idealdir ve genellikle kurumların kendi iç tesislerinde bulunur.

#4. Toplantı gündemi aracılığı ile toplantı sürecinin yönetilmesi ve liderlik rolünü üstlenerek toplantının kolaylaştırılması görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : d. Oturum başkanı

Oturum başkanı: Toplantı gündemi aracılığıyla toplantı sürecinin yönetilmesi ve liderlik rolünü üstlenerek toplantının kolaylaştırılması görevi oturum başkanına aittir. Oturum başkanı, toplantının akışını yönlendirir, gündem maddelerini sırayla ele alır ve tartışmaları yönetir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi sanal toplantılarda yer almaz?

Cevap : d. Fiziksel varlık

Sanal toplantıların temel özelliği, katılımcıların fiziksel olarak aynı mekanda bulunmalarını gerektirmemesidir. Telefon kullanımı, grafik ve görüntü kullanımı, bilgi paylaşımı gibi unsurlar sanal toplantıların bir parçası olabilirken, fiziksel varlık gerekli değildir.


#6. 25-30 kişilik bir eğitim toplantısı için uygun olan oturum düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Sınıf düzeni

Sınıf düzeni: 25-30 kişilik bir eğitim toplantısı için uygun olan oturum düzeni “sınıf düzeni”dir. Bu düzen, katılımcıların sunucuya odaklanmasını ve sunum veya eğitim materyallerini kolayca takip etmesini sağlar.

#7. Katılımcıların ortak bir veritabanı üzerinde birlikte çalıştıkları toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Veri konferansı

Veri konferansı, katılımcıların ortak bir veritabanı veya belge üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilmelerini sağlayan sanal toplantı türüdür. Bu tür, işbirliğini ve kolektif çalışmayı destekler.

#8. Aşağıdakilerden hangisi krize hazırlanmada kullanılabilecek bir hareket planın adımlarından biri değildir?

Cevap : e. Çalışanlar işten çıkarılmaya başlanmalı.

Kriz Hazırlığı:

Krize hazırlık, potansiyel krizler için eylem planları oluşturmayı, kriz yönetimi ekibi kurmayı, iç ve dış çevre sinyallerini değerlendirmeyi ve kriz simülasyonları yapmayı içerir. Ancak, çalışanların işten çıkarılması, krize hazırlık aşamasında önerilen bir adım değildir; bu genellikle krizin yönetimi ve sonrasında değerlendirilen bir seçenektir.

#9. İki veya daha fazla kişi ya da grup arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlığa ne ad verilir?

Cevap : a. Çatışma

Çatışma:

İki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık, görüş, hedef veya değer farklılıkları nedeniyle ortaya çıkar. Bu süreç, tarafların birbirlerinin çıkarlarına aykırı hareket ettiklerini algılamaları ile karakterize edilir ve çatışma, bu tür durumların yönetimi ve çözümü için stratejiler geliştirilmesini gerektirir.

#10. Uyma, bireylerin düşünce ve davranışlarını içinde bulundukları toplumun, toplumsal yapının, bir grubun kurallarına, koşullarına uyacak biçimde düzenlemesidir. Bireyler uyma davranışını bazen o durumu kabul ediyormuş gibi sergilerler bazen de gerçekten o duruma karşı tutumlarını geliştirerek kabul ederler. Aşağıdakilerden hangisi üyelerin uyma davranışı göstermelerinin nedenlerinden biri değildir?

Cevap : a. Yönetimden ceza alma korkusu

Yönetimden Ceza Alma Korkusu

Üyelerin uyma davranışı göstermelerinin nedenleri arasında yönetimden ceza alma korkusu yer almaz. Grup içinde uyma davranışı genellikle ters düşme korkusu, grubun söz birliğinin etkisi, grup büyüklüğünün etkisi ve yüz yüze olmanın etkisi gibi sosyal ve psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Yönetimden gelecek cezalar, özellikle biçimsel grup yapılarında görülebilir, ancak genel olarak grup üyelerinin uyma davranışını tetikleyen temel bir faktör değildir.


#11. Bir sistemin tümünü etkileyen, sistemin özünde, kişisel hislerinde, temel görüşlerinde korku ve karışıklık yaratan duruma ne ad verilir?

