auzefLaborant ve veteriner sağlıkTemel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri 2022-2023 Final Soruları

#1. Türk Gıda Kodeksi örnekleme ve değerlendirme planında "M" neyi ifade etmektedir?

Cevap : C) Gıda örneğinin birim miktarında (gram veya ml) izin verilen mikroorganizma azami sayısı

#2. Aşağıda yazılı inceleme örneklerinden hangisi, derin dökülmüş Stuard ya da Cary-Blair besi yeri içinde laboratuvara gönderilmelidir?

Cevap : A) Anaerob ekim için gönderilen svab örnekleri

#3. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar çalışması esnasında alınabilecek korunma önlemlerinden biri değildir?

Cevap : B) Baret takmak

#4. Gıdalarda ham protein tayini hangi elementin tespiti esasına dayanılarak yapılır?

Cevap : E) N (azot)

#5. Boya aşamasından sonra preparatın kapatılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

Cevap : B) Entellan

#6. Aşağıdakilerden hangisi bileşik boyama yöntemidir?

Cevap : A) Gram boyama

#7. Selofan bant tekniğinde hangi parazitler aranabilir?

Cevap : B) Hızlı hareket eden ektoparazitler

#8. "Rutubet miktarı ölçülecek gıda maddesinin içine konacağı cam petri .....°C'de yaklaşık 30 dakika tutulur. Petri desikatörde soğutulup darası alınır. Numuneden iyice homojenize edilmiş 5-10 g'lık bir kısım petriye aktarılır. Yaklaşık 3-5 saat süreyle ....°C'ye ayarlı bir etüvde tutulur ve desikatörde soğutulduktan sonrada tartılır" paragrafında noktalı kısımlara gelecek sıcaklık derecesi ne olmalıdır?

Cevap : E) 105

#9. Gram boyama sonucu incelenen preperatta mor renkli bakterilerin görülmesi hangi şıkta doğru açıklanmıştır?

Cevap : A) Bakteriler Gram pozitiftir. Hücre duvarının yapısı nedeniyle renksizleştirme sırasında mor rengi kaybetmemişlerdir.

#10. Fekal koliform grubu içinde yer alan ve indikatör bakteri olarak önem arz eden, gıdalar, içme suları, kullanma suları, deniz ve havuz sularında analizi yapılması gerekli olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Escherichia coli (E. coli)

#11. Gıda numuneleri hemen analize alınamıyorsa gıda çeşidine uygun muhafaza koşullarında en fazla kaç saat muhafaza edilmelidir?

Cevap : C) 36 saat

#12. Yüz mililitresinde istenen yüzde kadar madde içeren çözeltilere ne ad verilmektedir?

Cevap : B) Yüzde çözelti

#13. Şüpheli materyal ile steril besi yerini kontrollü şartlar altında kontamine etmeye ne ad verilir?

Cevap : C) İnokülasyon

#14. Aşağıdakilerden hangisi katı besi yerlerine ekim tekniklerinden biri değildir?

Cevap : D) En muhtemel sayı yöntemi

#15. Gıda işletmelerinden numune hangi sebeple alınmaz?

Cevap : A) Gıdanın fiyatının kalitesiyle orantılı olup olmadığını tespit etmek

#16. Lambert-Beer kanununa göre: I. İçinde çözelti bulunan bir küvetten geçen ışığın transmittansı ışık yolunun artmasıyla azalır. II. İçinde çözelti bulunan bir küvetten geçen ışığın transmittansı küvet çapının artmasıyla azalır. III. Dilüe çözeltinin absorbansı çözeltinin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. IV. Dilüe çözeltinin absorbansı çözeltinin konsantrasyonu ile ters orantılıdır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : D) I ve II

#17. Aşağıdakilerinden hangisi iyonlaştırıcı olmayan Işınlara örnektir?

Cevap : E) UV

#18. Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyolojide sterilizasyon ve mutasyon oluşturmak için kullanılan radyoaktif ışın türlerinden biri değildir?

Cevap : C) Spektral radyasyon

#19. Gövde kısımları konik, altları düz, boyun kısımları dar, ısıya dayanıklı, ağızları şilifli ya da şilifsiz cam laboratuar malzemelerine ne ad verilmektedir?

