Anadolu AöfSAK101U Tıbbi BelgelemeTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -1

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

#1. İlk hasta dosyası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Epidarus Mabedi’ndeki sütunlar

 

Tıbbın geçmişi, insanlık tarihindeki çeşitli medeniyetlerin sağlıkla ilgili bilgilerini içerir. Tıp tarihine dair en eski belgelerden biri, Mısır’da bulunan Kahun Papirüsü’dür. Bu papirüs, Mısır’ın tıbbi uygulamalarını ve hastalıklarla ilgili bilgileri içermektedir. Ancak, tıbbın kökenlerine dair bir başka önemli kaynak da Epidaurus Mabedi’nde bulunan sütunlardır.

İlk hasta dosyasının hangi kaynaktan geldiği konusunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Ancak, en doğru cevap olarak kabul edilen Epidaurus Mabedi’ndeki sütunlar, tıp tarihindeki erken dönem uygulamalarını ve hastalıklarla mücadele yöntemlerini yansıtan önemli bir arkeolojik bulgu olarak öne çıkmaktadır. Bu sütunlar, antik Yunan dönemindeki sağlık uygulamalarına ve hastalıkların tedavisine dair değerli bilgiler içermektedir. Bu nedenle, ilk hasta dosyasının kökeni konusunda en güvenilir kaynaklardan biri Epidaurus Mabedi’ndeki sütunlardır.

#2. I. Belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması II. Önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması III. Araştırmacıların kullanabilmesi için satın alınabilmesi IV. Oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak olması Belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıması gerekir?

Cevap : B. I,II,IV

 

Arşiv Belgesi Olabilme Özellikleri

Giriş: Arşiv belgeleri, bilgiyi koruma ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilme amacıyla oluşturulan belgelerdir. Bu belgeler, belirli özelliklere sahip olmalıdır. İşte, bir belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için taşıması gereken özellikler:

I. Belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması: Arşiv belgesi, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmalıdır. Bu özellik, belgenin uzun vadeli değerini vurgular.

II. Önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması: Arşiv belgesi, kurum veya birey için önemli kararların alınmasında veya belirli işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir olmalıdır.

IV. Oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak olması: Arşiv belgesi, içerdiği bilgilerle ilgili alanda benzersiz veya önemli bir kaynak olmalıdır. Bu özellik, belgenin diğer kaynaklardan ayrılmasını sağlar.

Sonuç: Dolayısıyla, bir belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için taşıması gereken özellikler I, II ve IV’tür. Bu özelliklere dayanarak doğru cevap, B seçeneği olan “I,II,IV” olarak belirlenmiştir

 

 

#3. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tedavisi ile ilgili klinik verilerden biridir?

Cevap : D. Progres notları

Hastaların Tedavi Sürecinde Önemli Klinik Veri: Progres Notları

Hastaların tedavi sürecinde birçok faktör, sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilir. Ancak, hastanın tedavisi ile ilgili klinik veriler arasında öne çıkanlardan biri, progres notlarıdır. Progres notları, hastanın tedavi sürecindeki ilerlemesini, tepkilerini ve genel sağlık durumunu yansıtarak, sağlık profesyonellerine önemli bilgiler sunar.

Diğer sosyal faktörler, gelir durumu, etnik köken, medeni durum ve cinsiyet gibi önemli olabilir; ancak bu faktörler genellikle tedavi sürecinin doğrudan bir parçası değildir. Gelir durumu, etnik köken, medeni durum ve cinsiyet gibi sosyal faktörler, hastanın genel yaşam koşulları ve sosyal çevresi hakkında bilgi sağlar, ancak tedavi sürecinin spesifik bir yönünü yansıtmaz.

Öte yandan, progres notları, hastanın sağlık durumundaki değişiklikleri, tedavinin etkinliğini ve gerektiğinde yapılması gereken ayarlamaları belirlemek açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, sağlık profesyonelleri için hastanın tedavisiyle ilgili klinik veriler arasında en önemli olanı genellikle progres notlarıdır

#4. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir verinin toplanması ve kullanımındaki etkenlerden biri olamaz?