Cevap : b. Kriz

Kriz:

Bir sistemin tümünü etkileyen, temel görüşlerde, kişisel hislerde korku ve karışıklık yaratan duruma kriz denir. Krizler, beklenmedik ve genellikle acil müdahale gerektiren durumlar olup, yönetimi zor ve karmaşık sorunlar ortaya çıkarabilir.

#12. Hedef kitlenin aşağıdaki hangi özelliğine göre içerilecek bilgi miktarı ve bilginin nasıl sunulacağına karar verilir?

Cevap : d. Kitlenin boyutu

Kitlenin Boyutu

Sunum sırasında içerilecek bilgi miktarı ve sunumun nasıl yapılacağı, hedef kitlenin boyutuna göre şekillendirilir. Büyük bir kitleye yapılacak sunumlarda farklı yaklaşımlar ve teknikler kullanılırken, daha küçük gruplara yapılan sunumlarda daha etkileşimli ve katılımcı yönlü metodlar tercih edilebilir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi toplantı amacı belirlenirken uyulması gereken ilkeler biri değildir?

Cevap : c. Sözlü bir şekilde oluşturulması

Sözlü bir şekilde oluşturulması: Toplantı amacının belirlenmesinde uyulması gereken ilkeler arasında, amacın herkes tarafından anlaşılır, gerçekçi, açık ve net olması, ve tüm katılımcılara duyurulması yer alır. Ancak amacın “sözlü bir şekilde oluşturulması” önerilen bir yöntem değildir. Toplantı amacının yazılı olarak belirlenmesi ve dokümante edilmesi, netlik ve anlaşılırlığı artırır ve herkesin amaç konusunda hemfikir olmasını sağlar.

#14. Bir işletmede problem çözme toplantısına katılacak kişi sayısı maksimum kaç kişi olmalıdır?

Cevap : a. 5

5: Bir işletmede problem çözme toplantısına katılacak kişi sayısının maksimum 5 kişi olması önerilir. Bu, toplantının etkili bir şekilde yönetilmesini, katılımcıların aktif olarak katkıda bulunmasını ve karar alma süreçlerinin daha verimli olmasını sağlar.

#15. Sunum içeriğinin oluşturulması sürecinde fikirleri iyi veya kötü olarak değerlendirmeden, çok fazla bilgi üretilmesi aşaması ne ad verilir?

Cevap : e. Beyin fırtınası fikirleri

Beyin Fırtınası Fikirleri

Beyin fırtınası, sunum içeriğinin oluşturulması sürecinde, fikirlerin serbestçe üretildiği ve değerlendirilmeden kabul edildiği bir yöntemdir. Bu süreç, yaratıcılığı teşvik eder ve çeşitli bakış açılarından fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanır.


#16. Hedef kitlenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine göre dinleyicilerin yaşları ve cinsiyetleri gibi unsurlar, eğitim ve kültür arka planları; işleri, rol ve pozisyonlarının bilinmesi gerekir?

Cevap : a. Dinleyicilerin ilgili özellikleri

Dinleyicilerin İlgili Özellikleri

Dinleyicilerin ilgili özellikleri, hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim ve kültürel arka planı gibi demografik özelliklerini kapsar. Bu bilgiler, sunumun içeriğinin ve sunuş biçiminin, dinleyicilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilmesinde yardımcı olur.

#17. Kamusal çevrimiçi dergi aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

Cevap : a. Bloglar

Bloglar, bireylerin veya kurumların görüşlerini, bilgilerini ve deneyimlerini geniş bir kitleyle paylaşmalarına olanak tanıyan çevrimiçi platformlardır. Bloglar, kamusal bir çevrimiçi dergi işlevi görür ve genellikle belirli bir konu çerçevesinde güncellenir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi örtük bilgi kapsamında yer alır?

Cevap : b. Sezgiler

Örtük bilgi, kişisel tecrübeler ve sezgilerle ilişkilendirilen, ifade edilmesi ve aktarılması zor olan bir bilgi türüdür. Şekiller, formüller, veri tabanları ve eylem planları gibi unsurlar açık bilgi kategorisine girerken, sezgiler kişisel deneyimlere dayalı olarak örtük bilgiyi temsil eder.