Cevap : E) Erlenmayer

#20. Modifiye Benedek sedimentasyon yönteminde sıvı deterjan ne için kullanılmaktadır?

Cevap : D) Bekleme süresini kısaltmak için kullanılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bileşik boyama yöntemidir?

A) Gram boyama
B) Metilen mavisi ile boyama
C) Kristal viyole ile boyama
D) Negatif boyama
E) Karbol fuksin ile boyama

Cevap : A) Gram boyama

2. Aşağıda yazılı inceleme örneklerinden hangisi, derin dökülmüş Stuard ya da Cary-Blair besi yeri içinde laboratuvara gönderilmelidir?

A) Anaerob ekim için gönderilen svab örnekleri
B) Mantar infeksiyonu şüpheli idrar örnekleri
C) ELISA için gönderilen serum örnekleri
D) Meme yangısı şüpheli hayvandan alınan süt örnekleri
E) Taylorella equigenitalis şüpheli kısraktan vajinal svab

Cevap : A) Anaerob ekim için gönderilen svab örnekleri

3. Aşağıdakilerden hangisi katı besi yerlerine ekim tekniklerinden biri değildir?

A) Spiral plak yöntemi
B) Yayma plak yöntemi
C) Dökme plak yöntemi
D) En muhtemel sayı yöntemi
E) Membran filtrasyon yöntemi

Cevap : D) En muhtemel sayı yöntemi

4. Lambert-Beer kanununa göre:
I. İçinde çözelti bulunan bir küvetten geçen ışığın transmittansı ışık yolunun artmasıyla azalır.
II. İçinde çözelti bulunan bir küvetten geçen ışığın transmittansı küvet çapının artmasıyla azalır.
III. Dilüe çözeltinin absorbansı çözeltinin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.
IV. Dilüe çözeltinin absorbansı çözeltinin konsantrasyonu ile ters orantılıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevap : D) I ve II

5. Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyolojide sterilizasyon ve mutasyon oluşturmak için kullanılan radyoaktif ışın türlerinden biri değildir?

A) UV ışınları
B) X ışınları
C) Spektral radyasyon
D) Gama ışınları
E) Katot ışınları

Cevap : C) Spektral radyasyon

6. Yüz mililitresinde istenen yüzde kadar madde içeren çözeltilere ne ad verilmektedir?

A) İzotonik çözelti
B) Yüzde çözelti
C) Molar çözelti
D) Normal çözelti
E) Osmolar çözelti

Cevap : B) Yüzde çözelti

7. Fekal koliform grubu içinde yer alan ve indikatör bakteri olarak önem arz eden, gıdalar, içme suları, kullanma suları, deniz ve havuz sularında analizi yapılması gerekli olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küf-maya
B) Salmonella spp.
C) Toplam bakteri
D) Escherichia coli (E. coli)
E) Bacillus cereus

Cevap : D) Escherichia coli (E. coli)

8. Gövde kısımları konik, altları düz, boyun kısımları dar, ısıya dayanıklı, ağızları şilifli ya da şilifsiz cam laboratuar malzemelerine ne ad verilmektedir?

A) Beher glass
B) Mezür
C) Büret
D) Havan
E) Erlenmayer

Cevap : E) Erlenmayer

9. Modifiye Benedek sedimentasyon yönteminde sivi deterjan ne için kullanılmaktadır?

A) Çevre kontaminasyonunu önlemek için kullanılır.
B) Santrifüj işlemini kolaylaştırmak için kullanılır.
C) Yüzey gerilimini arttırıp yumurtaların kolayca çökmesini sağlamak için kullanılır.
D) Bekleme süresini kısaltmak için kullanılır.
E) Parazitlerin suyun yüzeyine çıkmasını sağlamak için kullanılır.

Cevap : D) Bekleme süresini kısaltmak için kullanılır.

10. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar çalışması esnasında alınabilecek korunma önlemlerinden biri değildir?

