Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri

Vize Final
2021 Final Deneme
2021 Final Soruları
2022-2023 Final Soruları

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri Auzef Ders Kitabı PDF

 

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri 2021 Final

1) Kan kültürü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Örnek hastanın ateşli olduğu dönemde alınmalıdır.
B) Örnekler soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
C) Kanda bulunan bakterileri saptamak amacıyla yapılır.
D) Örnek miktarı incelenecek hastalık için uygun olmalıdır.
E) Aseptik teknik ile örnek alınmalıdır.

Cevap :B) Örnekler soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

2) Üretilmeleri aşamasında ortam havasında %5-10 CO2 bulunması gereken bakterilere ne isim verilir?

A) Fakültatif
B) Anaerob
C) Aerofil
D) Aerobik
E) Mikroaerofilik

Cevap : E) Mikroaerofilik

3) Aşağıdaki belirtilen durumların hangisinde, gönderiler inceleme örneği mikrobiyolojik tanı için uygun bulunur?

A) Laboratuvara ulaştırılma süresinin çok uzun olması
B) Bigi formunda istenen analize uygun örnek olmaması
C) Soğuk zincirde ulaşması ancak anaerob kültür istenmesi
D) Örneğin koruyucu fikse edici kimyasal içerisinde gönderilmesi
E) Taşıyıcıların steril sızdırmaz ve etkilenmiş olması

Cevap : E) Taşıyıcıların steril sızdırmaz ve etkilenmiş olması

4) Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan ışınlara örnektir?

A) UV
B) Gama
C) Elektron
D) Y
E) X

Cevap : A) UV

5) Aşağıdaki koşullardan hangisi teraziler için geçerli değildir?

A) Odanın en sakin yerinde konumlandırılmalıdır.
B) Isı ve rutubet değişikliklerinin minimum olduğu klimalı bir odada bulunmalıdır.
C) Kalibrasyonu yapıldıktan sonra her zaman yerleri değiştirilmelidir
D) Hava akımının olmadığı bir ortamda bulunmalıdır.
E) Isı ve tahrip edici dumanlardan korunmalıdır.

Cevap : C) Kalibrasyonu yapıldıktan sonra her zaman yerleri değiştirilmelidir

6) Bir çözelti için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çözeltilerin belirli miktarları içerisinde, belirli miktarda çözen ya da çözünen madde olmasını sağlanmalıdır.
B) Çözeltiler her zaman heterojen karışımlardır
C) Bir çözeltinin konsantrasyonu, bir çözücü içerisinde çözünmüş maddenin miktarı ile ilişkilidir.
D) Çözeltiler bir çözen ve bir çözünenden oluşmaktadırlar
E) Çözeltiler iki katının karışımından elde edilebilir

Cevap : D) Çözeltiler bir çözen ve bir çözünenden oluşmaktadırlar

7) Gıdalardan küf-maya analizi için yapılan ekim sonrasında inkübasyon sıcaklığı ve süresi ne olmalıdır?

A) 25±3°C’de 5-7 gün
B) 37±3°C’de 2 gün
C) 45±3°C’de 5 gün
D) 45±2°C’de 5-7 gün
E) 25±3°C’de 14 gün

Cevap : A) 25±3°C’de 5-7 gün

8) Katı gıdalardan ekim yapılabilecek en küçük dilüsyon hangisidir?

A) 10-1
B) 10-3
C) 10-4
D) 10-0
E) 10-2

Cevap : A) 10-1

9) Aağıdakilerden hangisi kimyasal tespit işleminde kullanılmaz?

A) Aseton alkol
B) Etil alkol
C) Metil alkol
D) Fizyolojik tuzlu su
E) Eter alkol

Cevap : D) Fizyolojik tuzlu su

10) Şüpheli materyal ile steril besi yerini kontrollü şartlar altında kontamine etmeye ne ad verilir?

A) Dezenfeksiyon
B) Kontaminasyon
C) İnokülasyon
D) Dilüsyon
E) Homojenizasyon

Cevap : C) İnokülasyon

11) Aşağıdakilerden hangisi bileşik boyama yöntemidir?

A) Kristal viyole ile boyama
B) Gram boyama
C) Karbol fuksin ile boyama
D) Metilen mavisi ile boyama
E) Negatif boyama

Cevap : D) Metilen mavisi ile boyama

12) Doku içindeki suyu çekmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Ksilol
B) Kloroform
C) Alçalan alkol serileri
D) Parafin (52-55 derece)
E) Yükselen alkol serileri

Cevap : E) Yükselen alkol serileri

13) Ülkemizde gıda numunesi alınırken gıda partisini temsil etmek üzere alınacak numune sayısını gösteren değerler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) %1 ya da √
B) %1 ya da %10
C) %20 ya da √
D) %5 ya da %10
E) %2 ya da √

Cevap : E) %2 ya da √

14) Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması geren kurallardan biri değildir?