#19. Çatışma süreci aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : b. Olası Karşıtlık- Algı ve Kişiselleştirme- NiyetlerDavranış- Çıktılar

Çatışma Süreci:

Çatışma süreci, genellikle potansiyel karşıtlık durumlarının algılanması, bu algıların kişiselleştirilmesi, tarafların niyetlerinin şekillendirilmesi, bu niyetlere dayalı davranışların sergilenmesi ve son olarak çıktıların ortaya çıkması şeklinde ilerler. Bu süreçteki her adım, çatışmanın dinamiklerini ve sonuçlarını anlamada kritik öneme sahiptir.

#20. Sunumun içeriğinin belirlendiği ve kaynaklardan yararlanılarak metnin oluşturulduğu adım aşağıdaki sunum bileşenlerinden hangisidir?

Cevap : b. Sunum İçeriğini Hazırlama

Sunum İçeriğini Hazırlama

Sunum içeriğinin hazırlanması, sunucunun mesajını net ve etkili bir şekilde iletebilmesi için gereken bilgi ve argümanların toplanıp düzenlendiği süreçtir. Bu aşamada, sunumun ana hatları belirlenir ve destekleyici bilgiler ile örnekler eklenir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -7
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -7
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -7

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav
Ünite 7 : Etkili Sunuşlar ve Özellikleri

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -7

Etkili Sunuşlar ve Özellikleri

Bu ünitede, etkili sunuş teknikleri ve sunuşların özellikleri üzerine odaklanılmaktadır. Sunumların planlanması, hazırlanması ve sunulması süreçlerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, etkili iletişim becerileri ve sunum sırasında kullanılacak görsel yardımcıların seçimi gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca, sunum kaygısıyla başa çıkma yöntemleri de bu ünitenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Sunuma Hazırlık

Sunumun başarısı, büyük ölçüde hazırlık sürecine bağlıdır. Bu nedenle, sunuşun amacının net bir şekilde belirlenmesi, hedef kitle özelliklerinin göz önünde bulundurulması ve sunum içeriğinin bu iki faktöre uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Hazırlık aşamasında, konunun kapsamı belirlenir ve sunumun ana hatları çıkarılır.

Sunumun Planlanması

Sunumun etkili bir şekilde planlanması, mesajın net bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu aşamada, sunumun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin nasıl organize edileceği üzerinde durulur. Ayrıca, sunum sırasında kullanılacak görsel ve işitsel materyallerin seçimi de bu süreçte yapılır.

Sunum İçeriğinin Hazırlanması

Sunum içeriği, dinleyicilerin dikkatini çekecek ve mesajı etkili bir şekilde iletecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu kapsamda, konunun önemi, sunumun hedefleri ve dinleyicilere sunulacak anahtar bilgiler net bir şekilde belirlenmelidir. Görsel yardımcıların etkili bir şekilde kullanılması, sunumun anlaşılırlığını ve akılda kalıcılığını artırır.

Etkili İletişim Özellikleri

Etkili bir sunum, sadece içerikle ilgili değil, aynı zamanda sunucunun iletişim becerileriyle de yakından ilişkilidir. Beden dili, ses tonu ve göz teması gibi unsurlar, mesajın etkili bir şekilde iletilmesinde kritik rol oynar. Sunucunun kendine güveni ve konuya hakimiyeti, dinleyiciler üzerinde olumlu bir etki bırakır.

Sunum Kaygısıyla Başa Çıkma

Sunum yapma sürecinde kaygı yaşamak yaygındır. Bu kaygıyı yönetmek için nefes egzersizleri, provizyon yapma ve olumlu düşünme gibi teknikler faydalı olabilir. Sunucunun kendini mental ve fiziksel olarak sunuma hazırlaması, sunum sırasında daha rahat ve odaklanmış olmasını sağlar.

Etkili sunuşlar ve özellikleri ünitesi, etkili bir sunumun nasıl hazırlanıp sunulacağına dair kapsamlı bilgiler sunarak, bireylerin sunum becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ünite, akademik, profesyonel veya herhangi bir alanda sunum yapacak kişilere, mesajlarını etkili bir şekilde iletmeleri için gereken araçları ve teknikleri sağlar.