Cevap : C. Yanlı davranma

Veri toplama ve kullanımı, doğru ve güvenilir bilgiler elde etmek için önemlidir. Ancak, bu süreçte bazı etkenlerin dikkate alınması gereklidir. Verinin nitelikli olması, toplanan bilgilerin uygun, güncel, tam ve verimli olmasıyla ilgilidir. Ancak, yanlı davranma (C) nitelikli bir verinin toplanması ve kullanımındaki olumlu etkenlerden biri değildir. Doğru bilgiler elde etmek için tarafsızlık ve objektiflik önemlidir. Yanlı davranma, veri toplama sürecinde hatalı sonuçlara ve güvenilir olmayan bilgilere neden olabilir. Bu nedenle, veri toplama ve kullanımında tarafsızlık ve objektiflik ön planda tutulmalıdır

#5. I. Hastanede ve birimlerinde oluşan tıbbi kayıtlar hastanenin fiziksel malı olarak kabul edilir. II. Bilgi hasta ve yasal olarak yetkilendirdiği kişi/kurumlarca kurallar çerçevesinde kullanılabilmektedir. III. Hasta bakımı ile ilgili bilgiler yasal durumlar gibi birçok amaç için kullanıma hazır olmalıdır. IV. Hasta bilgileri sağlık kurumlarında çalışan herkes tarafından kullanılabilir. Tıbbi bilgi ve kullanımıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : A. I,II,III

I. Hastanede ve birimlerinde oluşan tıbbi kayıtlar hastanenin fiziksel malı olarak kabul edilir. (Doğru)
II. Bilgi hasta ve yasal olarak yetkilendirdiği kişi/kurumlarca kurallar çerçevesinde kullanılabilmektedir. (Doğru)
III. Hasta bakımı ile ilgili bilgiler yasal durumlar gibi birçok amaç için kullanıma hazır olmalıdır. (Doğru)
IV. Hasta bilgileri sağlık kurumlarında çalışan herkes tarafından kullanılabilir. (Yanlış)

Doğru ifadeler I, II ve III’tür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir: A. I,II,III

#6. Tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili cezalar ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

Cevap : A. Hammurabi Kanunları

“Tıp Pratiğinde Dikkat Edilecek Noktalar ve Ceza Sistemi: Hammurabi Kanunları”

Tıp pratiğinde etik ve standartlara uyum, tarihsel olarak çeşitli medeniyetlerde düzenlenmiş ve cezalarla desteklenmiştir. Bu bağlamda, Hammurabi Kanunları, tıp pratiğinde dikkat edilecek noktaları belirleyen ve ihlalleri cezalandıran önemli bir belge olarak öne çıkar. Hammurabi Kanunları, antik Mezopotamya’da hüküm süren Babilli kral Hammurabi tarafından M.Ö. 18. yüzyılda oluşturulmuştur. Bu kanunlar, tıp uygulamalarına ilişkin kuralları içermekte ve bu kurallara uymayanların cezalandırılmasını öngörmektedir.

Örneğin, hastaların haklarına saygı göstermeyen veya yanlış tedavilere başvuran hekimlere çeşitli cezalar getirilmiştir. Hammurabi Kanunları, tıp alanında etik ve standartların korunması adına belirli bir düzeni sağlamış ve bu alanda yapılan uygulamalara yönelik ilk cezai düzenlemelerden biri olarak tarihsel öneme sahiptir.

Bu nedenle, tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili cezaların ilk kez Hammurabi Kanunları’nda yer aldığı söylenebilir. Bu antik metin, tıp etiği ve uygulamalarının tarihsel evrimine ışık tutan önemli bir belge olarak günümüze ulaşmıştır.”

#7. I. Özel bir amacı karşılamak için toplanan veri koleksiyonudur. II. Veri tabanındaki bilginin depolanması ve yeniden kurtarılması sistemidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadeleri sıra ile tanımlar?

Cevap : A. Veri tabanı –veri tabanı yönetim sistemi

Veri Tabanları ve Yönetim Sistemleri

Veri tabanları, özel bir amacı karşılamak üzere toplanan verilerin depolanması ve yönetilmesi için kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler, bilgilerin düzenli bir şekilde depolanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca kurtarılmasını sağlar. Bu süreç, veri tabanı yönetim sistemleri tarafından yönetilir.

Yukarıdaki ifadeler ışığında, veri tabanları ve yönetim sistemleri arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde tanımlayan seçenek “A. Veri tabanı – veri tabanı yönetim sistemi” olarak belirlenmiştir. Bu, veri tabanlarının amaçlarına ulaşmak için kullanılan spesifik bir yönetim sistemini vurgular.

#8. Klinik veriler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : E. Sigorta ödemeleri

Klinik Verilerde Bulunmayan: Sigorta Ödemeleri

Sağlık sektöründe, hastaların tedavi süreçlerini yönlendirmek ve kayıtlarını düzenlemek adına klinik veriler kritik bir rol oynar. Ancak, klinik verilere dâhil edilmeyen belirli bilgiler de bulunmaktadır. Bu noktada, teşhis yöntemlerinden patoloji raporlarına kadar geniş bir yelpazede yer alan klinik veriler içinde sigorta ödemeleri bulunmaz. Sigorta ödemeleri genellikle finansal kayıtlar arasında yer alırken, klinik veriler daha çok teşhis ve tedaviye odaklanmaktadır. Bu bağlamda, klinik verilerin odaklandığı sağlık bilgileri, hastaların doğru tedavi almasını ve sağlık profesyonellerinin etkili bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu nedenle, klinik verilerde bulunmayan unsurlar arasında sigorta ödemeleri öne çıkmaktadır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi veri toplamanın amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Kar elde etme

