SAK101U Tıbbi Belgeleme

SAK101U Tıbbi Belgeleme Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAK101U Tıbbi Belgeleme Üniteler
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite 1

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

Temel Kavramlar

Bilgi, Belge ve Belge Yönetimi
Tıbbi Belge
Sağlık Hizmetlerinde Veri, Veri Türleri ve Veri Setleri
Elektronik Belge Yönetimi

Arşiv ve Tıbbi Arşiv

Hasta Dosyaları Arşivi

Tıbbi Bilgi ve Kullanımı

Kişisel Kullanım

Kişisel Olmayan Kullanım

Hastane Bilgi Sistemleri
Tıbbi Belgelemenin Tarihi Gelişimi
1900’Lü Yıllara Kadar
1900 Sonrası

Belge Hizmeti Sunan Kurumlar

Arşivler
Müze
Kütüphaneler

Ünite 2

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

Hasta Dosyası ve Elektronik Hasta Dosyası

Elektronik Hasta Dosyasının Tanımı

Geleneksel (Kâğıt) Tıbbi Kayıt Sistemi ile Elektronik Tıbbi Kayıt Sisteminin Karşılaştırılması

Kâğıda Dayalı Hasta Kayıtlarının Güçlü ve Zayıf Yönleri
Elektronik Hasta Kayıtlarının Güçlü ve Zayıf Yönleri
Hasta Dosyası Kayıt Metotları

Hasta Dosyasının Önemi, Hazırlanması, Kapsamı ve Kullanım Alanları

Hasta Dosyasının Hasta Açısından Önemi
Hasta Dosyasının Hastane Açısından Önemi
Hasta Dosyasının Mahkemeler, Adli Tıp Kurumları Açısından Önemi
Hasta Dosyasının Araştırmalar Açısından Önemi
Hasta Dosyasının Halk Sağlığı Açısından Önemi
Hasta Dosyasının Tıbbi Bakımın Değerlendirilmesi Açısından Önemi
Hasta Dosyalarının Kullanıcıları ve Kullanım Alanları
Hasta Dosyalarının Numaralanması ve Sıralanması Yöntemleri
Hasta Dosyalarının Kapsamı ve Dosyadaki Kayıtların Özellikleri
Hasta Dosyalarının Düzenlenmesi
Elektronik Hasta Dosyaları

Ünite 3

Hasta Dosyaları Arşivi

Konu ile İlgili Temel Kavramlar Tıbbi Belge, Tıbbi Belgeleme, Hasta Dosyası ve Hasta Dosyaları Arşivi

Arşiv

Hasta Dosyaları Arşivlerinin Bölümleri

Eksik Dosyalar Bölümü
Hasta İndeksleri Bölümü
Tıbbi Sekreterler Bölümü
Kodlama ve İstatistik Bölümü
Dosyalama Bölümü
Tıbbi Araştırmalar Bölümü
Haberleşme Bölümü

Hasta Dosyaları Arşivinin Mimarî Özellikleri

Etkin Bir Arşivcilik İçin Gerekli Olan Genel Özellikler

Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim Yapısı ve Organizasyonu

Üniversite Hastanelerinde Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim Yapısı ve Organizasyonu
Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerdeki Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim Yapısı ve Organizasyonu
Özel Hastanelerde Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim Yapısı ve Organizasyonu

Hasta Dosyaları Arşivlerinde Uygulanan Örgüt Modelleri

Merkezi Örgüt Modeli
Birimleri Esas Alan Örgüt Modeli

Hasta Dosyaları Arşivinin Temel Ögeleri

İnsangücü
Merkezi Yerleşim Alanı
Yeterli Mali İmkânlar
Arşiv Komitesi
Hasta Dosyaları Arşivininin Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri

Ünite 4

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

Sağlık Kurumlarında Kayıtlara İlişkin İdari Sorumluluklar

Tıbbi Kayıtlardan Doğan Sorumluluk
Kişisel Sağlık Verileri
Kişisel Veriler ve Bilişim Suçları

Yasa ve Yönetmeliklerde Sağlık Kayıtları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türk Ceza Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Türk Medeni Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
Hasta Hakları Yönetmeliği
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (25 Mayıs 2010 Resmî Gazete Sayı: 27591)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Biyotıp Sözleşmesi
Sağlık Kayıtlarının Gizliliği, Güvenliği ve Mahremiyeti

Kişisel Sağlık Kayıtlarının Korunması

Sır Saklama Yükümlülüğü
Elektronik Sağlık Kayıtlarında Gizlilik ve Güvenlik
Sağlık Kayıtlarında Düzeltmeler ve Değişiklikler
Hastanın Kendi Kayıtlarına Ulaşma Hakkı
Hastanın Aydınlatılması
Hastadan Başkasının Bilgilendirildiği Haller
Sağlık Kayıtlarının Gizliliği
Sağlık Kayıtlarını Tutma Yükümlülüğü