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -7

Etkili Sunuşlar ve Özellikleri

1. Sunumun amacının belirlendiği, hedef kitle özellikleri ortaya konarak analizinin yapıldığı, iletişim stratejilerinin belirlendiği ve gerekli görsel yardımcıların kullanımı ile ilgili kararların verildiği adım aşağıdaki sunum bileşenlerinden hangisidir?

a. Sunumu Planlama
b. Sunumu İnceleme
c. Sunum Stratejisi
d. Sunumu Gerçekleştirme
e. Sunum İçeriğini Hazırlama

Cevap : a. Sunumu Planlama

Sunumu Planlama

Sunumu planlama aşaması, sunum sürecinin en kritik bölümlerinden biridir. Bu aşamada, sunumun amacı belirlenir, hedef kitle analiz edilir, iletişim stratejileri geliştirilir ve kullanılacak görsel yardımcılar seçilir. Etkili bir planlama, sunumun başarısını önemli ölçüde artırabilir.

2. Sunumun içeriğinin belirlendiği ve kaynaklardan yararlanılarak metnin oluşturulduğu adım aşağıdaki sunum bileşenlerinden hangisidir?

a. Sunumu Gerçekleştirme
b. Sunum İçeriğini Hazırlama
c. Sunumu Planlama
d. Sunumu Detaylandırma
e. Sunum Stratejisi

Cevap : b. Sunum İçeriğini Hazırlama

Sunum İçeriğini Hazırlama

Sunum içeriğinin hazırlanması, sunucunun mesajını net ve etkili bir şekilde iletebilmesi için gereken bilgi ve argümanların toplanıp düzenlendiği süreçtir. Bu aşamada, sunumun ana hatları belirlenir ve destekleyici bilgiler ile örnekler eklenir.

3. Sunum günü konuşmanın yapıldığı adım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sunumu Planlama
b. Sunumu Tamamlama
c. Sunum Stratejisi
d. Sunumu Gerçekleştirme
e. Sunum İçeriğini Hazırlama

Cevap : d. Sunumu Gerçekleştirme

Sunumu Gerçekleştirme

Sunumu gerçekleştirme, sunum günü sunucunun hazırladığı içeriği dinleyicilere aktardığı aşamadır. Bu süreç, sunucunun iletişim becerileri, beden dili ve ses tonunun yanı sıra görsel yardımcıların etkili kullanımını da içerir.

4. Hedef kitlenin aşağıdaki hangi özelliğine göre içerilecek bilgi miktarı ve bilginin nasıl sunulacağına karar verilir?

a. Dinleyicilerin sunuma katılma nedenleri
b. Dinleyicilerin özel ihtiyaçları
c. Kitlenin konumu
d. Kitlenin boyutu
e. Dinleyicilerden beklentiler

Cevap : d. Kitlenin boyutu

Kitlenin Boyutu

Sunum sırasında içerilecek bilgi miktarı ve sunumun nasıl yapılacağı, hedef kitlenin boyutuna göre şekillendirilir. Büyük bir kitleye yapılacak sunumlarda farklı yaklaşımlar ve teknikler kullanılırken, daha küçük gruplara yapılan sunumlarda daha etkileşimli ve katılımcı yönlü metodlar tercih edilebilir.

5. Hedef kitlenin aşağıdaki hangi özelliğine göre tüm grubun aynı anda biraraya gelip gelemeyeceği kararı verilir?

a. Dinleyicilerin halihazırdaki bilgileri
b. Dinleyicilerin özel ihtiyaçları
c. Kitlenin konumu
d. Kitlenin boyutu
e. Dinleyicilerden beklentiler

Cevap : c. Kitlenin konumu

Kitlenin Konumu

Hedef kitlenin konumu, tüm grubun fiziksel olarak aynı yerde toplanıp toplanamayacağını belirler. Örneğin, coğrafi olarak dağınık bir kitleye ulaşmak için çevrimiçi sunum platformları kullanılabilir

6. Hedef kitlenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine göre dinleyicilerin yaşları ve cinsiyetleri gibi unsurlar, eğitim ve kültür arka planları; işleri, rol ve pozisyonlarının bilinmesi gerekir?