Veri toplamanın amaçlarından biri olarak “Kar elde etme” seçeneği doğru değildir. Veri toplama genellikle kaliteli hasta bakımı, idari karar verme, tıbbi bakıma karar verme ve hizmet maliyetini belirleme gibi sağlık hizmetleriyle ilgili alanlarda bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilir. “Kar elde etme” ise genellikle işletme veya ticari faaliyetlerle ilgili bir hedeftir, ancak sağlık sektöründeki temel amaçlar arasında yer almaz

#10. Aşağıdakilerden hangisi hastayı tanımlayan sosyoekonomik verilerden biri değildir?

Cevap : E. Hastanın şikayetleri

Hastaların Tanımlanmasında Sosyoekonomik Veriler

Günümüzde sağlık hizmetleri, bireylerin sağlık durumlarını değerlendirmek ve doğru bir tanı koymak için çeşitli verileri kullanmaktadır. Bu veriler arasında hastaların sosyoekonomik durumları da önemli bir yer tutar. Ancak, hastaların tanımlanmasında kullanılan sosyoekonomik veriler arasında bir istisna bulunmaktadır.

Verilen seçenekler arasında hastayı tanımlayan sosyoekonomik bir veri bulma göreviyle karşı karşıyayız. İsim, meslek, doğum tarihi ve cinsiyet gibi bilgiler genellikle hastanın sosyoekonomik durumu hakkında önemli ipuçları sunabilir. Ancak, hastanın şikayetleri, kişinin maddi durumu, mesleği veya diğer sosyoekonomik faktörleri hakkında doğrudan bilgi vermez.

Dolayısıyla, verilen seçenekler arasında hastayı tanımlayan sosyoekonomik bir veri seçmek gerekiyorsa, doğru cevap “E. Hastanın şikayetleri” olacaktır. Şikayetler genellikle belirli bir hastalığın veya durumun semptomlarını ifade eder, ancak hastanın sosyoekonomik durumu hakkında spesifik bilgiler sağlamaz. Bu nedenle, doktorlar genellikle isim, meslek, doğum tarihi ve cinsiyet gibi diğer sosyoekonomik verilere odaklanarak daha kapsamlı bir değerlendirme yaparlar.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -1

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -1

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite -1

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

Tıbbi Belgeleme: Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

Sağlık hizmetlerinde bilgi ve belge yönetimi, hastaların tanımlanmasından tedavi süreçlerine, veri toplamadan bilgi depolamaya kadar geniş bir yelpazede önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda, SAK101U’nun “Tıbbi Belgeleme” ünitesi, sağlık profesyonellerine ve yöneticilere hastaların bilgilerini etkili bir şekilde yönetme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. İlk ünite, sosyoekonomik verilerden tutun da tıbbi belgelerin tarihçesine kadar pek çok konuyu kapsamaktadır.

Hasta Tanımlama ve Sosyoekonomik Veriler

Hasta tanımlama, sağlık hizmetlerinin temel adımlarından biridir. Ancak, hastayı tanımlayan unsurlar arasında yer alan sosyoekonomik veriler arasında hastanın şikayetleri bulunmamaktadır. Bu, sağlık kayıtlarının daha objektif ve somut bilgiler üzerine inşa edildiğini gösterir.

Tedavi Süreci ve Klinik Veriler

Hastanın tedavisiyle ilgili klinik veriler, sağlık hizmetlerinde karar verme süreçlerini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Progres notları, hastanın tedavi sürecindeki ilerlemesini kaydederek sağlık profesyonellerine rehberlik eder.

Nitelikli Veri Toplama ve Kullanımı

Veri toplamanın temel unsurlarından biri, verilerin nitelikli olmasıdır. Ancak, bu süreçte yanlı davranma, doğru ve güvenilir veri elde etmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle, sağlık profesyonellerinin veri toplama süreçlerinde tarafsızlığa dikkat etmeleri önemlidir.

Belge Yönetimi ve Arşiv Belgeleri

Belge yönetimi, sağlık kurumlarında önemli bir rol oynar. Arşiv belgeleri, belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması, önemli kararlar için gereklilik ve araştırmacıların kullanımı için satın alınabilir olma özelliklerini taşır. Bu, sağlık belgelerinin uzun vadeli kullanımını ve değerini vurgular.

Tıbbi Bilgi ve Kullanımı

Tıbbi bilginin kullanımıyla ilgili olarak, bilgilerin sadece belirli koşullar altında ve belirlenmiş kurallar çerçevesinde kullanılabileceği vurgulanmalıdır. Hasta bilgileri, gizlilik ve yasal düzenlemelere tabi olarak kullanılabilir. Bu, sağlık profesyonellerinin etik ve yasal çerçevede hareket etmelerini gerektirir.