A) Takıları çıkarmak
B) Baret takmak
C) Önlük giymek
D) Saçları toplamak
E) Laboratuvar gözlüğü kullanmak

Cevap : B) Baret takmak

11. Türk Gıda Kodeksi örnekleme ve değerlendirme planında “M” neyi ifade etmektedir?

A) Analize alınacak örnek sayısı
B) Gıda örneğinin birim miktarında (gram veya ml) izin verilen mikroorganizma sayısı
C) Gıda örneğinin birim miktarında (gram veya ml) izin verilen mikroorganizma azami sayısı
D) Analize alınan örnek kütlesi
E) İzin verilen mikroorganizma azami sayısını aşan örnek sayısı

Cevap : C) Gıda örneğinin birim miktarında (gram veya ml) izin verilen mikroorganizma azami sayısı

12. Gıda numuneleri hemen analize alınamıyorsa gıda çeşidine uygun muhafaza koşullarında en fazla kaç saat muhafaza edilmelidir?

A) 12 saat
B) 6 saat
C) 36 saat
D) 72 saat
E) 24 saat

Cevap : C) 36 saat

13. Gıda işletmelerinden numune hangi sebeple alınmaz?

A) Gıdanın fiyatının kalitesiyle orantılı olup olmadığını tespit etmek
B) Gıdanın kalitesini tespit etmek
C) Gıdanın standartlara veya satınalma sözleşmelerine uygunluğunu tespit etmek
D) Gıdanın hileli olup olmadığını saptamak
E) Gıdanın insan sağlığı için tüketiminde sakınca olup olmadığını araştırmak

Cevap : A) Gıdanın fiyatının kalitesiyle orantılı olup olmadığını tespit etmek

14. Şüpheli materyal ile steril besi yerini kontrollü şartlar altında kontamine etmeye ne ad verilir?

A) Kontaminasyon
B) Dilüsyon
C) İnokülasyon
D) Homojenizasyon
E) Dezenfeksiyon

Cevap : C) İnokülasyon

15. Boya aşamasından sonra preparatın kapatılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

A) %70 alkol
B) Entellan
C) Saf alkol
D) Ksilol
E) Erimiş parafin

Cevap : B) Entellan

16. “Rutubet miktarı ölçülecek gıda maddesinin içine konacağı cam petri …..°C’de yaklaşık 30 dakika tutulur. Petri desikatörde soğutulup darası alınır. Numuneden iyice homojenize edilmiş 5-10 g’lık bir kısım petriye aktarılır. Yaklaşık 3-5 saat süreyle ….°C’ye ayarlı bir etüvde tutulur ve desikatörde soğutulduktan sonrada tartılır” paragrafında noktalı kısımlara gelecek sıcaklık derecesi ne olmalıdır?

A) 600
B) 121
C) 45
D) 37
E) 105

Cevap : E) 105

17. Selofan bant tekniğinde hangi parazitler aranabilir?

A) Hafif yumurtalar
B) Hızlı hareket eden ektoparazitler
C) Mikrofilerler
D) Dışkıda bulunan parazitler
E) Kan parazitleri

Cevap : B) Hızlı hareket eden ektoparazitler

18. Aşağıdakilerinden hangisi iyonlaştırıcı olmayan Işınlara örnektir?

A) X
B) Y
C) Elektron
D) Gama
E) UV

Cevap : E) UV

19. Gram boyama sonucu incelenen preperatta mor renkli bakterilerin görülmesi hangi şıkta doğru açıklanmıştır?

A) Bakteriler Gram pozitiftir. Hücre duvarının yapısı nedeniyle renksizleştirme sırasında mor rengi kaybetmemişlerdir.
B) Bakteriler Gram negatiftir. İyot ve kristal viyole komplex oluşturmuştur.
C) Bakteriler Gram negatiftir, safraninin mor rengini almışlardır.
D) Bakteriler Gram negatiftir. Hücre duvarının yapısı nedeniyle renksizleştirme sırasında mor rengi kaybetmemişlerdir.
E) Bakteriler Gram pozitiftir, safraninin mor rengini almışlardır.

Cevap : A) Bakteriler Gram pozitiftir. Hücre duvarının yapısı nedeniyle renksizleştirme sırasında mor rengi kaybetmemişlerdir.

20. Gıdalarda ham protein tayini hangi elementin tespiti esasına dayanılarak yapılır?

A) K (potasyum)
B) P (fosfor)
C) C (karbon)
D) Ca (kalsiyum)
E) N (azot)

Cevap : E) N (azot)

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!