A) Laboratuvara yiyecekle ve içecekle girilmesi tehlikeli ve yasaktır
B) Laboratuvara mutlaka beyaz önlükle girilmelidir.
C) Laboratuvarda şaka yapılmamalıdır.
D) Laboratuvar malzemeleri kullanıldıktan sonra mutlaka oldukları gibi bırakılmalıdır
E) Laboratuvarda çalışırken takı takılması tehlikeli ve yasaktır

Cevap : D) Laboratuvar malzemeleri kullanıldıktan sonra mutlaka oldukları gibi bırakılmalıdır

15) Aşağıdakilerden hangisi gıda işletmelerinden numune alınırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Analize alınacak numuneler analize kadar uygun koşullarda saklanmalıdır.
B) Numune alma işlemi sırasında herhangi bir kontaminasyona neden olunmamalıdır.
C) Alınacak numuneler alındığı gıda grubunu temsil etmelidir.
D) Numuneler mutlaka temiz, nemli, dar ağızlı kaplara alınmalıdır.
E) Numuneler tanımıanmaları için yeterli bilgileri içerecek şekilde etiketlenmelidir.

Cevap : D) Numuneler mutlaka temiz, nemli, dar ağızlı kaplara alınmalıdır.

16) Yüzdürme tekniğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Doymuş tuzlu su
B) ZnSO
C) ZnCl
D) %1’lik metilen mavisi
E) Doymuş NaCI çözeltisi

Cevap : D) %1’lik metilen mavisi

17) Aşağıdakilerden hangisi doku gömme aşamasında kullanılmaz?

A) Parafin
B) Plastik kaset
C) Doku gömme makinası
D) Ksilol
E) Çelik kuvvet

Cevap : E) Çelik kuvvet

18) Yayma plak ekim yönteminde ekim yapılacak dilüsyonun besi yerine yayılması için kullanılacak gerece ne ad verilir?

A) Pipet
B) İğne uçlu öze
C) Drigalski spatülü
D) Platin tel
E) Düğme uçlu öze

Cevap : C) Drigalski spatülü

19) Gıda numunelerinin taşınması sırasında cam malzeme kullanımından mümkün olduğuna kaçınılmasının sebebi hangisidir?

A) Kontaminasyon riski
B) Sıcaklık değişimi riski
C) Kırılma riski
D) Işığa maruz kalma riski
E) Temizlik riski

Cevap : C) Kırılma riski

20) Aşağıdakilerden hangisi ışık mikroskobu için hazırlanacak dokularda kesit alma aşamasında kullanılır?

A) Mikrotom
B) Otomatik takip cihazı
C) Ultramikrotom
D) Kriyostat
E) Kumpas

Cevap : A) Mikrotom

21) Dondurulmuş gıda numunesi herhangi bir sebeple laboratuvarda hemen analize alınamıyorsa kaç °C’de muhafaza edilmelidir?

A) -18°C
B) 0–4°C
C) 1°C
D) 5°C
E) +4 °C

Cevap : A) -18°C

22) Bazı bakteriler, -5 ile +15° arasında ürerler. Buzdolabı ısısında (+4°C) üreyerek gıdaların bozulmasına neden olan bakteri grup bakterilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezofil bakteriler
B) Termofil bakteriler
C) Psikrofil bakteriler

Cevap : C) Psikrofil bakteriler

23) Darası alınmış steril polietilen torbaya aseptik şartlarda gıdayı temsil eden 25gr örnek tartılır. Üzerine 225ml ……… ilave edilerek stomacherde 2 dakika homojenize edilir. Cümlesinde noktalı yere gelmesi en uygun ifade hangisidir?

Cevap : peptonlu su

24) Santrifügasyon için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : santrifügasyon sonucu üstte kalan kısma süpernatant, çöken kısma da presipitat denir.

25) Direkt boyama nedir?

Cevap : bazik ph da bir boya ile bakterinin boyanması

26) Aşağıdaki verilenlerden hangisi boyalar için söylenemez?

Cevap : boya hazırlanırken pH önemli değildir

27) Aşağıdakilerden hangisi kesitin iyi olması için önemli değildir?

Cevap : boya miktarının az olması

28) Aşağıdakilerden hangisi katı besi yerlerine ekim tekniklerinden biri değildir?

Cevap : en muhtemel sayı yöntemi

29) Kalın damla tekniği ile hangi hayvan türlerinin kan muayenesini yapmak doğru olmaz?

Cevap : tavuk

30) Hazırlanan kan frotisi laboratuvara nasıl gönderilir?

Cevap : 1-2 saat içinde laboratuvara ulaşacaksa tespit işlemi yapılmadan gönderilebilir. eğer bu süre uzayacaksa mutlaka tespit işlemi yapıldıktan sonra gönderilebilir

31) Gram boyama sonucu incelenen prepertta mor renkli bakterilerin görülmesi hangi şıkta doğru açıklanmıştır?

Cevap : bakteriler gram pozitiftir. Hücre duvarının yapısı nedeniyle renksizleştirme sırasında mor rengi kaybetmemişlerdir.

32) Aşağıdakilerden hangisi boyanın daha fazla boyanmasını sağlar?

Cevap : boya miktarının fazla olması

33) Merkez çevresindeki dönme hareketinde, cismi merkeze doğru çeken kuvvete…………,bunu ters yönünde ve eşit şiddette cismi merkezden uzaklaştırmaya çalışan kuvvete de …………..adı verilir. Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Merkezcil kuvvet/merkezkaç kuvvet

 

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık, Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!