Tıbbi Belgeleme ve Tarihçe

Tıp pratiğinde dikkat edilecek noktaların ve cezaların ilk olarak Hammurabi Kanunları’nda yer aldığı bilinmektedir. Bu antik hukuk kuralları, tıbbi uygulamaların düzenlenmesine dair erken bir örnektir.

İlk Hasta Dosyası ve Tarihî Belgeler

Epidaurus Mabedi’ndeki sütunlar, tıbbi belgelerin tarihçesine ışık tutan en eski örneklerden biridir. Ancak, Kahun Papirüsü, kil tabletler ve Mısır Piramitleri gibi diğer tarihî belgeler de tıbbi uygulamalara dair önemli bilgiler içermektedir.

Bu birinci ünite, sağlık hizmetlerinde bilgi ve belge yönetiminin temel prensiplerini ve tarihî gelişimini kapsayarak sağlık profesyonellerine geniş bir bakış sunmaktadır.

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite -1

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

1 Aşağıdakilerden hangisi hastayı tanımlayan sosyoekonomik verilerden biri değildir?

A. İsim
B. Meslek
C. Doğum tarihi
D. Cinsiyet
E. Hastanın şikayetleri

Cevap : E. Hastanın şikayetleri

2 Aşağıdakilerden hangisi hastanın tedavisi ile ilgili klinik verilerden biridir?

A. Gelir durumu
B. Etnik köken
C. Medeni durum
D. Progres notları
E. Cinsiyet

Cevap : D. Progres notları

3 Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir verinin toplanması ve kullanımındaki etkenlerden biri olamaz?

A. Uygunluk
B. Güncellik
C. Yanlı davranmak
D. Verinin tam olması
E. Verimlilik

Cevap : C. Yanlı davranma

4 Klinik veriler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Teşhis yöntemlerine ilişkin veriler
B. Konsültasyon raporları
C. Aydınlatılmış onam
D. Patoloji raporları
E. Sigorta ödemeleri

Cevap : E. Sigorta ödemeleri

5 Aşağıdakilerden hangisi veri toplamanın amaçlarından biri değildir?

A. Kaliteli hasta bakımı
B. İdari karar verme
C. Tıbbi bakıma karar verme
D. Hizmet maliyetini belirleme
E. Kar elde etme

Cevap : E. Kar elde etme

6 I. Özel bir amacı karşılamak için toplanan veri koleksiyonudur.
II. Veri tabanındaki bilginin depolanması ve yeniden kurtarılması sistemidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadeleri sıra ile tanımlar?

A. Veri tabanı –veri tabanı yönetim sistemi
B. Bilgi-bilgi yönetim sistemi
C. Veri tabanı- bilgi yönetim sistemi
D. Bilgi-veri tabanı yönetim sistemi
E. Veri-Bilgi

Cevap : A. Veri tabanı –veri tabanı yönetim sistemi

7 I. Belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması
II. Önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması
III. Araştırmacıların kullanabilmesi için satın alınabilmesi
IV. Oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak olması Belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıması gerekir?

A. I,II,III
B. I,II,IV
C. I,III,IV
D. II,III,IV
E. I,II,III,IV

Cevap : B. I,II,IV

8 I. Hastanede ve birimlerinde oluşan tıbbi kayıtlar hastanenin fiziksel malı olarak kabul edilir.
II. Bilgi hasta ve yasal olarak yetkilendirdiği kişi/kurumlarca kurallar çerçevesinde kullanılabilmektedir.
III. Hasta bakımı ile ilgili bilgiler yasal durumlar gibi birçok amaç için kullanıma hazır olmalıdır.
IV. Hasta bilgileri sağlık kurumlarında çalışan herkes tarafından kullanılabilir.
Tıbbi bilgi ve kullanımıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A. I,II,III
B. I,II,IV
C. I,III,IV
D. II,III,IV
E. I,II,III,IV

Cevap : A. I,II,III

9 Tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili cezalar ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

A. Hammurabi Kanunları
B. Assurbanipal’ın Kütüphanesi
C. Kahun papirüsü
D. Kil tabletler
E. Mısır Piramitleri

Cevap : A. Hammurabi Kanunları

10 İlk hasta dosyası aşağıdakilerden hangisidir?

A. Epidarus Mabedi’ndeki sütunlar
B. Kahun Papirüsü
C. Kil tabletler
D. Mısır Piramitleri
E. Hammurabi Kanunları

Cevap : A. Epidarus Mabedi’ndeki sütunlar

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

SAK101U Tıbbi Belgeleme Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Editor

Editör

error: Content is protected !!