a. Dinleyicilerin ilgili özellikleri
b. Dinleyicilerin özel ihtiyaçları
c. Kitlenin konumu
d. Kitlenin boyutu
e. Dinleyicilerden beklentiler

Cevap : a. Dinleyicilerin ilgili özellikleri

Dinleyicilerin İlgili Özellikleri

Dinleyicilerin ilgili özellikleri, hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim ve kültürel arka planı gibi demografik özelliklerini kapsar. Bu bilgiler, sunumun içeriğinin ve sunuş biçiminin, dinleyicilerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilmesinde yardımcı olur

7. Aşağıdakilerden hangisi içerik üzerine karar verme sürecinde ana noktaların sıralanma biçiminde konunun, fikirlerin, olayların vb. zamanın gelişimini aktarmak amacıyla kullanılmaktadır?

a. Kronolojik
b. Tarihsel
c. Mekansal
d. Neden -Sonuç
e. Konusal

Cevap : a. Kronolojik

Kronolojik

Kronolojik sıralama, içerik üzerine karar verme sürecinde, konunun, fikirlerin veya olayların zaman içindeki gelişimini anlatmak amacıyla kullanılır. Bu yöntem, özellikle tarihî olayların veya süreçlerin anlatımında tercih edilir.

8. Sunum içeriğinin oluşturulması sürecinde fikirleri iyi veya kötü olarak değerlendirmeden, çok fazla bilgi üretilmesi aşaması ne ad verilir?

a. Hedef kitle analizi
b. Elde edilecek faydalar
c. İçeriğin toplanması
d. İçerik üzerine karar verme
e. Beyin fırtınası fikirleri

Cevap : e. Beyin fırtınası fikirleri

Beyin Fırtınası Fikirleri

Beyin fırtınası, sunum içeriğinin oluşturulması sürecinde, fikirlerin serbestçe üretildiği ve değerlendirilmeden kabul edildiği bir yöntemdir. Bu süreç, yaratıcılığı teşvik eder ve çeşitli bakış açılarından fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanır

9. İçerik üzerine karar verme sürecinde ana noktaların sıralanma biçimi olarak ana noktalar bir dönem meydana gelen değişikliklerle birlikte arka plan bilgisi de sağlıyorsa sıralamaya ne ad verilir?

a. Kronolojik
b. Tarihsel
c. Mekansal
d. Zamansal
e. Konusal

Cevap : b. Tarihsel

Tarihsel

Tarihsel sıralama, ana noktaların bir dönemde meydana gelen olaylarla birlikte sunulduğu, arka plan bilgisinin de verildiği bir içerik düzenleme yöntemidir. Bu yöntem, konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlayan zengin bir bağlam sunar

10. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç olduğunda daha üretken ve etkili konuşmalar yapabilmek için kullanabilecek stratejilerden biri değildir?

a. Hedefi netleştirme
b. Düşünceleri yapılandırma
c. Zamanı yönetme
d. Tartışmaları başlatma
e. Ortak zemin bulma

Cevap : d. Tartışmaları başlatma

Tartışmaları Başlatma

Tartışmaları başlatma, sunum sırasında daha etkili ve üretken konuşmalar yapmak için önerilen bir strateji değildir. Sunumlar genellikle tek yönlü bir iletişim biçimi olarak planlanır ve sunucunun bilgiyi dinleyicilere aktarması üzerine kuruludur. Etkili bir sunumda hedef, dinleyicilerin dikkatini çekmek, mesajı net bir şekilde iletmek ve istenen tepkiyi alabilmek olmalıdır. Tartışmaları başlatmak, özellikle eğitim ve workshop gibi etkileşimli ortamlarda tercih edilen bir yöntem olabilir ancak klasik sunum formatında ana stratejiler arasında genellikle yer almaz. Bunun yerine, sunumun amacını netleştirmek, düşünceleri yapılandırmak, zamanı etkin bir şekilde yönetmek ve ortak zemin bulmak gibi stratejiler, sunucunun mesajını etkili bir şekilde iletebilmesi için daha uygun yöntemler olarak öne çıkar.

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -7

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!