Hasta Dosyalarının Mahkemelerde Delil Olarak Kullanılması ve Önemi

Sigorta Davaları
Yanlış Tedavi Davaları
Vasiyetname ve Vekalet Davaları
Özel Sağlık Kuruluşlarının Kayıt ve Arşiv Yükümlülüğü
Sağlık Kayıtlarının Saklanması Süreleri
Elektronik Belgeler
Saklanma Süresi

Ünite 5

Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması

Veri Toplama

Hastalıkların Sınıflandırılması
Hastalıkları Sınıflandırma Sistemleri
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD)
Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Sınıflandırması (ICPC)
Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Sınıflandırması Plus (ICPC plus)
Read Klinik Sınıflandırması (RCC)
Tıp ve Veteriner Hekimlikte Sistematik Terminoloji (SNOMED)
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması Onkoloji (ICD-O)
Evrensel Medikal Dil Sistemi (Universal Medical Language System – UMLS)
Zihinsel Rahatsızlıklar için Tanısal ve İstatistiksel Rehber (DSM)
Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının Gelişimi

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması – ICD

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması – 10 Sürüm (ICD – 10)
ICD 10’da Kullanılan Simgeler ve Ekler
ICD- 10 Uzantılı Uzmanlığa Dayalı Uyarlamalar
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması Onkoloji (ICD-O)
Diş Hekimliği ve Stomatoloji (ICD-DA)
Nöroloji (ICD-NA)

Klinik Kodlama Prensipleri

Sınıflandırılan ve Kodlanan Verilerin Kullanım Alanları

Ünite 6

Resmi Yazışmalar ve Tıbbi Raporlar

Resmi Yazışmalar

A Resmi Yazışma Tekniği
a Giden Yazının Kaydı
Dilekçe Yazma Teknikleri
Başlık
Metin
Son Bölüm

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Elektronik Belge
Elektronik Belge Yönetimi
EBYS ile Neler Yapılabilir?
EBYS’nin Faydaları

Tıbbi Raporlar

Sağlık Raporları
Hastalık Raporları
Tıbbi-Bilimsel Raporlar
İlaç Kullanım Raporları
Sağlık Kurulu Raporları
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
Epikriz Raporu-Çıkış Özeti
Ameliyat Raporları

Adli Raporlar

1 Adli Raporların Sınıflandırılması
2 Adli Rapor Düzenlenmesi
Otopsi Raporları

Ünite 7

Tıbbi Dokümantasyon Dökümantasyonda Kalite ve Kalite Sistemlerinde Dökümantasyonun Yer

Tıbbi Belgeleme ile İlgili Kavramlar ve Dokümantasyonun Amacı

Veri
Bilgi
Belge
Doküman
Dokümantasyon
Tıbbi doküman
Tıbbi Dokümantasyon
Kalite
Bir Dokümanı Nasıl Okumalıyız?
Dokümantasyonun Amacı Nedir?

Dokümantasyonda Kalitenin Önemi?

Doküman Hazırlarken Genel Prensiplerimiz Ne Olacaktır?

Hastanelerde Ne Tür Doküman Kullanılır?

Dokümantasyon İhtiyacı Nasıl Doğar?

Kalite Sistemi Uygulanmıyor ise
Kalite Sistemi Uygulanıyor ise
Dokümanların Kalitesini Etkileyen Faktörler

Tıbbi Dokümanların Kalitesini Artırmanın Yolları

Tıbbİ Dokümanda Düşük Veri Kalitesi Nedenleri
Tıbbi Dokümanların Kalitesini Artırma Yöntemleri

Tıbbi Kayıtların Sağlık Hizmetlerinin Kalitesine Etkisi

Ünite 8

Yataksız SağlıkKuruluşlarında Tıbbi Doküman ve Dokümantasyon

Yataksız Sağlık Kuruluşları

Yataksız Sağlık Kuruluşlarının Sağlık Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi
Yataksız Sağlık Kuruluşlarında Veri Toplanması

Aile Sağlığı Merkezleri

Tanımlar
Aile Sağlığı Merkezlerinde Görevli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının Görevleri
Aile Sağlığı Merkezlerinde Tıbbi Doküman ve Dokümantasyon

Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Birimler

Tanımlar
Toplum Sağlığı Merkezlerinde Tıbbi Doküman ve Dokümantasyon
Toplum Sağlığı Merkezine Bağlı Birimler
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS-AP) Birimi
Verem Savaş Dispanseri (VSD) Birimi
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birimi
Toplum Sağlığı Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Birimi
Diyabet ve Obezite Birimi
Hemoglobinopati Tanı Birimi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Birimi
Sıtma ile Mücadele Birimi
Sağlık Evi

Halk Sağlığı Laboratuvarları

Tanım
Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Görevleri
Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Tıbbi Doküman ve Dokümantasyon

112 Acil Sağlık Hizmetleri

Acil Sağlık Hizmetlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinin Yeri
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Doküman ve Dokümantasyon

SAK101U Tıbbi Belgeleme ders kitabı

AÖF SAK101U Tıbbi Belgeleme

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Anadolu Aöf-LOLONOLO

SAK101U Tıbbi Belgeleme

error: Content is protected !!